140403 HLT

Report
HLT
Hälsa
Lärande
Trygghet
När ett barn eller familj
har ett problem………
Vad är första linjen?
Vad menas med första linjen?
Den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift
att först ta emot ett barn, ungdom eller dess familj som söker
hjälp för ett problem - vare sig problemet har medicinska,
psykosociala eller pedagogiska orsaker.
En välfungerande första linje bör:
• ge vinster för barn och unga och deras familjer genom att
erbjuda tidiga insatser och därmed förhindra utveckling av
allvarlig problematik, samt
• avlasta specialistnivån för att möjliggöra ökad tillgänglighet
samt utvecklad spetskompetens på denna nivå.
Styrgrupp
- Landstinget Skola
Elevhälsa Socialtjänst
HLT
Mariehem
HLT
Ersboda
HLT
Holmsund/Obbola
Ledningsgrupp
Landsting Skola
Elevhälsa Socialtjänst
Ledningsgrupp
Landsting Skola
Elevhälsa socialtjänst
Ledningsgrupp
Landsting Skola
Elevhälsa socialtjänst
Ledningsgrupp
Landsting Skola
Elevhälsa socialtjänst
HLT-möte
HLT
Teg
HLT-möte
HLT-möte
HLT-möte

Socialtjänst

Socialtjänst

Socialtjänst

Socialtjänst

Skola

Skola

Skola

Skola

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsa

Hälsocentral

Hälsocentral

Hälsocentral

Hälsocentral
STYRGRUPPEN:
Övergripande mål:
 Alla barn ska uppnå bästa möjliga hälsa och ha tillgång till hälso- och sjukvård när de
behöver det.
 Alla barn och elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som
möjligt enligt förskolans och grundskolans mål
 Alla barn ska känna trygghet i hem, skola och fritid
Samverkansmål:
Genom synkronisering mellan för och grundskola, elevhälsa, IFO unga och hälsocentral ska
barn 0-16 år och deras familjer, få så tidigt stöd som möjligt för att uppnå de övergripande
målen och för att behov av mer omfattande insatser senare minskar.
Gemensamma mål för första linjen i samverkan
 Barn skall lämna grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen.
 Barn i åk 3 kan läsa, skriva och har grundläggande kunskaper i matematik.
 Barn upplever inte kränkande särbehandling och diskriminering.
 Barn har tillit till viktiga vuxna
 Barn och familj i behov av stöd får kontakt med någon av aktörerna på området
inom 7 dagar, akut behov samma dag.
 Antalet besök till landstingets specialistnivå minskar.
 Inom socialtjänsten är förhållandet mellan antalet
anmälningar och antalet ansökningar förändrat till
förmån för fler ansökningar.
Genom att
 Barn och familjer i behov av stöd från flera aktörer ska ha en samordnad individuell
plan. Samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas inom 30 dagar från det att någon
av aktörerna aktualiserat behovet av samverkan.
 Barn och deras familjer görs delaktiga i de insatser som erbjuds i samverkan
 Barn och deras familjer är nöjda med insatsen och resultaten av samverkan.
Uppföljning och mätning
 SDQ genomförs för de barn som aktualiseras för samverkan, för att bedöma barnets
styrkor och svagheter och följa upp resultaten av insatserna.
 SDQ ska genomföras inför samverkansmötet och i samband med avslut av
samverkansinsats eller minst var sjätte månad.
 ORS/SRS mäter förändring i resultat samt nöjdhet delaktighet

similar documents