Prognozowanie i symulacje

Report
Analiza i prezentacja danych biznesowych
Wymagania. Sposób zaliczenia
Dr inż. Bożena Mielczarek
413 B1
e-mail: [email protected]
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/Pracownicy/Mielczarek/
Cele przedmiotu



poznanie wybranych specjalistycznych zastosowań
zaawansowanych metod statystycznych oraz
narzędzi informatycznych służących do
gromadzenia, analizy i prezentacji danych.
doskonalenie umiejętności korzystania z wybranych
narzędzi analitycznych
Celem kursu NIE JEST nauka Excela! Jednakże
Excel będzie podstawowym narzędziem
Literatura
1. Winston L.W., Microsoft Excel 2010. Analiza i
modelowanie danych biznesowych, APN Promise,
Warszawa 2005
2. Guerrero Hector, Excel Data Analysis, Springer
2010
3. Alexander M., Walkenbach J., Analiza i
prezentacja danych w Microsoft Excel, Helion
2011
Wymagania wstępne



Umiejętność modelowania w arkuszu kalkulacyjnym
Excel
Znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa
i statystki matematycznej
Umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku
angielskim
Wymagania [wykład]








Zaliczenie wykładu na podstawie oceny z
laboratorium i obecności na wykładzie
Na wykładach 1 – 7 będzie sprawdzana obecność
5 obecności i więcej
przepisana ocena z lab
4 obecności
ocena z lab obniżona (1 w dół)
3 obecności
ocena z lab obniżona (2 w dół)
2,1 lub 0 obecności
ocena z wykładu NDST
Nieobecności nie można odrabiać!
Nie różnicuję nieobecności usprawiedliwionych i
nieusprawiedliwionych
Wymagania [wykład]

W przypadku oceny NDST – kolokwium na ostatnim
wykładzie (14.06)
Wymagania [laboratorium]
Obecność (+1,-1,0): max 7pkt. Lab.1–Lab. 7
 Zadania wykonywane w trakcie zajęć
(-1,0,1,2): max 12 pkt (6x2).

Nieobecność nieusprawiedliwiona: 0 pkt za zadanie
 Nieobecność usprawiedliwiona: praca oddana na
kolejnych zajęciach (za max 1 pkt)
 Zadania należy oddać do godz. 14:30



Indywidualna praca końcowa (5 pkt) oddana
na koniec kursu.
Zaliczenie od 50,1% (13 z 24 pkt)
Przełożenie zajęć


W piątek (TN) 31.05 (?) będę nieobecna
(konferencja).
Zajęcia te będziemy musieli odrobić, częściowo
prawdopodobnie w formie zajęć konsultacyjnych
(oddawanie projektów)
Wybrane punkty regulaminu






CZĘŚĆ I: OGÓLNA
Do pracowni nie wolno wnosić okryć wierzchnich
Do pracowni nie wolno wnosić napojów (dot. też butelek) i
jedzenia
Zajęcia rozpoczynają się punktualnie i trwają bez przerwy
Korzystanie z Internetu na początku i na końcu zajęć. W
innych przypadkach - tylko za zgodą osoby prowadzącej
zajęcia
Telefony są wyłączone w trakcie zajęć
Wybrane punkty regulaminu





CZĘŚĆ II: PRACA W LABORATORIUM
Umiejętności techniczne (związane z obsługą Excela)
należy opanować w domu. Temat i dokładny zakres
zajęć będzie podawany na stronie www z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
Na zajęciach wykonujemy samodzielnie zadania.
Wykonane zadania są oceniane pod koniec zajęć (0 do
+2 pkt)
Na zajęciach nie uczymy się obsługi Excela
Wybrane punkty regulaminu




CZĘŚĆ III: Zadanie końcowe - projektowe
Temat zadania projektowego zostanie podany w I połowie
semestru.
Zadania projektowe będą oddawane na przedostatnich
zajęciach (w formie konsultacji)
Zadanie projektowe oddawane jest w postaci WYDRUKU
DWUSTRONNEGO + pliku Excela. Na ocenę składać się
będzie: opracowanie (1p), omówienie (1p), model (3p)
Wybrane punkty regulaminu




CZĘŚĆ IV: Odrabianie zajęć
Praktycznie niemożliwe.
CZĘŚĆ V: Kolokwium zaliczeniowe
Kolokwium nie jest przewidziane
Wybrane punkty regulaminu



CZĘŚĆ VI: Ocena końcowa
Ocena końcowa jest obliczana na podstawie
zgromadzonych punktów
Ostateczna decyzja dot. oceny końcowej należy
do Prowadzącej
Oprogramowanie - narzędzia
Arkusz kalkulacyjny Excel
Materiał na Laboratorium nr 1





[1] Rozdział 2: tworzenie nazw zakresów przy
użyciu menedżera nazw
[1] Rozdział 3: funkcje wyszukujące
[1] Rozdział 4: funkcja INDEKS
[1] Rozdział 5: funkcja PODAJ.POZYCJĘ
[1] Rozdział 6: funkcje tekstowe
Materiał na Laboratorium nr 2



[1] Rozdział 20: LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI,
ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE
[1] Rozdział 21-23: SUMA.JEŻELI, PRZESUNIĘCIE,
ADR.POŚR
[1] Formatowanie warunkowe, Sortowanie
Materiał na Laboratorium nr 3



[1] Rozdział 23: ADR.POŚR
[1] Rozdział 26: TABELE
[1] Rozdział 43: TABELE PRZESTAWNE
Materiał na Laboratorium nr 4




[3] Część II: Wykresy w programie Excel. Rozdział
3 – Rozdział 6
[3] Część III: Jeszcze o tabelach i wykresach.
Rozdział 8 – Rozdział 9
[1] Rozdział 41: Histogramy
[1] Rozdział 44: wykresy przebiegu w czasie
Materiał na Laboratorium nr 5


[1] Rozdział 42: Statystyka opisowa: średnia,
mediana, Moda, skośność, kurtoza, wariancja,
odchylenie standardowe, wyróżnianie wartości
izolowanych
średnia geometryczna
Materiał na Laboratorium nr 6



[1] Rozdział 42: percentyle i kwartyle,
procent.pozycja, druga największa i druga
najmniejsza liczba w zbiorze, pozycja, pozycja
średnia, średnia obcięta
[1] Rozdział [52]: statystyki dotyczące dwóch
zmiennych. Korelacja i kowariancja
[1] Rozdział 83: Funkcje i formuły tablicowe
Projekt

Dane źródłowe do projektu należy pobrać np. ze
strony www.stat.gov.pl (lub innej) lub zebrać
samodzielnie.
W
pierwszym przypadku źródło musi być źródłem
oficjalnym
 W tym drugim przypadku należy proces zbierania
danych udokumentować i szczegółowo opisać.
 NIE KORZYSTAMY z danych giełdowych!!!!

Cel projektu ustalany jest samodzielnie
Projekt



Projekt zaprezentowany musi być na forum grupy
Model będzie indywidualnie omówiony
Opis (wydruk dwustronny) doręczony Prowadzącej
wraz z modelem:
 Pisemna
analiza wyników projektu
 wyszczególnione wszystkie funkcje (omawiane na
wykładzie) wykorzystane w projekcie.
Funkcja
Cel zastosowania
Uwagi
Projekt


Grupa TP prezentuje projekty na Laboratorium 17
maja i omawia modele na Laboratorium 17 maja
Grupa TN prezentuje projekty na Laboratorium 31
maja a omawia modele w tygodniu 3.06-7.06 we
wskazanym terminie. W związku z tym wykład 17
maja nie odbędzie się
Projekt


Grupa TP na 17 maja a TN na 31 maja przynosi
wszystkie projekty zgrane na płycie (jedna płyta na
grupę!). Do płyty dołączony powinien być wydruk z
nazwiskami i tytułami projektów. Brak pliku na płycie
oznacza NDST.
Zawartość płyty:
 Folder
z nazwiskami (bez imion)
 Model
 Elektroniczna
wersja opisu
 Dane źródłowe
Projekt

Niezależnie od płyty, KAŻDA studentka (i student)
przynosi model do prezentacji np. na USB. W
dniach prezentacji w sali będzie projektor z
laptopem.
Projekt

Przykładowy cel projektu:








struktura nagród Grammy/Oscarów
Porównanie gry sportowców/zespołów
dyscyplina sportowa na Olimpiadzie
Zestawienie przestępstw gopodarczych/kryminalnych z PKB
listy rankingowe, np Uczelni Wyższych
turystyka Polaków
Blogi kulinarne
Niech cel badań nie będzie „ograny”. Starajcie sie
przekazać coś ciekawego
Projekt

Strona wizualna:
1
czytelna strona (ekran Excela)
 Wyraźny, czytelny tytuł
 Co najmniej jeden wykres, 1 zestawienie tabelaryczne,
1 tabela przestawna dynamicznie analizowana w
trakcie prezentacji, podstawowy zestaw statystyk
 Krótkie syntetycznie zapisane (graficznie) wnioski

Ilość danych musi byc statystycznie znacząca. Im
więcej tym lepiej. MINIMUM 100 pozycji
Ocena

Za prezentację na forum grupy: 5 minut/osobę
Za model (prezentacja modelu Prowadzącej,
złożoność modelu, wykorzystane funkcje)
Za opis modelu (wydruk)
Za uwagi pisemne dotyczące innych prezentacji

Ocena końcowa = średnia




similar documents