Projektindító nap_TÁMOP-5.3.3_szakmai

Report
TÁMOP-5.3.3-12/1-2
TÁMOP-5.3.3-13/1
Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének,
foglalkoztathatóságának
elősegítése, sikeres munkaerőpiaci integrációjának
megalapozása
PROJEKTINDÍTÓ NAP
TÉMÁK:
- Változás-bejelentés
- Szerződésmódosítás
- Fenntartási kötelezettségek
A KONSTRUKCIÓ CÉLJA:
Az utcán élők számának csökkentése, valamint az utcán, közterületen
élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése.
Alapinformáció
TÁMOP-5.3.3-12/1-2
7 db Támogatási Szerződést kötöttünk meg.
A lekötött forrás 389.063.595 Ft.
TÁMOP-5.3.3-13/1
10 db nyertes pályázat, szerződéskötés folyamatban.
A lekötött forrás 516.576.341 Ft.
CÉLCSOPORTRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK
Támogatási Szerződés 4. számú melléklete (Projekt számszerűsíthető
eredményei/Indikátorok), valamint a pályázati adatlap 5.3.1 pontja az irányadó.
Elsődleges célcsoport
Az elsődleges célcsoporton belül a tartósan utcán élők (elsődleges célcsoport
a) pont) arányának el kell érnie a bevontak 30 %-át.
Másodlagos célcsoport
A másodlagos célcsoport aránya a bevontak között nem haladhatja meg az 50
%-ot.
KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK
Pályázati útmutató C1.1 pontja részletesen tartalmazza
- Egyénre szabott fejlesztési terv készítése
- Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás
- Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok elérését követően az egyén
nyomon követése 6 hónapon keresztül
- Együttműködés a TÁMOP-5.3.2-12/1 kiemelt projekttel
- Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás
- Könyvvizsgálat (amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja az 50
millió Ft-ot)
- Horizontális elvekre vonatkozó előírások (Esélyegyenlőség, Fenntarthatóság)
PROJEKT KEZDÉS
Projekt megkezdettsége útmutató alapján:
A projekt megkezdésének minősül:
- Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló beruházás (beleértve az
eszközbeszerzésre
irányuló
beruházást
is)
megkezdésének
időpontjának – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a
beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés megkötésének
időpontját vagy a beruházással összefüggésben felmerült első
eszközbeszerzés
megrendelésére
vonatkozó
visszaigazolás
megérkezésének dátumát kell tekinteni,
- Immateriális javak esetében az írásbeli megrendelés napja, ahol az
árajánlat aláírással történő elfogadása is megrendelésnek minősül,
- Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi
jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első
szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott
ajánlat szerződésnek minősül.
PROJEKT KEZDÉS
Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés
megkötésétől számított 12 hónapon belül a projekt megvalósítását
nem kezdi meg, a Támogató jogosult a Támogatási Szerződéstől
elállni.
PROJEKT ZÁRÁS
TÁMOP-5.3.3-12/1 és TÁMOP-5.3.3-12/2 esetében
A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum
18 és maximum 24 hónapra tervezheti.
TÁMOP-5.3.3-13/1 esetében
A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum
14 és maximum 17 hónapra tervezheti.
PROJEKT ZÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK
Fizikai befejezés:
A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a
támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült a pályázati felhívásban és
útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a
beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja
minősül.
A projekt megvalósítása:
A projekt megvalósításának (támogatott tevékenység teljesült és a számlák
kifizetése a Kedvezményezett részéről megtörtént) végső dátuma a projekt fizikai
befejezését követő maximum 60. nap.
Záró beszámoló benyújtása:
A projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló
benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek teljesítését és a
megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt megvalósítását)
követő 30. nap.
PROJEKTIDŐSZAKOK ÖSSZEGEZVE:
TÁMOP-5.3.3-12/1 és 12/2 esetében
A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb: 2015.06.30.
A projekt megvalósításának határideje legkésőbb: 2015.08.29.
Záró beszámoló benyújtásának határideje legkésőbb: 2015.09.28.
TÁMOP-5.3.3-13/1 esetében
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2015.10.31.
A projekt megvalósításának határideje: 2015.12.31.
Záró beszámoló benyújtásának határideje: 2015.12.31.
ALAPDOKUMENTUMOK
A sikeres projektmegvalósításhoz az alábbi dokumentumok ismerete
feltétlenül szükséges:
Pályázati dokumentáció /Pályázati útmutató és mellékletei/
Hatályos Támogatási Szerződés és mellékletei
Általános Szerződési Feltételek
A benyújtott pályázat és annak mellékletei
Támogatásról szóló levélben foglalt feltételek
ESZA elszámolhatósági útmutató
ERFA elszámolhatósági útmutató
Arculati kézikönyv/Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei
Jogszabályok
Pénzügyi Elszámolás Részletes Szabályai (PERSZ)
MÓDOSÍTÁSOK ALAPELVEI
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1) pontja alapján, ha a
kedvezményezettnek a támogatás szempontjából releváns adataiban,
vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a
kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles
azt írásban bejelenteni a támogatónak.
A
kedvezményezett
a
támogatási
szerződés
módosítását
kezdeményezi, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 36. § (1)-(2)
bekezdésben meghatározott módosítási igények esetében.
A fentiek alapján a támogatási szerződés az alábbi módokon változhat:
- Változás bejelentéssel
- Szerződésmódosítással
ÁLTALÁNOS MÓDOSÍTÁSI IRÁNYELVEK
A változás-bejelentések befogadási határideje az alábbi:
Változás-bejelentés befogadása, engedélyezése:
a projekt megvalósítási szakaszára vonatkozó, a fizikai befejezésig
megvalósítandó szakmai tartalommal és a hozzájuk kapcsolódó
költségekkel kapcsolatos változás-bejelentések befogadása: legkésőbb
a záró elszámolási csomag hiánypótlásával egyidejűleg.
a fizikai befejezést követően bekövetkező, a fizikai befejezésig
megvalósítandó szakmai tartalmat és költségeket nem érintő változásbejelentések befogadása: a szerződés hatályának időtartama alatt.
ÁLTALÁNOS MÓDOSÍTÁSI IRÁNYELVEK
A szerződésmódosítási igények befogadási határideje az alábbi:
Szerződésmódosítás befogadása:
projekt megvalósítási szakaszára vonatkozó, a fizikai befejezésig
megvalósítandó szakmai tartalommal és a hozzájuk kapcsolódó
költségekkel kapcsolatos szerződésmódosítási kérelmek befogadása:
legkésőbb a projekt fizikai befejezést követő 30 napon belül.
a fizikai befejezést követően bekövetkező, a fizikai befejezésig
megvalósítandó szakmai tartalmat és költségeket nem érintő
szerződésmódosítási kérelmek befogadása: a szerződés hatályának
időtartama alatt.
.
ÁLTALÁNOS MÓDOSÍTÁSI IRÁNYELVEK
A szerződés csak akkor módosítható, ha a támogatott tevékenység az
így módosított feltételekkel is támogatható lett volna, kivéve jogszabály
által előírt kötelező jogutódlás és a Rendelet 36. § (4d) bekezdésében
rögzített esetekben.
A módosítás nem változtathatja meg a projekt alapvető célját.
A módosítás nem irányulhat olyan szempontra, amely jogosultsági
feltétel volt az elbírálás során és a módosítást követően már nem
teljesülne.
A módosítás nem lehet a Támogató által hozott döntéssel ellentétes
tartalmú.
ÁLTALÁNOS MÓDOSÍTÁSI IRÁNYELVEK
A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott
összegen
felüli
többlet
költségvetésből
nyújtott
támogatás
biztosítására, kivéve ha
•jogszabály eltérően rendelkezik,
•vis maior esemény következik be, vagy
•a projekt elszámolható összköltsége az ÁFA mértékének emelése
következtében megemelkedik és a megnövelt áfa-tartalommal
benyújtott kifizetési igénylések alapján kifizetendő támogatás
összegére az eredetileg megítélt támogatás nem nyújt fedezetet.
A szerződésmódosításban kért, költségvetést érintő módosítások csak
a szerződésmódosítás hatályba lépését, illetve a változás bejelentés
elfogadását követően válnak elszámolhatóvá.
SPECIÁLIS SZABÁLYOK: (ESZKÖZBESZERZÉS)
A nagy értékű eszközök, szolgáltatások darabszámának növelése csak
indokolt és alátámasztott esetben elfogadott.
A projekt keretében a szakmai megvalósításhoz szükséges és
elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, melyek
közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához
és nem tartoznak a különösen nem elszámolható költségek közé.
A projektben beszerzésre kerülő eszközök jellege és típusa csak abban az
esetben változhat, ha egy vele azonos technikai jellemzőkkel bíró és
azonos funkciójú tárgy áll rendelkezésre a projekt megvalósításához. Ezt a
Kedvezményezettnek műszaki leírás vagy specifikáció benyújtásával kell
igazolnia.
Az egységárak növelése eszközbeszerzésnél csak különlegesen indokolt
esetben engedélyezhető; a technikai specifikáció módosításának
összhangban kell állnia a program szakmai tartalmával.
SPECIÁLIS SZABÁLYOK: (TARTALÉK FELHASZNÁLÁS)
A tervezett tartalék az előre nem látható, nem tervezhető (de
elszámolható költséget jelentő) kiadások fedezetére szolgál.
A tartalék bármikor átcsoportosítható, ha valamely költség esetében
többletforrás szükséges, feltéve, ha az a tevékenység, vagy
költségnövekedés előre nem volt tervezhető.
A változás bejelentési vagy szerződésmódosítási kérelem szövegének
a tartalék összeg felhasználását egyértelműen kell tartalmaznia.
VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
Ha a kedvezményezett szerződésben foglalt azonosító adatai, illetve a
projekt jellemzői megváltoznak, a 4/ 2011-es rendelet 36. § (2)
pontjában és ezzel összhangban az ÁSZF 6. pontjában meghatározott
mértéket el nem érő mértékben változik, akkor erről írásban, a változás
követő 8 napon belül, változás bejelentés formanyomtatványon, postai
úton, a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal együtt, szükséges
értesítenie az EMMI-t.
VÁLTOZÁSBEJELENTÉS
Különösen fennáll a Kedvezményezett bejelentési kötelezettsége az alábbi esetekben (a
felsorolás nem teljes körű):
•Adminisztratív okok (pl. cím, bankszámlaszám változása, adószám),
•A projekt kezdése vagy befejezése előreláthatólag 3 hónapot nem meghaladóan késik,
•A projekt összköltségének összesen 20%-át nem meghaladó mértékű költségátcsoportosítás (oszlopok és/vagy két számjeggyel jelölt sorok között),
•Személyi változások (aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó stb.)
•Ha a hatályos támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értéke a célérték 25
%-át el nem érő mértékben csökken
•A projekt adatlapban, és/vagy egyéb pályázati dokumentumban megjelenített, vagy a
támogatási szerződés egyéb mellékletében megjelenített projekt tevékenységek
átütemezése, módosítása esetén;
•Tájékoztatás és nyilvánossági, valamint horizontális (esélyegyenlőségi, környezeti
fenntarthatósági) vállalások módosításai esetén;
•Ha eredménytelen lett a projekt bármely elemére vonatkozó közbeszerzési eljárás
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is
támogatható lett volna!
A kedvezményezett az alábbi esetekben köteles szerződésmódosítást
kezdeményezni a 4/2011-es rendelet 36 § (2) és az ÁSZF
Szerződésmódosításra vonatkozó pontja alapján:
•A projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben
meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan
késik;
•Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges
jellemzője;
•Ha a hatályos támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értéke a
célérték 25 %-ának megfelelően, vagy azt meghaladóan csökken;
•Ha a projektösszköltségének összesen 20 %-át meghaladó mértékben változik
a költségek költségkategóriák szerinti bontása;
•Kedvezményezett
személyében
bekövetkezett
változás
(jogutódlás,
projektátadás);
•Megvalósítási helyszín változása (indokolt esetben).
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása csak
kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges,
amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg.
A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett
kezdeményezheti írásban.
A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítási kérelmét megfelelő
indoklással alátámasztva, a módosítások beálltát megelőzően kell
benyújtania.
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A Kedvezményezett köteles változás bejelentő/szerződésmódosítás
formanyomtatványon benyújtani a kérelmét.
A változás bejelentési kérelmet/szerződésmódosítási kérelmet 1
eredeti példányban papíron, a Kedvezményezett hivatalos
képviselője által aláírva szükséges beküldeni, valamint költségvetés
változása esetén a módosított költségvetést excel formátumban
CD-n, továbbá az esetleges egyéb alátámasztó dokumentumokat
(például: aláírt önéletrajzok, módosított alapító okirat) 1 eredeti
példányban.
VÁLTOZÁSBEJELENTÉS ÉS SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
TIPIKUS HIBÁI
• Költségvetés átcsoportosításánál a módosított költségvetés excel
formátumban, valamint a módosított költségütemezés excel
formátumban nem kerül benyújtásra.
• Személyváltozás esetén aláírt önéletrajz nem kerül benyújtásra.
• Projektmenedzser/Pénzügyi vezető/Szakmai vezető/Szociális munkás
a pályázati útmutató C1.3 pontjába meghatározott minimum
elvárásoknak nem minden esetben felelnek meg (megfelelő
végzettség, előírt minimális szakmai tapasztalat)
• Új eszköz beszerzése szakmailag nem minden esetben kerül
alátámasztásra
IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ
Kifizetési igénylés (KI) benyújtása kizárólag beszámoló együttes
benyújtásával lehetséges.
A Kedvezményezettnek az NFÜ honlapján található Pályázati e-ügyintézés
Felületen egyedi, titkos jelszavával elérhető, on-line kitöltő használatával kell
elkészítenie a KI-t és a kapcsolódó beszámolót.
Záró IB-hez a Dokumentum mátrixban feltüntetett alátámasztó dokumentumok
eredeti példányát kell elektronikus formában (szkennelve) csatolni a Pályázó
Tájékoztató Felületen.
•Elvégzett tevékenységek
•Összefoglaló a jelentéstételi időszakról
•Indikátorok
A beszámolóban a jelentéstételi időszakban keletkezett és benyújtott számláknak
megfelelően szükséges a szakmai tevékenységet leírni.
PROJEKT FENNTARTÁSA
Pályázati útmutató C10. pont
A pályázó a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások
esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekt megfelel a 1083/2006/EK Tanácsi Rendelet 57. cikk első bekezdésében
foglaltaknak.
- A projektben résztvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését
követően kötelező az egyén nyomon követése minimum 6 hónapon keresztül. Ez
túlnyúlhat a projekt fizikai befejezésének dátumán. Az ezen időszakon túlnyúló
utánkövetésről a fenntartási jelentésben kell majd beszámolni.
- Bértámogatás nyújtása esetén továbbfoglalkoztatási kötelezettség keletkezik,
melynek időtartam megegyezik a bértámogatási időszakával.
- A támogatott projektben kialakított vagy átalakított férőhelyeken minimum 5 évig
utcán élőket kell elhelyezni.
PROJEKT FENNTARTÁSA
A Támogatási Szerződésben a projekt befejezésétől évente fenntartási
jelentés benyújtása kerül előírásra.
A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási
jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes
jóváhagyásával és foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb
kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el,
adható bérbe, illetve terhelhető meg.
PROJEKT FENNTARTÁSA
Változás bejelentés és szerződésmódosítás a fenntartási időszakban is
benyújtható, azonban a bejelentés/módosítás a fenntartási időszakban
bekövetkezett változásokra, vagy fenntartási vállalásokra vonatkozó
módosítási igényekre irányulhat.
PROJEKT FENNTARTÁSA
A fenntartási időszak során benyújtott fenntartási jelentésben a
kedvezményezett a jelentés tárgyidőszakára vonatkozóan nyilatkozik a
fenntartási kötelezettségek teljesítéséről.
Az utolsóként benyújtott fenntartási jelentés ZPFJ-nek minősül,
melyben a kedvezményezett nyilatkozik a fenntartási kötelezettségek
teljes körű teljesítéséről.
DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE
A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot
elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig
azokat megőriznie.
A konstrukcióval és a projektek megvalósításával kapcsolatos kérdéseit
a [email protected] és az [email protected] címre várjuk.
Köszönöm a figyelmet és sikeres megvalósítást kívánok!

similar documents