บริษัท ธ. พุทธรักษา จำกัด “คุณธรรมนำพาณิชย์” รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่ง

Report
บริษทั ธ. พุทธรักษา จากัด
“ค ุณธรรมนาพาณิชย์”
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2556
Office Location
90/38 อาคารสาธรธานี 1 ชัน้ 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรั ก กทม. 10500
โทร. 02-636-6001-2 แฟกซ์ 02-636-6003
www.tbuddharaksa.com E-mail : [email protected]
Overall Operation
We sell the Tinplate and Tinfree Steel in type of Coil and Sheet
which import from Japan, Korea, and China.
Manufacuturer
1. Import Section
Japan
1. NIPPON STEEL
2. TOYO KOHAN
Korea
1. DONGBU
2. TCC STEEL
3. SHIN HWA SILUP
China
1. JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT
2. ZYPOSCO
2. Local Section
SIAM TINPLATE
NIPPON STEEL
TOYO KOHAN
DONGBU
TCC STEEL
JIANGYIN COMAT METAL PRODUCT
SIAM TINPLATE
ด้ านการบริหาร
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ด้ านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
กลมุ่ ของผลิตภัณฑ์
1. ภาชนะบรรจุอาหาร
ผลไม้ บรรจุกระป๋อง, ผักบรรจุกระป๋อง, คุกกี,้ ขนมขบเคีย้ ว, ถาดขนม
2. ภาชนะบรรจุสารเคมี
กาว, สีสเปรย์ , สีนา้ มัน, ครีม, ยาขัด, ทินเนอร์ , สารเคมี
3. ชิน้ ส่ วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์
ถ่ านไฟฉาย, ปะเก็นลูกสูบ, ไส้ กรองนา้ มันเครื่อง
4. เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
กระติกนา้ ร้ อน, กะทะไฟฟ้า, หม้ อหุงข้ าว
5. อุปกรณ์ สานักงาน และอื่นๆ
ลวดเย็บกระดาษ, ไส้ แฟ้ม, กล่ องดินสอ, กระปุกออมสิน, กระป๋องแป้ง
กล่ องกระดาษทิชชู่, กล่ องของขวัญ
End Product
1. Food Can
Dry fruit can, Vegetable can, Cookie can, Snack can
2. Chemical
Glue, Color spray, Oil Color, Cream, Thinner
3. Electronic Part and Vehicle
Dry Battery, gasket
4. Electric Appliance and Equipment
Boiler, Cooker
5. Office Supply and Others
Staple, Pencil Box, Piggy Box, Gift Box, Tisse Box
1. ภาชนะบรรจุอาหาร
2. ภาชนะบรรจุสี น้ามัน กาว ครีม สารเคมี
3. ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ และยานยนต์
4. เครือ่ งใข้ไฟฟ้า
5. อื่นๆ
หลักเกณฑ์ ในการบริหารงาน
ซื่อสัตย์ จริงใจ และยุตธิ รรม
1. ต่ อลูกค้ า
1.1 บริหารต้ นทุนสินค้ าคุณภาพดีในราคาต่า
เปิ ดโอกาสให้ ลูกค้ ารายเล็กสามารถแข่ งขันกับรายอื่นได้
1.2 เยี่ยมเยียนดูแลเอาใจใส่ ให้ คาปรึกษา
1.3 แก้ ไขปั ญหาฉับไว
1.4 สินค้ าคุณภาพดี และบริการจัดส่ งตรงตามกาหนดเวลา
1.5 แนะนาคุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ให้ เหมาะกับงานของลูกค้ า
1.6 ร่ วมกับกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม ในการสร้ างเครือข่ าย
CAN CLUSTER
2. ต่ อคู่ค้า
2.1 รักษาคามั่นสัญญาต่ อกัน
2.2 สร้ างสัมพันธ์ ท่ ดี ี มีการส่ งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน
2.3 ร่ วมกันแก้ ปัญหา
2.4 ชาระเงินตรงตามเงื่อนไข
3. ต่ อองค์ กรของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
3.1 ให้ ความร่ วมมือในการให้ ข้อมูลตามที่ร้องขอ
3.2 ชาระภาษีถูกต้ องและตรงตามกาหนด
3.3 ไม่ ส่งเสริมการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
4. ต่ อสถาบันการเงิน
4.1 ให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องต่ อสถาบันการเงิน
4.2 รักษาและปฏิบัตติ ามข้ อตกลงอย่ างเคร่ งครัด
4.3 สร้ างสัมพันธ์ ท่ ดี ี มีการส่ งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน
5. ต่ อสังคมและ สิ่งแวดล้ อม
5.1 ไม่ ค้าขายสิ่งที่ทาให้ สังคมเสื่อมโทรม
5.2 สินค้ าที่ขายต้ องไม่ มีส่วนทาลายสิ่งแวดล้ อม
5.3 ส่ งเสริมการอนุรักษ์ ส่ งิ แวดล้ อม
5.4 ส่ งเสริมให้ บุคลากรมีศีลธรรม จริยธรรม
5.5 ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์ อย่ างสูงสุด
6. ต่ อพนักงาน
6.1 ปลูกฝั งจิตสานึกที่ดตี ่ อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
6.2 ดูแลความเป็ นอยู่ เช่ น จัดสวัสดิการที่ดีให้ พนักงาน
6.3 ส่ งเสริมพัฒนาความรู้ให้ พนักงาน
7. ต่ อผู้ถือหุ้น
7.1 มีความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริตต่ อผู้ถือหุ้น
7.2 ให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่สูงกว่ าผลประโยชน์ จากการ
ลงทุนในตลาดเงินฝาก

similar documents