Finnish know-how extends throughout the whole bio energy

Report
Tekesin innovaatiorahoitus
tutkimusorganisaatioille 2013
Visioita, osaamista ja mahdollisuuksia
tutkimuksen keinoin
Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla
hyödynnettävä tieto ja osaaminen
Innovatiiviset
liiketoimintakonseptit
Innovaatio
Uuden asiakasarvon luominen
ja levittäminen kohdennetulle
markkinalle.
Tuoteinnovaatiot
Prosessi- ja
työelämäinnovaatiot
Palveluinnovaatiot
Innovaatiorahoituksen
jakaantuminen vuositasolla
Puolet rahoituksesta suunnataan
Tekesin sisällöllisiin painopistealueisiin.
Tekesin strategian mukaiset sisällölliset
painopisteet
Kuusi sisällöllistä painopistettä, joilla yritykset ja tutkimuslaitokset
kehittävät elinkeinoelämää.
Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa
Luonnonvarat
ja kestävä
talous
Palvelut ja aineettomuus arvonluojina
Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana
Älykäs
rakennettu
elinympäristö
Elinvoimainen
ihminen
Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä,
jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan
luomiseen
• Yritysten kehitysprojektit
• Tutkimusorganisaatioiden
sekä yritysten
tutkimusprojektit
• Nuorten yritysten
kansainvälinen kasvu
Asiakkaina yliopistot,
korkeakoulut
ja tutkimuslaitokset
Haasteet, joihin Tekes vastaa myös julkisen
tutkimuksen rahoituksella
• Tuottavuus ja uudistuminen
• Ihmisten ja ympäristön hyvinvointi
• Kyvykkyys innovaatiotoimintaan
Tutkija on elinkeinoelämän visionääri
Julkinen tutkimus
• Nostaa osaamisen tasoa tavoitteena
kansainvälinen kärki
• Luo edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle
• Valmistelee tutkimustulosten
kaupallistamista
• Parantaa yritysten ja yhteiskunnan
toimintaedellytyksiä
• Testaa ideoita ja haastaa uudistumaan
Lähtökohtana edelläkävijyys
• Osaamisessa – vankkaa tietoa
yhdistettynä elinkeinoelämän
tarpeisiin
• Kansainvälisyydessä –
yhteistyötä parhaiden seurassa
• Monialaisuudessa – uusia
rohkeita näkymiä ja yhdistelmiä
Kolme projektityyppiä, joilla vastaamme eri haasteisiin
A. Elinkeinoelämän
kanssa verkottunut
julkinen tutkimus
B. Tutkimusideoista
uutta tietoa ja
liiketoimintaa
• Ratkaisuja kehittyvän
elinkeinoelämän tarpeisiin
• Tuloksia, jotka
hyödynnettävissä
yritysprojekteissa
(ei kuitenkaan suoraa
tuotekehitystä)
• Uutta liiketoimintaa joko
olemassa olevaan tai
perustettavaan yritykseen
• Uusia rohkeita avauksia
tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja uuden
liiketoiminnan syntymiseen
Mitä edellytämme:
Tahtoa ja osaamista
tutkimuksen
kaupallistamiseen.
Mitä edellytämme:
Visionäärisyyttä, rohkeutta ja
monialaisuutta.
Mitä edellytämme:
Ymmärrystä elinkeinoelämän
tarpeista ja intoa yritysyhteistyöverkostojen kehittämiseen.
C. Strategiset
tutkimusavaukset
Lisäksi FiDiPro (Finland Distinguished Professor Programme)
- Vierailevien tieteen ja teknologian huippututkijoiden rahoitusohjelma,
jossa kaikki projektityypit ovat mahdollisia.
Mitä arvioimme kaikissa projektityypeissä
• Kehitettävä innovaatio ja osaaminen
sekä tulosten hyödyntäminen
• Käytettävät voimavarat ja
hyödynnettävä yhteistyö
• Edistettävät yhteiskunnan ja
ympäristön hyvinvointitekijät
• Tekesin rahoituksen vaikutus
Tutkimushakuja
Hakuaika
Haku
1.11.2012 - 28.2.2013
Strategiset tutkimusavaukset
Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa
2.1.2013 - 28.3.2013
Liideri-ohjelma
24.9.2012 - 29.3.2013
FiDiPro-ohjelma
Syyskuu 2013
Strategiset tutkimusavaukset
Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa
Koottua tietoa tutkimushauista ja niiden sisällöistä löydät www.tekes.fi
Kysy ja kerro rohkeasti
- keskustelemme mielellämme lisää
Esittelijän nimi ja yhteystiedot
Lisätietoja löydät myös: www.tekes.fi
Esimerkkejä
FiDiPro - Vierailevien tieteen ja teknologian
huippututkijoiden rahoitusohjelma
• Professori Asoke K. Nandi, University of
Liverpool
• Tavoitteena on tutkia musiikin eri piirteiden ja
aivoissa tapahtuvien vasteiden välisiä
riippuvuuksia. Tietämystä voidaan soveltaa
esimerkiksi musiikkiterapiassa tai
viihdeteollisuuden sovellutuksissa.
• Toteutetaan Jyväskylän yliopistossa 2010-2014
• Hankeyhteistyössä mukana Suomen Akatemian
Oppiminen ja motivaatio -huippututkimusyksikkö
Strategiset tutkimusavaukset – Ihmisen varaosat
• Ihmisen omista soluista varaosia vaurioituneiden ja rappeutuneiden kehon
osien tilalle
• Tekesin rahoitus 10 miljoonaa euroa jaksorahoitteisesti
• Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto sekä huipputason
kansainväliset kumppanit
• Yhdistetään uusia terapioita ja teknologioita
UUDET TERAPIAT
LUU
HERMO
SILMÄ
MATERIAALIT
SOLUT JA KUDOKSET
KUVANTAMINEN
KASVATUSYMPÄRISTÖ
ANTURIT JA SIGNAALIT
SYDÄN
Elinkeinoelämän kanssa verkottunut tutkimus –
KOKKKA
• Kauppakeskukset osana kestävää
kulutusta ja kaupunkirakennetta
(KOKKKA)
• Tavoitteena löytää strategioita, joilla
kauppakeskuksia voidaan integroida
paremmin kaupunkirakenteeseen
• Ratkaisuja päivittäisten matkaketjujen
lyhentämiseen
• Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen
yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu
• Yrityksiä, mm. Realprojekti Oy, HOKElanto Liiketoiminta Oy, Lemminkäinen
Talo Oy, NCC Property Development Oy,
Ruokakesko Oy

similar documents