Hv*zdy

Report
25. května 2013
VY_32_INOVACE_170320_Hvezdy_DUM
HVĚZDY
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová.
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
1. Hvězda
2. Pozorování
hvězd
Hvězda
• je plazmové těleso, ve kterém probíhají za vysokého tlaku a teploty
termonukleární reakce
• při těchto reakcích vznikají z lehkých prvků prvky těžší a uvolňuje
se především tepelná, světelná energie a ultrafialové záření
• z hvězd pocházejí i elementární částice (neutrina, elektrony a
protony), tyto částice označujeme jako hvězdný vítr
• hvězdy jsou vázány gravitací v galaxiích
Na hvězdu působí dvě základní síly
• gravitační síla, která tlačí hvězdu co nejblíže ke svému středu a
snaží se o její smrštění
• tlaková síla, která je způsobena tlakem uvnitř hvězdy a snaží se
hvězdu roztrhnout
dále
Hvězda
Obr.1
Alfa Centauri
dále
Hvězda
Zemi nejblíže je hvězda Slunce, je vzdálena asi 8 světelných minut
(1 AU). Hvězdy posuzujeme podle hmotnosti (porovnáváme je s
hmotností Slunce), hvězdné velikosti a zářícího výkonu.
Vznik hvězdy
• hvězdy vznikají z oblaků mezihvězdné hmoty
• na počátku dochází ke zhuštění, smršťování a přitom narůstá
teplota a tlak
• při dosažení dostatečné hmotnosti dojde k termonukleárním
reakcím
• v jádře dochází k syntéze vodíku na hélium
• nastává rovnováha mezi gravitací a tlakem plazmatu
• vzniká hvězda hlavní posloupnosti
dále
Hvězda
Obr.2
Velké Magellanovo mračno
dále
Hvězda
Život hvězd
Po spotřebování vodíku v jádře závisí osud hvězdy na její hmotnosti.
U málo hmotných hvězd, jako jsou například červení trpaslíci, po
stovky miliard let dlouhém životě začnou hvězdy chladnout.
U hmotnějších hvězd probíhají další reakce, při kterých vzniká uhlík.
Dochází k jejich rozepnutí a stávají se rudými obry.
U hvězd střední velikosti může dojít k rozepnutí a vzniku planetární
mlhoviny, přičemž se jádro zhroutí a hvězda se stane bílým
trpaslíkem.
dále
Hvězda
Obr.3
Bílý trpaslík
dále
Hvězda
Pokud má bílý trpaslík hmotnost větší než 1,4 hmotnosti Slunce,
exploduje jako supernova typu I. a ze zbytku se stane neutronová
hvězda. Jestliže má bílý trpaslík menší hmotnost než je 1,4 hmotnosti
Slunce, postupně chladne a stává se černým trpaslíkem.
U velmi hmotných hvězd pokračuje jejich vývoj výbuchem supernovy
typu II. a z jádra se stane neutronová hvězda nebo černá díra.
Doba trvání hvězdy závisí na její hmotnosti. Nejhmotnější existují
milióny let a mají rychlejší vývoj. Méně hmotné hvězdy existují až
trilióny let (1018).
dále
Hvězda
Obr.4
Krabí mlhovina – expanze plynů po výbuchu supernovy
zpět na obsah
další kapitola
Pozorování hvězd
• hvězdy na obloze v noci vidíme s různou jasností nebo zabarvením
• starověký astronom Ptolemaios sestavil první katalog hvězd, kde
každé hvězdě přiřadil hvězdnou velikost podle její jasnosti
• termín hvězdná velikost se dodnes používá a je přesně definován
pomocí množství zářivé energie
• jednotkou hvězdné velikosti m je magnituda (mag)
• posuzujeme, jak je vidět hvězda ze Země (pozorovatelná hvězdná
velikost)
• lidské oko, za dobrých podmínek pro pozorování, vidí objekty o
hvězdné velikosti 5 – 6 mag (těchto hvězd je vidět asi 10 000)
• Hubbleův vesmírný dalekohled ukáže hvězdy o velikosti 30 mag
dále
Pozorování hvězd
Nejbližší hvězdy a jejich velikost
•
•
•
•
•
•
•
Slunce – 26,72 mag
Proxima Centauri 11,1 mag
Alfa Centauri A 0,01 mag
Alfa Centauri B 1,35 mag
Barnardova hvězda 9,54 mag
Sirius A – 1,46 mag
Sirius B – 8,34 mag
Pozn: Čím menší je záporné číslo, tím jasnější je hvězda; čím vyšší je
kladné, tím je hvězda méně jasná.
dále
Pozorování hvězd
Obr.5
Dvojhvězda Sirius – umělecká představa
dále
Pozorování hvězd
Barva hvězd
• odpovídá jejich teplotě
• často může být odstín barvy optickým klamem (barevná vada
čočky, lidské oko, atmosféra Země)
Problikávání hvězdy může být způsobeno chvěním vzduchu, jedná se
o proměnné hvězdy nebo zákrytové dvojhvězdy.
Pohyb hvězd
• hvězdy se pohybují poměrně rychle
• nejrychleji se pohybuje Barnadova šipka
dále
Pozorování hvězd
Souhvězdí
• je oblast na obloze s přesně vymezenými hranicemi
• podle Mezinárodní astronomické unie bylo stanoveno 88
souhvězdí
• 48 pojmenování pochází ještě z antických dob
• souhvězdí pomáhají k orientaci na obloze
• pokud žijeme na severní polokouli, můžeme pozorovat souhvězdí
severní oblohy a souhvězdí jižní oblohy jsou nám skryta
dále
Pozorování hvězd
Obr.7
Souhvězdí Orion
Obr.6
Souhvězdí Velká medvědice
zpět na obsah
konec
POUŽITÁ LITERATURA
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus,
2003. ISBN 80-7196-223-6
CITACE ZDROJŮ
Obr. 1 ESO. Soubor:The wide-field view of bright star Alpha Centauri and its surroundings.jpg:
Wikimedia Commons [online]. 16 October 2012 [cit. 2013-05-25]. Dostupné pod licencí Creative
Commons z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/The_widefield_view_of_bright_star_Alpha_Centauri_and_its_surroundings.jpg
Obr. 2 ESA. File:Starsinthesky.jpg: Wikimedia Commons [online]. 2006 [cit. 2013-05-25]. Dostupné
pod licencí Creative Commons z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Starsinthesky.jpg
Obr. 3 SEPHIROHQ. File:White dwarf.jpg: Wikimedia Commons [online]. 5 April 2011 [cit. 2013-0525]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/White_dwarf.jpg
Obr. 4 NASA / ESA. Soubor:Crab Nebula.jpg: Wikimedia Commons [online]. 1 December 2005 [cit.
2013-05-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Crab_Nebula.jpg
Obr. 5 NASA / ESA. Soubor:Sirius A and B artwork.jpg: Wikimedia Commons [online]. 10 December
2007 [cit. 2013-05-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Sirius_A_and_B_artwork.jpg
CITACE ZDROJŮ
Obr. 6 A. CRIDER. File:Meissa.png [x]: Wikimedia Commons [online]. 8 February 2009 [cit. 201305-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Meissa.png
Obr. 7 TILL CREDNER. File:UrsaMajorCC.jpg: Wikimedia Commons [online]. 16 July 2004 [cit.
2013-05-25]. Dostupné pod licencí Creative Commons z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/UrsaMajorCC.jpg
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents