Learning Walks July

Report
PROFESSIONAL
LEARNING COMMUNITY
LEARNING WALKS
JELAJAH
PEMBELAJARAN
PLC TEAM
Overview
 Objektif Sesi
 Definisi & Asal Usul LW
 Carta Alir Pelaksanaan LW
 Langkah-langkah Pelaksanaan LW
 Pemilihan Fokus LW
 Peranan Ahli Kumpulan LW
 Aspek-aspek Pemerhatian
 Protokol LW
 Perbincangan Professional
 Kesimpulan
OBJEKTIF SESI
Pada akhir sesi, peserta dapat:
memahami konsep dan
prosedur Learning Walks
membuat latihan
menggunakan Tool Kits
Learning Walks
PERSOALAN AWAL
If you could change one behaviour about your
teachers, what would it be?
McCune, 2011
Jika kita mampu mengubah perilaku guruguru, apakah perilaku yang tuan/puan akan
ubah?
DEFINISI
Berjalan di sekeliling sekolah dan
memerhatikan pengajaran guru lain dan
aktiviti bilik darjah dengan menggunakan
protokol dan fokus yang spesifik.
Walking through the school observing other teachers
and classrooms in action with a specific focus and a
protocol.
ASAL USUL LEARNING WALKS
The concept was derived from HewlettPackard (HP) executives who stayed
current by practicing what they called
“management by wandering around.”
Konsep ini dilaksana oleh Eksekutif HP
yang mengamalkan konsep ‘pengurusan
menerusi pemerhatian’.
TUJUAN PEMERHATIAN
LEARNING WALKS
Mengumpulkan bahan-bahan bukti aksi/aktiviti
pembelajaran (learning in action) yang diperhatikan
di dalam bilik darjah.
Membuat perbincangan berdasarkan bahan bukti
pemerhatian.
Belajar daripada amalan-amalan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan yang boleh dipraktikkan
untuk diri sendiri dan guru lain. (best practices)
CARTA ALIR PELAKSANAAN
LEARNING WALKS
LANGKAH
I
LANGKAH
II
LANGKAH
III
• PENETAPAN FOKUS UNTUK
PEMERHATIAN
• PENGUMPULAN BAHAN BUKTI MELALUI
PEMERHATIAN KELAS-KELAS
• PERKONGSIAN DAPATAN DENGAN
SEMUA GURU DI SEKOLAH
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
LEARNING WALKS
PERTAMA
1. Membentuk
kumpulan
Learning Walks
yang terdiri daripada
3-4 guru.
2. Berkumpul untuk
membincangkan fokus
yang akan
diperhatikan.
3. Menetapkan tarikh
dan waktu untuk sesi
Learning Walks.
(Tool Kit 1)
KEDUA
Pelaksanaan sesi
Learning Walks yang
mempunyai tiga
peringkat:
i. Perbincangan Pra
Pemerhatian ( Pre-Walk
discussion)
ii. Lawatan bilik darjah
(Classroom visit)
iii. Perbincangan PascaPemerhatian (Post-Walk
Discussion) – Refleksi
(Tool Kit 2)
KETIGA
Dapatan sesi Learning
Walks dikongsi bersama
semua guru dalam jangka
masa seminggu selepas
sesi pemerhatian.
( Tool Kit 3)
ALIRAN SESI LEARNING WALKS
MULA
Pre-Walk Discussion
(15 mins)
Kelas 3
(10 mins)
Corridor Discussion
(5 mins)
AKHIR
Kelas 1
(10 mins)
Corridor Discussion
(5 mins)
Corridor Discussion
(5 mins)
Kelas 2
(10 mins)
Post-Walk
Discussion Reflection
(15 mins)
Perkongsian bersama
semua guru
(dalam masa seminggu)
PEMILIHAN FOKUS
 Fokus mestilah boleh diperhatikan dalam bilik darjah.
(observable focus)
 Fokus mestilah dinyatakan dengan jelas. (clearly
articulated)
 Fokus mestilah berhubung dengan peningkatan
profesionalisme. (linked to profesional learning)
 Fokus mestilah mempunyai kepentingan berkait dengan
sekolah. (linked to school priorities)
Kelas-kelas yang dipilih untuk pemerhatian LW boleh
melibatkan pelbagai mata pelajaran dan kriteria
pemilihan dibuat atas dasar amalan yang boleh dipelajari
atau dicontohi.
CADANGAN FOKUS PEMERHATIAN
 Persekitaran bilik darjah
 Strategi Penyoalan
 Wait Time
 Perbincangan pelajar
 Arahan guru
 Penggunaan bahan sumber
 Pembelajaran Koperatif
 Bahan pembelajaran (Learning tools)
 Penggunaan teknologi
 Amalan penilaian (Assessment practices)
PERANAN AHLI LEARNING WALKS
LEAD WALKER
WALKING TEAM
 Memastikan penglibatan semua
 Memahami fokus sesi LW
ahli dalam perbincangan pra dan
pasca pemerhatian LW
 Memastikan ahli memahami
fokus pemerhatian LW
 Memastikan semua
perbincangan adalah
berlandaskan bukti yang
didapati semasa pemerhatian
LW
 Memastikan dapatan LW
dikongsi bersama semua staf
dalam masa seminggu
 Mematuhi protokol LW
 Menepati masa LW
 Membuat perbincangan
berlandaskan bukti dan
mengelakkan kritikan dan
penilaian peribadi
PROTOKOL LEARNING WALKS
 Semua peserta LW mesti hadir untuk perbincangan Pra




Pemerhatian.
Pelajar dimaklumkan lebih awal tentang kehadiran
pelawat ke dalam bilik darjah.
Peserta LW mesti patuh kepada fokus yang telah
dipersetujui.
Peserta LW mesti elakkan daripada memberi komen
bersifat ‘judgemental’ - peribadi.
Peserta LW tidak boleh mengganggu pembelajaran
dalam bilik darjah.
Peserta LW tidak boleh bercakap sesama sendiri semasa
di dalam bilik darjah.
TOOL KITS LW
Contoh Format Borang LW:
 Tool Kit 1 - Borang Penetapan Fokus
 Tool Kit 2 - Borang Pemerhatian
 Tool Kit 3 - Borang Dapatan Keseluruhan
PERBINCANGAN PROFESSIONAL
Tugasan (20 minit):
1. Bentuk kumpulan yang terdiri daripada 4/5 orang.
2. Setiap kumpulan perlu memilih satu fokus
pemerhatian.
3. Setiap ahli perlu menggunakan Tool Kit 2 & 3
yang disediakan.
4. Sila tonton video dan isikan pemerhatian
tuan/puan dalam Tool Kit 2 & 3 tersebut.
5. Bersedia untuk perbincangan / Gallery Walk.
SEDUTAN VIDEO P & P
1. Sila tonton sedutan video P&P ini.
2. Catatkan pemerhatian-pemerhatian
berdasarkan fokus kumpulan tuan/puan.
Video 1
Video 2
PENYOALAN REFLEKTIF
 Penyoalan secara reflektif:
Penambahbaikan
Perkara
P&P
dipelajari
Perkara yang berlaku
Jangkaan tentang P & P
PENYOALAN REFLEKSI SEMASA LW
Contoh Soalan Refleksi:
1. Adakah terdapat maklumat yang terlepas
pandang?
2. Adakah terdapat amalan P & P yang
unik/kreatif?
3. Adakah bersedia untuk diteruskan?
4. Apakah faktor yang menentukan strategi
dalam membantu murid supaya
bertanggungjawab terhadap pembelajaran?
SESI SOAL JAWAB
Persoalan tentang Learning
Walks
RUJUKAN
 knoxnetwork.wikispaces.com/file/view/Learning+Walks.pdf
 tsssa.server288.com/wp.../McCuneLearningWalksPresentatio





n11.ppt
Danielson, Charlotte, (2007). Enhancing Professional Practice; A
Framework for Teaching. ASCD, Alexandria, VA.
Hill, Kristen & Mann, Jasbir (n.d.). Introducing Learning
Walks.
http://networkedlearning.ncsl.org.uk/collections/nexus/issuepnsln/nexus-se-pnsln-introducing-learning-walks.pdf
National College for School Leadership, 2005. Networked
Learning Walks tools and templates. Located at
www.ncsl.uk.
Richardson, Joan (2001). Tools for Schools. Seeing Through
New Eyes.
http://www.nsdc.org/library/publications/tools/tools1001rich.cfm
San Lorenzo High School. Learning Walks. http://www.slvh
KESIMPULAN
Petikan daripada
learningleadershipstudy.org/LLS/Learning_Walk.html
Learning Walks is “to observe and ‘steal’ practices
and methods that work”
We are there to SUPPORT teaching and learning NOT
to EVALUATE – Kevin McCune
TERIMA KASIH

similar documents