پاورپوینت روشهای ارزیابی پوسچرهای ارگونومی

Report
‫به نام خدا‬
‫مصطفي خدابخش ي‬
‫مسئول برنامه ارگونومي معاونت بهداشتي‬
‫دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي‬
‫انواع کارهای فیزیکی‪:‬‬
‫• کارهای دینامیکی (متحرک) سخت ‪:‬‬
‫کارهایی که در آن گروه بزرگی از عضالت در گیر کار بوده و نیاز به مصرف انرژی زیاد‬
‫داشته باشد‪.‬مثل بیل زدن‪،‬خم و راست شدن‪،‬راه رفتن و چرخیدن‪.‬‬
‫• کارهای دینامیکی (متحرک) موضعی ‪:‬‬
‫کارهایی که از نظر فیزیولوژیکی انرژی زیادی صرف انجام آن نشده و خستگی عضالنی‬
‫فقط برای عضالت درگیر با کارایجاد میشود‪.‬مثل ماشین نویس ی‪،‬قیچی کاری‪،‬سوهان‬
‫کاری‪.‬‬
‫• کارهای استاتیکی (ساکن) ‪:‬‬
‫کارهايی كه در آن گروه بزرگ یا کوچکی از عضالت به حالت ثابت و ساکن قرار گرفته و‬
‫یا معموال" بر جسمی فشار وارد ميكنند‪.‬مثل دندانپزشکان و یا نگهداشتن قطعه کار در‬
‫یک حالت خاص و یا فشار دادن آن بر روی سنگ ویا حمل یک جسم سنگین بکمک دو‬
‫دست‪.‬‬
‫در كااار دمياااعالي عاالاااا قبااو ن انط ااا‬
‫نقفه اي هم اه نمي‬
‫ن ان خاااا ي سااا‬
‫ا‬
‫خ ن ااا ي ا‬
‫اده ن بااا‬
‫د‪.‬بسمين دالال در كار دمياعالي خ ا به كار ا تاتالي خختگي كمتايي‬
‫عشاهده عاي ا د بيااب امر در كارهااي ا اتاتالي عاها اه هاا باه ا قا باه خخاتگي عيي ايد ‪.‬‬
‫به همين جها عي عيش د كه‪:‬‬
‫كارهاي ا تاتالي به‬
‫كارهاي دمياعالي ت دمل‬
‫پس بامد بستيمر حاالا را ب اي ق ار گ تن بدن در هيگام كار تعاين نم د‪.‬‬
‫ند‪.‬‬
‫نکا کلیدی در ارزیابی های ارگ ن عی‪:‬‬
‫دقااا یيیااد انالااين قاادم در ارزیابوساااي ارگ ن عاو انتسااار رنا در ااا با ای ارزیااابی عا رد‬
‫نظ ا ا‪.‬اال تاه با ای ي ساا باااد از تماام ازهاای کااری ين اآخاتگاه يگااه ا ید‪.‬حاا اگا‬
‫عهااار کااا ا در ارزیااابی را دا اامید ين اااز عهمتااي را انتسااار ی ا ده ن ع ا رد ارزیااابی ق ا ار‬
‫دهیااد‪.‬در غيااي اايرا ر عی اآخااهم یااه همااه ازهااا را عا رد ارزیااابی قا ار دهیااد‪.‬از جملااه‬
‫نکا عها ن ع رد ت جه در انتسار پ زیشر عهمتاي با ای ارزیاابی عیتا ان باه ااار نکاا‬
‫ا اره ی د‪:‬‬
‫‪ ‬جابجا ی دن بار با نزن باال‪.‬‬
‫‪ ‬چ خش یم ‪.‬‬
‫‪ ‬کار تک اری‪.‬‬
‫‪ ‬نضعیا بدن در حاالا یشیده اا خمیده‪.‬‬
‫‪ ‬عد زعان ع اجهه کارگ ‪.‬‬
‫‪ ‬ارتعاا عحیط‪.‬‬
‫‪ ‬ق اعل رنا شياخهم ن دی ن تعاعل ن ت یی اار ق اعل‪.‬‬
‫روش ‪OWAS‬‬
‫تاریخچه‪:‬‬
‫اار رنا ب ای انالين بار بميظ ر يا ائی ن ارزیابی پ سچ های‬
‫کاری ت ط انناک انی در اکی از کارخانه های ت الید الد‬
‫ناعيا‬
‫یش ر يوند در ا ‪1977‬ارائه گ داد‪.‬ب ای اار کار‪ 680‬قکس از‬
‫پ سچ های گ ناگ ن کارگ ان اار کارخانه گ ته د ن در ينااليز سائی‬
‫عشخص د یه کلیه عاالیتسای عتدان در اار صيعا در ‪ 84‬پ سچ‬
‫اخص خوصه عیش ند یه ق ارتيد از‪:‬‬
‫‪ 4‬پ سچ تيه‬
‫‪ 3‬پ سچ بازن‬
‫‪ 7‬پ سچ پا‬
‫مشخصه های روش ‪OWAS‬‬
‫کاربرد‪ :‬روش آنالیز تمام بدن‬
‫خصوصيات‪ :‬پوسچر بدن را به صورت عددي (كد) دسته بندی می کند‪.‬‬
‫پديدآورندگان‪Karhu et al. 1977 :‬‬
‫پ سچ های تيه‪:‬‬
‫تنه هم خمیده و تنه به طرفین‬
‫چرخیده‬
‫هم چرخیده‬
‫تنه به جلو یا‬
‫عقب خمیده‬
‫تنه در وضعیت‬
‫صاف و کشیده‬
‫پ سچ های بازن‪:‬‬
‫هر دو بازو باالتر از یکی از بازوها باالتر از هر دو بازو پائین تر از‬
‫ارتفاع شانه ها‬
‫ارتفاع شانه ها‬
‫ارتفاع شانه ها‬
‫پ سچ های پاها‪:‬‬
‫‪-4‬هر دو زانو خمیده‬
‫‪-3‬یک زانو صاف‬
‫‪-2‬هر دو زانو صاف‬
‫‪-5‬هر دو زانو خمیده‪.‬ولی یکی از ‪-6‬یکی یا هر دو زانوها روی زمین‬
‫قرار دارد‬
‫پاها روی زمین است‬
‫‪-1‬نشسته‬
‫‪-7‬در حال راه رفتن یا‬
‫جابجا شدن‬
‫نضعیا نيين‪:‬‬
‫عدد ‪1‬‬
‫زماني كه نیرو كمتر از ‪ 10‬كیلوگرم باشد‪.‬‬
‫عدد ‪2‬‬
‫زماني كه نیرو بيشتر از ‪ 10‬وكمتر از ‪ 20‬كيلوگرم باشد‪.‬‬
‫عدد ‪3‬‬
‫زماني كه نیرو بيشتر از ‪ 20‬كيلوگرم باشد‬
‫راهنماي نتايج كلي و ‪ Score‬حاصل از محاسبات ‪OWAS‬‬
‫‪Action level‬‬
‫امتیاز‬
‫پيشنهاد براي اجراء در آينده‬
‫‪1‬‬
‫فعاليتهاي كه نياز به اصالح ندارند‬
‫‪2‬‬
‫فعاليتهاي كه نياز به اصالح دارند‬
‫‪3‬‬
‫فعاليتهاي كه سريعا بايد اصالح گردند‬
‫‪4‬‬
‫فعاليتهاي كه تا زمان اصالح بايد متوقف گردند‬
‫‪WORK SHOP‬‬
‫با توجه به نمونه ‪1‬‬
‫كد پ سچ ‪:‬‬
‫‪2321‬‬
‫طح انال يا اقداعا اصوحي ‪2 :‬‬
‫اقدام اصوحي ‪:‬‬
‫بايخهي در يميده نزدمو انجام‬
‫د‬
‫چيد عثا داگ‬
‫كد پ سچ ‪:‬‬
‫‪2323‬‬
‫كد پ سچ ‪:‬‬
‫‪2121‬‬
‫كد پ سچ ‪:‬‬
‫‪1221‬‬
‫كد پ سچ ‪:‬‬
‫‪4123‬‬
‫روش ‪RULA‬‬
‫تاریخچه‪:‬‬
‫این روش برای اولین بار در سال ‪ 1993‬توسط مک آتامنی و کورلت و براساس روش ‪ OWAS‬و‬
‫ب ااا اس ااتفاده از مف اااهیم نظ ااری آن م ااورد اس ااتفاده ق اارار گرف اات ک ااه در آن ارزي اااطي خط اار ب ااروز‬
‫آساايبهاي اسااكلتي‪-‬عضااالني در اناادامهاي فوقاااني م اورد نظاار ميباشااد‪.‬تکنیااک ‪ RULA‬ش ا‬
‫پوسچر زیر بهمراه وضعیت خم ‪،‬پایش و یاا چارخ و میازان نیاروی اعماال شاده و فعالیات‬
‫ماهیشه ای را مورد توجه قرار میدهد‪:‬‬
‫‪ 4‬پوسچر بازو‬
‫‪ 2‬پوسچر ساعد‬
‫‪ 3‬پوسچر مچ دست‬
‫‪ 4‬پوسچر گردن‬
‫‪ 4‬پوسچر تنه‬
‫‪ 2‬پوسچر پا‬
‫عشخره های رنا ‪RULA‬‬
‫کاربرد‪ :‬روش آنالیز برای اندام فوقانی‪.‬‬
‫خصوصيات‪ :‬عالوه بر پوسچر‪ ،‬نیرو و فعاليت عضله در نظر گرفته می‬
‫شود ‪.‬‬
‫پديدآورندگان‪:‬‬
‫‪McAtamney and Corlett 1993‬‬
‫پ سچ های بازن‪:‬‬
‫‪-4‬بازوها بین ‪ 90‬درجه یا‬
‫بیشتر بسمت جلو نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫‪-3‬بازوها بین ‪ 45‬تا ‪ 90‬درجه‬
‫بسمت جلو نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-2‬بازوها بین ‪ 20‬درجه یا‬
‫بیشتر بسمت عقب یا ‪ 20‬تا‬
‫‪ 45‬درجه بسمت جلونسبت‬
‫به محور عمودی بدن‬
‫‪-1‬بازوها بین ‪ 0‬تا ‪ 20‬درجه‬
‫بسمت جلو یا عقب نسبت‬
‫به محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های اقد‪:‬‬
‫‪-2‬ساعد بین‪0‬تا ‪ 60‬درجه و یا ‪ 100‬درجه به باال نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫‪-1‬ساعد بین ‪ 60‬تا ‪ 100‬درجه نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های عچ د ا‪:‬‬
‫‪-3‬مچ دست بیشتر از ‪ ±15‬نسبت‬
‫به ساعد‬
‫‪-2‬مچ دست بین ‪ +15‬تا ‪ -15‬نسبت ‪-1‬مچ دست بدون زاویه نسبت به‬
‫ساعد‬
‫به ساعد‬
‫پ سچ های گ دن‪:‬‬
‫‪-4‬گردن خم شده بسمت‬
‫عقب‬
‫‪-1‬زاویه بین ‪ 0‬تا ‪ 10‬درجه‬
‫‪-2‬زاویه بین ‪ 10‬تا ‪ 20‬درجه‬
‫‪-3‬زاویه بیشتر از ‪ 20‬درجه‬
‫نسبت به محور عمودی بدن نسبت به محور عمودی بدن نسبت به محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های تيه‪:‬‬
‫‪-4‬تنه با زاویه بیشتر از ‪60‬‬
‫درجه نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-3‬تنه با زاویه بین ‪ 20‬تا ‪60‬‬
‫درجه نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-2‬تنه با زاویه بین ‪ 0‬تا ‪20‬‬
‫درجه نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-1‬تنه بدون زاویه نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫نضعیا نيين‪:‬‬
‫عدد ‪0‬‬
‫براي زمانيكه وزن يا نیروي وارده كمتر از ‪2kg‬‬
‫عدد ‪1‬‬
‫براي زمانيكه وزن يا نیروي وارده ‪ 2kg‬تا ‪10kg‬‬
‫عدد ‪2‬‬
‫براي زمانيكه كار استاتيك با وزن يا نیروي وارده ‪ 2kg‬تا ‪ 10kg‬يا كارهاي تكراري‬
‫عدد ‪3‬‬
‫براي زمانيكه وزن يا نیروي وارده بيشتر از‪ 10kg‬در كار استاتيك يا كارهاي تكراري يا اينكه‬
‫كارهاي كه نياز به يك نیروي شوك و سريع كار كردن مي باشد‬
‫راهنماي نتايج كلي و ‪ Score‬حاصل از محاسبات ‪RULA‬‬
‫‪Action level‬‬
‫امتیاز‬
‫پيشنهاد براي اجراء در آينده‬
‫‪1‬یا ‪2‬‬
‫قابل قبول است‬
‫‪ 3‬یا ‪4‬‬
‫نياز به بررس ي بيشتر در آينده دارد‪.‬‬
‫‪ 5‬یا ‪6‬‬
‫به بررس ي بيشتر و انجام تغيیرات در زمان خيلي نزديك دارد‬
‫بیشتر از ‪6‬‬
‫بايد بررس ي و تغيیرات همین حاال انجام گردد‪.‬‬
‫‪WORK SHOP‬‬
‫با توجه به نمونه‬
‫عثا ‪ :‬دي عشغ‬
‫قملاا ر گ ي عي با د‬
‫امتياز استفاده از عضله‬
‫براي هر دو دست‪1 :‬‬
‫امتياز نیروي اعمالي‬
‫براي هر دو دست‪0 :‬‬
‫امتياز نهايي براي‬
‫هر دو دست‪6 :‬‬
‫سطح اولويت ‪3 :‬‬
‫اقدام اصالحي ‪:‬‬
‫تغيیرات در آينده نزديك‬
‫روش ‪REBA‬‬
‫تاریخچه‪:‬‬
‫ای اان روش ب اارای اول ااین ب ااار در س ااال ‪1995‬توس ااط م ااک آت ااامنی و هیگن اات م ااورد اس ااتفاده ق اارار‬
‫گرفاات کااه در آن باارخالف ‪ RULA‬بااه ارزياااطي خطاار بااروز آساايبهاي اسااكلتي‪-‬عضااالني در کاال‬
‫بدن در شغلهای متنوعی می پردازد‪.‬‬
‫تکنیااک ‪ REBA‬پ اانج پوسااچر زی اار بهم ااراه وضااعیت جف اات شاادن دساات بااا بااازو و نااوع فعالی اات‬
‫مورد نظر و میزان نیروی اعمال شده را مورد توجه قرار میدهد‪:‬‬
‫‪ 4‬پوسچر تنه‬
‫‪ 2‬پوسچر گردن‬
‫‪ 4‬پوسچر بازو‬
‫‪ 2‬پوسچر پا‬
‫‪ 2‬پوسچر ساعد‬
‫‪ 2‬پوسچر مچ دست‬
‫عشخره های رنا ‪REBA‬‬
‫کاربرد‪ :‬ارزياطی خطر برای تمام بدن و کارهای ايستاده‪.‬‬
‫خصوصيات‪ :‬نمره گذاری پوسچر های بدن و تخمین بار وارد شده‪.‬‬
‫پديدآورندگان‪McAtamney and Hignett 1995 :‬‬
‫پ سچ های تيه‪:‬‬
‫‪-4‬تنه با زاویه بیشتر از ‪60‬‬
‫درجه نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-3‬تنه با زاویه بین ‪ 20‬تا ‪60‬‬
‫درجه نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-2‬تنه با زاویه بین ‪±20‬‬
‫نسبت به محور عمودی بدن‬
‫‪-1‬تنه بدون زاویه نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های گ دن‪:‬‬
‫‪-2‬زاویه بیشتر از ‪ 20‬درجه نسبت به محور عمودی بدن‬
‫‪-1‬زاویه بین ‪ 0‬تا ‪ 20‬درجه نسبت به محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های پا‪:‬‬
‫‪-2‬یکی از پاها خم شده‬
‫‪-1‬هر دو پا بطور صاف‬
‫پ سچ های بازن‪:‬‬
‫‪-4‬بازوها بیشتر از ‪ 90‬درجه‬
‫بسمت جلو نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-3‬بازوها بین ‪ 45‬تا ‪ 90‬درجه‬
‫بسمت جلو نسبت به محور‬
‫عمودی بدن‬
‫‪-2‬بازوها بیشتر از ‪ 20‬درجه‬
‫بسمت عقب و ‪ 20‬تا ‪45‬‬
‫درجه بسمت جلو نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫‪-1‬بازوها بین ‪ ±20‬درجه‬
‫نسبت به محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های اقد‪:‬‬
‫‪-2‬ساعد یا بین ‪0‬تا ‪ 60‬درجه و یا باالی ‪ 100‬درجه‬
‫نسبت به محور عمودی بدن‬
‫‪-1‬ساعد بین ‪ 60‬تا ‪ 100‬درجه انحراف نسبت به‬
‫محور عمودی بدن‬
‫پ سچ های عچ د ا‪:‬‬
‫‪-2‬در محدوده کمتر از ‪ -15‬و یا بیشتر از ‪ +15‬درجه‬
‫‪-1‬در محدوده ‪ ±15‬درجه نسبت به ساعد‬
‫نضعیا نيين‪:‬‬
‫عدد ‪0‬‬
‫براي زمانيكه وزن يا نیروي وارده كمتر از ‪5kg‬‬
‫عدد ‪1‬‬
‫براي زمانيكه وزن يا نیروي وارده ‪ 5kg‬تا ‪10kg‬‬
‫عدد ‪2‬‬
‫براي بيشتر از ‪10kg‬‬
‫اعتااز نضعاا جفا دن د ا با بار‪:‬‬
‫عدد ‪0‬‬
‫خوب‬
‫عدد ‪1‬‬
‫نسبتا خوب‬
‫عدد ‪2‬‬
‫بد‬
‫عدد ‪3‬‬
‫غیر قابل‬
‫قبول‬
‫بار داراي دسته اي مناسب و چنگ‬
‫قدرتي متوسطي وجود دارد‬
‫گرفتن با دست قابل قبول بوده اما ايده ال نيست‪.‬بطوريكه از قدرت اندامهاي‬
‫ديگر بهره مي گیرد‪.‬‬
‫اگرچه گرفتن با دست امكانپذير است‪،‬اما قابل قبول نيست‪.‬‬
‫چنگ‬
‫بصورت ناايمن با پوسچر نامطلوطي همراه است‪.‬دسته وجود ندارد‪.‬‬
‫راهنماي نتايج كلي و ‪ Score‬حاصل از محاسبات ‪REBA‬‬
‫‪Action level‬‬
‫امتیاز‬
‫سطح خطر‬
‫پيشنهاد براي اجراء در آينده‬
‫‪1‬‬
‫ناچیز‬
‫الزم نيست‬
‫‪2-3‬‬
‫كم‬
‫ممكن است الزم باشد‬
‫‪4-7‬‬
‫متوسط‬
‫الزم است‬
‫‪8-10‬‬
‫باال‬
‫ضروري است‬
‫‪11-15‬‬
‫خيلي زياد‬
‫خيلي ضروري است‬
‫‪WORK SHOP‬‬
‫با توجه به نمونه ‪1‬‬
‫خسته نباشيد‬

similar documents