PowerPoint: Etik i vård och omsorg

Report
SOMS1201
Fokus i momentet
 Människans grundbehov
 Sjuk- och hälsovårdens mål, lagen
 Äldrevård i Sverige och i andra länder
 Människovärde och mänskliga rättigheter
 Principer för etiska bedömningar
 Etiska dilemman i vården
Hippokrates ed
400-talet f.Kr
 Bota
 Lindra
 Trösta
Lagen
 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
 Socialtjänstlagen, SoL
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LLS
 Lex Sarah – att anmäla missförhållanden
Hälso- och sjukvårdslagen
 1983
 Mål och riktlinjer för hur vård ska bedrivas
 Vården ska vara likvärdig för alla
När någon blivit sjuk
Hälsoförebyggande
(rökavvänjning, alkoholrådgivning,kostinformation,
psykisk hälsa-rådgivning, motionserbjudanden
 En helhetssyn på människan är vägledande
HSL
§ 1 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för
att medicinskt förebygga, utreda och behandla
sjukdomar och skador
§ 2 Målet för Hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården
ska ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Den som har
det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges
företräde till vården.
Patientens grundläggande
rättigheter
 Få begriplig information om sitt hälsotillstånd
 Få begriplig information om hur en undersökning eller
behandling ska utföras och vad den syftar till
 Få upplysningar om alternativa
undersökningar/behandlingsmetoder
 Vägra lägga in sig på sjukhus
 Lämna sjukhuset efter egen önskan
 Vägra ta medicin/Avbryta medicinering
 Ta del av journal + få innehåll förklarat för sig
 Avstå från/avbryta behandling
Lex Sarah
Du som arbetar med
omsorg av äldre eller
personer med
funktionsnedsättning är
skyldig att vaka över
omsorgens kvalitet och att
anmäla allvarliga
missförhållanden.
Sarah Wägnert, Årets svensk 1997
Nyckelord
 Integritet
 Empati
 Tvång
 Människovärde/humanistisk människosyn
Integritet
 Rätten att inte kränkas
 Kroppsligt
 Intellektuellt
Empati
 Att kunna leva sig in i någon annans känslor och
behov.
 Ställa egna värderingar åt sidan.
 Problem?
 Lite personal – många patienter
 Personliga problem/huvudvärk/…
 Dåligt samarbetsklimat på arbetet
 Lyhördhet, förståelse
Tvång
 En patient nekar vård
 En patient vill inte bli bemött av empati
✪ Demens?
✪ Intellektuell funktionsnedsättning?
✪ Tvångsmatning
✪ Fastspänning
✪ Inlåsning
Konflikter
Patientens
självbestämmande
Personalens plikt
att ingripa
När måste man ingripa? När gör man minst skada?
Var går gränsen för övertalning?
Inte övertala, men inte överge.
Människovärde
Humanistisk människosyn
 Varje människas unika värde
Principer för etiska bedömningar och
prioriteringar
 Människovärdesprincipen
 Behov- och solidaritetsprincipen
 Kostnadseffektivitetsprincipen
Etik i vården
 Stora centrala frågor:
dödshjälp, abort,
 Vardagsetik:
Hur gör vi? Hur gjorde vi?
Vilka blev konsekvenserna?
Hur skulle vi gjort istället?
Vad har vi lärt oss av detta?
Etik i vården
 Underbemanning  stress  konsekvenser för
patienterna (bristande hygien och omvårdnad)
 Invandrarpatienter med andra värderingar
 Tid – hålla handen, tröstande samtal
 Prioriteringar
Motstridiga intressen och krav
 Patientens behov
 Anhörigas intressen
 Personalens intressen
 Ekonomi
 Samhällets ansvar
Tidsplan
 v. 10, 11, 12 (6 lektioner)
 v. 13
onsdag: Läxförhör + förberedelse
torsdag: Förberedelse
 v. 14: Seminarier i grupper/nästa projekt
 v. 15: Seminarier i grupper/nästa projekt
Film om hospice i Holland
 Diskutera hospicevård
Vad är viktigt?
Vad är svårt?
Ur de boendes synpunkt
2. Ur vårdarens synpunkt
3. Ur anhörigas synpunkt
1.
Ta reda på mer och presentera
för klassen:
 Mänskliga rättigheter
 Äldrevården i något annat land
 Vårdanställdas villkor i Sverige/ arbetsmiljön
 Missförhållanden i vården
 Prioriteringsprinciper och -grupper
 Olika människosyn
 Jobba 2-3
 Redovisa för klassen
Kursmål
 Ha kunskap om hur olika livsåskådningar påverkar
synen på hälsa och behandling, vård och omsorg samt
liv och död
 Förstå konsekvenser av olika ställningstaganden i etikoch livsåskådningsfrågor
 Ha kunskap om konflikter och konfliktbeteende som
uppstår när olika etiska, existentiella och religiösa
värden ställs mot varandra

similar documents