PowerPoint-presentation

Report
LEX SARAH – NYA OCH SKÄRPTA REGLER FÖR
HELA SOCIALTJÄNSTEN SAMT LSS
Jonas Reinholdsson
KommunLex AB
www.kommunlex.se
Copyright © 2011 KommunLex AB
materialet får inte spridas, användas eller
kopieras utan KommunLex medgivande
Dokumentation

www.kommunlex.se/utbildningar

Användarnamn: lexsarah

Lösenord: dokumentation
2
www.kommunlex.se
Frågor för dagen
Vad innebär de nya och skärpta reglerna?
Vad betyder det att alla verksamma inom socialtjänsten
ska medverka till att verksamheten och insatserna ska
vara av god kvalitet?
Definitionen av vilka som anses verksamma inom
socialtjänsten.
Vad gäller för nämnden, förvaltningen, enskilda politiker
och tjänstemän?
Vad innebär det nya kravet på att alla missförhållanden ska
anmälas (inte bara som tidigare allvarliga
missförhållanden)?





3
www.kommunlex.se
Frågor…
Definition av vad som ses som ett missförhållande och
påtaglig risk för missförhållande.
Rapporteringsskyldigheten – lämpliga rutiner, former för
rapporteringen m.m.
Möjligheten till anonyma anmälningar, ansvar och
tjänstefel.
Särskilt om den utvidgade rapporteringsskyldigheten –
rapport redan om någon kan komma i fråga för en insats
samt vid handläggning av ärenden.
Särskilt som skyldigheten för IFO.
Organisation och former för utredning av brister.






4
www.kommunlex.se
Frågor…
Handläggning och dokumentation, utredningens innehåll
och struktur.
Kvalitetskrav på handläggningen, handläggningstider m.m.
Vad ska dokumenteras i Lex Sarah‐ärendet respektive
enskildas personakter?
Gränsdragning gentemot frågor som i stället ska hanteras
enligt reglerna om Lex Maria (hälso‐ och
sjukvård).
Hantering vid bristande samverkan eller bristande
ansvarstagande från andra aktörer, såsom hälso‐ och
sjukvården.






5
www.kommunlex.se
Frågor…
När och hur ska anmälan ske till Socialstyrelsen?
Vad menas med att missförhållandet avhjälpts eller att
risken undanröjts?
Tidsfrister för avhjälpande och undanröjande.
Offentlighet och sekretess.
Juridiska aspekter på hur hanteringen ska och kan
integreras i nämndens kvalitetsledningssystem.
Delegationsordning samt kvalitetsledningsdokument.
Praxis, beslut och rekommendationer från främst
Justitieombudsmannen och Socialstyrelsen.
Övriga frågor som tas upp av deltagarna.








6
www.kommunlex.se
Bakgrund till regleringen

Patient som skadas i vården – Maria (Lex Maria)

Polhemsgården… (Lex Sarah)

Likartade system för HSL, socialtjänstlagen samt LSS.

Succesiv utvidgning…

Egenkontroll och kvalitetsutveckling
7
www.kommunlex.se
Författningsregleringen

Regeringens proposition 2009/10:131, Lex Sarah och
socialtjänsten – förslag om vissa förändringar.

Omfattar hela socialtjänsten samt LSS.

Författningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2011.
8
www.kommunlex.se
14 kap. 2 – 7 §§ socialtjänstlagen samt
24 a – 24 g §§ LSS

Innebär i korthet:

Alla ska medverka till god kvalitet.
Rapportera missförhållanden eller påtagliga risker
missförhållanden.
Alla i verksamheten ska vara informerade om dessa
skyldigheter
Enskilda verksamheter ska informera berörd nämnd.
Dokumentation, utredning, avhjälpande och undanröjande utan
dröjsmål.
Allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för allvarliga
missförhållande ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.





9
www.kommunlex.se
Principiella utgångspunkter för den nya
och skärpta regleringen

Höjd kvalitet och enhetlig kunskapsbild över landet.

Tydligare del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Var och en ska medverka till god kvalitet.
10
www.kommunlex.se
Vad innebär skyldigheten att medverka
till god kvalitet?




En skyldighet att medverka till att enskilda får god
omvårdnad, gott stöd, god service och lever under trygga
förhållanden.
Det är den enskilde och dennes levnadsförhållanden som
står i centrum för de åligganden som följer av
bestämmelsen.
Syftet är att bidra till att den enskilde får insatser av god
kvalitet och att skydda den enskilde från missförhållanden.
Se prop. 2009/10:131
11
www.kommunlex.se
Konkretisering av god kvalitet

I författning reglerad kvalitet.

Politiska beslut om kvalitet.

God sedvana eller praxis i ”branschen”.

Bristande kvalitet, missförhållande, rapport, utredning,
åtgärd och avhjälpande samt anmälan av allvarliga
missförhållanden och risker till Socialstyrelsen.
12
www.kommunlex.se
De som fullgör uppgifter i verksamheten

Skyldigheten att medverka till god kvalitet och skyldigheten att rapportera
om missförhållanden gäller för var och en som fullgör uppgifter inom
verksamheten, dvs. endast yrkesverksamma.

Med yrkesverksamma avses anställda, uppdragstagare, praktikanter,
deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program och andra som får ersättning
utöver kostnadstäckning för sina insatser.

Lämpligt att frivilligarbetare, som deltar i frivilligarbete i samarbete med en
kommun eller en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet informeras om
möjligheten att påtala fel och brister, framföra klagomål samt rapportera
missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden. Sådan möjlighet
finns dock för alla.
13
www.kommunlex.se
Yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet




Om kommunen som huvudman sluter ett avtal och låter någon annan
utföra kommunens uppgifter förblir verksamheten en kommunal
angelägenhet. Kommunen har även fortsättningsvis ansvar för att den
enskilde får de insatser som han eller hon är beviljad och att insatserna är
av god kvalitet.
Lagens krav gäller dock direkt även för enskilda utförare, och de gäller
oberoende av det avtal som sluts mellan kommunen och en enskild
utförare. Den gällande lagstiftningen kan inte avtalas bort eller bortses ifrån
med hänvisning till att dessa kvalitetskrav saknas i avtalet.
En yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet har ansvar för att se till att
verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning och i enlighet med avtal
med den nämnd för vilken den enskilda verksamheten fullgör uppgifter.
Oavsett i vems regi verksamheten bedrivs åvilar ansvaret för att insatserna
inom socialtjänsten uppfyller kravet på god kvalitet till sist alltid nämnden.
14
www.kommunlex.se
Uppgifter inom verksamheten

Omfattar hela kedjan…

Kännedom, aktualisering, utredning, beslut, genomförande
samt uppföljning och eventuell omprövning.

Även serviceinsatser samt ren handläggning av ärenden –
såsom på Försäkringskassan – omfattas.

Observera att reglerna även omfattar situationer när
enskilda hade kunnat bli föremål för insatser.
15
www.kommunlex.se
Rapportering av missförhållanden

Prop. s. 30 ff.

Regeringen förutsätter vägledning från Socialstyrelsen.

Ledningssystemet ska säkerställa närmare rutiner för
rapporteringsskyldighetens fullgörande.

Hälso- och sjukvårdens system för avvikelserapportering kan
här vara en lämplig erfarenhetskälla.

Likvärdiga rapporteringssystem inom socialtjänsten, LSS och
hälso- och sjukvården önskvärt.
16
www.kommunlex.se
Närmare om rapporteringen

Ska i kommunal verksamhet göras till berörd nämnd.

Med detta avses den nämnd som bedriver verksamheten.

Vid olika nämnder som fattat beslut eller uppdelning av
myndighetsutövning och utförande, flera.

I enskilda verksamheter ska berörd nämnd informeras.

Anonymitet möjlig vid rapportering och även anmälan till
Socialstyrelsen…
17
www.kommunlex.se
Rapporteringsskyldigheten



Endast skyldighet att rapportera om den egna
verksamheten.
Skyldigheten gäller oberoende av den enskildes
uppfattning, men fullgöras med respekt för den enskildes
integritet.
Rapporteringsskyldigheten gäller även i förhållande till
den som kan komma i fråga för insatser.
18
www.kommunlex.se
Avhjälpande, undanröjande och
anmälan




Alla missförhållanden ska avhjälpas utan dröjsmål.
Påtagliga risker för missförhållanden ska undanröjas utan
dröjsmål.
Ingen exakt tidsgräns för när missförhållandet ska ha
åtgärdats eller risken ha undanröjts, men i propositionen
anges att det alltid ska ske med den skyndsamhet som
situationen kräver.
Alla allvarliga missförhållanden eller påtagliga risker för
missförhållanden ska snarast anmälas till Socialstyrelsen.
Observera att detta gäller även om dessa avhjälpts eller
undanröjts (koppling till nationellt kvalitetsarbete).
19
www.kommunlex.se
Utredningsskyldigheten m.m.


Se prop. s. 45 ff.
Av förarbetena (s 34) framgår att även om
rapporteringsskyldigheten en gång fullgjorts genom att
rapport lämnats till någon som med fog kunde antas föra
rapporten vidare till någon ansvarig inom organisationen,
kan rapporteringsskyldigheten återuppstå om det efter en
tid står klart att rapporten inte kan ha nått fram. En
rapport om missförhållanden bör som regel inte utredas
av den närmast berörda chefen eller arbetsledaren. Den
som gör en sådan utredning bör uppfattas så neutral och
opartisk som möjligt. Det är dock verksamhetens lednings
ansvar att organisera detta på bästa sätt.
20
www.kommunlex.se
Vägledning m.m.

Socialstyrelsens meddelandeblad, Nya bestämmelser om Lex Sarah den 1
juli 2011- Socialstyrelsen kommer i början av juni 2011 att publicera nya
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, som ska träda i kraft den 1 juli
2011. Under hösten 2011 kommer Socialstyrelsen även att publicera en ny
handbok om lex Sarah.

Socialstyrelsens tidigare handbok om tillämpning av Lex Sarah kan dock kan
dock fortsatt ge viss vägledning.

Kan i avvaktan på ny vägledning t.ex. användas för att avgöra vad som är ett
allvarligt missförhållande som ska anmälas till Socialstyrelsen (jfr. handboken
sidan 51 ff.) samt för utredning och dokumentation (jfr. handboken sidan 70
ff.).

”Vanliga” missförhållanden eller påtagliga risker…
21
www.kommunlex.se
Avslutande synpunkter, kvalitetskedjan

Medverka till god kvalitet (kvalitet = följa författning och praxis, politiska beslut,
kvalitetsledningssystem samt ”god sedvana”.

Avvikelsehantering (brister som inte påverkar enskilda eller som utgör påtagliga
risker för enskilda).

Rapport, mottagande och registrering av rapport samt eventuella omedelbara
åtgärder – ”riskbedömning”

Utredning och beslut
(a) endast bristande kvalitet, normalt kvalitetsarbete (avhjälpande och
förebyggande åtgärder) eller
(b) bristande kvalitet som är ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig
risk för allvarligt missförhållande, anmälan till Socialstyrelsen (avhjälpande och
förebyggande åtgärder).
22
www.kommunlex.se

similar documents