Компютърна графика1

Report
Растерна компютърна графика
• Изображениe в растерна
графика,
дигиталното
изображение или bitmap, е
файл, който представя
правоъгълна мрежа от
пиксели, (цветни точки),
върху монитор, хартия или
друг вид устройство за
показване.
• Пикселът (елемент от
картина) е един от многото
малки
точки,
които
формират представянето
на един образ в паметта на
компютъра.
• Цветът на всеки пиксел е
дефиниран отделно;.
Векторни компютърни графики
Векторната графика представа
геометрични данни, координатни
позиции на точки, връзките между
точките (за да се образуват линии
или траектории), дебелината и
запълване с цвят.
Много
векторни
графични
системи могат да използват
стандартни модели като елипса,
правоъгълник и т.н.
В повечето случаи, за да бъде
видимо
едно
изображение,
създадено чрез векторна графика, то
трябва да бъде конвертирано до
растерно изображение
Фрактал произхожда от латинската дума fractus /неправилен/ и е
създадено преди десетилетие от френския учен от полски произход Беноа
Манделброт.
За генерирането на сложни форми като профила на една планина или
дървесно листо са необходими геометрични форми, които
възпроизведени многократно и в различни мащаби пресъздават точно
цялостната картина.
Геометричните форми, които наред с другите си особености
съдържат модела за самите себе си във всяка своя част, се наричат
фрактали.
Те завладяха почти всички области на живота като се започне от
естествените и социалните науки, до изкуството и компютърния дизайн.
Фрактално изкуство
Фрактално изкуство
1.1. Методи за извеждане на графична
информация
Мониторът (дисплея) осигурява интерфейс в системата човек-апаратура.
Преобразува цифрова и (или) аналогова информация във видео
изображение - графична и буквено-цифрова информация за потребителя
Принтери
Плотерът
(Plotter)
е
периферно
устройство за извеждане на графична
информация от компютъра. Основното
предназначение
е
висококачествено
документиране на чертожно-графична
информация. Графичното изображение се
изгражда чрез управление движението на
писец през повърхността на хартията.
Основното приложение на плотерите е за
чертежна работа в CAD приложения, където
те имат предимството, че могат да работят с
много големи размери хартия.
1.2. Методи за въвеждане на графична
информация
Устройства за въвеждане на символна информация
-ръчно въвеждане на информация (клавиатури)
-автоматично въвеждане на информация (скенери)
Устройства за въвеждане на графична информация - (дигитайзери, цифрови
фотоапарати).
Дисплейни устройства за въвеждане на информация
-мишка
-трасиращо топче(трекбол)
-светлинна писалка
1.4. Графични файлове и графични формати
•
•
•
•
•
BMP Bitmap image основен файлов формат, използван в операционната система
Windows. С този растерен формат работят повечето програми за растерна графика.
Файловете, съхранени в него, са с голям обем.
JPEG Join Photographics Experts Group /JPG/ най-често използваният растерен
файлов формат за картинки в Интернет. Обема на файловете е сравнително малък и
същевременно се запазва многообразието от цветове.
GIF Graphics Interchange Format използва се за изображения с прозрачни участъци.
Това е растерен файлов формат с малък обем на файла. Този файлов формат има
възможност да съхранява анимация. Често се използва в Интернет.
TIFF Tagget Image File Format /TIF/ използва се основно в системите за предпечатна
подготовка. Това е растерен файлов формат, който се подържа от почти всички
графични редактори. Изображенията, съхранени в него, са с много добро качество,
което води до голям обем на файла.Особено при този формат е възможността,
заедно с изображението да се запазва допълнителна информация, разположена в
така наречените канали.
EPS Encapsulated PostScript изображението се съхранява в специален PostScript
формат. Той се използва основно в предпечатната подготовка. С него еднакво добре
работят както програмите за растерна графика, така и програмоите за векторна
графика.
1.5. Компресия на изображения
Методите за компресия могат да се класифицират в различни категории:
Загуба на информация
- Компресия на изображения без загуба на информация;
- Компресия със загуба на информация.
Тип на входните данни
- Компресия на неподвижни изображения;
- Компресия на подвижни изображения.
Вид на изображението
- Компресия на цветно изображение;
- Компресия на полутоново изображение;
- Компресия на бинарно изображение.
1.6. Цветови модели
На екрана изображенията се показват чрез растер, т.е правоъгълна матрица
от пиксели. Всеки пискел има свой собствен цвят.
Цветови модел са различните начини на задаване на цвят на даден пиксел.
RGB, съкратено от Red, Green, Blue
CMYK, съкратено от Cyan, Magenta, Yellow, Black
CIELab -за представяне на цветовете по по-добър, по-осезателен за човека начи
• L*
• а*
• b*
яркост
тоново отношение между червеното и зеленото
тоново отношение между жълтото и синьото
Модели HSL и HSV
Цветовете се описват като наредена тройка от основния тон на
цвета, наситеността му и яркостта;
H
Hue
Тон
S
Saturation
Наситеност
Lightness / Brightness Value
Яркост
L/V

similar documents