004fizhem

Report
Pripremio: Varga Ištvan
HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA
ČOKA
[email protected]
Konstanta posude
određivanje konstante posude (k) kod tečnih
elektrolita koriste se konduktometrijske ćelije sa
elektrolitom poznate električne provodljivosti.
 Za
 Pošto električne linije sila između platinskih elektroda
nisu paralelne rastojanje između elektroda ne odgovara
njihovoj dužini (tj. dužini provodnika l) niti površina
elektrode površini poprečnog preseka A. Međutim, za dati
par elektroda fiksiranih na određeno rastojanje količnik
l/A je konstantan i predstavlja konstantu suda, k:
k=l/A
[m-1]
Staklena cev
Provodnik prve
vrste
Provodnik prve
vrste
Platinska elektroda
A
l
P ošto je :
 
1
R
 
1
R
k
odavd e

l
dok
A
k   R
l
A
k
sledi da je
 Kada je određena konstanta posude, ona se može
koristiti za određivanje provodljivosti bilo kojeg
elektrolita.
Molarna provodljivost elektrolita
 Molarna provodljivost (l), je provodljivost one
zapremine rastvora koja sadrži jedan mol
rastvorene supstance.
 Ako je to zapremina od V m3, a svaki m3 ima
provodljivost , sledi da je veza između navedenih
provodljivosti:
   V
 Kako je koncentracija rastvora (c) koji u V m3
sadrži 1 mol supstance:
c
1
V
 m ol 
 dm 3 


 dobija se jednačina koja povezuje koncentraci-
ju, specifičnu i molarnu provodljivost:
 

c

 S
 m ol

3
 dm

  S  dm 3 


m
ol




Za jake elektrolite
Za slabe elektrolite


c
c

similar documents