Slide 1 - دانشگاه علوم پزشکی قم

Report
‫مدرسه ای به وسعت یک اتوبوس !!‬
‫گرگان ‪ -‬دانش آموز عشایر دبستان خرد در منطقه گنبد کاووس در شرایط بسیار سخت و با کمترین‬
‫امکانات آموزشی در اتوبوسی که بوسیله تراکتور حمل می شود به تحصیل ادامه می دهند‪.‬‬
‫گروه سالمت نوجوانان ‪،‬جوانان ومدارس‬
‫مرکز بهداشت استان‬
‫تعریف‬
‫‪ HPS‬بههمنزله ههمنظه نلاههارنبه سالنس ههاالن ه ز ن‬
‫نولاالههمنسي ظهها نز بظهها ني‬
‫س ه ن ههمنبههانزفهها‬
‫دسلشنآزهههههيهس نينبهههههان يظ ههههه دن يسلزلهههههدن هههههاهالن‬
‫دسلشنآزيهس ند نهزظلمنز سقبه نسهنوهيد نو گله ن‬
‫ويدنز سقب ه ن(‪ )Selfcare‬ينآزهيهشنگز هالا نين‬
‫گز هههههههههههاا زل بمنسوههههههههههههسظشنا وظ نگهههههههههههانين‬
‫يسلزلد هههههاهالنزههههه درند نزهههههي دن ههههها رنهلهههههد ن‬
‫د هها رن هها د نيآزههيهشنبههان ظدظه نويسگههد‬
‫فد‪.‬‬
‫فواید مدارس مروج سالمت‬
‫صزظر ظ ی گا‬
‫• فيظق دسلش آزيهس بم ي يد د‬
‫ب ظا زهر س ‪.‬‬
‫• ظاد ظ ی ي ا ب د زد م دسلش آزيهس س‬
‫ب سی ظد بم ز کازل کزک زی کلد‪.‬‬
‫• بم سح زال هظاد و ا گای بهدسف ی ي س هش گای‬
‫ک ب فده د دي س کيدکی ي لي يسلی د طيل‬
‫هلد ی سدسزم پظدس زی کلد‪.‬‬
‫هدف كلي ‪‌:‬‬
‫ترویج و استقرار مفاهیم ارتقاي سالمت در‬
‫بین دانشآموزان مدارس كشور از طریق‬
‫استقرار نظام مدارس مروج سالمت‬
‫اهداف اختصاصی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫يسلزلد اهی دسلش آزيهس پ لل سي ظا ي ز بظا د هزظلم‬
‫ز لي يسلا ي يسلا ي او ا زدس س‬
‫زداگظر س ای‬
‫ز يج ز‬
‫ز د ظک ز زيعم سدغار ظاو م‬
‫س سئم ودزا‬
‫بم‬
‫بهبيد يضلظ بظزا ظابی ي د زا دسلش آزيهس زب‬
‫زی‬
‫سو ا ي زفک‬
‫سوهسظش زفا ک دسلش آزيهس کا کلا سي ظا ي ز بظا د‬
‫هزظلم س ای ز لي يسلا ي يسلا‬
‫بهبيد س گيگای غذظم سی دسلش آزيهس‬
‫ز د دسلش آزيهس‬
‫پظفگظ ی سه و ا گای زواط ه آزظ‬
‫بهبيد ف سظط وظهظکی ي بهدسف زحظط د زدس س‬
‫استراتژی ها‬
‫‪ ‬سیاست گذاری‬
‫‪ ‬ساختار سازی‬
‫‪ ‬مشارکت‬
‫‪ ‬آموزش‬
‫‪ ‬استقرار نظام ‪HPS‬‬
‫‪ -1‬سیاست گذاری‬
‫تدوین و تعهد و انتشار خط مشی نظام مدارس‬
‫مروج سالمت در سطوح مختلف ستاد –‬
‫استان – شهرستان و مدرسه‬
‫سند همکاری‬
‫‪ -2‬ساختار سازی‬
‫تشکیل کمیته های استانی‪ ،‬شهرستانی و‬
‫مدارس‬
‫‪ -3‬مشارکت‬
‫جلب مشارکت نهادهای ذیربط همچون استانداری‪،‬‬
‫شهرداری‪ ،‬سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز‬
‫مدارس‪ ،‬انجمن خیرین مدرسه ساز و همچنین‬
‫جلب مشارکت انجمن اولیاء و مربیان‪،‬‬
‫بهداشتیاران و سازمان بسیج دانش آموزی‬
‫‪ -4‬آموزش‬
‫آموزش کارشناسان ذیربط دانشگاه علوم پزشکی و‬
‫سازمان آموزش وپرورش و همچنین آموزش‬
‫مجریان طرح اعم از مدیران و کادر مدرسه و‬
‫دانش اموزان و اولیای دانش آموزان در مدارس‬
‫مجری‬
‫‪ -5‬استقرار نظام ‪HPS‬‬
‫‪ -1‬ب لازمن ازعنآزيهشن ز ند نزدس س‬
‫‪ -2‬س سئمنودزا نبا ظلیند نزد م‬
‫‪ -3‬ز نزحظطند نزد م‬
‫‪ -4‬بهبيدن غذظمند نزدس س‬
‫‪ -5‬ح کنوظهظکینينولا ظ نبدلیند نزدس س‬
‫‪ -6‬س این ز نکا کلا نزد م‬
‫‪ -7‬ودزا ن ز ن يس نينزفاي هنسیند نزدس س‬
‫‪ -8‬زفا ک نيس دظ نين ازلمند نب لازمنگاینس این‬
‫ز ند نزدس سنينفبکمندسيطلبا ن ز ندسلشن‬
‫آزيهس‬
‫عملکرد‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سظینط ح‬
‫ديظ نب لازمنعزلظا یند ن س ایند ي س لزلنس‬
‫سل وابنزدس س‬
‫ینسي ظمنيلظاه ل ینزدس سنزل وب‬
‫ب‬
‫پاظشنيب آي دنگهظلمند نزدس سنزل وبنبانزفا ک نکا فلا ا ن‬
‫ليسحینيسدس هنلي اهینزدس س‬
‫ب هس ین ل ا ن ي ظهینيآزيهفین ه نز ظا نط حن‬
‫(زدظ س نيز بظا نزدس س)‬
‫و ظدس یني هظمنک ابهاینبهدسف ظا س‬
‫پظگظ ین هظمنب منگاینآزيهفینبمن دکظکن يهنگدفندسلشن‬
‫آزيه نز بظا نينيس دظ‬
‫هزینه برآورد شده برای مدارس مروج سالمت‬
‫در فاز اول فقط مقطع ابتدایی برآورد شد‬
‫نام مدرسه‬
‫هزینه بآورد شده(ده هزار ریال)‬
‫درصد‬
‫زحزيدن ه سلی‬
‫‪103700‬‬
‫‪35.86‬‬
‫طليعنآهسدی‬
‫‪8200‬‬
‫‪2.83‬‬
‫ک با ی‬
‫‪5150‬‬
‫‪1.78‬‬
‫دظبا ی‬
‫‪14000‬‬
‫‪4.84‬‬
‫زظ هسینفظ سهی‬
‫‪8500‬‬
‫‪2.93‬‬
‫صدظ منکظيهنچظا‬
‫‪65000‬‬
‫‪22.47‬‬
‫لي نعلر‬
‫‪39300‬‬
‫‪13.59‬‬
‫عبدس هی‬
‫‪2300‬‬
‫‪0.79‬‬
‫سئزمنسطها‬
‫‪9000‬‬
‫‪3.11‬‬
‫فاگدنز ظر‬
‫‪9500‬‬
‫‪3.28‬‬
‫فاگدنسزظدگاینسل ب‬
‫‪24500‬‬
‫‪8.47‬‬
‫زع‬
‫‪289150‬‬
‫‪100‬‬
‫دستورالعمل اجرایی طرح‬
‫ل اظجنپاظشنيلظاهن ل ینزدس سنزل وبنط حن‪HPS‬‬
‫ناحیه‬
‫نام مدرسه‬
‫جنس‬
‫تعداد دانش آموز‬
‫نام مدیر‬
‫نام مربی‬
‫بهداشتیار‬
‫دستور العمل اجرایی‬
‫وضعیت بهداشت‬
‫محیط‬
‫صديقه گيوه‬
‫چيان‬
‫پسرانه‬
‫‪206‬‬
‫مهدی مظفری‬
‫ندارد‬
‫دارد‬
‫رسیده‬
‫ً‬
‫نسبتا خوب‬
‫‪1‬‬
‫پيروزي (‪ْ )2‬‬
‫پسرانه‬
‫‪350‬‬
‫احمد عابدي‬
‫ندارد‬
‫ندارد‬
‫رسیده‬
‫نا مناسب‬
‫‪1‬‬
‫مريم (شاهد) ْ‬
‫دخترانه‬
‫‪300‬‬
‫صديقه سادات‬
‫چاوش ي زاده‬
‫خانم فالح پور‬
‫دارد‬
‫رسیده‬
‫ً‬
‫نسبتا خوب‬
‫‪2‬‬
‫عبداللهي‬
‫دخترانه‬
‫‪291‬‬
‫خانم خان زاده‬
‫خانم عسکری‬
‫دارد‬
‫رسیده‬
‫خوب‬
‫‪2‬‬
‫معصوميه ‪2‬‬
‫دخترانه‬
‫‪1‬‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫‪2‬‬
‫محمودتهراني (‪ْ )1‬‬
‫دخترانه‬
‫‪626‬‬
‫مريم آزاد‬
‫خانم آزاد‬
‫دارد‬
‫رسیده‬
‫خوب‬
‫‪3‬‬
‫كرباس ي (‪ْ )1‬‬
‫پسرانه‬
‫‪250‬‬
‫امير معماريان‬
‫ندارد‬
‫ندارد‬
‫رسیده‬
‫خوب‬
‫ائمه اطهار(ع‬
‫)(‪ْ )2‬‬
‫دخترانه‬
‫‪220‬‬
‫خانم اکبری‬
‫خانم بهمنی‬
‫دارد‬
‫نرسیده‬
‫خوب‬
‫‪3‬‬
‫استاد شهریار‬
‫پسرانه‬
‫‪476‬‬
‫آقای گایینی‬
‫آقای همتی‬
‫دارد‬
‫نرسیده‬
‫نا مناسب‬
‫‪4‬‬
‫آيت اله ديباجي‬
‫دخترانه‬
‫‪353‬‬
‫خانم محمد زاده‬
‫خانم ازگلی نژاد‬
‫دارد‬
‫رسیده‬
‫خوب‬
‫‪4‬‬
‫صدوق ‪1‬‬
‫پسرانه‬
‫شاهد امیدهای‬
‫انقالب‬
‫پسرانه‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫‪255‬‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫‪-‬‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫آقای یوسف علی‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫دارد‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫رسیده‬
‫نیازمند به بازدید‬
‫مجدد‬
‫خوب‬
‫لیست مدارس طرح ‪(HPS‬ابتدایی)‬
‫ناحیه‬
‫نام مدرسه‬
‫جنس‬
‫نام مدیر‬
‫آدرس‬
‫‪1‬‬
‫صديقه گيوه چيان‬
‫پسرانه‬
‫آقای مظفری‬
‫قم خيابان آذرك کوچه ‪90‬‬
‫‪1‬‬
‫نور علم‬
‫پسرانه‬
‫آقای موسوی‬
‫‪ 15‬خرداد‪ -‬کوچه ‪55‬‬
‫‪1‬‬
‫مريم (شاهد) ْ‬
‫دخترانه‬
‫خانم اعظم رافع مطلق‬
‫خيابان انقالب كوچه ‪50‬‬
‫‪2‬‬
‫عبداللهي‬
‫دخترانه‬
‫خانم مهين خانزاده‬
‫قم ـنيروگاه جنب پل هوايي‬
‫‪2‬‬
‫ميزای شيرازی‬
‫پسرانه‬
‫آقای کربالیی‬
‫خیابان ایستگاه‬
‫‪2‬‬
‫محمودتهراني (‪ْ )1‬‬
‫دخترانه‬
‫مريم آزاد‬
‫قم ـ زندآباد‪45‬متري كشاورزنبش كوچه شماره ‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫كرباس ي (‪ْ )1‬‬
‫پسرانه‬
‫امير معماريان‬
‫ميدان امام ‪16‬متري فلسطين ك ‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫ائمه اطهار(ع )(‪ْ )2‬‬
‫دخترانه‬
‫عليرضا حيدري‬
‫خ انصارالحسين مقابل دبيرستان حضرت فاطمه (س ) ْ‬
‫‪3‬‬
‫طلوع آزادي‬
‫پسرانه‬
‫آقای عزیزاللهی‬
‫خ امام خميني ‪ 20 -‬متری شهید بهشتی‬
‫‪4‬‬
‫آيت اله ديباجي‬
‫دخترانه‬
‫زهرا محمدخاني‬
‫شهرك ايثار‬
‫امام خمینی‬
‫‪4‬‬
‫صدوق ‪1‬‬
‫پسرانه‬
‫رضا شعباني نژاد‬
‫خ دورشهركوچه شماره ‪10‬‬
‫زارعی‬
‫‪4‬‬
‫شاهد امیدهای انقالب‬
‫دخترانه‬
‫بلوارامين – کوچه ‪53‬‬
‫امام خمینی‬
‫مرکز بهداشتی درمانی‬
‫شهدا‬
‫مسجد جامع‬
‫شهدا‬
‫عبداللهی‬
‫پنبه چی‬
‫الزهرا‬
‫چمران‬
‫شهرک امام حسن‬
‫چمران‬
‫لیست مدارس طرح ‪(HPS‬راهنمایی ودبيرستان)‬
‫ناحیه‬
‫نام مدرسه‬
‫جنس‬
‫نام مدیر‬
‫آدرس‬
‫مرکز بهداشتی‬
‫درمانی‬
‫‪1‬‬
‫فاگدن ضيظا ( سگلزاظی)‬
‫دو سلم‬
‫هگ سن لطالی‬
‫با ک‪-‬کيین‪69‬‬
‫ز‬
‫‪1‬‬
‫فاگدن ضيظم‬
‫دو سلم‬
‫صحدی‬
‫با ک‪ -‬کيین‪69‬‬
‫ز‬
‫‪2‬‬
‫زلصيزمن( سگلزاظی)‬
‫دو سلم‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫گل‬
‫ا ن بظ نبدل نوو ال‬
‫سويس نک ظزی(‪)1‬‬
‫و گل‬
‫علینسب نزي ینس ضا‬
‫دو سلم‬
‫دو سلم‬
‫ز سدی‬
‫دو سلم‬
‫پاژل‬
‫دو سلم‬
‫سک رنبو ظا ی‬
‫وظابا نلظ ي اهن– زظدس ن يحظد‬
‫عبدس لهی‬
‫وظابا نسزار‪30-‬ز ینکظيسلد ‪-‬کيچمن‪24‬‬
‫پلبمنچی‬
‫وظابا ن‪45‬ز ینزد س‪-‬خن ظلاین ليبی‪ -‬يسن‪4‬‬
‫سل هاین‪ 20‬ز ینسزارنح ظ ن(ع)‪-‬دسلظالن‪ – 30‬ز ن س‬
‫چز س‬
‫سزارنوزظلی‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫فه دس ال‬
‫• ازظ ن طلنهبا منزدس سنبانس الدس دگاالنبهدسف‬
‫• پيفالد ن يظهاالنسط سفنزد م‬
‫• سظ ادنوضاالن بهند نزدس سندس سالنف سظط‬
‫• سل الندسزدس ظهانبمنز ال ندظگ نسهنز اي نزدس س‬
‫• هظمنلظز هاالنب يل ن ه نحظاطنزدس س‬
‫• هظمنزظهگاالن لظسن يالنزظهنب يل ن ه ن يظجنو گل ني هش‬
‫نآزيهفگاه‬
‫• هظبا اهالنين ل نآزظهالندظيس گاالنوا‬
‫• به اهالنزحظطنسط سفنزدس س‬
‫• باه اهالنآ دا نحظاطنزدس س‬
‫• زعنآي النو يفلد ا ندي هن دنسط سفنزدس س‬
‫• گز ا الند نيس ذس الن لدسدالنسهن ابليگاالن بلظغا ند نزلاطقنپ ن و ني آزدن‬
‫د نهزالهاالنزلا بنينزحديدن ه نس سئمنپظارنگاالنبهدسف نبمنعزيرنز در‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫بهزیستي‬
‫• ازظ ن زل نينعظل ندسلشنآزيهس نب نبضاع‬
‫• س سالنط حنگاالن يسلبوف نسهن زلمنبظلاظ ن ل ن–‬
‫فليسظ ن ل‬
‫• گز ا الند نسز نآزيهشنبهدسف‬
‫• گز ا النگزمن البمند نزفاي هن يس ‪ -‬سع ظادن–و س ندسلشن‬
‫آزيهس نين‪...‬‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫گ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫لنسحز ن‬
‫هظمني اظلن ز هاالنسي ظم‬
‫آزيهشن ز هاالنسي ظمند نزدس س‬
‫س سئمنودزا نحزاظ نبمندسلشنآزيهس نب نبضاع‬
‫س دادهنسهنسز الا نگ لنسحز ند نهزظلمنپظفب دنسگدسفنبهدسف ن‬
‫(لظ يالنسل ال ‪ -‬وضاالنوظهظ ‪ -‬بيد من)‬
‫گز ا الند نسز ن ازظ ني اظلن ز نآزيهف‬
‫( پي ‪ -‬پزدل )‬
‫ب هس النس ديگاالن فيظ‬
‫گز ا الند نسز ن فيظقندسلشنآزيهس ند نوصيصنس سئمنسزدسد‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫هادن فاي هال‬
‫• ازظ نفظ ندسلشنآزيهس نزدس سن‬
‫• ازظ ن غذظمن سظگا ندسلشنآزيهس نب نبضاع‬
‫• گز ا الند نسز نآزيهشنبهدسف ند نزدس س‬
‫نپزدل ) ه ن يظجن‬
‫• هظمني اظلن ز نآزيهف ن(پي‬
‫و ا گاالنبهدسف‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫صدسنين ظزان‬
‫• سط ع ال د هزظلم زل وی ط ح زدس س ز يج ز‬
‫• پيفش وب ال زلا ب هاال بهدسف ي سل ار ب لازم گا د‬
‫زدس س‬
‫• او وظلر گاال آزيهف د وصيص ز ائل زو لف‬
‫بهدسف ی‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫اهزا نآبنينواض ب‬
‫• هظمنآبنفظ ظ نينبهدسف نزي دلظاهنزدس س‬
‫• آزيهشنزداگظرنبهدسف ند نوصيصنآبن‬
‫• باهدظدندسلشنآزيهس نسهنسظ ن اهزا ن‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫لي اهالنزدس س‬
‫• عاظ نس الدس دگاالنبهدسف نگلگارنبلاالنزدس س‬
‫• باه اهالنينبه اهالن يظ هاالنبهدسف نزدس س‬
‫• س سالنط حن ي من ف نصابي نزاظعن‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫زحظطنهظ‬
‫• ي لمنوضاالن بهند نزدس س‬
‫• باهدظدندسلشنسزيهس نسهنزيههنحظا نيحش( سظگا )‬
‫• باهظاو ن اغذند ن طلهاالنزوصيص‬
‫• گز ا الند نسز نآزيهشنبهدسف ن‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫زظ منسزدسدنسزارنوزظل ن( ه)‬
‫گز ا الند نس سئمنودزا نحزاظ نبمندسلشنآزيهس نب نبضاع‬
‫(عظل ن ن زل نين‪)...‬‬
‫انتظارات دانشگاه علوم پزشکی از سازمانها وارگانها‬
‫سل النوي‬
‫• گز ا الند نسز نآزيهشنبهدسف ن(سظدهن– گپا ظ نين‬
‫بظزا ظهاالنويل )‬
‫• آفلا اهالندسلشنآزيهس نبانسگدسفن اهزا نسل النوي نين‬
‫لظظ ن يهنگاالنويل نين‪...‬‬
‫خدا قوت‬
‫خدا قوت‬

similar documents