Klimatiltak i landbruket i Hordaland

Report
Klimatiltak i landbruket i Hordaland
- Klimautfordringar i landbruket
- Tiltak i klimaplanen og korleis vi tek fatt i desse
v/ Øyvind Vatshelle og Svanhild Aksnes
Fylkesmannens landbruksavdeling
1
Fylkesmannen sin rolle
•
Fylkesmannen er gjennom embetsoppdraget
pålagd å følgje opp klimapolitikken innan
landbruksområdet
•
Skogbruket
•
Klimaplanar i kommunane
•
St.meld. nr. 39 (2008-2009) er svært sentral
•
Fylkesmannen i Hordaland er tillagd oppgåver i
Handlingsprogram for Klimaplan Hordaland
2010-2020
Bakgrunn for klimatiltak i landbruket
Nasjonalt
•
St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk
•
St.meld. nr. 39 (2008-2009) Klimautfordringene
– landbruket en del av løsningen
•
Klimakur 2020
•
Ny klimamelding?
Regionalt
•
Klimaplan Hordaland 2010-2020
•
Handlingsprogram
4
Landbruksmeldinga slår fast at:
Landbruket er både påverka av klimaendringar og kjelde til utslepp av
klimagassar.
All matproduksjon fører til utslepp av klimagassar
Verdas matproduksjon må aukas betydeleg i åra som kjem – samtidig
som klimagassutsleppa må reduserast
Landbruket har på linje med alle andre sektorer eit ansvar for å redusere
sine eigne klimagassutslepp og bli meir klimaeffektivt
5
Landbruksmeldinga - klimagassreduksjoner
Sektorens klimagassreduksjoaer må primært skje ved reduserte
utslepp per produsert eining og ved endra samansetting av
forbruk.
Regjeringas mål (konkrete)
• Auke utbygging av bioenergi (14 TWh) og fortsatt legge til rette
for småskala vannkraftproduksjon  redusert bruk av fossil
energi
• Legge til rette for bioenergi og biogass frå skog
• Legge til rette for småskala vann- og vindkraftproduksjon
Samtidig skal det vidareførast sterke verkemidlar for eit
levande landbruk over heile landet og ein auka
matproduksjon
6
Klimagassutslepp frå landbruket
Dei samla utsleppa
frå landbruket på om
lag 4,8 mill. tonn CO2ekvivalentar.
≈ Hordaland totalt
Over 90 pst. av utsleppa frå landbruket er metan (CH4) og lystgass (N2O)
CO2-ekvivalentar = mengda i kg av ein klimagass x klimaverknaden til den
bestemte gassen (CO2=1, CH4=23, N2O=310)
8
9
Spesielt lystgass er vanskelig å kvantifisere.
Landbruket står for om lag 50% av lystgassutsleppa
Norges Forskningsråd tror nå de er på sporet av et gjennombrudd.
pH i jorda kan være nøkkelen  låg pH gir mer lystgassdanning (!)
10
Kort om klimaplanen
Handlingsprogrammet
Mål: Utslepp av klimagassar i Hordaland skal reduserast
med 22% innan 2020 og 30% innan 2030 (i høve til 1991-nivå).
Energibruken skal reduserast. Innan 2030 skal energibehovet til
alle føremål i hovudsak dekkjast av fornybare energikjelder utan
tap av naturmangfald.
Hordaland skal vere best mogleg budd på klimaendringane, og
klimatilpassing skal baserast på føre-var-prinsippet, forsking og
kunnskap om lokale tilhøve.
63 tiltak og 5 retningslinjer
5 tiltak på landbruk og 2 punkt på klimatilpassing i landbruket.
11
Lystgass frå jordbruksjord
•
Aukar proporsjonalt med gjødsling
- Frå husdyrgjødsel
tap ved spreiing og som avrenning
- Frå mineralgjødsel: tap som avrenning
Direkte til luft som lystgass og indirekte
som ammoniakk til luft og nitrat til vatn.
Lystgass (N2O) frå gjødsling
•
Jordarbeiding og drenering
Meir lystgass frå pakka og dårleg
drenert jord!
Lystgass (N2O) frå jordbruksjord
Tiltak mot lysgassutslepp = Betre utnytting
av nitrogen: Spreiemetode, mindre haustspreiing, tilpassa gjødsling, drenering,
mindre jordpakking.
12
•
•
Moderat godt drenert jord: 1 % av tilført N blir lystgassutslepp
På dårleg drenert jord: 5 – 20 % av tilført N blir lysgassutslepp
13
Tiltak 6.4. Meir effektiv utnytting av nitrogen (N)
Kvifor?
Lystgass (N2O) er ein klimagass omlag 300 gonger sterkare enn CO2.
Lystgass vert danna ved nedbryting av N i jord og gjødsel under
oksygenfattige forhold.
Tiltaka:
A) Betre disponering av husdyrgjødsel,
Lagerkapasitet; mindre utslepp ved spreiing,
B) Meir balansert N-gjødsling: Prosjekt v/
Norsk Landbruksrådgiving Hordaland.
C) Betre drenering og mindre jordpakking:
Tilskot til grøfteplanlegging skal lysast ut.
FMLA v/Øyvind Vatshelle. Delfinansiering HFK.
14
Tiltak 6.5. Meir fôr frå utmarka
Kvifor?
Når dyra beiter meir i utmarka vert trong for
innmark og innmarksgjødsling med nitrogen mindre.
Tiltaka:
•
Utvikle større samanhengande beiteområde og auke tal beitedyr
•
Finne gode løysingar på fôringsplassar ute
(drenering av areal, husdyrgjødsel)
•
Delmål å auke kompetansen om klima - miljøvinst ved lengre
beitesesong og utegang
Tiltaka er under arbeid i prosjekt Landskap i drift:
FMLA v/ Bastian Hofmann. Delfinansiering frå Fylkeskommunen
15
Metan i husdyrhaldet
Metan (CH4) frå drøvtyggjarar
•
•
Metan frå fôring/fordøying
90 % av metanutsleppet, ingen aktuelle tiltak!
Frå lagring av husdyrgjødsel:
10 % av metanutslepp. Mest frå storfe. Tiltak: biogass!
Også litt lystgass frå lagring.
16
Tiltak 6.7. Biogassproduksjon frå husdyrgjødsel
Kvifor?
Under lagring av husdyrgjødsel skjer noko nedbryting av gjødsla
med produksjon og utslepp av metan, CO2, ammoniakk, lystgass.
Tiltak
Anaerob lagring i lukka lager, produksjon av biogass til energi:
normalt brenning, evt generator til elektrisitet, evt reinse til drivstoff
Biorest frå prosessen er god gjødsel, mesteparten av
næringsstoffa er teke vare på.
Pilotprosjekt ved samdrift i Kvinnherad med nedskalering av
teknologi samt utgreiing av moglegheiter.
FMLA v/ Arne-Richard Stadaas
17
Karbondioksid (CO2)
•
Energi
- CO2 frå fossil energi i landbruket
- Produsere bioenergi
•
CO2 frå energibruk
foto: Bondelaget
CO2 frå jord og vegetasjon
foto
Wikipedia
Karbonbinding og -frigjøring
- CO2-frigjøring frå nydyrking av myr
- CO2-binding i skog / trevirke
- CO2-binding i jord. Biokull.
Ikkje i Handlingsplan pr. 2012. Fleire
biovarmeanlegg er i drift. Er lite nydyrking av myr. Opptak av CO2 i
skogveksten er ikkje ‘godkjent’ tiltak.
18
Tiltak 6.8. Samla plan for klimatiltak i landbruket
Kvifor?
Få betre grunnlag for å vurdere kva tiltak som er mest aktuelle.
Fylkespolitikarane ønskjer ei samla oversikt for å kunne prioritere.
Tiltak
Oversikt over utslepp, effekt av tiltak, kostnader og moglegheiter
for gjennomføring for eksisterande tiltak - og for nye tiltak som:
•
•
•
•
Produksjon bioenergi. Mindre bruk av fossil energi.
Karbonlagring i skog / trevirke
Redusert nydyrking av myr. Jordvern. Biokull.
Spreiemetoder husdyrgjødsel. Auka effektivitet i dyrehaldet.
Lågare nitrogeninnhald i fôr. Økologisk landbruk
Vi ønskjer å kartlegge kor effekten er størst – kostnadseffektive tiltak!
19
Kostnader og reduksjon av utslepp
Reduksjon av
utslepp til 2020
(tonn CO2ekvivalentar)
Kostnadseffektivitet
(kr/tonn CO2ekvivalentar)
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B
C
D
E
F
G
H
I
Betre N-utnytting (pakke B): Redusert gjødselnorm, drenering, jordpakking
Stans i nydyrking av myr og restaurering av dyrka myr
Erstatning av olje, propan og el-kjel i veksthus
Biogass frå 50 % tilgjengeleg husdyrgjødsel Rogaland
Betre N-utnytting (pakke A): Spreiemetode, tidspunkt, gjødselplan
Produksjon av biokull frå halm og lagring i jordbruksjord
Innblanding av 10 % vol biodiesel i merka diesel
Biogass 30 % av gjødselmengd + samhandsaming med våtorganisk avfall
Biogass 60 % av gjødselmengd + samhandsaming med våtorganisk avfall
Kjelde:
Klimakur 2020 –
nasjonale
berekningar
20
6.6 Auke motivasjon
og kunnskap
Kvifor?
Det er trong for meir dokumentasjon for mange av klimatiltaka,
også tiltak som så langt ikkje er omtalt i handlingsprogrammet.
Med kunnskap følgjer gode argument og motivasjon!
Tiltak kan til dømes vere:
•
Rådgivingsteneste til enkeltbruk om klimatiltak i drifta.
•
Erfaringsgrupper/- bruk med utprøving av klimatiltak.
•
Auka kunnskap om til dømes klimagassrekneskap og energi
på gardsnivå.
Landbruksrådgivinga har lage faktaark med klimaråd på gardsnivå.
Bioforsk Vest Fureneset skal lage meir utfyllande ‘manual’
21
Landbrukstiltaka
i klimaplanen 2012
Reduksjon av klimagassar
Tiltak 6.4 Meir effektiv utnytting av nitrogen (N)
A) Lagring/spreiing husdyrgjødsel
B) Meir balansert N-gjødsling
C) Drenering
Tiltak 6.5 Meir fôr frå utmark – redusert N-behov
Tiltak 6.6 Auke motivasjon/kunnskap i landbruket
Tiltak 6.7 Biogassproduksjon frå gjødsel
Tiltak 6.8 Samla plan for klimatiltak i landbruket
22
Tilpassing til eit klima i endring
Auka temperatur, meir nedbør, meir erosjon - NOU 2010:10
Å utnytte endringane
•
Ein lengre vekstsesong vil truleg kome norsk mat- og
skogproduksjon til gode
•
Nye og tilpassa plantesortar vil vere viktig
Å førebygge skade
•
God jordstruktur og drenering blir viktig for å førebygge
erosjon (og vil i tillegg bidra til lågare lystgassutslepp)
•
Endringane kan bidra til etablering av nye sjukdommar og
skadegjerarar i Noreg og spreiing til nye områder.
(plantevern – naturmangfald)
23
Klimatilpassing i klimaplanen
Tiltak 8.7 Utgreiing av klimatilpassingstiltak
- Førebygging og tilpassing
- Truleg i samarbeid med Møre og Romsdal og
Sogn og Fjordane
Tiltak 8.6 Fagmøte om klimatilpassing i landbruket
- Presentasjon av utgreiinga
24

similar documents