Document 232328

Report
Критичність мислення виявляється в здатності
людини не піддаватися впливу чужих думок.







Категорія – спеціаліст вищої
категорії
Педагогічне звання –
старший вчитель
Місце роботи –Михайлівська
ЗОШ І – ІІІ ступеня
Посада - директор школи,учитель
історії та правознавства
Освіта – вища
Спеціальність за дипломом –
історик викладач історії та
суспільствознавства
Педагогічний стаж – 33 роки
Підготовка громадян до відкритого
суспільства, здатних до формування
думок, розумного вибору між
конкуруючими ідеями, вирішення
проблем та відповідного обговорення
ідей
Формування нового стилю мислення;
 Розвиток таких базових якостей особистості
як критичність мислення, комунікативність ,
креативність, мобільність;
 Розвиток аналітичного і критичного
мислення;
 Формування культури читання, вміння
орієнтуватися в джерелах інформації;
 Стимулювання самоосвіти та пошукової
творчої діяльності.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Висока мотивація учнів до
навчального процесу;
 Розвиток уміння
аналізувати
інформацію, самостійно
робити висновки та
знаходити альтернативне
рішення;
 Розвиток здібностей
працювати з інформацією,
розуміти і сприймати іншу
точку зору;

ВЧЕНІ ПРО РОЗВИТОК
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Технологія розвитку критичного мислення через
читання і письмо розроблена наприкінці ХХ ст.
в США (Ч. Темпл, Д.Стіл, К. Мередит)
 Система розвитку критичного мислення, на
думку відомих вчених сьогодення І.Я. Лернера,
М.М. Поспелова, С.О. Терно, передбачає
особливу структуру уроку: кожен урок повинен
мати три фази – актуалізацію (передбачення),
побудови (конструювання) знань та
консолідації.


1) цілі навчання формулюються шляхом створення проблемних ситуацій;

2) використовується засіб навчання (дидактичні матеріали), що
ознайомлюють учнів з принципами, стратегіями та процедурами
критичного мислення;

3) зміст навчання подається у вигляді проблемних задач;

4) використовуються проблемні методи навчання, що створюють ситуації
вибору;

5) проводяться інтерактивні заняття, що передбачають діалог у процесі
розв’язування проблемних задач;

6) застосовується метод контролю, який забезпечує письмове
викладення розв’язків із подальшою рефлексією;

7) викладання здійснюється у демократичному стилі, який надає учням
право на помилку та моделює ситуації виправлення помилок.
Евокація ( виклик)
Усвідомлення значення
(осмислення)
Рефлексія
ТИПИ УРОКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ
Вивчення інформації на основі тексту;
 Розуміння оповідного тексту;
 Кооперативного навчання;
 Дискусії;
 Письмового дослідження;
 Розуміння аргументів;
 Критичного слухання.

ЗБУДЖЕННЯ ІНТЕРЕСУ УЧНІВ
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ НА УРОЦІ.
Цікавий факт, інтерпретація;
 Фокусуючі запитання;
 “Мозкова атака”,список того, що учням
відомо;
 “Гроно” - класифікація фактів;
 Керована діяльність;
 Низка слів наперед; Сенкан;
 “ Знаю – хочу знати – вивчаю
 Вільне письмо; ключові слова.

 Позначки
( -, +, V,? );
 Щоденник подвійних нотаток;
 “Запитання – відповідь ;
 Взаємонавчання;
 Розширена лекція;
 Робота в групах спільного навчання
 Запитання
про реакцію;
 Огляд щоденників подвійних нотатків;
 Спільна пізнавальна дискусія;
 “ Останнє слово за мною ”;
 Дебати;
 Дискусійна мережа.
РОБОТА УЧНІВ 10 -11 КЛАСІВ З
ІСТОРИЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ






Відбір необхідного матеріалу з декількох документів ;
Зіставлення історичного документу з іншими історичними
джерелами;
Зіставлення історичних документів , що відображають різні
погляди на одну подію;
Виявлення причинно-наслідкових зв'язків подій і фактів,
відображених в історичному документі;
Добування з декількох історичних документів необхідної
інформації, її узагальнення і аналіз;
Вільне оперування інформацією, видобутої в результаті
аналізу декількох історичних документів.
ВЗАЄМОНАВЧАННЯ
ОПРАЦЮВАННЯ
ІСТОРИЧНОГО ДОКУМЕНТА
ВЧИМОСЯ ДИСКУТУВАТИ
Кожен учень
перебуває у складі
двох груп:
-Домашньої Одинакові фігури,
Експертної –фігури
одного кольору.
Домашня група
опрацьовує
інформацію, потім
працюють в
кольорових групах,
стають експертами.
Така робота – при
великому об'ємі
матеріалу.
 Проблема
не має однозначного
розв'язання.
 Клас ділиться на групи.
 Кожна група пропонує своє розв'язання.
 Обговорення.
 Вибір класом одного варіанту.
ФОРМУВАННЯ УМІННЯ МИСЛИТИ
Форма організації
навчання
 Метод фішбоун
(рибна кістка)
 Актуалізація
 Побудова знань






Вивчення інформації на
основі тексту
Структурний огляд
Читання в парі
“ Знаємо – хочемо
знати - дізналися”,
“ Лінія цінностей”, твір –
п'ятихвилинка
ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ
ДО ІНФОРМАЦІЇ




Кооперативне
навчання
“ Переміщайтесь ,
замріть, об'єднайтесь ”
Читання з
маркуванням
Навчальна
дискусія,спеціальні
ролі.






Дискусія
Припущення на основі
заданих слів
Спрямоване слухання,
міркування
“ Павутина ”,
“ Залиште за мною
останнє слово ”, дебати,
спільне анкетування.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ - ЦЕ МИСЛЕННЯ
СОЦІАЛЬНЕ

Кожна думка перевіряється
й обґрунтовується, коли
нею діляться з іншими.
Саме через це
застосовуються різні види
парної та групової роботи,
використовуються дебати,
дискусії, різноманітні види
публікацій письмових робіт.
ПЕРЕВАГИ РОБОТИ В ГРУПАХ






За однаковий проміжок часу обсяг
виконаної роботи набагато
більший.
Висока результативність у
засвоєнні знань і формуванні
вмінь.
Формується вміння співпрацювати.
Формуються мотиви
навчання,розвиваються гуманні
стосунки між дітьми.
Розвивається навчальна діяльність
( планування, контроль,
взаємоконтроль).
ГРУПОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Баханов К.О. Професійний довідник вчителя історії. – Х.: Основа, 2011. – 239 с.

. Пометун О.І. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії // Історія і суспільствознавство в школах
України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 2. – С. 3-7.

Терно С. О. Розвиток критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії. – Запоріжжя:
Запорізький національний університет, 2011. — 275 с.
1.
Корінько Л.М. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій. - Х. : Вид. група "Основа", 2010. 95 с.

: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.htmlТерно С.О. Методика розвитку критичного мислення школярів
у процесі навчання історії

http://uk.wikipedia.org/wiki/

http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2012/Istoria/2_109977.doc.htmАлександрова Г.І., Самаренко Т.К. Розвиток
критичного мислення учнів на уроках історії в середній школі

// http://lib2.znate.ru/docs/index-294475.html?page=3 Мисан В.О. Багатоперспективність у змісті шкільного курсу
історії як основа розвитку критичного мислення учнів

similar documents