ขนมจีนหมักสูตรโบราณ แม่บุญธรรม

Report
กลุ่ม อ.จอย
ผูป้ ระกอบการ ร้านขนมจีนหมักสูตรโบราณ
แม่บุญธรรม
ร้ านขนมจีนร้ อนแป้งหมักสูตรโบราณแม่บุญธรรม
รายการอาหารที่แนะนา
1.ขนมจีนสูตรโบราณ
2.ส้ มตาประเภทต่างๆ
3.ลูกชิ ้นปิ ง้
ราคา
ขนมจีน 20 บาท/จาน
ส้ มตา 30บาท/จาน
ลูกชิ ้น 10บาท/ ไม้
ร้านขนมจีนร้อนแป้งหมักสูตรโบราณแม่บุญธรรม
ลักษณะพิเศษ
ขนมจีนใช้ขา้ วจ้าวหมัก เส้นจะเหนียวกว่า เจ้าของร้านทาเอง มีน้ายา
หลายประเภท เช่น น้าพริกหวาน น้าพริกแจ่ว น้าปลาร้าต้ม น้ายา
กะทิ เป็ นต้น
มีสม้ ตาน้าผักสะทอน และร้านได้ลงหนังสือนาเทีย่ ว ..”ฮันแน้
่ ว.เชียง
คาน ผ่านเลย เบิง่ ลาว ”
ตอนที่ 1 ข้ อมูลผู้ประกอบการร้ านอาหาร
1. ชื่อผู้ประกอบการ นางบุญธรรม โสประดิษฐ์
ที่ตงั ้ 156 หมู่ที่ 3 ถนน เลย – ด่านซ้ าย หมู่บ้าน เดิ่น ตาบล ด่านซ้ าย
จังหวัดเลย 42120 โทรศัพท์ร้าน 042-891753
2. อายุมากกว่า 51 ปี
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6
ตอนที่ 2 ข้ อมูลสถานประกอบการร้ านอาหาร
1. ชื่อกิจการ ขนมจีนหมักสูตรโบราณ แม่บุญธรรม
2. เจ้ าของคนเดียว
3. อายุของสถานประกอบการ 2 – 5 ปี
4. ความสามารถในการรองรับลูกค้ า น้ อยกว่า 5 โต๊ ะ
ภายในร้าน
5. จานวนพนักงาน 2 คน
6. ขนาดพื ้นที่ที่ตงสถานประกอบการ
ั้
1 งาน
7. วัสดุที่ใช้ สร้ างสถานประกอบการ บ้ านปูน จานวน 1 ชัน้ 1 ห้ อง
8. ประเภทอาหารพื ้นเมือง
9. ประเภทนักท่องเที่ยวที่มารับประทาน ชาวไทย ชาวจีน
10. มีการประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการ
หนังสือนาเที่ยว ฮัน่ แน่ว
เชียงคาน ผ่านเลย ไปลาว
ป้ายไวนิล จานวน 1 ผืน แผ่น 500 บาท
เว็บไซต์ htt//fursguark.com
วิทยุชมุ ชน FM

similar documents