ยุทธศาสตร์-ผลงานอาหารปี 56 โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยา

Report
การขับเคลื่อนงาน
อาหาร
เพื่อสุขภาวะของคน
ไทยทัง้ มวล
ผลการดาเนินงานปี 2556-57 และแนวทาง
ขับเคลื่อนต่อไป
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
เป้าหมายหลักของแผนอาหารเพือ
่ สุข
ภาวะ
(แผน
14)
เพิม
่ อัตราการบริโภคผักผลไม
้
อยางเพี
ยงพอ
่
ไมน
่ ้ อยกวา่ 50% ในปี 2564
ลดอัตราชุกของภาวะน้าหนักเกินและโรค
อ้วนในเด็กวัยเรียน
ให้น้อยกวา่ 10% ในปี 2562
Healthy Food
Healthy Nutrition
Healthy People
กรอบแนวคิดทีแ
่ ผนอาหารเพือ
่ สุขภาวะใช้
อ้างอิง
ในมิตริ ะบบอาหาร
กรอบแนวคิดที่แผนอาหารเพื่อสุข
ความง่าย/ยาก
ความรู้ ค่านิยม
การข้าถึงผัก ภาวะใช้อ้างอิง
ของการเข้าถึง
พฤติกรรมการ
ผลไม้ที่ ในมิติของผูบ
้ ริโภค
อาหารที่มี/ไม่มี
บริโภคอาหารที
่
ปลอดภัย
(accessible &
affordable)
• ส่งเสริมระบบ
อาหารและระบบ
คุณค่า
มีคณ
ุ ค่าและ
โภชนาการ
• อาหารและ
โภชนาการที่ลด
ภาวะ
หวาน มัน เค็ม
โภชนาการ
และสุขภาวะที่
ดี
ข
อง
Health Outcome
Food System
Approach &
value chain
คุณค่า - การจัด
ปัความสมดุ
จจัยแวดล้ลอม
(food environment)
ของพลังงาน
ร่
า
งกาย
• เพิ่มกิจกรรมทาง
กาย
การรู
้เท่าิ กทัรรม
นสื่อ
• ลดพฤต
และการตลาด
แน่
นิ่ง
สถานการณการบริ
โภคอาหาร
์
และโภชนาการ
ภาวะน้าหนักเกินและอวน
The multiple
burden of
malnutrition
A
• A: child
stunting
B
• B: Child
micronutrien
t
deficiencies
• C: Adult
obesity
• D: No
significant
malnutrition
problem
Source: Food
Multiple burden:
System for Better
• AB, ABC,
Nutrition,
FAOBC,
2013
C
D
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้
ปริมาณบริโภค น้าตาล ไขมัน เกลือ และ
ผักผลไม้ ของคนไทย
20 ่ยเที ยบกับปริมาณการบริโภคที่ แนะนา 5
เฉลี
ส่วน
15
4
ต่อวัน
12
10
5
5
ปริมาณบริโภค
20
(3.3เท่ า ของ
ปริ มาณ
แนะนา)
3
(2เท่ า ของ
6
6
ส่วน
ปริ มาณ
แนะนา)
0
น้าตาล
ไขมัน
2
2
1
3
ผัก ผลไม้ (ส่วน
มาตรฐาน)
น้าตาล ไขมัน เกลือ
(ช้อนชา/วัน)
ปริมาณบริโภคทีแ
่ นะนา
1
เกลื
อ
ผัก/
ผลไม้
ทีม
่ า : สถาบันวิจย
ั ระบบ
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้
คนไทยบริโภคผักผลไม้
ร้อยละของคนไทยอายุ 15 ขึน้ ไป ที่กินผักและผลไม้เพียงพอ
ไม่
เ
พี
ย
งพอ
ตามข้อแนะนา พ.ศ.2546 -2547 และ พ.ศ. 2551- 2552
23.6
25.0
20.0
21.9
20.0
16.9
18.5
17.7
15.0
ร้อยละ
2546 - 254
10.0
5.0
0
2551 - 255
ชาย
หญิง
รวม
ทีม
่ า : รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย
ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-52
่
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้
ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้ของคน
ราค
ไทยตา่ กว่ามาตรฐาน
า
น้าอัด
ลม
แฮมเบอร์
เกอร์
ที่มา : รายงานประจาปี
2556 แผนงานวิจย
ั นโยบายอาหารและ
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้
37
บาท
ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้ของคน
ราค
ไทยตา่ กว่ามาตรฐาน
า
27
บาท
14
บาท
8
บาท
ที่มา : รายงานประจาปี
2556 แผนงานวิจย
ั นโยบายอาหารและ
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้
ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคผักผลไม้ของคน
ไทยต
า
่
กว่
า
มาตรฐาน
• ปี 54
ประชาชน 36% และ
ความ เกษตรกร 32% พบสารเคมีตกค้างใน
เลือด
ปลอด • ปี 55 ผักในห้าง ตลาดสด รถเร่
โด ยเฉลี่ ย มี ส า รเคมี ก า จั ด ศั ตรู พ ื ช
พื้ นางสู
ที่ ป ลู ก ผลไม
ภัย •แสนไร่
้ ลดลงมากกว
่ า 3.4
ตกค
ามาตรฐาน
EU 40%
้ (ปีงกว53-55)
่
พืน้ ที่ทา • เช่าทีด่ นิ ทากิน 60%
• 45 – 51 ปี อายุเฉลีย
่ เกษตรกร
การเกษต • ปี 53 นาเข้าสารเคมีเกษตรเป็ นอันดับ
หนึ่ง 117 ล้
.ก. มูลบเคลื
ค่าอ่ นนโยบายความมั
1.8 หมื่นลบ
.
ทีม
่ าานก
: แผนงานขั
น
่ คงทาง
ร • โฆษณาอาหารและเครื่ อ งดื่ม ที่อาหารเพื
อ
่ สั งคม
ม ี น้ า ตาล
น และโซเดีย ม ผ่านสื่ อต่างๆ มาก
การตลาดไขมั
โ ด ย เฉ พาะ ใน ราย ก า รก า ร ์ ตู นวั น เส าร ์ และสื่อ อาทิตย ์ เวลา 7.00-10.00 น. รวม 33 ชิ้น
•ทีม่ า งานวิ
จย
ั ตางประเทศยื
ยันวา่ โฆษณามีผล
่ าปี แผนงานวิจน
: รายงานประจ
ย
ั นโยบายอาหารและโภชนาการ
ในระบบอาหารมีหน่ วยงานรัฐหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่ วย
Caterin
ก.
ก.
g/
สาธารณ
ศึ กษาธิกา
ก.เกษตรฯ
Restaur
Fertiliz
สุข
ร
ant
er
ก.อุตสาหกรรม
/Street
ก.
Retail-Packaged
Productio
มหาดไทย ก.พาณิชย ์
vender
Market
n Storage
Wholesale/
Processing
DistributioMarket
Transport
Seeds
สถานการณ์ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน
ร้อยละความชุกของปัญหาภาวะ อ้วน และผอม ในเด็ก
เป้ าหมายระดับชาติ 10 ปี และ
วัยเรียน (อายุ 6 – 18 ปี ) :
ปี 52
ปี 55-57 สสส. ปี 62
ปี 46
• ภาวะอวน
้
18.3%
• ภาวะผอม
9.8%
• ภาวะอวน
้
12.6%
• ภาวะผอม
7.9%
11% หรือ
ไม่เพิ่มขึน้
 10%
ทีม
่ า : รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย
ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-52
โดยสานักงานสารวจ
่
สถานการณ์ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน
(แรก
เกิด
- 2 ปี )
อัตราการได้กินนมแม่ (WHO : 6 เดือน
30% (0-1 เด็กปฐมวัย
ล้วน = 35%)
เดือน) ภาวะอ้วน
15%(3 เดือน)
12.3%(6 เดือน)ทีม่ า :Thailand Multiple Indicator6.8%
Cluster
• ภาวะอ้วน
ภาวะเตี
ย
้
Survey
9.1%
:MICS,2006. United Nations Children’s
ปริมาณรวมในการบริโภค
น้าตาล
Fund.
ปฐม
12.6%
• จากเครือ
่ งดืม
่ เฉลีย
่
5-7
วัย • ภาวะเตี้ย
สู
ง
ถึ
ง
10 ช้อนชา/วัน
ช้อนชา/วัน
วัย 16.8%
ทีม
่ า : การสารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
• จากขนมกรุกรมอนามั
บ กรอบเฉลี
่ย
ย ปี 2553
เรียน • บริโภคผัก 3 ช้อนชา/วัน
ร้28.4
อยละความชุกของ
วัย ชายวันละ 60 กรัม 22.5
ปีวน
ภาวะอ้
ทางา
ปี51/52
46/4
40.7
7
34.4
น หญิง
ทีม
่ า : รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดย
การตรวจรางกาย
ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2551-52 โดยสานักงานสารวจ
่
สถานการณ์ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน
58.0
25.3
18.1
20.9
13.2
9.1
CHIPS
2.8
1.3
8.1
7.8
5.4
9.2
12.3
31.3
36.8
25-59 ปี
10.7
60.4
61.3
55.8
47.8
ร้อยละของประชากรจาแนกตามอายุที่กินอาหารแต่ละ
60 ปี ขน
ึ้ ไป
6-14 ปี
ชนิดเป็ นประจาทุกวัน
15-24 ปี
รวม
ขนมกิน
น้าอัดลม
เล่น/ขนม
เครื่องดื่มรส
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ 2553, การสารวจพฤติกรรมการบรื
โภคอาหารของประชากร
พ.ศ.2552
กรุบกรอบ
หวาน
ผักและ
ผลไม้
ส
ด
หน่ วย: ร้อยละ
อาหาร
ไขมันสูง
บริการน้าเปล่า
น้าหวานสี
น้าอัดลม
นม
น้าผลไม้/
น้าสมุนไพร
ขนมใส่สีฉูดฉาด
ขนมหวานใส่กะทิน้าเชื่อม
ลูกอม
ช็อคโกแลต
ขนมปัง
ขนมเค้ก
คุ้กกี้
ขนมกรุบกรอบ
ไอศกรีม
ลูกชิ้นปิ้ง
ของทอดต่างๆ
ผลไม้สด
ผลไม้ดอง
่ ิ ดต่างๆ
ถัวชน
สถานการณ์ภาวะน้าหนักเกินและโรคอ้วน
ร้อยละของโรงเรียนที่จาหน่ ายอาหารและ
เครื่องดื่มแต่ละชนิด
ที่มา: แผนงานวิจยั นโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FH
ยุทธศาสตร์ของแผนอาหาร
เพื่อสุขภาวะ
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
Food flow from seed to fork,
to human
Seeds
Field
(genebank/breeding)
•
•
•
Market
Health - Nutrition
outcomes &
impact
Plate
Human
Homestead Production
Targets: consumers, farmers and other value chain actors
Outcomes: livelihood (nutrition and income )
Characters: systems approach, people based, integrated farming, food groups,
dietary patterns, value chain….
Source :
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
Food flow from seed to fork,
to human
Seeds
Field
(genebank/breeding)
Health - Nutrition
outcomes &
impact
Market
Plate
Human
Homestead Production
Gap
Gap
Source :
Gap
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• Food System Approach: เชือ
่ มโยงการดาเนินงานทัง้
ระบบของอาหาร เพื่อ ส่ งเสริม ให้ เกิด ระบบของผัก ผลไม้
ปลอดสารพิษและปลอดภัย ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้
ง่ าย ควบคู่ ไปกับ งานรณรงค ์ให้ ประชาชนปลู ก พื ช ผัก
Seeds
Consumer
และสรางค
านิ
มการบริโภคผัMarket
กผลไมที
ป
่ ลอดภั
ยและเพี
ยงพอ
Plate
้
่ ยField
้
Homestead Production
(Health Outcome
ความรู้
ตกรรม
ิ มให้
ส่นวั
งเสร
ผูบ้ ริโภค
เข้าถึงผัก
ผลไม้ที่
ปลอดภัย
• ส่งเสริมระบบอาหารทางเลือกเชื่อมผูผ
้ ลิต
• ส่งเสริม
ระบบหลักให้จาหน่ ายผักผลไม้
และผูบ้ ริโภค
(ประมาณ
40 น
ิ
ปลอดสารพ
ษ
และปลอดภั
ย
มากขึ
้
o ตลาดชุมชน
ง)
o
ระบบตรวจสอบรั
บรอง
o ตลาดในสถาบั
น แห่
o เกษตรกรขายผลผลิ
เครือขายภาคประชาสั
ตสู่ผูงบริ
โภคโดยตรง
่
้ าระวัง
้ คมเฝ
ความปลอดภั
ย
(25 เครือข่ายประกอบการ
)
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• Food System Approach:เชือ่ มโยงการดาเนินงานทัง้
ระบบของอาหาร
Seeds
Field
Market
Homestead Production
ความรู้
ิ มให้
ส่งนวัเสร
ตกรรม
ผูบ้ ริโภค
เข้าถึงผัก
ผลไม้ที่
ปลอดภัย
ด้วยการ
Plate
Consumer
(Health Outcome
• สวนผั
กในบ้านและองค์
กร Garden
Home
• สวนผั
กในโรงเรี
ยน School
Garden
่ ษงมื
แหล
ยนรู
่ าห
o ส่ ง เ(ความรู
ส ริ ม ก ้า รเครื
เ กอ
ตอร เ พื
่ อ องเรี
า ร้
ทีมกลางวั
วิทยากรในชุ
นและเพืมอ
่ ชน)
สุขภาวะการเรียนรู้ของ
ง ร ะ ร า ช ด า ริ ฯ ใ น
เ ด็oกสวนผั
ต ากมคนเมื
แ น วอพ
o ผักสวนครัวรัว้ กินได้
โครงการ
“ เด็ก ไทยแก้ มใส ” (Healthy
o องคกรสี
เขียวกินได้
ฯลฯ
์
Kids Healthy Food) โดยกาหนด
เ ป้ า ห ม า ย ร่ ว ม กั บ ภ า คี ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์
โรงเรี ย นเป้ าหมายปี 57 จ านวน 600
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• Food
System
Approach
ในด้านเสริมและควบคุม
เส้นทางการเข้
FieldาถึงอาหารMarket
Seeds
Plate
Consumer
(Health Outcome
(ทีป
่ ลอดภัยและไมปลอดภั
ย
)
่
ส่งเสริมการ
จัดปัจจัย
แวดล้อมด้าน
อาหารสุข
ภาวะ
Food
• ส่ งเสริ มการจั ด การด้ านอาหารและ
โ ภ ช น า ก า ร ใ น โ ร ง เ รี ย น ต า ม แ น ว
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโครงการ “เด็กไทยแก้มใส” (เป้าหมาย
600 ร.ร.)
• สนั บ สนุ น ต้ น แบบการจัด การอาหาร
ก ล า ง วั น แ ล ะ อ า ห า ร ว่ า ง ที่ มี คุ ณ ค่ า
โภชนาการ มี ผ ัก ผลไม้ ที่ พอเพี ย ง ใ น
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• Food
System
Approach
ในด้านเสริมและควบคุม
เส้นทางการเข้
าถึงอาหารMarket
Field
Seeds
พัฒนาและ
ผลักดัน
ข้อเสนอ
นโยบาย
สาธารณะ
Plate
Consumer
Outcome
(ทีป
่ ลอดภัยและไมปลอดภั
ย(Health
)
่
• มาตรการทางภาษี และราคา
• พรบ.ควบคุมการตลาดอาหารเด็ก-
ทารก
• มาตรการฉลากสัญลักษณ์ โภชนาการ
(Simplified Logo)
• มาตรการโรงเรียนปลอดน้าอัดลม
ยุทธศาสตร์แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• Food
System
Approach
Field ิ โภค
พฤติกรรมการบร
Seeds
Market
สร้างค่านิยม ส่ งเสริม
Plate
Consumer
(Health Outcome
ความรู้ นวัตกรรม
รณรงค์สร้าง
ค่านิยมต่อ
สังคม
ผูบ้ ริโภค
ผูผ้ ลิต
• สื่ อ สารรณรงค์ เ พื่ อ ปรับ เปลี่ ย น / ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมสุขภาวะ (Healthy Lifestyle)
ส่งเสริมการเลีย
้ งลูกดวยนมแม
้
่
ส่ งเสริม กิจ การเพื่ อ สั งคมด้ านอาหารสุ ข
ภาวะ
• เพิม
่ PA ลด Sedentary Behavior และ
Screening Time
• พัฒ นาสื่ อ ความรู้ ที่ เ หมาะสมทุ ก กลุ่ ม วัย
•
•
สามารถเขาถึ
้ ง ทันสมัย ใช้ประโยชนง์ าย
่
ผลการดาเนินงาน ในปี
2556-57
ผลลัพธ์การดาเนินงานแผนอาหารเพื่อสุยุขทธศาสตร์
• 66% ของเด็กในศพด.+โรงเรียนที่
ภาวะ ปี 55-57
• ส่งเสริมระบบ เป้ า10 ปี
ดาเนินการได้บริโภคผักผลไม้เพียงพอ
อาหารผั
ก
เพิ่มอัตราการ
• แหล่งจาหน่ ายพืชผักอินทรีย์ 63 แห่งทัว่
บริโภคผัก
ผลไม้
ประเทศ
ผลไม้
ปลอดภัยให้
• แหล่งเรียนรู้ชม
ุ ชนความมันคงทาง
่
อย่างเพียงพอ
ิ
อาหาร 23 แห่ง
ผู
บ
้
ร
โ
ภคเข้
า
ถึ
ง
2557 2558 - 2560
2562
ไม่น้อยกว่า 50
• เทศบาลนาร่องอาหารปลอดภัยทัง้ ระบบ
ได้ง่าย
2555
%
2564
24 แห่ง
•บ
รณรงค์
กระตุ
• 80%ของเด็กวัยเรียนมีทศ
ั นคติเชิงบวก
• ขั
เคลื่อนด้
าน้น
• ท้องถิ่นที่ มีมาตรการส่งเสริมการบริโภค
และปรับพฤติกรรมการบริโภค+PA
Food
การบริโภคผัก ลดอัตรา
ผักผลไม้ 59 แห่ง
environment
• ต้นแบบศพด. + โรงเรียนโภชนาการ
ชุก
ผลไม้เพิ่มขึน้
• ยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารเคมีทาง
ใน ศพด.+
สมวัย 690 แห่ง
ของภาวะ
ิ
การเกษตร 2 ชนด
โรงเรียน
• 90% ของโรงเรียนสังกัดสพฐ. จัด
น
้
า
หนั
ก
• ประกาศเพิ่มค่าอาหารกลางวันใน
หลักสูตรกินอ่อนหวาน
• ขับเคลื่อน
เกินและ
โรงเรี
ย
น
• 100% ของสังกัดกทม. ปลอดน้าอัดลม
โรคอ้วน
นโยบาย
ของเด็ก
ิ มงาม จ.ลาปาง
กรณี
ต
ว
ั
อย่
า
งบ้
า
นแม่
ก
๊
ึ
ด
อ
.เสร
Q-Shop
ศพด.
จาหน่ายผักทุกวัน
อังคาร
ร . ร.
โรงพยาบ
าล
ชุมชน
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ควบคุมแหล่ง
ผลิ ต
• ความร่วมมือของผูบ
้ ริหาร
ดานสาธารณสุ
ขในพืน
้ ที่
้
• จัดตัง้ คณะกรรมการ
• Healthy Meeting
• คลินิกไร้พงุ (DPAC
อาหารปลอดภัย
ควบคุม
วัตถุดิบ
พลังประชาสังคมสู่งานโภชนาการสมวัย
ศพด.
ร.ร.
โรงพยาบ
าล
ติดตาม/ส่งเสริม
กลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์
ก่อนคลอด
Clinic ฝาก
ชุมชน
หลังคลอด
ครรภ์
Clinic นมแม่
กลุ่มเด็กอายุ แรก
เครือข่าเก
ยเฝ้ิ ด าระวั
- 6 ปีง
โภชนาการ
เครื่องมือ P1-P7
เฝ้ าระวังสุขภาพ
พลังประชาสังคมสู่งานโภชนาการสมวัย
ศพด.
ร.ร.
• การคืนข้อมูลสุขภาพ
และโภชนาการสู่ชุมชน
• แสวงหาต้นทุนเดิม
• พัฒนาศักยภาพ อส
ของชุมชน
ม./เครือข่ายคุ้มครอง
ชุมชน แผนยุทธศาสตร์/มาตรการ/สัญญา
ผูบ้ ริโภค
ประชาคม
ิ น แผน
• ติดตามและประเม
โรงพยาบ
าล
การจัดปัจจัยแวดล้อม
แปลงผัก
ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนใน
ชุมชน
เมนู
•อาหารปลอดภัย
สุขภาพประชาคมเพื่อสร้าง ในงานศพ
พลังประชาสังคมสู่งานโภชนาการสมวัย
ศพด.
ร.ร.
โรงพยาบ
าล
ชุมชน
ธนาคารผลไม้
วัตถุดิบจากชุมชนสู่
เมนูอาหารกลางวัน
บูรณาการ
การมีส่วนร่วมของ
การจัดสิ่งแวดล้อมและ
ตร์
การเพิ่ม
ผักผลไม้
และลด
อ้วน
ระบบอาหารผัก
ผลไมปลอดภั
ย
้
รณรงค ์
ปลูกผัก
เพือ
่
บริโภค
ตนแบบ
้ (บ้าน
อาหาร
โรงเรียน
สุองค
ขภาพ
กร)
์
(จากผูผลิ
้ ตถึง
ผูบริ
้ โภค)
เพิ่มผัก
ลดอ้
วน
ผลไม้
รณรงค ์
สราง
้
คานิ
่ ยม
บริโรณรงค
ภคผัก์
สราง
ผลไม
้ ้
คานิ
่ ยม้ า่
(สูตรอาหาร การจัดปัจจัย ความรู-เท
ทันตลาด
ลดหวานมัน แวดลอม
้
เค็ม) ดานอาหารสุขภาวะ ของ
้
ผูบริโภค
(เน้นอาหาร&โภชนาการ ้
ในศพด./ร.ร.
บทบาทของ สสส. ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อไป
เป้ าหมายวมมือ ให้เกิด
ส่งเสริมให้สร้ถาึงงความร่
ระบบอาหาร และปัจจัยแวดล้อมด้าน
อาหารสุขภาวะ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การขยายผล
ส่งเสริม นวัตกรรม ความรู้ ระบบ
ข้อมูล รณรงค์ สื่อสารสังคม
ความก้าวหน้ า
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการ
จัดการอาหารและโภชนาการใน
โรงเรียน ถวายเจ้าฟ้ านัก
โภชนาการ
โครงการเด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids
Healthy Food)
หลักการโครงการ Healthy Kids Healthy Food
ประมวล
องค์
ความรู้
รูปแบบ
การ
ดาเนินง
านของ
โครงกา
สร้างความ
ร่วมกับ
หน่ วยงาน/
ภาคี
ยุทธศาสตร์
ขยายผลสู่โรงเรียน
600 แห่ง
(ตัง้ ตน)
้
• ก.สาธารณสุข
• ก.ศึกษาธิการ
• สพฐ.
ิ่ มดาเนินการมาแล้วตัง้ แต่
เร
• สมาคม
•
•
ถอด
บทเรีย
น
จัดกา
ร
เรียนรู้
ครึ
• ่งปี หลัง
พัของ
ฒนา
รายงานความคืบหน้ าโครงการ Healthy Kids
Healthy Food
ประมวลความรู
้
(พ.ย. 56 - พ.ค
..57)
คู่มอื ประมวลความรู้การ
ดาเนินงานของโรงเรียน
ตามระราชดาริ
พัฒนาเครื่องมือชี้วดั
สารวจสถานการณ์บริโภค
อาหารและภาวะโภชนาการ
เวทีเรียนรู้
ทาให้เห็นแบบจาลองทางความคิดเชิงกรอบ
แนวคิด
1.
เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
เพื่อพิจารณา
กรอบยุทธศาสตร์
• ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้
รับทราบความคื
าการ วน
•2. ลดภาวะน
้าหนักเกบิ นหน้
และโรคอ้
ดาเนินกโครงการ
ของเด็
วัยเรียน
เด็กไทยแก้มใส (Healthy Kids
Healthy Food)

similar documents