Kreditmarknad, arbetsmarknad, aktiemarknad

Report
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
1. Kreditmarknaden
 Den marknaden där vi lånar, eller egentligen ”hyr” pengar
 Hyran betalar vi i form av ränta, på beloppet som lånas
 Kreditmarknaden fungerar som vilken annan marknad som
helst, utbud och efterfrågan gäller
 Behöver vi låna, så jämför man vanligtvis vad banker (eller
andra kreditinstitut) kan erbjuda för villkor – i form av
räntesatser och annan service
 Själklart väljer vi sedan den som passar oss bäst
(räntemässigt, servicemässigt)
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Väljer man att betala tillbaka på lånet så kallas det att amortera
 Gör man detta så minskar räntekostnaden succesivt i takt med
att lånebeloppet krymper
 En väl fungerande kreditmarknad är mycket viktig för att
samhället ska fungera
 Finns det ingen kreditmarknad saknas också möjlighet för såväl
företag som enskilda att låna pengar till investeringar eller t.ex.
ny bosatad
 Utan möjlighet till krediter skulle alltså alla (enskilda som
företag) måsta spara ihop tillräckligt med pengar för att göra
sina investeringar
 Detta skulle leda till: en EXTREMT långsam utveckling av
samhället
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Ibland inträffar kriser på kreditmarknaden, t.ex. finanskrisen i
USA 2008
 Ofta beror dessa på att banker lånar ut för mycket pengar till
företag och enskilda - som inte klarar av att betala tillbaka lån
och räntor
2. Arbetsmarknaden
 På arbetsmarknaden kan man säga att konkurrensen till viss del
är satt ur spel.
 Det pris anställda får när de säljer sin arbetskraft (lönen)
regleras ofta av avtal mellan fackföreningar och
arbetsgivarorganisationer.
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Fackförening: Man skulle kunna säga att säljarna bildar en
kartell, för att försäkra sig om att lönerna inte plötsligt
dumpas om det skulle bli överskott på arbetskraft
 På samma sätt har arbetsgivare gått samman i
arbetsgivarorganisationer för att ”hålla nere” lönerna när
det råder brist på arbetskraft
 Kollektivavtal: Ett skriftligt avtal mellan fackförening och
arbetsgivare som reglerar löner, anställningsvillkor och
andra förhållanden på arbetsplatsen
 Dessa avtal leder till en ”lugnare arbetsmarknad”, vilket
har visat sig är positivt för hela samhället
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Det har dock inte alltid vart på detta vis.
 I industrialismens barndom var lönerna mycket mer rörliga,
enligt utbud/efterfrågan – vilket leder till en mycket stor
osäkerhet på arbetsmarknaden – inte minst för de anställda
 Den avtalbaserade ,”lugnare arbetsmarknaden”, ger större
möjligheter att göra ekonomisk planering av inkomster och
utgifter för såväl arbetsgivare som löntagare.
 Arbetsgivare vågar nyanställa och investera i ny
fabriksanläggning och arbetstagare vågar köpa ny lägenhet
eller boka en semesterresa…
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 I många fattiga länder finns inte alls dessa ”förtrögande”
mekanismer. Utbud/efterfrågan gäller mer fullt ut.
 Vilket ofta leder till en mycket osäker situation, framför
allt för arbetstagaren.
3. Aktiemarknaden
 En aktie är en andel i ett aktiebolag
 Äger man en aktie äger man alltså en liten bit av företaget
 Aktiebolag är en företagsform som uppkom under 1800talet, i industrialismens kölvatten
Samhällskunskap B
Moment: Samhällets ekonomi
Oskar Walther
 Den starkt expanderande industrin var i stort behov av
kapital för att kunna investera
 Genom att tillåta företagsformer där ägaren inte är
personligt ansvarig för företagets ekonomi – blev det
lättare att hitta människor som ville gå in som delägare
 Om ett aktiebolag går i konkurs förlorar delägaren endast
sina aktier, delägaren blir inte skyldig att betala företagets
skulder
 Ansvaret för en delägare blir alltså tämligen begränsat
 På Svenska AB, engelska Ltd (limited)

similar documents