ovdje - Hrvatski zavod za zapošljavanje

Report
Hrvatski zavod za zapošljavanje
107. godina Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
5. studeni 1906. – 5. studeni 2013. godine
Zagreb, 5. studenog 2013.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Počeci djelovanja službe za zapošljavanje u
Hrvatskoj
Daleke godine 1906. prvi tragovi utemeljenja Zavoda za zapošljavanje na
području Hrvatske
Na VIII. skupštini Zastupstva slobodnog i kraljevskog glavnog grada
Zagreba, 5. studenoga 1906. godine, gradski je vijećnik Antun Seifert
predložio da gradska općina podigne „Zavod za posredovanje između
nudilaca i tražilaca radnje i službe“, i u tu svrhu prihvati i odobri tadašnji
prijedlog statuta.
Statutom je predviđeno i osnivanje konačišta; upotrijebljena gradska
zgrada bivše glazbene vojarne u Petrinjskoj ulici 32.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zagreb, Petrinjska ulica 32 – sjedište Zavoda za
posredovanje između nudilaca i tražilaca radnje
i službe te konačišta od 1906. godine
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zavodskim statutom, prihvaćenim 5. studenog 1906. godine utvrđeno je:
„Zavod će posredovati “između radnika i naučnika obojega spola i sviju
vrsti, koji traže posao, a nalaze se u Zagrebu, te poslodavaca u Zagrebu
i izvan Zagreba, a isto tako između družinčadi i kućne čeljadi, koja traži
službu, a nalazi se u Zagrebu, te službodavaca u gradu i izvan grada”.
Zavod je otvoren i predan javnoj uporabi 23. studenoga 1907.
30. studenoga 1922. Zavod napušta tadašnje prostorije u Petrinjskoj i
seli u Ilicu 37 gdje nastavlja s radom kao ''javna burza rada'' punih deset
godina.
1922. godine odluka gradske općine o ukidanju gradske burze i
osnivanju privatnih zavoda za posredovanje uz koje djeluju i služinski
zavodi.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zagreb, Ilica 37 - sjedište Javne burze rada
1927. - 1937. godine
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Djelovanje podružnica burze rada na području
Hrvatske
Dopis mađarskog Ministarstva iz Budimpešte upućen riječkom
Magistratu (30.10.1917.) spominje Ured za posredovanja rada u Rijeci.
Mađarski guverner Rijeke uputio je (27.12.1917.) načelniku Općine
Rijeka pismo u kojem ga moli za suradnju u posredovanju radnika za
poslodavce male industrije i građevinarstva. Uslijedio je i načelnikov
odgovor (16.2.1918.) s obećanjem da će redovito dostavljati sve
potrebne obavijesti u vezi s posredovanjem radne snage. Između dva
svjetska rata podružnica je Javne burze rada smještena u Sušaku na
Brajdici (na prvom katu pučke kuhinje).
Podružnica Javne burze rada u Osijeku nalazila se u Pejačevićevoj ulici
br. 3. Najstariji sačuvani zapis o djelovanju podružnice zaprimljen je u
pismohrani 4. srpnja 1928. godine. Danas se nalazi na lokaciji Kneza
Trpimira 2.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Stanica za savjetovanje pri izboru zvanja u
Zagrebu (1931. - 1948.)
Tajnik zagrebačke Komore za trgovinu, obrt i industriju, dr. Miroslav
Festetić daje prijedlog na sjednicama Komore o osnivanju „ureda,
odnosno stanice za savjetovanje kod izbora zvanja“.
Na sjednici održanoj 19. lipnja 1931. Izvršni je odbor Zavoda za
unapređivanje obrta zaključio „da se privede u život Stanica za
savjetovanje kod izbora zvanja“, što je bio ujedno datum osnutka
Stanice za savjetovanje; djelokrug rada Stanice bio je ograničen samo
na područje grada Zagreba; počinje s radom 2.01.1932.; savjeti stanice
neobvezni i besplatni.
Član 2.
Zadaća je stanice da savjetuje mladeži i odraslima kod izbora
privrednog zvanja ispitujući njihovu fizičku i psihičku sposobnost, i tako
sprečava stupanje u pojedina privredna zvanja onima, koji nemaju za
to fizičkih i psihičkih preduvjeta.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Član 5.
Kod savjetovanja pri izboru zvanja valja u prvom redu utvrditi sposobnost
u tjelesnom, psihičkom (intelektualnom i moralnom) i gospodarskom
pogledu.
Od 1932. stalni psiholog u Stanici, g. Zlatko Pregrada
Rad Stanice od 1931.-1948. obilježilo je stalno unapređivanje rada
Stanice, te uvođenje novih oblika i metoda rada.
Stanica za savjetovanja  Zavod za psihologiju i fiziologiju rada 
1.8.1948. Institut za higijenu rada Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti.
Burzi rada ustupljeno je zemljište u Zvonimirovoj 13; izgrađena je
četverokatnica te je otvorena 4.02.1937.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Godine 1937. zgrada Javne burze rada u
Zagrebu, Zvonimirova 13
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Djelovanje službe za zapošljavanje nakon
Drugog svjetskog rata
Poslovi posredovanja do 1960. godine obavljaju se u uredima za
posredovanje; Zakonom o službi za zapošljavanje radnika osnivaju se
zavodi za zapošljavanje.
Zavod je samostalna ustanova, pravna osoba, na području jedne ili više
općina te cijele Hrvatske; izvještaj se podnosi jednom godišnje
mjerodavnim tijelima.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zagreb, Mesnička ulica 49 – sjedište Republičkog
zavoda za zapošljavanje do 1970. godine
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Rad Zavoda za zapošljavanje od 1960. do 1970.
godine
Razdoblje od osnutka Zavoda pa do 1965. godine prati ekstenzivno
povećanje zaposlenosti.
Služba za zapošljavanje rješava složenu problematiku; težište aktivnosti
je na stručnom osposobljavanju i prekvalifikaciji postojeće radne snage i
nezaposlenih radnika.
Općinski su zavodi posredovali pri zapošljavanju; Zavod je obavještavao
javnost o ponudi i potražnji radne snage oglasima u općinskim zavodima,
biltenu Saveznog biroa; vršio je medicinske preglede i stručno
osposobljavanje, savjetovanja i profesionalna prosvjećivanja.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zagreb, Leskovačka ulica 20 (danas Zeleni trg 1)
– sjedište Republičkog zavoda za zapošljavanje
od 1970. do 1978. godine
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Razdoblje „Samoupravne interesne zajednice za
zapošljavanje” (od 1975. do 1990. godine)
Ustavom iz 1974. godine, a potom i Zakonom o udruženom radu (ZUR)
od 1976. godine utvrđuju se obveze za “samoupravno interesno
organiziranje”.
Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanja (1975.-1990.):
„Na razini su općina osnovane samoupravne interesne zajednice
zapošljavanja, udružene samoupravne interesne zajednice zapošljavanja
osnivaju se udruživanjem dviju ili više susjednih (područno povezanih)
općinskih SIZ-ova...,
Hrvatski zavod za zapošljavanje
...osnovana je Republička samoupravna interesna zajednica
zapošljavanja. Proces tog samoupravnog interesnog organiziranja u
zapošljavanju je i proveden: na općinskoj (osnovano je 112 SIZ-ova,
dakle u svakoj općini Republike) i republičkoj razini, dok u međusobnom
udruživanju SIZ-ova zapošljavanja Hrvatske u Hrvatskoj je osnovano 19
USIZ-a). Na svim se tim spomenutim područnim razinama obvezno
udružuju samoupravne interesne zajednice zapošljavanja“.
Do 1970. godine Republički zavod za zapošljavanje smješten je na
prvom katu zgrade u Mesničkoj ulici br. 49, a od 1970. do 1978. godine
u Leskovačkoj ulici br. 20 (danas Zeleni trg br. 1) u Zagrebu.
Od 1978. godine sjedište Zavoda je u Radničkoj cesti 1 u Zagrebu.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zagreb, Radnička cesta 1 – sjedište Hrvatskoga
zavoda za zapošljavanje od 1978. godine do
danas
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Rad službe za zapošljavanje u samostalnoj
Republici Hrvatskoj od 1991. do danas
Zavod za zapošljavanje djelovao je najprije u sastavu Ministarstva rada,
socijalne skrbi i obitelji, a novim Zakonom o zapošljavanju od 17. srpnja
1996. Hrvatski zavod za zapošljavanje je javna ustanova u vlasništvu
Republike Hrvatske.
Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u Središnjem uredu, kao i u 22
područna ureda; Zavodom upravlja Upravno vijeće; voditelj Zavoda je
ravnatelj kojega imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra
ovlaštenog za rad.
Posredovanje pri zapošljavanju obuhvaća profesionalni odabir
nezaposlenih i drugih osoba čije stručne i druge radne sposobnosti
najbolje odgovaraju potrebama poslodavca. HZZ u posredovanju pri
zapošljavanju djeluje nepristrano prema nezaposlenim osobama i
poslodavcima, te isto obavlja bez naknade.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme
nezaposlenosti (NN 32/02, 86/02, 114/03 i 151/03) uveo je bitne
promjene u radu Zavoda: međunarodna definicija nezaposlene osobe,
ukidanje zakonske obveze poslodavca da potrebu za radnikom prijavi
HZZ-u, mogućnost registriranja i otvaranja privatnih posrednika i agencija
za posredovanje pri zapošljavanju.
Izmjene zakonske regulative dovele su do prilagodbe poslovnih procesa
HZZ-a u nekoliko područja: uvedeni su „one-stop-shops”, nove usluge
prema nezaposlenima; uvedeni su i „one-stop shops” za poslodavce, „job
centri“; Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri; Centri za mlade;
uspostavljeni su i partnerski odnosi između HZZ-a i privatnih agencija za
posredovanje, međumjesno posredovanje, posredovanje pri sezonskom
zapošljavanju...
Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od ključnih partnera pri
kreiranju i realizaciji politike poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom,
a sve s ciljem sprečavanja diskriminacije i socijalne isključenosti.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje provodi cjelovit sustav mjera i aktivnosti aktivne
politike zapošljavanja, s ciljem smanjenja ukupne evidentirane
nezaposlenosti, osiguranja deficitarnih zanimanja, zapošljavanja
određenih kategorija (branitelji, osobe s invaliditetom, starije osobe);
Zavod potiče poslodavce na otvaranje novih radnih mjesta, a i prostornu
i profesionalnu pokretljivost nezaposlenih osoba.
Jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje je
materijalno osiguranje nezaposlenih osoba (pravo na novčanu naknadu,
novčanu pomoć, naknadu troškova obrazovanja, jednokratnu novčanu
pomoć, naknada putnih i selidbenih troškova, mirovinsko osiguranje).
Zapošljavanje hrvatskih državljana u inozemstvu; Hrvatska sklopila
međunarodne sporazume o zapošljavanju s Njemačkom i Slovenijom.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
HZZ 2013.
Javna ustanova s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim
Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme
nezaposlenosti, sa zadaćom rješavanja problematike zapošljavanja i
nezaposlenosti u najširem značenju tih pojmova.
Temeljne zadaće
posredovanje pri zapošljavanju osoba koje traže posao u zemlji i
inozemstvu;
poticanje zapošljavanja i obrazovanja primjenom mjera aktivne
politike zapošljavanja
profesionalno informiranje i savjetovanje nezaposlenih i drugih
osoba pri odabiru posla i zanimanja;
organiziranje stručnog obrazovanja, usavršavanja i prekvalifikacije;
materijalno osiguranje i druga prava tijekom nezaposlenosti;
praćenje i analiziranje stanja na tržištu rada i informiranje javnosti o
tome.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Nova internetska stranica HZZ-a
HRVATSKI
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Radnička
cesta 1
10000 Zagreb
+385-1-6126-000
+385-1-6126-038
[email protected] ***
www.hzz.hr
HVALA NA POZORNOSTI!

similar documents