ıuenfekdi - yeditepetip4

Report
İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLAR
TORCH
 Toxoplazma
 Other
 Rubella
 CMV
 HSV
PARVAVİRUS B19
 İntrauterin hidrops fetalis etkeni!!!!
HEPATİT B
 Doğumu takiben aşılamayı hemen Ig ise 3 gün içinde
yapılmalıdır.
Klinik Bulgular










Erken doğum ve abortus
Hepatomegali /splenomegali
Peteşi /purpura
Mikrosefali/hidrosefali
Katarakt/retinopati/glokom
Konjenital kalp hatalıkları
Oteokondrit
Mukakütanöz lezyonlar
mikroftalmi
Sarılık,düşük doğum ağırlığı
TOKSOPLAZMOZ
 T.Gondi
 1/800
 Hidrosefalinin en sık saptandığı intra uterin
enfeksiyon.
 İntrauterin 3. trimestride en fazla bulaş.
 İntra kraniyal kalsifikasyon,koryoretinit,hidrosefali
vakaların %50-60’da.
 Koryoretinit;öğrenme güçlüğü ilerleyen yaşlarda
TANI
 USG:Hidrosefali,mikrosefali,hepatik ve intrakranieal
kalınlaşma
 KORDOSENTEZ:Toxo Igm,IgA
 Tedavi:Spiramisin
RUBELLA
 KVS:PDA,ASD
 TROMBOSİTOPENİ
 Sens orinoral sağırlık
 Retinopati:tuz biber manzarası
 Katarakt %25-30
 Korunma:Rubelle IgG negatif kadınlar aşılanmalı ve
aşıdan sonra 3 ay hamile olmamaları önerilmelidir.
SİTOMEGALOVİRÜS
 Olguların %90 asemptomatik.
 Sensoryanoral işitme kaybı ….koryoretinit
 MİKROSEFALİ ve yenidoğan SARILIĞI en sık CMV de





görülür.
Periventiküler serebral kalsifikasyonlar,ıugg
HSM
Peteşi,purpura
Kalp blokları
Psiko motor gelişme geriliği
HERPES SİMPLEX







En sık EMR takiben asenden yolla bulaşır.
Intra uterin ölüme uol açabilir.
DİC gelişebilir.
HSM
Sarılık
Deride veziküler lezyonlar
Mikrosefali,koryoretinit,SSS tutulumu 2-3 hafta
görülür.
 3000-20000 canlı doğumda 1 görülür.
 Etkilenen fetus genellikle preterm doğar.
KORUNMA
 Herpetik lezyonları olan gebeler c/s ile doğurtulmalı.
 Annede HSV öyküsü var ise yenidoğan dört hafta süre
ile izlenmelidir.
SİFİLİZ
 Trypenoma pallidum.
 İntrauterin ölüm veya abortus.
 ERKEN KONJENİTAL SFİLİZ:İlk 2 yaş…..
 HSM,RİNİT,LAP, epitroklear LAP !!!
 Anemi,osteomyelit,periostit,hareket azlığı
 Makulopapüler,peteşi,vezikülobülloz lezyonlar
 Makulopapüller lezyonlar kahverenge dönüşür.
 Lezyonlar el ve ayak tabanında gelişir.
 Nefrotik senrom,
GEÇ KONJENİTAL SFİLİZ
 Nörosifiliz:koryoretinit,optik atrofi,mmr,
 Sağırlık
 Hutchinson triadı:sağırlık,hutchinson
dişleri,interstisyel keratit.
 Periost kalınlaşmasına bağlı kemik dokuda
deformiteler.
 Dizde bilateral efüzyon.
 Tedavi:PENİSİLİN
KONJENİTAL HIV
 Gelişme geriliği
 Çıkık alın,kısa burun,mikrosefali
 Pulmoner lenfoid hiperplazi.
 Anneye c/s ile doğum ve antiviral tedavi.
KONJENİTAL SUÇİÇEĞİ
 Deri döküntüleri,mikrosefali,intraserebral kalsifikasyonlar
 Kortikal atrofi,İUGG, extremite anomalileri
 Mikroftalmi,optik atrofi,koryoretinit
 Pnomoni
 Temas sonrası ıg,gebede lezyonlar gelişirse asiklovir
verilebilir.
 Anne gebeliğin son 3 haftasında suçiçeği geçirdi ise…
 Anne döküntüyü çıkardıktan 5 gün sonra doğum yapar veya
doğumdan sonraki 2 gün içinde döküntü annede gelişti
ise…yenidoğanda 10-15 gün sonra döküntü….

similar documents