ผู้หญิงไทยเป็นแชมป์ มะเร็งปากมดลูก?

Report
ผ้ ูหญิงไทยเป็ นแชมป์
มะเร็งปากมดลูก?
หนทางรอดพ้ นจากมะเร็งร้ายนี้...
“Pure Life iCheck Test”
มะเร็งปากมดลูก กับ ผูห้ ญิงไทย
 มะเร็ งปากมดลูก พบมากเป็ น อันดับ 2 รองจากมะเร็ งเต้ านม แต่
เป็ น มะเร็งที่
เสียชีวติ มากที่สุดในมะเร็งสตรี
 ในแต่ละปี ผู้หญิงไทยเป็ นมะเร็ งปากมดลูก ~10,000 คน หรื อวันละ 27 คน
 ในแต่ละปี ผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็ งปากมดลูก ~5,200 คน หรื อวันละ 14 คน
 ร้ อยละ 80 ของมะเร็ งปากมดลูกเกิดในช่วงอายุ 30-60 ปี
 ผู้หญิงไทยอายุ 30 ปี ขึน
้ ไป ที่ต้องตรวจคัดกรองประมาณ 20 ล้ านคน
 ผู้หญิงที่เคยตรวจอย่างน้ อย ครัง้ หนึง่ ในชีวิต ~ 40 %
 ผู้หญิงกว่ าร้ อยละ 60 หรื อ 12 ล้ านคน ไม่ เคยตรวจ
สาเหตุของ.... มะเร็งปากมดลูก
เกิดจากการติดเชือ้ ไวรั สเอชพีวี ( HPV ) จากการมีเพศสัมพันธ์
 ผู้หญิงกว่าร้ อยละ 50 – 80 เคยติดเชื ้อนี ้ในช่วงใดช่วงหนึง่ ของชีวิต
 กว่าร้ อยละ 90 ร่ างกายสามารถกาจัดเองได้ ภายใน 2 ปี ด้ วยระบบภูมิค้ ม
ุ กัน
 ผู้หญิงส่วนน้ อยประมาณร้ อยละ10 จะกลายเป็ นการติดเชื ้อแบบฝั งแน่นต่อไป ซึง่
จะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์บริเวณปากมดลูกไปเป็ นมะเร็งในที่สดุ
 ในช่ วง 5-10 ปี ที่เกิดความผิดปกติในระยะก่อนเป็ นมะเร็ งระยะนี ้จะไม่มีอาการ
จะทราบได้ กต็ ่ อเมื่อไปตรวจคัดกรองเท่ านัน้ ... ก่ อนที่จะเป็ นมะเร็งลุกลาม

มะเร็งปากมดลูก...ภัยร้ายในตัวคุณ
โชคร้ายที่ไม่ไปตรวจ....จึงเป็ นมะเร็งปากมดลูก
ปั ญหาผู้หญิงในการตรวจ...มะเร็งปากมดลูก
กลัวการขึ ้นขาหยัง่ และกลัวเจ็บ 27.6%
 อายแพทย์ 26.3 %
 คิดว่าไม่เป็ นเพราะไม่มีอาการ 22.4%
 ไม่มีเวลา 17%

จะเอาชนะปั ญหานี้ได้อย่างไร
Oranratanaphan S, et al. Asian Pac J cancer Prev 2010;11:1727-30
ICHECK TEST นวัตกรรมใหม่ลา่ สุด
-การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้ วยตัวเอง โดยผู้หญิงจะใช้ อปุ กรณ์พิเศษคือ
แปรงอีวาลีน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้ วยตัวเองที่บ้าน แล้ วส่งตัวอย่างที่
ได้ ไปตรวจที่ศูนย์ ตรวจทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื ้อไวรัสเอชพีวี
HPV ได้ รับผลตรวจที่บ้านภายใน 10-15 วัน
-โดยอาศัยหลักการว่า ถ้ าไม่ มีเชือ้ ไวรั สเอชพีวี จะไม่ เป็ นมะเร็งปากมดลูก
( n o HPV , no cervical cancer )
*ศูนย์แลบธนบุรี ใบอนุญาตเลขที่ 10107000656 มาตรฐานสากล ISO-15189
ICHECK TEST นวัตกรรมใหม่ลา่ สุด
-แปรงเก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเอง เพื่อส่งตรวจหา
ดีเอ็นเอไวรัสเอชพีวี
-มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพเหมือนกับที่แพทย์เก็บให้
-เป็ นอุปกรณ์ปลอดเชื ้อ
-สิทธิบตั รของบริษัท ROVERS MEDICAL DEVICES
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับรองจากสภาสุขภาพ
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ได้ รับเครื่ องหมาย CE-marked
และได้ รับอนุญาตจาก อย.ไทยแล้ ว
จุดเปลี่ยนทีแ่ ตกต่าง
“การตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจด้วยตัวเอง ง่าย ปลอดภัย มัน่ ใจได้ ”

similar documents