p16INK4a И Ki-67 В РАННАТА ДИАГНОСТИКА НА HPV

Report
ПРИЛОЖЕНИЕ НА
ИМУНОХИСТОХИМИЧНИТЕ МЕТОДИ p16INK4a И Ki-67 В РАННАТА
ДИАГНОСТИКА НА HPV-АСОЦИИРАНИЯ
ЛАРИНГЕАЛЕН КАРЦИНОМ И
ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЛАРИНГЕАЛНИ
ЛЕЗИИ
дисертационен труд
на д-р Георги Николов Николов
МУ Плевен
Цел на изследването:
Да се проучи група от пациенти, оперирани в УНГ
клиника на УМБАЛ „Д-р Г. Странски” гр. Плевен по
повод на ларингеален карцином, папилом на
ларинкса и хиперкератоза на ларингеалния епител,
за наличието на HPV инфекция, като приложим
имунохистохимични методи за изследване – p16INK4a
и Ki-67. Въз основа на получените резултати да се
разработи теоретично издържан и практически
приложим алгоритъм за ранна диагностика и
лечение на HPV-асоциираните тумори на ларинкса.
Задачи на изследването:
1. Да се проучи честотата и възрастовата характеристика на
HPV-асоциираните ларингеални карциноми.
2. Да се проучат и определят важни характеристики на
новосформираната рискова група пациенти с HPV-асоцииран
ларингеален карцином.
3. Да се изследват пациенти с ларингеален папилом и
хиперкератоза на ларинкса с методите на
имунохистохимията, за откриване и доказване на
настъпваща онкогенеза.
4. Да се разработи теоретично издържан и практически
приложим алгоритъм за ранна диагностика и лечение на
HPV-асоциираните тумори на ларинкса.
ЛИТЕРАТУРЕН
ОБЗОР
Към настоящия момент вирусните заболявания имат
водещо място в човешката инфекциозна патология.
Докато преди около 150 години бактериалните
причинители са били значително по-застъпени в
епидемиологията,
след
като
са
открити
антибиотиците повече от 80 % от инфекциозните
заболявания се причиняват от вируси. През
последните десетилетия няма открит нов бактерий, а
ежегодно се откриват нови вируси
За нарастването на вирусната инфекциозна
отговорни няколко всеизвестни фактора:
патология
са
- нарастване броя на населението на Земята и процесите на
урбанизация и концентрация на население в големите населени
места.
-развитието на сухопътния и особено на въздушния транспорткоето води до нарастналата мобилност на населението, както и на
хранителните стоки и товари.
-навлизане на човечеството в нови екосистеми и контакт с
неизвестните до сега вируси.
-замърсената околна среда, некачествената и нездравословна
храна, навлизането на химическата промишленост във всички
сфери на живота.
-безконтролната употреба и лесния достъп на населението до
антибиотици води до общо снижаване на имунитета на
популацията.
-За разлика от бактериите, вирусите са много по
изменчиви, способността на някои вируси да
мутират се измерва в часове.
-вирусите са много по устойчиви във външна
среда и на някои широко използвани методи за
дезинфекция.
-влиза във съображение и възможността за
изкуствено създаване на лабораторни условия на
нови щамове за научни или военни цели.
- по отношение на сексуално трансмисивните
инфекции значение има неправилното сексуално
възпитание и поведение на населението, не
познаването и не използването на предпазни
средства.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА HPV
HPV инфекциите – най-разпространените
вирусни полово-предавани инфекции
50% от сексуално-активното население е
HPVинфектирано (Bosch et al., 1995)
Значимостта на проблема се подкрепя от
становището на СЗО, според което през 2014г
броят на новите случаи на рак на шийката на
матката ще се изравни с този на HPVасоцииран карцином на главата и шията. През
2020г. орофарингеалния и ларингеалния
карцином ще превалират над РМШ и всички
генитални HPV-асоциирани карциноми взети
заедно.
Патогенеза на HPV-асоциираната онкогенеза
При нормално протичащ жизнен цикъл , HPV генома
е в циркулярна - епизомална форма. Там онкогените
са в неактивна форма, не се транскриптират и не
водят до онкогенеза. Този процес се управлява от Е2
гена на епизомалното представителство на вируса.
Реплицира се епизомалната вирусна ДНК което
води до синтез на нови вирусни единици. Това
е всъщност нормалния жизнен цикъл на
вируса, водещ до размножаване на вирусите и
заразяване на нови клетки. Онкогенезата се
явява един неочакван страничен път в
развитието на вирусната инфекция.
Интегрираните онкогени са в неактивно, латентно
състояние до момента в който отпадне
подтискащото влияние на Е2 гена. В този момент
започва експресията на Е6 и Е7 , което води до
натрупване на мутации и съответно злокачествена
трансформация. Способността на интегрираните
онкогени да експресират Е6 и Е7 подтиска
апоптозата на клетките. Последва селекция на
клетъчните линии в които експресията на Е6 и Е7 е в
най- голямо количество. Клетки които съдържат
само епизомална вирусна ДНК прогресията на
проеса води до спонтанна регресия на
заболяването. Не се стига до онкогенеза.
Свързването на Е7 с Rb – протеина води до безконтролна
клетъчна пролиферация. Други продукти на Rb инхибират
транскрипцията на цикли зависимата каназа,която е инхибитор
на гена р16 INK 4a. Подтискането на Rb от Е7 води до
суперекспресияна р16 INK 4a. Той е тумор супресорен ген,
който играе ключова роля в клетъчния цикъл. Увеличената
експресия на онкогени Е6 и Е7 води до свръх експресия на р16
INK4a в малигнените клетки. Почти 100 % от карциномните
клетки показват свръхекспресия на р16INK4a. Този биомаркер е
сигурен показател за етиологичната връзка на карцинома с
вирусната инфекция.
МАТЕРИАЛ И
МЕТОДИ
• В изследването са включени 73 пациенти. От
тях 43 са с ларингеален карцином, 15 с
доброкачествени тумори на ларинкса – папилом
и хиперкератоза. 15 пациента са контролна
група.
• Всички пациенти са хоспитализирани за
болнично лечение в УНГ клиника на УМБАЛ
„Д-р Г. Странски“ гр. Плевен.
• Изследването обхваща периода от 2012 до
2013г.
• Пациентите са включени в изследването след
получаване на информирано съгласие.
Основни признаци на изследване:
-пол.
-възраст.
-местоживеене.
-семейно положение.
-тютюнопушене.
-употреба на алкохол.
-локализация на тумора.
-стадий TNM.
-хистологичен резултат.
-резултат от имунохистохимично изследване.
-p16INK4a
-Ki-67
-наличие на дисфония.
-наличие на диспнея.
-данни за съпруг/сапруга с онкологично заболяване.
-данни за близки роднини с онкологично заболяване.
-данни за втори карцином, предходни онкологични операции.
-брой сексуални партньори.
-практикуване на орален секс.
-от колко време датират оплакванията.
-вид и обем на оперативното лечение.
Използвани методи:
Анамнеза
След получаване на информирано съгласие от пациента се снемаше
обстойна анамнеза по предварително изготвен въпросник.
Регистрираха се симптоми като промяна в гласа, затруднено дишане,
лесна уморяемост, болка и затруднение при преглъщане.
От колко време са започнали оплакванията на пациента.
Събрахме данни за начина на живот на пациента:
-тютюнопушене, брой изпушвани цигари на ден.
-употреба на алкохол, брой алкохолни единици, какъв вид алкохолконцентрат или не.
-работа с професионални вредности.
-физическа активност.
Данни за наличие на други хронични заболявания,
включително и наличие или преживени операции по повод на
онкологично заболяване с друга локализация.
Семейна анамнеза:
-семейно положение.
-съпруг или съпруга с онкологично заболяване.
-близки роднини с онкологични заболявания – родители и деца
на пациента.
Оториноларингологичен преглед.
Включва пълен оториноларингологичен статус,
включително индиректна ларингоскопия.
Регистрират се симптоми като дисфония, инспираторна
диспнея, дисфагия, одинофагия, кашлица.
Регистрира се локализацията на туморния процес в
ларинкса и наличието на патологично увеличени лимфни
възли.
Патохистологично изследване.
Изследва се биопсичен материал от карциномни лезии
и доброкачествени тумори на ларинкса.
Изследванията се извършиха в катедрата по
„Патологоанатомия“ на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ гр. Плевен.
Имунохистохимично изследване.
Имунохистохимичното изследване сеизвърши в
катедрата по „Патологоанатомия“ на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“
гр. Плевен.
Фиксирани във Формалин препарати се обработиха с
моноклонални антитела – p16INK4a Histology kit, използва се
En Vision Flex(High pH).
Ki-67 се изследва с Flex Monoclonal a Hu Ki-67 Antigen.
Моноклонално антитяло- Clone MIB-1.
Лечебни методи.
Хиругическо лечение.
- МЛХ /микроларингохирургия/.
- частични резекции на ларинкса.
- ларингектомия.
- ларингектомия с шийна дисекция.
Медикаментозно лечение.
-ваксинация
-Isoprinosine по схема
През последните години, ние сме свидетели на
увеличен брой карциноми на ларинкса, оперирани в
УНГ – клиника на УМБАЛ „Георги Странски“ Плевен.
Получените резултати показват, че броят на пациентите
с ларингеален карцином за изследвания период се
увеличава от 42 за 2009 г. на 60 за 2013 г. Нарастването
на случаите е постепенно за 2009 – 2012 г. и рязко за
2013 г.
Трябва да отбележим, че тук не са включени
пациентите с карцином на хипофаринкса. С тях броя на
оперираните би нарастнал още повече.
За изминалите 5 г., ние имахме 230 новооткрити случая на
ларингеален карцином.С явно нарастване на броя на пациентите
през 2013 г.
Все по-често се срещаме с млади хора в
трудоспособна възраст, непушачи и незлоупотребяващи с
алкохол.
По тази причина потърсихме допълнителни рискови фактори за
онкогенезата. В процеса на нашата работа открихме свързващото
звено в тази новосформирана рискова група пациенти –
Папиломавирусната инфекция. 39,5% от нашите пациенти с
ларингеален карцином, се оказаха етиологично свързани с HPV
инфекция. Ако за последните 5г.имаме 230 новооткрити случая
на ЛК , 92 от тях вероятно са HPV позитивни. Тези пациенти
изискват различни методи за диагностика, допълнително
лечение и специфични мерки за профилактика и наблюдение.
Първа задача
Като първа задача се проучи честотата на HPVасоциирания ларингеален карцином у пациенти
оперирани в клиникта по УНГ болести на УМБАЛ “Д-р
Г.Странски” ЕАД-Плевен за периода 2012- 2013г.
Пациенти с хистологично доказан карцином на
ларинкса се изследваха с имунохистохимичен метод
за p16 INK 4a и Ki-67, търсейки етиологичната връзка
на карцинома с HPV инфекцията.
От изследваните 73 пациенти, 58,9 % (n=43) са с ларингеален
карцином, 20,55 % (n=15) са с доброкачествени лезии ларингеален папиломили хиперкератоза и 20,55 % (n=15) са с
хроничен ларингит. 39,5% са HPV позитивните ЛК.
50
45
40
35
30
25
16INK4a +
20
p16 INK4a -
15
10
5
0
ЛК
доброкачествени
заб.
контрола
Пациентите бяха изследвани за p16 INK 4ª, който е
имунохистохимичен метод за доказване наличието на
транскрипционно активен HPV в туморните клетки. Ексресия
на този биомаркер се наблюдава в почти 100% от заразените
туморни клетки. Недиспластичния епител остава неоцветен.
p16INK4 експресиращите туморни клетки се оцветяват
със специфично моноклонално антитяло p16CIN tec.
Характерно за заразените клетки е наличието на
койлоцитоза и вакуолизация на цитоплазмата.
39,5% (n=17) от пацеинтите с ларингеален карцином
бяха позитивни по p16 INK 4ª. Карциномът при тях е
етиологично
свързан
с
папиломавирусната
инфекция. 60,5 % (n=26) от изследваните пациенти с
бяха отчетени като негативни по отношение на p16
INK 4ª. При тях липсва папиломавирусна инфекция.
ДИСФОНИЯ
По отношение на дисфонията като симптом в групата от 43
пациенти с ларингеален карцином -4,6% (n=2) са постъпили в
клиниката за лечение без дисфония – изключително случаи с
малък по обем тумор ангажиращ епиглотиса. 95,3% (n=41)
постъпват с изразена дисфония.
В групата с доброкачествени заболявания на ларинкс 6,7% (n=1)
са без дисфонични оплаквания и 93,3 % (n=14) са постъпили за
лечение с дисфоничен глас, което е и повод за търсенето на
медицинска помощ.
ДИСПНЕЯ
В групата пациенти с ларингеален карцином /n=43/ наблюдавахме 18,6
%(n=8) постъпващи за лечение без наличие на инспираторна диспнея.
32,6%(n=14) с компенсирана лекостепенна диспнея. 46,5 % (n=20) от
пациентите с постъпват в клиниката със субкомпенсирана диспнея,
което налага трахеостомия още при постъпването.
2,3%(n=1) постъпват с тежка декомпенсирана диспнея, което налага
спешна коникотомия за осигуряване на дихателен път и последваща
трахеотомия.
ВИД ОПЕРАТИВНА НАМЕСА
На 11,6% (n=5) беше проведена само микроларингохирургия. При 62,8%
(n=27) от пациентите с ларингеален карцином е била приложена тотална
ларингектомия .Частични резекции на ларинкса са приложени при 7,0 % от
пациентите (n=3).
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ТУМОРНИЯ ПРОЦЕС
ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ
ХИСТОЛОГИЧЕН РЕЗУЛТАТ
СТАДИЙ НА КАРЦИНОМА
Втора задача
Като втора задача ние решихме да проучим и определим
важни характерни параметри на новосформираната
рискова група пациенти с HPV-асоцииран ларингеален
карцином.
Разпределение според
пола
От изследваните пациенти с Л.К. (n=43) откриваме 9,3% (n=4) HPV позитивни
жени с Л.К. и 0% жени с HPV негативен Л.К. Открихме 30,2% (n=13) мъже с
HPV позитивен Л.Кс . и 60,5% (n=26) мъже с HPV негативен Л.К.
Разпределение по възраст
Средната възраст на пациентите с HPV негативен ларингеален
карцином е 64,9г.
На тези с HPV позитивен Л.К. е 56,9г. Или те са средно с 8г.
по-млади.
Разпределение според
населено място
30,2% (n=13) са HPV негативни и са градски жители и 30,2% (n=13) са
HPV негативни и живеят на село.
От пациентите с вирус асоцииран ЛК 25,6% (n=11) са градски жители , а
13,9% (n=6) живеят на село.
Разпределение според
семейното положение
52,9%(n=9)са семейни и HPV позитивни. Несемейните са 47,1% (n=8).
Множествена
карциногенеза
Открихме 16,3 % (n = 7) пациенти с втори карцином с друга
локализация, който не е метастаза на ларингеалния
карцином. Всички са с HPV позитивен ЛК.
Семейна онкогенеза
86,1% (n=37) нямат данни за семейна онкогенеза. В 13,9% (n=6) имаме
съпруг или съпруга, които са имали онкологично заболяване.
От тези 6-ма пациенти, 5-ма са с HPV позитивен ЛК и при един пациент
ЛК е HPV-негативен.
Онкогенеза у близки
роднини
От изследваните 43-мата пациенти с ЛК открихме 23,3% (n=10), при които
има близък роднина, който е боледувал или е починал от онкологично
заболяване (най-често този роднина е майката – в 7 от 10-те случая).
Брой сексуални партньори
Вижда се ясно, че пациентите с HPV негативен ЛК са имали около два пъти
по-малък брой полови партньори през досегашния си живот.
Орален секс
От графиката е видно, че 37,2% (n=16) от HPV позитивните ЛК дават
положителен отговор и 2,3% (n=1) отрицателен отговор на този въпрос. При
HPV негативните ЛК – 13,9% (n=6) дават положителен отговор и 46,5% (n=20)
дават отрицателен отговор или пропорциите са обратни.
Тютюнопушене
Групата от 26 HPV негативни карциноми са изпушвали средно по 30,9
цигари на ден, а 17-те пациенти с HPV позитивен ЛК – средно 2.4 цигари.
Злоупотреба с алкохол
Пациентите от цялата група са изпивали средно по 15,3 алкохолни
единици седмично. Болните с HPV отрицателен ЛК са изпивали средно
23,4 алкохолни единици, а тези с HPV позитивен ЛК – 2,8 единици.
Трета задача
Като трета задача ние изследвахме група от пациенти с
папилом на ларинкса и хиперкератоза на ларингеалния
епител.
Бяха изследвани 15 пациенти – 10 мъже и 5 жени. При 6
от пациентите се наблюдава ларингеален папилом, а
при 9 хистологичния резултат беше хиперкератоза.
На фигурите, които следват са заснети последователни препарати
на един и същ пациент. Оцветени са с ИХХ по p16INK4a. На първия
препарат няма оцветяване – картина на плоскоклетъчен папилом.
p16INK4a позитивен плоскоклетъчен папилом на
ларинкса
P16INK4a позитивен карцином на
ларинкса
Разпределение по пол
Тютюнопушене
Злоупотреба с алкохол
Пациентите с HPV инфекция или не употребяват алкохол, или са
изпивали по-малко от 7 алкохолни единици седмично, за разлика от тези
с HPV отрицателен имунохистохимичен резултат.
Орален секс
Брой сексуални партньори
Прави впечатление, че основната част от HPV негативните пациенти (53,3%)
са имали между 0 и 5 полови партньори през досегашния си живот. В същото
време пациентите с HPV позитивен имунохистохимичен резултат са имали от
5 до 10 и над 10 полови партньори.
Четвърта задача
АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НА ЛАРИНГЕАЛНИЯ КАРЦИНОМ И
ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЛАРИНГЕАЛНИ ЛЕЗИИ.
Алгоритъм
ПАЦИЕНТ
МЛХ - Биопсия
Хистологично
изследване
Хирургично лечение
Лъче- и
химиотерапия
PCR
ИХХ
Хирургично лечение
Лъчетерапия
СИП
НСИП
ДИСКУСИЯ
Повишеният риск от развитие на ларингеален карцином
у HPV серопозитивните пациенти е доказал ролята на
вирусната инфекция в онкогенезата. Разпространението
на вируса при мъже и жени е изключително високо.
Според различни автори процентът на контактували с HPV
сред човешката популация е между 50 и 80%. Около 80%
от тези хора, се самоочистват от инфекциата за период от
1 до 3 години. 20% от заразените, развиват хронична
инфекция и са застрашени от развитието на някакъв вид
HPV асоцииран карцином.
По данни на онкологичния диспансер гр. Плевен,
оперираните по повод на ларингеален карцином са:
* Получените резултати показват, че броят на пациентите с
ларингеален карцином за изследвания период се увеличава от
42 за 2009 г. на 60 за 2013 г. Нарастването на случаите е
постепенно за 2009 – 2012 г. и рязко за 2013 г. Трябва да
отбележим, че тук не са включени пациентите с карцином на
хипофаринкса. С тях броя на оперираните би нарастнал още
повече.
* Нарастването на броя на пациентите през 2013 г. добре
изразено. Все по-често се срещаме с млади хора в
трудоспособна възраст, непушачи и незлоупотребяващи с
алкохол. По тази причина решихме да потърсим допълнителни
рискови фактори за онкогенезата. В процеса работа открихме
свързващото звено в тази новосформирана рискова група
пациенти – Папиломавирусната инфекция.
* Близо 40% от нашите пациенти с ларингеален карцином, се
оказаха етиологично свързани с папиломавирусната инфекция.
Ако за последните 5г.сме диагностицирали 230 пациента с ЛК ,
92 от тях вероятно са HPV позитивни. Те изискват разлечни
методи за диагностика, допълнително лечение и специфични
мерки за профилактика и наблюдение.
* Публикувано през Ноември 2013г. изследване, потвърждава
използването на p16INK4a като полезен биомаркер в
диагностиката на HPV асоциираните орофарингеални карциноми.
Авторите постулират т.нар.“златен стандарт“ в изследванията
на карциномите на главата и шията. В него задължително
присъства и заема важно място p16INK4a изследването .Негова
роля е да докаже транскрипционната активност на онкогините на
вируса.
* В златния стандарт включва следните изследвания:
* 1.Хистологично изследване, което да верифицира карцинома в
биопсичния материал от ларинкса.
* 2.ИХХ p16INK4a , което дава информация за транскрипционната
активност на Е6 и Е7 онкогените. По този начин се доказва
етиологичната връзка на карцинома с HPV.
* 3. PCR изследване, което доказва ДНК на HPV и е полезно за
типизирането на щамовете.
* Семейна онкогенеза
* При нашите пациенти наблюдавахме случаи, в които
съпругата е оперирана по повод карцином на шийката на
матката, а съпругът постъпва за лечение с ларингеален
карцином. Същият в последствие се оказва HPV
положителен. Имахме пациентка с ларингеален карцином
и едновременно с това – карцином на шийката на матката.
Съпругът на тази жена почина от генитален рак след
няколко месеца. По тази причина ние въведохме
понятието “семейна онкогенеза“.
* Важна роля в профилактиката и ранното диагностициране
имат общопрактикуващите лекари и онкогинеколозите.
* Намерихме интересна публикация за ЛК , диагностициран у
12 годишно момче. След съответните изследвания,
авторите откриват няколко онкогенни щама на HPV в
карцинома. При изследване на майката се откриват същите
щамове.Явно в случая става въпрос за предаване на
инфекциятя по време на раждането
* Вирусът е извънредно устойчив във външна среда и при
обработка с дезинфектанти. На 7-мата Национална
конференция на HASUMI foundation – проф. Кълвачев (БАН)
в своя презентация съобщи, че са изолирани вируси
способни да заразяват нови индивиди в изкашляния въздух
от болен с HPV-позитивен карцином на белия дроб.
* В момента, в който папиломния вирус е попаднал в устната
кухина и ГДП – инфекцията е престанала да бъде строго
сексуално трансмисивна. Все по-голяма е ролята на
контактно-битовия и въздушнокапковия механизъм на
заразяване.
* Общо 7 пациенти – 41,1% от HPV позитивните ларингеални
карциноми бяха с втори първичен неметастатичен тумор.
* Логично е, че при HPV позитивен карцином, независимо от
локализацията, чрез оперативното лечение се премахва
тумора, но не и HPV инфекцията. В следствие на това има
голяма вероятност да се развие втори карцином с близка или
по-далечна локализация. Точно поради тази причина първо
трябва да сме наясно за HPV статуса на пациента и след или
едновременно с хирургичното лечение да провеждаме
специфична или не специфична имунотерапия. Чрез нея ще
постигнем по-добра прогноза по отношение на рецидивите и
на развитието на втори първичен карцином.
* При HPV позитивен ларингеален карцином интубацията през
тумора дисеминира инфекцията към трахеята и бронхите.
След като се обобщиха и обработиха статистически
резултатите, стигаме до следния извод. Пациентите с HPVасоцииран ларингеален карцином оформят една нова
рискова група. За нея не са така характерни известните до
сега онкогенни фактори – тютюнопушене и злоупотреба с
алкохол. Това са пациенти, които не пушат и не
злоупотребяват с алкохола. Те са средно осем години помлади по данни от изследваната от нас група. Имат поголям брой сексуални партньори и по-разкрепостено
сексуално поведение. По-засегнато от този вид карцином е
градското население. Често се откриват анамнестични
данни за контакт с HPV позитивен партньор. Често в групата
откриваме т.нар. семейна и фамилна онкогенеза. В групата
пациенти изследвани от нас такива са около 40%.
Заболяването е по-характерно за мъжкия пол. По
литературни данни пациентите с HPV асоцииран ЛК имат два
пъти по-добра петгодишна преживяемост и карциномът е
по-лъчечувствителен.
* p16INK4a позитивните карциноми на ларинкса са полъчечувствителни в следствие на:
* -лоша деференциация на заразените клетки.
* -неконтролируема пролиферация, придизвикана от Е6 и
Е7.
* -липса на инхибиране на синтеза на ДНК.
* -скъсяване на G фазата и невъзможност за репариране на
увредените ДНК участъци преди следващото делене.
* -инхибиран р53 туморсупресорен ген.
* -генетечната нестабилност на клетките.
Изводи
1. В изследваната от нас група от 43-ма пациенти с
ларингеален карцином 39,5% (n=17) са етиологично
свързани с папиломавирусната инфекция.
2. Пациентите с p16INK4a позитивен ларингеален карцином
оформят нова рискова група за развитието на това заболяване.
Нейни важни характеристики са:
* Пациентите с HPV позитивен ларингеален карцином са по-млади
от останалите в групата (средно с осем години)
* Обикновено тези пациенти не злоупотребяват с алкохол и
тютюнопушене
* По-засегнати от HPV-асоцииран ларингеален карцином са
мъжете.
* Важен фактор за развитие на HPV-асоциирания ларингеален
карцином е по-големия брой сексуални партньори и
практикуването на орален секс.
* Често при пациентите с HPV-асоцииран ларингеален карцином
откриваме данни за т.нар. семейна онкогенеза.
* Вероятността от предхождаща или последваща лечението
проява на втори първичен карцином и/или рецидив е по-голяма
при HPV позитивните ларингеални карциноми.
* По отношение на хистологичния резултат HPV-асоциирания
ларингеален карцином е най-често високо диференциран с
кератинизация
3. От групата пациенти с ларингеален папилом и
хиперкератоза откриваме три случая (20%) с p16INK4a
позитивно оцветяване. В последствие същите пациенти са
оперирани по повод на ларингеален карцином. При
достатъчно натрупан материал е възможно приложението на
p16INK4a като биомаркер, предсказващ настъпващата
онкогенеза.
4. Приложението на разработения от нас алгоритъм за ранна
диагностика и лечение на HPV-асоциирания ларингеален
карцином осигурява на нашите пациенти съвременно,
адекватно, ефективно и икономически съобразено лечение
* Въвежда се логичен порядък в последователността на
изследванията.
* В зависимост от резултатите на всеки етап се определят
методите на лечение.
* Чрез последователно приложение на методите на изследване,
заложени в алгоритъма, можем да предскажем настъпваща
онкогенеза при някои доброкачествени тумори на ларинкса.
* Спестяваме на пациента излишни разходи за изследвания и
лечение.
* Ранната диагностика още на ниво предракова лезия осигурява
на нас и нашите пациенти по-добри резултати, по-добра
прогноза и съответно по-добро качество на живота на
пациента.
5. В съвременната ларингеална хирургия сме длъжни да
бъдем информирани за HPV статуса на пациента. Тази
информация повлиява терапевтичното поведение,
профилактичните мерки и препоръките към пациента (както
по отношение на неговото здраве, така и по отношение на
здравето на близките му и не на последно място на
медицинския персонал)
Приноси
1. За първи път в България се прилага
имунохистохимичния метод p16INK4a за диагностиката на
HPV-асоциирания ларингеален карцином. По такъв начин
се доказва етиологичната връзка между HPV инфекцията
и ларингеалния карцином.
2. Проучиха се важни характеристики на новосформираната
рискова група от пациенти с HPV-асоцииран ларингеален
карцином.
* Възраст
* Пол
* Местоживеене
* Тютюнопушене
* Злоупотреба с алкохол
* Сексуално поведение
* Семейна онкогенеза
* Множествена карциногенеза
3. За първи път в България се прилага ИХХ метод за
изследване на пациенти с хиперкератоза и ларингеален
папилом. Предлага се p16INK4a да бъде използван като
биомаркер, прогнозиращ настъпващата малигнизация на
някои доброкачествени тумори на ларинкса.
4. За първи път в България се разработи научно обоснован и
практически приложим алгоритъм за диагностика и лечение
на HPV асоциирания ларингеален карцином и
доброкачествени тумори на ларинкса.
5. Въведе се понятието и се описа т.нар. от нас „семейна
онкогенеза“
6. Свързва се множествената карциногенеза с HPV
инфекцията с високорискови щамове.

similar documents