PPT - FALK

Report
Vad gäller när man ska
upphandla inventarier?
2012-05-09
Förbundsjurist Eva Sveman
 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska tillämpas!
 Bygger på EU:s upphandlingsdirektiv
 Kommuner, landsting, statliga myndigheter, kommunala bolag
m.fl. ska tillämpa denna lag när man upphandlar varor, tjänster
och byggentreprenader.
Vad är upphandling?
 Köp, hyra, leasing, hyrköp av vara, tjänst eller byggentreprenad,
oavsett vad det kostar.
Disposition
 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna
bestämmelser
 2 kap. Definitioner
 3 kap. Tröskelvärden
 4 kap. Upphandlingsförfaranden
 5 kap. Ramavtal
 5 a kap. Elektronisk auktion
 6 kap. Tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor i
förfrågningsunderlag m.m.
 7 kap. Annonsering av upphandling.
 8 kap. Tidsfrister för att komma in med anbudsansökningar och
anbud m.m.
 9 kap. Kommunikation, information och dokumentation
 10 kap. Uteslutning av leverantörer
 11 kap. Kontroll av leverantörers lämplighet och val av deltagare
m.m.
 12 kap. Tilldelning av kontrakt
 13 kap. Byggkoncessioner
 14 kap. Projekttävlingar på tjänsteområdet
 15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet
 16 kap. Avtalsspärr, överprövning och skadestånd
 17 kap. Upphandlingsskadeavgift
 18 kap. Tillsyn
Tröskelvärde
 Ligger den beräknade upphandlingens värde över 200 000 euro
(1 897 401 kronor) ska regelverket i sin helhet tillämpas
 Ligger värdet under ska 15 kap. LOU tillämpas
Vad gäller över tröskelvärdena?
 Kravspecifikation
 Krav på varan/tjänsten
 Krav på leverantören
 Annonsering i TED (Tenders Electronic Daily)
 Öppen upphandling
 Anbudsprövning
 Ramavtal
 Tilldelningsbeslut
 Kontrakt
Vilket anbud ska antas?
 Det som har lägst pris eller det som är det ekonomiskt mest
fördelaktiga
Under tröskelvärdet
 Förenklad upphandling
 Direktupphandling om värdet är under 284 631 kronor, även om
vissa andra förutsättningar föreligger såsom synnerliga skäl.
Vad händer om en leverantör anser att
den upphandlande myndigheten
brutit mot LOU?
 Överprövning i förvaltningsrätt
 Ogiltighet av avtal
 Skadestånd
 Upphandlingsskadeavgift (Konkurrensverket)
Vem har talerätt?
 Leverantör
 Reglerna om kommunal laglighetsprövning är inte tillämpliga
Vad händer om domstolen
konstaterar att man har brutit mot
LOU?
 Rättelse
 Göra om upphandlingen
 Avtalet blir ogiltigt
 Skadestånd
 Upphandlingsskadeavgift
Några exempel på domar
1. Komplettering av anbud
Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr
25472-10
 Stockholms läns landsting (SLL) upphandlade kaffeautomater
som öppet förfarande
 Till anbuden skulle bifogas produktblad eller produktbroschyrer
över samtliga offererade automater i tre exemplar
 Ett anbud innehöll bara produktblad/broschyrer i två exemplar,
varför SLL kontaktade dem och bad dem komma in med
ytterligare ett ex. per offererad automat (jmf LOU 9 kap. 8 §)
 ”Det är ostridigt i målet att X i sitt anbud fogat två produktblad.
Enligt förvaltningsrättens mening har det inte utan risk för
särbehandling eller konkurrensbegränsning varit möjligt för den
upphandlande myndigheten att enligt bestämmelserna i 9 kap. 8
§ LOU läka brist i X:s anbud.”
 Upphandlingen skulle göras om!
Överprövning/Avtalstid ramavtal
Kammarrätten i Stockholm mål nr
5609-5629-10
 Gemensam upphandling för samtliga landsting av HPV-vaccin.
 Avtalstid 2 + 2 år
 Beställaren äger rätt att förlänga avtalstiden i lämplig
omfattning, dock högst sex månader, i det fall en överprövning
enligt LOU föranleder försening vid kommande upphandling
 Jmf LOU 5 kap. 3 § LOU: Ett ramavtal får löpa under längre tid
än fyra år endast om det finns särskilda skäl.
 Kammarrätten finner att uttalandena i förarbetena och den
ledning som går att hämta ur det bakomliggande direktivet
klargör att de särskilda skälen för undantag ska vara kopplade till
föremålet för kontraktet och därför också hänföra sig till den
förevarande upphandlingen.
 De hälsoskäl som landstingen åberopat som särskilda skäl är
enligt kammarrättens mening inte kopplade till föremålet för
kontraktet, dvs. vaccinet, utan till de konsekvenser som en
eventuell överprövning skulle kunna få vid en kommande
upphandling. De är alltså inte heller kopplade till nu aktuell
upphandling.
 De begränsade möjligheterna eller lämpligheten/olämpligheten i
att i stället använda direktupphandling vid en kommande
upphandling är inte heller kopplade till nu aktuell upphandling
eller ens föremål för prövning i detta mål.
 Kammarrätten finner således att landstingen inte visat att det
föreligger några särskilda skäl för att tillåta att avtalstiden för
aktuell upphandling överskrider längsta tillåtna ramavtalstid
enligt 5 kap. 3 § LOU.
Hörapparatsmålet
Kammarrätten i Göteborg mål 1501-10
 Tidigare avtal löpte ut 31 januari 2010
 Annonserade ny upphandling 29 oktober 2009, sista anbudsdag
14 december, planerad avtalsstart 15 februari 2010.
 9 december 2009 avbröts upphandlingen sedan flera potentiella
anbudsgivare ansökt om överprövning
 Direktupphandling fram till dess att upphandlingen hunnit
genomföras på nytt
Kammarrätten
 Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att
förekomsten av en eventuell överprövningsprocess är en
omständighet som en upphandlande myndighet måste räkna
med och i vart fall ta viss hänsyn till vid planering av en
upphandling. Kammarrätten finner att uppkommen tidsnöd i
aktuellt fall får tillskrivas bristande planering från upphandlande
myndighets sida. Region Skåne har därmed inte haft rätt att
använda sig av ett förhandlat förfarande utan föregående
annonsering. Överträdelsen är av sådan art att upphandlingen
måste göras om.”
Förvaltningsrätten i Göteborg
2012-03-08
 Halmstads kommuns direktupphandling av LED-skärm till
Örjans vall
 Vid årsskiftet 2011/2012 förstördes resultattavlan av stormen
Emil, reparation skulle kosta 1 200 000 och man bestämde sig
för att köpa en ny tavla.
 Leveranstid på ny tavla var 3 månader, säsongen började 14 april
och hyra en tavla kostade 51 000 per match.
 Tog in anbud från fem leverantörer och det anbud antogs som
hade lägst pris.
Förvaltningsrätten
 Att kommunen har varit tvungen att köpa in en ny tavla beror på storm,
dvs den brådska som uppstått hade inte kunnat förutses av kommunen
och brådskan har inte heller orsakats (!) av kommunen.
 Däremot var det inte absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen
på det sätt som skett. Det har funnits andra – om än för kommunen
kostsamma- lösningar under en övergångsperiod. Kommunen skulle
t.ex. ha kunnat hyra en tavla under säsongens inledande matcher. Att
kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet
påverkar inte denna bedömning.
 Upphandlingen skulle göras om.
Upphandlingssekretess
(19 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen)
 Angår ärendet upphandling får uppgift som rör anbud eller
motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en
myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall
lämnas till annan än den som har avgett anbudet eller
erbjudandet förrän alla anbuden eller erbjudanden offentliggörs
eller beslut om leverantör och anbud fattas eller ärendet
dessförinnan har slutförts.
På gång
 Statlig utredning, Anders Wijkman ör ordförande
 Förslag till nya EU-direktiv om upphandling

similar documents