2-عفونت ها

Report
‫عفونت های ولوواژینال‬
‫بررسی و درمان مربوط به عفونت های سیستم تولید مثل زنان‬
‫در پایان فراگیر قادر باشد‪:‬‬
‫علل ‪ -‬عالئم و روش های تشخیصی و درمانی و فرایند پرستاری را درعفونت های مذکور توضیح دهد‪.‬‬
‫عفونتهای کاندیدایی‬
‫عفونت باکتریایی‬
‫عفونت تریکومونایی‬
‫ویروس پاپیلومای انسانی‪HPV‬‬
‫عفونت لگن ‪PID‬‬
‫عفونت کالمیدیا‬
‫اندوسرویسیت و سرویسیت‬
‫حالت اسیدی‬
‫با درجه ‪ 3/5-4/5‬سبب مهار رشد باکتری های‬
‫غیرهوازی و پیشگیری از بروز عفونت می شود‪.‬‬
‫استروژن سبب تولید گلیکوژن در اپیتلیوم واژن شده و گلیکوژن به‬
‫اسیدالکتیک تبدیل می گردد‪.‬‬
‫عوامل موثر در بروز عفونت ؟‬
‫عوامل موثر در بروز عفونت‬
‫کاهش استروژن در طول شیردهی و یائسگی‬
‫مصرف آنتی بیوتیک با تداخل فلور طبیعی‬
‫مقارب یا شریک جنسی آلوده‬
‫لباس تنگ و غیر قابل جذب و نگهدارنده گرما‬
‫واژینیت؟‬
‫واژینیت‬
‫• آلوده شدن واژن به تریکومونا و کاندیدا سبب التهاب واژن می شود‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افزایش ترشحات‬
‫التهاب مجرای ادراری‬
‫خارش‬
‫بوی بد‬
‫سوزش‬
‫قرمزی‬
‫در حالت طبیعی قبل از تخمک گذاری و قبل از قاعدگی ترشحات سفید به میزان‬
‫کم وجود دارد‪.‬‬
‫فاکتورهای مستعد کننده برای عفونتهای کاندیدایی‬
‫؟‬
‫فاکتورهای مستعد کننده برای عفونتهای کاندیدایی‬
‫‪‬‬
‫‪‬نقص ص ص ص ص ص صص؛ لوس ص ص ص ص ص ص ص‬
‫‪:‬‬
‫حاملگی‬
‫صصصصصصص‬
‫لصصصصصصص ی م صصصصصصص‬
‫صصصصصصص‬
‫ک رت ک لتروئ د‬
‫‪‬‬
‫شص ص ص ی رم ص صصالی و م ص ص ص‬
‫ار ری خ ر کی‬
‫ولص ص ص‬
‫صصص‬
‫ن صصص‬
‫ت ص ص ص ‪ -‬ض ص صصد‬
‫عالئ ا‬
‫عف نتهای کاند د یی‪:‬‬
‫‪ ‬خارش ناحیه به علت ترشحات‬
‫ترش حححات م ا ححق ا ححت ر ی ح – غل ححی‬
‫تاه های پنیر مانند باشد‬
‫بل از اعدگی خیم تر شده‬
‫در حاملگی به درمان مقا متر هستند‬
‫‪‬‬
‫چس ح نده ح ححا ی‬
‫تشخیص عفونتهای کاندیدایی‪:‬‬
‫مش ححاهده ا ح ور ر ی الم آغش ححته ب ححه هیدر کس ححید‬
‫‪‬‬
‫پتا یم‬
‫رمان کاند د ا و ژن‬
‫ک م م لس ات ا م ک نا ول‬
‫ت ک نا ول(ت ول)‬
‫کل ت ی ا ول(ژینه‪ -‬ت ی ین)‬
‫نوس اتین ا ما ک ل اتین‬
‫تو‬
‫اپلیکاتور هنگام خواب در اژن رار می‬
‫دهند‪.‬‬
‫فلوکوناز ل(دیفلوکان) در یک د ز به صورت‬
‫خوراکی داده می شود بهبودی بعد از ‪ 3‬ر ز‬
‫مورد انتطار ا ت ‪.‬‬
‫عالئ ع نت اکتر ایی؟‬
‫عالئ ع نت اکتر ایی‬
‫بد ن عالمت‬
‫بوی بد بعد از مقاربت در زمان اعدگی‬
‫اکنش با هیدر کسید پتا یم آزاد شدن آمین‬
‫بوی بد‬
‫خر ج ترشحات فر ان‬
‫ترشحات حاکستری یا فید مایل به زرد‬
‫‪ :Clue cells‬پوشیده شدن لول های اژن تو‬
‫درجه بیش از ‪4/7‬‬
‫باکتری‬
‫ع م خ‬
‫ع نت اکتر ایی؟‬
‫ع م خ‬
‫ع نت اکتر ایی‬
‫‪‬‬
‫‪‬شرکای جنس ی متعدد‬
‫‪‬افزایش فعالیت جنس ی‬
‫‪‬بی اری های منتقله از راه جنس ی‬
‫یکار‬
‫ع رض ع نت اکتر ایی؟‬
‫‪‬‬
‫رمان ع نت اکتر ایی ؟‬
‫ع رض ع نت اکتر ایی‪:‬‬
‫زای ان ز درس‬
‫آند متریت‬
‫عفونت مارر ادراری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رمان ع نت اکتر ایی ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬ا‬
‫متر نیداز ل ‪ 2‬بار در ر ز به مدت ‪ 1‬هفته‬
‫تفاده از کاند م‬
‫عف نت ت یک م نایی‬
‫ت‬
‫و ژنوت ناش‬
‫=ت ی‬
‫اخ ه من قله ر ه جنس‬
‫عف نت ت یک م نایی لبب فز یش ال ه‬
‫‪ ‬د‬
‫ل طان ل ویکس‬
‫اری تهابی گن‬
‫نا یی‬
‫عف نت های بعد ع‬
‫پ امدهای ناخ ل ه ار ری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالئ ا‬
‫عف نت ت یک م نایی؟‬
‫عالئ ا عف نت ت یک م نایی‬
‫ت شحات ر ق‬
‫ک‬
‫مح ک د‬
‫ر ما ه ه ه ی‬
‫ه ه ا خارش‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تشخ ؛ عف نت ت یک م نایی ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬و ژن و ل ویکس ملتهب ه‬
‫کشت ت شحات‬
‫کچ‬
‫‪‬‬
‫مز رنگ‬
‫وش ‪pH: 4/5‬‬
‫ه ا تکه های‬
‫رمان عف نت ت یک م نایی‪:‬‬
‫مترون د ول ‪ 1‬ا ‪ 3‬ار ر رو ه مدت‬
‫هف ه‬
‫ع رض رو عف نت ت یک م نایی‪:‬‬
‫طع فلزی ‪ -‬ته ع و ل ف غ و حساس‬
‫گ گ ف گی‬
‫کنتر ند کال ن مترون د ول‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ه ماهه ا ل بارداری‬
‫‪‬شیردهی مادر‬
‫بی اری های یستم اعصاب مرکزی‬
‫ف ند پ ل اری ر عف نت و و ژینال‬
‫ف ند پ ل اری ر عف نت و و ژینال‬
‫رس ت شحات – مزی و م و ژن‬
‫عف نت ر ری‬
‫ع م فیز کی‬
‫ع م روحی‬
‫اری ها و خ الل غد‬
‫ت های م فی‬
‫روها و ن‬
‫ش کای جنس‬
‫تشخ ؛ عف نت ا ل یر ت شحات‬
‫ج وری ت شحات و ژن ا پل کات ر‬
‫ه ص رت جد گانه روی و الم‬
‫کی ه ن مال لا ین ‪:‬‬
‫دن کل ل ر و ژین اکتر ایی‬
‫لل های م ح ک لشاندهنده ت یک م نا‬
‫الم ه دروکس د پ ال ‪:‬‬
‫ت شحات و ژین باکتر ایی ی شد دی جا م کنند‪:‬‬
‫های پ ل اری عف نت و و ژینال‬
‫تشخ‬
‫‪‬‬
‫نار ح در ارتباط با وزش‪ -‬بوی تعفق یا خارش ناش‬
‫از عفونت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ض‬
‫خ‬
‫‪‬‬
‫ب در رابطه با عالئم ناراحت کننده‬
‫عف نت یا گسترش آن‬
‫عدم گاهی در مورد بهداشت شخص ی ر ش های‬
‫د مات پ ل اری عف نت و و ژینال‬
‫تساین درد ناراحتی‬
‫ا تفاده از پ ادهای کورتیکوا تر ید‬
‫عدم پوشش لباس نامنا ب‬
‫توضیح درباره علل ایجادکننده ر ش های‬
‫پیشگیری‬
‫شستن د ت در ا تفاده از دار ها‬
‫پرهیز از مقاربت در زمان عفونت‬
‫آموزش تشخیص مواردطبیعی از غیر طبیعی‬
‫د ش مارر‬
‫صدمه بافتی‬
‫کاهش فلور طبیعی‬
‫یر س پاپیلومای انسانی‪HPV‬‬
‫شایعتریق بی اری مسری مقاربتی در میان‬
‫افراد جوان فعال از نظر جنس ی‬
‫نهفته‪ :‬تشخیص از نظر ‪DNA‬‬
‫تحت بالینی‪:‬تشخیص با ا ید‬
‫بالینی ‪ :‬بر ز عالئم‬
‫رشد گ روی و تظاه خارجی وی وس‬
‫نت جه غیر ط عی ل یر ا تأثیر افت‬
‫ل ویکس‬
‫ن ی م ر ل طان ل ویکس ر ث‬
‫گ ف اری ه ن ع ‪ 16‬و ‪ HPV 18‬لت‪.‬‬
‫پ وتئین ت د شده وی وس لبب ین‬
‫رفتن درت مهار کننده لل ل ها ر رشد‬
‫ع م مس عد کننده ‪.HPV‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فعا ت جنس یا‬
‫فز یش ش کای جنس‬
‫و کسن‬
‫ش وع فعا ت جنس ر لن ‪11-12‬‬
‫لال ه ختر ن تزریق می ش‬
‫ولی ح ال فعال شدن ن ج ن نظ جنس‬
‫م کن لت وشتر ش ‪( .‬م ر حث)‬
‫رمان طب ‪.HPV‬‬
‫گ های خارجی‪:‬‬
‫ت ی کل و ل ات ل د‬
‫پ وف لین‬
‫تزریق نترف ون‬
‫یزر ا کتروک ت ی‬
‫رمان خ‬
‫هخ ی اح ع‬
‫ا رمان‬
‫تحت پاپ ل یر لاالنه‬
‫ن قال ش ی جنس حام (کاندوم)‬
‫ن قال پ لت ه پ لت‬
‫ه پس ‪ :2‬ژنو ال – ه پس ل پلکس‬
‫تاول های ر ل ویکس‪ -‬و ژن و س ت‬
‫خارجی‬
‫ن قال ‪ :‬مقارب و غیر مقارب‬
‫عوامل موثر در عود هرپس ی لاس‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ا تراحت ناکافی‬
‫‪‬تغذیه ناکافی‬
‫ا ترس‬
‫حسا یت به ایدز بی اری های مقاربتی افزایش می‬
‫ضایعات ژنو الی ‪:‬‬
‫وی وس ‪ 2‬ه پس ‪ 80 :‬ه پس‬
‫وی وس ‪ 1‬ه پس ‪ 20‬ه پس‬
‫وی وس ‪ 1‬ه پس ر رجه تاق ا خش‬
‫شدن کش ه می ش ند‬
‫عالئم بالینی هرپس ژنیتال‬
‫درد خارش التهاب ناحیه‬
‫عالئم ش یه آنفوالنزا‬
‫تورم غدد لنفا ی کشاله ران‬
‫تب‬
‫ردرد‬
‫میالژی‬
‫دفع دردناک ادرار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ر هف ه ول مشه و بعد کاهش اف ه‬
‫و ضایعه بعد ‪ 2‬هف ه به می ا د ‪.‬‬
‫شستن لت بعد لت ن ه‬
‫ضایعات ض وری لت‬
‫درمان طبی هرپس ژنیتال‬
‫تساین عالئم ‪ :‬ز یراکس‪ -‬الترکس‪ -‬فام یر‬
‫رفع عالئم کوتاه کردن د ره عفونت‬
‫ف ند پ ل اری‬
‫ژنو ال‬
‫رس جس ی و معا نه گ و ضایعات‬
‫ر ناک پ ینه و غد کشا ه ر ن‬
‫ار م ال ه ه پس‬
‫تشخ ؛ پ ل اری ه پس ژنو ال ‪:‬‬
‫ر حا ناش‬
‫خ‬
‫ض‬
‫ضایعه‬
‫نتشارعف نت ه لا ن حی‬
‫ب و لترس‬
‫عدم گاهی ر م ر‬
‫اری‬
‫اری پوشگیری و نتشار‬
‫د مات پ ل اری ه پس و ژینال‬
‫تج یز لپر ن‬
‫عدم ل فا ه پ ر ا پ ا‬
‫بهد شت پ ینه‬
‫لتر حت ر تخت‬
‫ریختن ب گ م روی پ ینه جهت تسه‬
‫مایعات ف و ن‬
‫م‬
‫تغذ ه خ ب‬
‫ف‬
‫ر ری‬
‫‪‬ع رض روهای خ ر کی‬
‫ضد وی وس‪ :‬ج ش‪ -‬ل ر‬
‫د مات پ ل اری ه پس و ژینال‬
‫‪ ‬شستش ی خ‬
‫ل فا ه کاندوم‬
‫رعا ت رژی رویی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش ض ب‬
‫گ ش ک ن ه مناب نگ لی‬
‫فز یش گاهی‬
‫الهی چه بی صدا و بی حساب‬
‫می بخشی‬
‫و ما چه حسابگرانه تسبیح را‬
‫میشماریم‬
‫ندول ویسوت و ل ویسوت‬
‫مقاربت‬
‫ل کاری رح‬
‫لقط‬
‫م اق‬
‫شود‪.‬‬
‫ب ر د میار ب ها شده باعث التهاب مخاط غدد ر یاس‬
‫تح ی ل ویکس و که‬
‫و خ ن یزی‬
‫کالم د ا و ل ک‬
‫ندول ویسوت لت‬
‫شایعتر ن‬
‫ما ک پالل ا نیز م ث لت ‪.‬‬
‫ع م م ث کالم د ا و ل ک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نان ج ن‬
‫ف فعال نظ جنس‬
‫شتن وش ی ش ی جنس‬
‫عف نت کالم د ا لبب‪:‬‬
‫عف نت گن‬
‫فز یش ح ال حاملگی خارج‬
‫رج ی‬
‫نا یی‬
‫عالئم عفونت کالمیدیا‬
‫غلب ر ل ویکس دون عالمت لت ولی م کن لت‬
‫مقاربت ر ناک‬
‫خ ن یزی و ر ر ف ر ر وج‬
‫‪.‬‬
‫ک نژنک یت‬
‫ک د وج‬
‫تهاب ط‬
‫ر‬
‫ش ه اشد‬
‫عف نت کالم د ا لبب‬
‫م گ جنین‬
‫م ه یی‬
‫ان و رس‬
‫می ش ‪.‬‬
‫م گ و میر ن‬
‫عف نت کالم د ا و ل ک‬
‫ه‬
‫غلب ا ه‬
‫ر یاس ملتهب حساس شده‬
‫م اق ا ت زمینه را جهت ابتال به‬
‫عفونت ‪ HIV‬از طری شریک‬
‫جنس ی مساعدتر کند ‪.‬‬
‫گنوره آ علت اصلی‬
‫‪PID‬‬
‫نابار ری لوله ای‬
‫حاملگی خارج رحمی‬
‫درد مزمق لگق ا ت ‪.‬‬
‫در مردان التهاب مجرای ادرار اپیدیدم را می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪‬درمان طبی کالمیدیا‬
‫‪ ‬دوکسی سایکلین به مدت یک هفته‬
‫‪ ‬با یک دوز از آزیترومایسین‬
‫‪ ‬درمان به موقع نتایج رضایت بخش‬
‫‪ ‬درمان شرکای جنسی الزم است‬
‫‪‬عوارض تأخیر درمان کالمیدیا‪:‬‬
‫‪‬عوارض لوله ای و حاملگی خارج رحمی‬
‫‪‬عفونت لگن و نازایی‬
‫توصیه به غربالگری ساالنه کالمیدیا در زنان ‪-25‬‬
‫‪ 20‬ساله فعال از نظر جنسی‬
‫‪‬مراقبت پرستاری کالمیدیا‬
‫‪‬آموزش روش های مقاربتی ایمن‬
‫‪ ‬اصالح باورهای غلط‬
‫‪‬تشویق به صجبت درمورد روابط جنسی با‬
‫شریک جنسی‬
‫‪‬عدم مقاربت تا درمان کامل‬
‫‪ ‬انجام غربالگری ‪ 4‬ماه پس از تکمیل درمان‬
‫‪‬عفونت لگن ‪PID‬‬
‫‪ ‬التهاب رحم (اندومتریوزیس)‬
‫‪ ‬التهاب لوله های رحمی (سالپنژیت )‬
‫‪ ‬التهاب تخمدان ها و پریتوان‬
‫‪ ‬التهاب سیستم عروقی لگن است‪.‬‬
‫‪ ‬اغلب به دنبال وجود باکتری است ‪.‬‬
‫‪ ‬گنوره و کالمیدیا از علل شایع‪ CMV – PID‬موثر است‬
‫‪.‬‬
‫‪‬عفونت لگن ‪ PID‬سبب‬
‫‪‬باریک شدن لوله های رحمی‬
‫‪‬آبسه لوله ای و تخمدان‬
‫‪‬حاملگی لوله ای‬
‫‪‬نازایی‬
‫‪‬افزایش درد های لگنی‬
‫‪‬پارگی آبسه لوله ای تخمدانی ‪10‬تا ‪ 5‬درصد‬
‫مرگ و میر‬
‫‪‬پاتوفیزیولوژی عفونت لگن ‪PID‬‬
‫‪‬ورود باکتری از واژن به طرف تخمدان‬
‫بعد از زایمان و سقط میکروب مستقیما‬
‫از طریق لنفوسیت و عروق خونی به‬
‫با فتهای نگهدارنده رحم منتقل می شود‪.‬‬
‫‪‬عفونت بیشتر یک طرفه است‬
‫در عفونت سوزاکی باکتری بیشتر در طول‬
‫قاعدگی از واژن وارد شده‬
‫عفونت دو طرفه ایجاد می کند ولی ممکن از ریه‬
‫با جریان خون به سیستم تولید مثل برسد (سل)‬
‫شایعترین دلیل سالپنژیت کالمیدیا است که همراه‬
‫سوزاک است ‪.‬‬
‫طرق مبتال شدن به عفونت لگن‬
‫تماس جنسی‬
‫روش های جراحی‬
‫سقط‬
‫بیوپسی‬
‫هیسترکتومی‬
‫‪IUD‬‬
‫‪:‬‬
‫عوامل زمینه سازبه عفونت لگن ‪:‬‬
‫شروع زود هنگام ارتباط جنسی‬
‫مقاربت زیاد‬
‫عدم استفاده از کاندوم‬
‫مقاربت با شرکای جنسی آلوده‬
‫داشتن سابقه عفونت های لگنی‬
‫عالئم بالینی عفونت لگن ‪:‬‬
‫خروج ترشحات غیر طبیعی‬
‫درد و حساسیت بعد از خونریزی قاعدگی‬
‫و به هنگام دفع ادرار و مدفوع‬
‫تب‬
‫بی حالی‬
‫بی اشتهایی‬
‫تهوع و استفراغ‬
‫درد در موقعه لمس سرویکس و رحم‬
‫عوارض عفونت لگن ‪:‬‬
‫‪ ‬انسداد لوله ای و حاملگی خارج رحمی‬
‫‪ ‬عقیمی‬
‫‪ ‬نازایی ناشی از انسداد و چسبندگی‬
‫‪ ‬بروز دردهای لگنی مزمن‬
‫‪ ‬برداشتن رحم و لوله های رحمی تخمدان ها‬
‫‪ ‬باکتریمی‬
‫‪ ‬ترمبوفلبیت‬
‫‪ ‬شوک عفونی‬
‫‪ ‬احتمال آمبولی‬
‫درمان طبی عفونت لگن ‪:‬‬
‫استراحت در تخت‬
‫مایعات وریدی‬
‫تجویز آنتی بیوتیک وریدی‬
‫لوله بینی – معده ای جهت تخلیه (نفخ و فلج‬
‫روده ای )‬
‫چک عالئم حیاتی‬
‫درمان شریک جنسی‬
‫مراقبت پرستاری عفونت لگن ‪:‬‬
‫نیمه نشسته‬
‫گرم کردن شکم‬
‫دفع بهداشتی پد های آلوده‬
‫شستن دست‬
‫چک عالئم حیاتی و ترشحات واژن‬
‫استفاده از کاندوم‬
‫عالئم بروز عفونت لگن ‪:‬‬
‫ترشحات چرکی و بد بوی واژن‬
‫لوکوسیتوز‬
‫ضعف‬
‫دردشکمی‬
‫تب‬
‫تهوع و استفراغ‬
‫عالئم حاملگی خارج رحمی‬
‫درد‬
‫خونریزی غیر طبیعی‬
‫سرگیجه‬
‫غش و درد شانه‬
‫سندرم نقص ایمنی اکتسابی‬
‫نیمی از طریق روابط جنس آلوده مبتال می‬
‫شوند(امریکا)‬
‫احتمال انتقال بیماری ایدز از مردان به زنان ‪ 9‬برابر‬
‫بیشتر از انتقال بیماری از زن به مرد است‪.‬‬
‫عوامل موثرسندرم نقص ایمنی اکتسابی‬
‫‪‬ویروس بیشتر در منی مردان‬
‫‪‬صدمات میکروسکوپی مخاط واژن درطی مقاربت‬
‫در سندرم نقص ایمنی اکتسابی‬
‫هرپس ژنیتال دردناک تر و بزرگتر و عود‬
‫بیماری بیشتر است‬
‫کانیدیازیس دهانی نشانه پیشرفت سریع‬
‫بیماری است‬
‫‪ PID‬و زگیل های تناسلی و دیس پالزی‬
‫سرویکس بیشتر است‬
‫در سندرم نقص ایمنی اکتسابی‬
‫استفاده از داروهای ضد ویروس‬
‫سزارین‬
‫تلقیح مصنوعی‬
‫شستشوی اسپرم‬
‫انتقال مادر به جنین را کاهش می دهد‪.‬‬
‫روش های پیشگیری از این بیماری به صورت‬
‫عمومی آموزش داده شود‪.‬‬
‫برخی از داروهای ضد ایدز اثر بخش قرص‬
‫های ضد بارداری را کم می کند (کاندوم )‬
‫در سندرم نقص ایمنی اکتسابی‬
‫‪ ‬واژینوز باکتریایی‬
‫‪‬عفونت تریکومونایی‬
‫‪‬زخم های دستگاه ژنیتال شایع است‬

similar documents