Ladda ner

Report
Tjänstemän
Sjukdom / tjänstepension / dödsfall
ITP 1 & 2
1
2015-01
ITP
ITP-planen
ITP 1
ITP 2
Plan sedan 2007
Plan sedan 1960
Födda 1979 eller senare
Födda 1978 och tidigare
Företag som blir bundna av kollektivavtal får tillämpa ITP 1 för
samtliga tjänstemän, efter godkännande av Collectum
2
2015-01
ITP
ITP-planen
ITP 1
ITP 2
Premiebestämd
Förmånsbestämd
Premiebestämd
18 år Sjukförsäkring
18 år Riskförsäkring
ITPK (28år)
- sjukförsäkring
- premiebefrielse
25 år Ålderspension
Premiebefrielseförsäkring
28 år Ålderspension
Familjepension
- ålderspension
- efterlevandeskydd
Arbetsgivaren kan erbjuda
tjm med lön > 10 ibb
- alternativ ITP
- ITP 1
3
2015-01
ITP
Pensionsutfästelse
Premiebestämd
Förmånsbestämd
Ingen garanti för pensionens storlek
Garanterar en bestämd pension
Premier, avkastning och administrativa
avgifter avgör
Pension på slutlön
Kostnaden känd
Kostnaden är svår att förutse
ITP 1 och ITPK
4
2015-01
ITP 2
ITP
När gäller ITP?
ITP 1
ITP 2
Oavsett anställningsform
Minst 8 tim/vecka
- sjukförsäkring från 18 år
- samtliga förmåner från 25 år
Tillsvidare (inkl provanställd)
- samtliga förmåner
Tidsbegränsad
≤ 3 mån inga förmåner
> 3 mån samtliga förmåner retroaktivt dag 1
Efterskydd 3 månader
5
2015-01
ITP
Sjukdom - lön < 7,5 pbb
7,5 pbb
10% kollektiv10% ITP
avtalad sjuklön dag 91 - 360
15% ITP
80%
sjuklön
lön
1
75%
sjukpenning
80%
sjukpenning
14
90
365
Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom
6
2015-01
ITP
64%
sjukersättning
65 år
Sjukdom - lön > 7,5 pbb
30 ibb
32,5% ITP
20 ibb
90%
kollektivavtalad
sjuklön
80%
sjuklön
lön
65% ITP
7,5 pbb
1
14
90
Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom
7
2015-01
ITP
65 år
Sjukdom
Arbetsgivaren
sjukanmäler efter
90 dagars sjukdom
30 ibb
32,5% ITP
20 ibb
90%
kollektivavtalad
sjuklön
80%
sjuklön
65% ITP
7,5 pbb
10% kollektiv10% ITP
avtalad sjuklön dag 91-360
15% ITP
80%
sjuklön
lön
1
8
2015-01
75%
sjukpenning
80%
sjukpenning
14
365
90
ITP
(max 550 dagar)
64%
sjukersättning
65 år
Premiebefrielseförsäkring
ITP 1
ITP 2
- efter 14 dagars sjukdom
- föräldrapenningtid (13 mån)
- vård av eget barn (minst 25 %)
- efter 90 dagars sjukdom och minst
Premiebefrielse
Premiebefrielse
- i proportion till graden av arbetsoförmåga
25% sjukskrivning
- i proportion till graden av arbetsoförmåga
(f n hel premiebefrielse)
Premien betalas från 25 år
Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar
Premiebefrielse fr o m 15e dagen
9
2015-01
ITP
Premiebefrielseförsäkring
- sjukdom
ITP 1
ITP 2
Efter 14 dagars sjukdom och minst
25% sjukskrivning
Efter 90 dagars sjukdom och minst
25% sjukskrivning
Premiebefrielse
- i proportion till graden av arbetsoförmåga
Premiebefrielse
- i proportion till graden av arbetsoförmåga
(f n hel premiebefrielse)
Premiebefrielse fr om uppnådd karens 90 dagar
Premiebefrielse fr o m 15e dagen
10 2015-01
ITP
Premiebefrielseförsäkring
- föräldraledighet
ITP 1
ITP 2
Föräldrapenningtid (13 mån)
Gäller inte
Vård av eget barn (minst 25%)
- rekommendation att upprätthålla ITP i
11 månader
Premiebefrielse
Vid vård av eget barn betalar
arbetsgivaren premie
- i proportion till graden av ledigheten
11 2015-01
ITP
Pensionsgrundande inkomst - ITP 1
Ingår
Ingår ej (exempel)
Utbetald bruttolön/månad
Traktamente, reseersättning, bilersättning
- övertids-, semesterersättning,
semesterlön
- bonus, provision, gratifikation mm
Inget lönetak
Speciella regler gäller vid sjukdom
Trängselskatt
Sjuklön utöver lag, ex kollektivavtalad
Skattepliktiga förmåner helt eller delvis
Alla former av föräldralön
Kostnader för användande av egen bil
12 2015-01
ITP
Tjänstepension - ITP 1
55
25
Premie
30 %
7,5 ibb
36 313 kr/mån
LÖN
4,5 %
• Livsvarig eller temporär pension
• Helt eller delvis
Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier
13 2015-01
ITP
65 år
Premie - ITP 1
30,89%
7,5 ibb motsvarar
36 313 kr/mån
4,64%
• Lönen rapporteras månadsvis
• Retroaktiva löneutbetalningar blir pensionsgrundande
inkomster vid utbetalningsmånaden
14 2015-01
ITP
Kostnad ITP 1
- exempel 50 000kr/mån
Lön
≤ 36 313 kr
50 000 – 36 313 = 13 687 kr
Ålderspension
Premiebefrielseförs.
Sjukförsäkring *
%
4,50
0,08
0,06
kr
1 634
29
21
%
30,000
0,57
0,32
kr
4 106
78
44
Summa
4,64
1 684
30,89
4 228
*) lön upp till 27 813 kr/mån
Totalt 5 912 kr
ca 12% av lönen
15 2015-01
ITP
Aktivt val - ITP 1
Tjänstemannen väljer
Traditionell eller fondförsäkring
Val av förvaltare
Efterlevandeskydd
- återbetalningsskydd
- familjeskydd
Flytträtt
16 2015-01
ITP
Jämförelse
Traditionell
Fond
Försäkringsbolaget förvaltar premierna
Individen väljer förvaltare
Garanterat pensionsbelopp
Inga garanterade pensionsbelopp
Återbäring
Pensionens storlek
Fondandelarnas utveckling
Pensionens storlek
- premier, avkastning och administrativa
avgifter avgör
- andelarnas värde
17 2015-01
ITP
Val av förvaltare - ITP 1
Minst 50%
Max 50%
Traditionell pensionsförsäkring
Alecta
AMF
Folksam
Skandia Liv
Fondförsäkring
AMF
Danica Pension
SEB Trygg Liv
SPP Liv
Swedbank Försäkring
Ej aktivt val
18 2015-01
ITP
Traditionell försäkring i Alecta
Efterlevandeskydd - ITP 1
Återbetalningsskydd
Familjeskydd
Pension till efterlevande
Max 4 pbb/år
Utbetalning i minst 5 år och max 20 år
Utbetalning max 20 år
åldersberoende premie
Förmånstagare
make/a
sambo
barn
19 2015-01
ITP
Familjeskydd - exempel kostnad - 1 pbb
Premie/år
Ålder
Utbetalning 5 år
Utbetalning 20 år
25 år
10 kr
34 kr
35 år
20 kr
66 kr
45 år
50 kr
168 kr
55 år
146 kr
* 389 kr
64 år
401 kr
* 475 kr
* upphör vid 70 år
20 2015-01
ITP
Familjeskydd - exempel 45 år
Bruttolön 300 000 kr
Bruttolön 300 000 kr
utbetalningstid 5 år
utbetalningstid 20 år
Premie 4,5 %
Familjeskydd 1 pbb
Till pension
21 2015-01
13 500 kr
Premie 4,5 %
- 50 kr
Familjeskydd 1 pbb
13 450 kr
Till pension
ITP
13 500 kr
- 168 kr
13 332 kr
Ej aktivt val - ITP 1
Konsekvenser
Traditionell pensionsförsäkring
Inget återbetalningsskydd
Inget familjeskydd
Alecta förvaltar pensionen
22 2015-01
ITP
Sammanfattning - ITP 1
Sammanfattning
Tjänstemän födda 1979 eller senare
Gäller oavsett anställningsform
Sjukpension fr o m 18 år
Premiebestämd pension fr o m 25 år
Inget lönetak
Aktivt val
Val av återbetalningsskydd och familjeskydd
Flexibelt uttag av ålderspension
23 2015-01
ITP
Översikt – ITP 1
ITP 1
Allmän pension
Sjukförsäkring
18 år
25 år
55 år
Premiebestämd pension
Premiebefrielseförsäkring
Förtida uttag
24 2015-01
ITP
65 år
Tjänstetid - ITP 2
360 månader
28 år
65 år
Tjänstetid - ITP 2
Arbetad tid
Ålderspension
Sjukdom
Familjepension
Föräldraledighet (11 mån)
Ev samordning av annan tjänstepension
födda före 1952
25 2015-01
ITP
Pensionsgrundande inkomst - ITP 2
Pensionsmedförande lön
12,2 x fast kontant månadslön
Provision, tantiem etc (3 senaste årens genomsnitt)
Regelbundet skifttillägg, jourersättning
Restidsersättning
Semesterlön på rörliga lönedelar enligt ovan
(0,5% per semesterdag)
Helt fri kost eller bostad
Max 30 ibb
Arbetsgivaren kan anmäla den oreducerade lönen vid
- avstående av lön för en förmån
- Delpensionering
26 2015-01
ITP
Vid löneökningar inom
fem år före
pensionsåldern gäller
särskilda regler
Lönekapning
- ITP 2
Antal månader kvar till pension
Max pensionsgrundande
lönehöjning
59 - 49 månader
1,20 x ibb ökningen
48 - 37
1,15
36 - 25
24 - 13
1,10
12 - 1
1,00
1,05
Exempel - 36 månader kvar till pension
Inkomstbasbeloppets ökning 2,1% år 2015
2,1% x 1,10 = 2,3% löneökning
27 2015-01
ITP
Tjänstepension - ITP 2
30 ibb
1 743 000 kr/år
32,5 %
20 ibb
1 162 000 kr/år
tidigast från 55 år
livsvarig/temporär
helt eller delvis
65 %
435 750 kr/år
7,5 ibb
10 %
28 2015-01
ITP
ITPK - kompletterande ålderspension
Max 30 ibb
Premie
2%
• Premiebestämd
• Temporär eller livsvarig
Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier
29 2015-01
ITP
Kompletterande premier
- ITP 1 och ITPK
Kompletterande premier
Extra pensionsavsättningar
Kan endast tecknas för tjänstemän som har aktiv ITP 1 eller ITPK
Premien kan vara
- löpande/månad eller engångspremie
- fast eller % av lön
- premietrappa
Premiebefrielseförsäkring
- obligatorisk på löpande premier
Collectum tar ut en administrationsavgift på inbetald premie
30 2015-01
ITP
Aktivt val - ITPK
Tjänstemannen väljer
Traditionell eller fondförsäkring
Val av förvaltare
Efterlevandeskydd
- återbetalningsskydd
- familjeskydd
Flytträtt
31 2015-01
ITP
Jämförelse
Traditionell
Fond
Försäkringsbolaget förvaltar premierna
Individen väljer förvaltare
Garanterat pensionsbelopp
Inga garanterade pensionsbelopp
Återbäring
Pensionens storlek
Fondandelarnas utveckling
Pensionens storlek
- premier, avkastning och administrativa
avgifter avgör
- andelarnas värde
32 2015-01
ITP
Val av förvaltare - ITPK
Traditionell pensionsförsäkring
Alecta
AMF
Folksam
Skandia Liv
Fondförsäkring
AMF
Danica Pension
SEB Trygg Liv
SPP Liv
Swedbank Försäkring
Ej aktivt val
33 2015-01
Traditionell försäkring i Alecta
ITP
Efterlevandeskydd
- ITPK
Återbetalningsskydd
Familjeskydd
Pension till efterlevande
Max 4 pbb/år
Utbetalning i minst 5 år och max 20 år
Utbetalning max 20 år
åldersberoende premie
Förmånstagare
make/a
sambo
barn
34 2015-01
ITP
ITPK familjeskydd - exempel 45 år
Bruttolön 300 000 kr
Bruttolön 300 000 kr
utbetalningstid 5 år
utbetalningstid 20 år
Premie 2,0 %
Familjeskydd 1 pbb
Till pension
35 2015-01
6 000 kr
- 50 kr
5 950 kr
Premie 2,0 %
6 000kr
Familjeskydd 1 pbb
- 168 kr
Till pension
ITP
5 832 kr
Ej aktivt val - ITPK
Konsekvenser
Traditionell pensionsförsäkring
Inget återbetalningsskydd
Inget familjeskydd
Alecta förvaltar pensionen
36 2015-01
ITP
Familjepension - ITP 2
30 ibb
1 743 000 kr/år
Förmånstagare
- make/a, barn 20 år
16,25 %
20 ibb
Livsvarig pension
1 162 000 kr/år
32,5 %
435 750 kr/år
7,5 ibb
-
37 2015-01
Möjlighet att avstå
framtida premier
Förstärka ITPK
ITP
Slutbetalning - ITP 2
Tjänsteman som avgår ur tjänst tidigast
månaden efter 62 år, i pensioneringssyfte,
får ITP- och ITPK- premierna till 65 års
ålder betalda av försäkringen
38 2015-01
ITP
Sammanfattning - ITP 2
Premiebestämd
Förmånsbestämd
Sjukpension
sjukpenning
sjukersättning
Ålderspension
32,5%
32,5%
32,5%
Familjepension
16,25%
ITPK
30 ibb
20 ibb
65%
65%
65%
32,5%
(333 750)
(333 750)
(435 750)
(435 750)
10%*
15%
10%
-
7,5
* dag 91 – 360
Slutbetalning 62 år
39 2015-01
ITP
2%
av lön
Pension - ITP 2
Premiebestämd
Förmånsbestämd
Ålderspension
Familjepension
32,5%
16,25%
ITPK
30 ibb
20 ibb
65%
32,5%
10%
-
7,5 ibb
Slutbetalning 62 år
40 2015-01
ITP
2%
av lön
Alternativ ITP - ITP 2
Arbetsgivare kan erbjuda tjänsteman med lön över 10 ibb
(581 000 kr år 2015)
• Alternativ ITP (frilagd premie, premietrappa, ITPK etc)
• ITP 1
41 2015-01
ITP
Förändringar – ITP 2
• Familjeskydd (2007)
- utökat antal basbelopp och utbetalningstid
- familjeskydd
• Tjänstepension (2007)
- temporärt eller livsvarigt
• Familjepension (2008)
- möjlighet att förstärka ITPK
• Samordningsregeln (2009)
- borttagen för födda 1952 eller senare
• Lönekapning (2010)
- följer inkomstbasbeloppets förändring enl tabell
• Tjänstepension (2011)
- uttag helt eller delvis
• Kompletterande premier (2011)
- till ITPK
42 2015-01
ITP
Sammanfattning - ITP 2
Sammanfattning
Sammanfattning
Tjänstemän födda 1978 eller tidigare
ITPK – premiebestämd pension
Tillsvidare (inkl provanställning)
Lönetak 30 ibb
- minst 8 tim/vecka
Flexibelt uttag av ålderspension
Tidsbegränsad anställning (> 3 mån)
Sjukpension
Familjepension lön > 7,5 ibb
Förmånsbestämd pension
Slutbetalning 62 år
43 2015-01
ITP
Översikt - ITP 2
Sjukförsäkring
--28 år
ITPK
ITP 10% , 65% , 32,5%
Allmän pension
55 år
62 år
ITP - ålderspension
ITPK
ITP - familjepension
Förtida uttag
Slutbetalning
44 2015-01
ITP
65 år
Kostnaden - baseras på
ITP 1
ITP 2
Utbetald bruttolön per månad
Ålder
Pensionsmedförande lön
Tidigare intjänad ITP och eller
annan tjänstepension för personer födda
före 1952
45 2015-01
ITP
Premier - ITP 2
Premier 18 år
Lön 7,5 pbb Lön 7,5 pbb-7,5 ibb
Lön 7,5 ibb-30 ibb
Sjukförsäkring
0,06%
0,32%
0,32%
Premiebefrielseförs. *
0,05%
0,05%
0,39%
Totalt
0,11%
0,37%
0,71%
* inkl slutbetalning av ITP och ITPK
Individuella premier 28 år
Ålderspension
46 2015-01
ITPK
2,0%
Familjepension
ITP
Utjämning
0,60%
Premiemaximering - ITP 2
Premien för ålderspension är max
- 46,5 % på lönedelar > 7,5 – 30 ibb
- 5,8 % på lönedelar ≤ 7,5 ibb
7,5 ibb
maximerad
premie
5,8%
Bortfallande premie
Individuell premie
47 2015-01
ITP
Premier - tjänstemän
ITP 1
ITP 2
≤ 36 313 kr/mån
> 36 313 kr/mån
ITP*
4,64
30,89
ITP
TGL
0,20
0,00
TGL
ca 0,20
TFA
0,01
0,01
TFA
0,01
TRR**
0,30
0,30
TRR**
0,30
Totalt %
5,15
31,20
* Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår
** 0,70% för hängavtalsföretag
48 2015-01
ITP
max 30 ibb
Totalt %
ca 12,70
ca 13,20
Maximal kostnad - ITP 2
< 7,5 pbb
7,5 pbb-7,5 ibb
7,5 ibb-30 ibb
Sjukförsäkring
0,06
0,32
0,32
Premiebefrielseförs.
0,05
0,05
0,39
Ålderspension
5,80 (max)
5,80 (max)
ITPK
2,00
2,00
2,00
-
-
*
Utjämning
0,60
0,60
0,60
Totalt %
8,51
8,77
* 49,80
Familjepension
46,50 (max)
* tillkommer premie
familjepension
49 2015-01
ITP
Fonderat system - ITP 2
Premier betalas till pensionsåldern som ska
räcka till förväntade pensionsutbetalningar
Vid nyinträde
28
65 år
Vid lönehöjning
28
40
50
60
65 år
Avgång
Fribrev
När premiebetalning upphör
28
50 2015-01
ITP
40
50
65 år

similar documents