işletmelerde beceri eğitiminin koordinasyonu

Report
İşletmelerde Beceri Eğititimi (İBE) Koordinasyonu
Geliştirilmiş Model
Kullanım Kılavuzu
Uluslararası stajlar için ( büyük çoğunlukla ) uygundur
İŞLETMELERDE BECERİ
EĞİTİMİNİN
PLANLANMASI VE
REHBERLİĞİ
ÇALIŞMA HAYATI İŞBİRLİĞİ
PLANI
İşyeri analizi,
İşyeri veri tabanı
Çerçeve planı mutabakatı
Usta öğretici eğitimi
Bireyselleştirilmiş plan
Dönüt ve geliştirmeye
açık alanlar
Dönüt alınması ve analiz
edilmesi ;
operasyonel gelişim
Grup dönütü ,
Tecrübelerin paylaşımı
Dosyalama
İletişim
İŞLETMELERDE BECERİ
EĞİTİMİNİN BAŞLANGICI
İşletmelerde Beceri
Eğitiminin
koordinasyonu
Öğrenme ödevleri
Usta öğretici ile işbirliği
İŞYERİNDE İŞLETMELERDE
BECERİ EĞİTİMİNİN
KOORDİNASYONU
İŞLETMELERDE BECERİ
EĞİTİMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Metotlar
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuşturn Finland
İŞYERİ İŞBİRLİĞİ PLANI
İşyeri analizi
•
•
•
Çalışma tabanlı öğrenme kavramları
Müfredatın amaç ve hedeflerine uygun
işletmeler
Doğru usta öğretici seçimi
İşyeri veri tabanı
Usta öğretici eğitimi
•Ekami nin usta öğretici eğitimi için kendine has bir modeli
vardır
• eğitimli usta öğretici
• iş alanının bireysel ihtiyaçlarına göre organizasyon
• çoklu format gerçekleştirme
•Çoklu disiplinler ( sektör özelliklerine göre)
• öğretmen staj programını sistematik olarak düzenleme
•Öğretmen usta öğreticilere eğitim verir
•Tüm işletmelerin dökümentasyonunun
yapılması
Bireyselleştirilmiş plan
Çerçeve programının mutabakatı
• işletme ile öğrencinin mesleki pratik alanda
yeterliğe ulaşması için yapılacak planların
mutabakatının sağlanması
•Kişisel öğrenmenin parçası olarak çalışma tabanlı
öğrenme
•İstenilen mesleki yeterliğe ulaşmak için gerekli hedefler
•Okul , işletme ya da diğer yerlerde istenilen mesleki
yeterliğe ulaşmak için üzerinde çalışılacak öğrenme plan
taslakları
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN PLANLANMASI VE REHBERLİĞİ
Öğretmenin /uluslararası proje koordinatörünün
görevleri
•Uygun yerleri belirlemek
•Usta öğreticiyi staj için hazırlamak
•Öğrenciye iş güvenliği ve mesleki yeterlik sunumları
yaparak staj için hazırlamak
•Öğrenciye işletme seçiminde rehberlik etmek
•Öğrencinin staj sözleşmesini kontrol etmek
Usta öğretici görevleri
•Stajın hedef ve amaçlarını tanıtmak
•işyerini her yönüyle tanıtmak, kurallar, kısıtlamalar işleyiş
vs
•Çalışanları staj hakkında bilgilendirmek
•Kendini güncel tutmak
Pedagojik Çözümlemeler
Öğrencilerin koordinatörü olarak usta öğretici ve
öğretmenler
•Staj süreci için plan taslağı hazırlamak
•Öğrencini yapacağı ödevleri i detaylandıran ve mesleki
kazanımlarla ilgili sunumlar içeren bir plan taslağı
yapmak
•Öğrenci için gerekli imkan alet vs organize etmek
Usta öğreticileri izleme görevinde öğretmen
•Mesleki yeterlik ve ihtiyaçları usta öğretici ile analiz
etmek ve gözden geçirmek
Öğrenci sorumlulukları
•Stajın hedef ve amaçlarını tanıtmak
•Öğretmenin gözetiminde uygun işletme bulmak
•Staj için hedef ve amaçları bilmek
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN BAŞLANGICI
Öğretmenin/ Uluslararası Proje Koordinatörünün
Görevleri
•Usta öğreticiye staj hakkında bilgi vermek
•Hedefleri öğrenci ile tartışmak
•Mesleki yeterliğin kazanılması için bir plan yapmak
•Öğrenci ve işletme arasındaki sözleşmenin aktif olmasını
sağlamak
Usta Öğretici Görevleri
•Öğrenciye işletme kuralları hakkında bilgi vermek ( kurallar,
işleyiş vs)
•Mesleki yeterlilik sunumunun geliştirilmesinde yer almak
Öğrencinin Görevleri
• Hedeflerini belirlemek
•Mesleki yeterliğin geliştirilmesinde ve planlanmasında rol almak
•Öğrenme ve iş ödevlerini not almak
Pedagojik çözümlemeler
Öğrencilerin Koordinatörleri Olarak Öğretmen ve Usta
Öğreticileri
•Öğrencinin ihtiyaçlarına göre işe başlama programını
bölümlere ayırmak
•Öğrenci ile kuralların mutabakata varılması
•Ödevleri nasıl yapacakları konusunda mutabakat
sağlamak
•Öğrencini hangi yeterlik ve bilgilere sahip olduğunu açığa
çıkarmak ve öğrencinin bu süreçten ne elde edeceğini
bilmek
•Öğrenciye rehberlik etmek
Usta Öğreticileri İzleme Görevinde Öğretmen
•Öğrenci kişisel planını gözden geçirmek ve analiz etmek
•Asıl hedef ve amaçları gözden geçirmek
•Dönüt alma sürecinde usta öğreticiyi desteklemek
•Usta öğretici ile birlikte örneğin ödevler vererek öğrenme
durumları sağlamak
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN KOORDİNASYONU
Öğretmen / uluslararası proje koordinatörünün görevleri
•Öğrenci ile sözleşme
• öğrenciye rehberlik etme
•Usta öğreticiyi destekleme
•Hedef ve amaçları anlaşılır hale getirme
•Değerlendirme kriterlerini açıklamak
•Staj periyodunu düzenlemek
•Mesleki edinimleri belirlemek
•Staj süresince kendilerini geliştirmeyi sağlayan değerlendirme
sağlamak
Usta öğreticinin görevleri
•Eğitim birimiyle sözleşme sağlamak
•Öğrenci öğrenme sürecini gözden geçirmek
•İş sorumluluk ve ödevlerini öğretmek
•Sürece rehberlik etmek ve dönüt almak
•Mesleki kazanım ve staj sürecini tasarlamak
•İyi bir profesyonel örnek olmak
Öğrenci görevleri
•Öğrenmesine katkı sağlayacak ödev ve sorumluluklarını
bilmek
•Amaçlara katkı sağlamak
•Koordinatör öğretmen ile ile sözleşme imzalamak
•Çalışma tabanlı öğrenmenin uygulanması ve planlanmasında
görev almak
•Staj günlüğü tutmak
•Sorular sorarak bilgileri birleştirmek
•Diğer çalışanlarla uyum içinde olmak
Pedagojik Çözümlemeler
Öğrenci koordinasyonunda usta öğretici ve
öğretmenler
• öğrencinin ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapmak
•Farklı yöntem ve teknikler uygulamak
•Öğrencinin kendini değerlendirme yeteneğini
desteklemek ve geliştirmek.
•Görüş alışverişinde bulunarak düzenli dönüt almak
Öğrenme sürecinin değerlendiricileri olarak
öğretmen ve usta öğreticiler
•Staj hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesinin
değerlendirilmesi
•Cesaret ve destekleme
•Öğrencinin aldığı bilgiler doğrultusunda dönüt almak
•Öğrencinin neleri öğrenmesi gerektiği konusunda dönüt
almak
Usta öğretici izleme konusunda öğretmen
•Değerlendirme öğe ve kriterlerini usta öğretici ile
gözden geçirme ve analiz etme
•usta öğreticiyi dönüt alma sürecinde destekleme
• ara ödev konusunda mutabakat ve usta öğreticiye bu
görevleri hatırlatma
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretmenin / Uluslararası proje koordinatörünün görevleri
•Staj değerlendirmesi
•Mesleki kazanımların değerlendirilmesi
•Performansın gözden geçirilmesini sağlamak
•İşyerinin öğrenci için uygun olup olmadığını değerlendirme
PEDAGOJİK ÇÖZÜMLEMELER
Öğrenci koordinasyonunda öğretmen ve usta
öğretici
Öğrencinin kendini değerlendirmesini desteklemek
Kazanımların değerlendiricileri olarak öğretmen ve
usta öğreticiler
Usta öğreticinin sorumlulukları
• staj değerlendirmesi
•Mesleki kazanımların değerlendirilmesi
•Eğitim kurumu için dönüt almak
Öğrenci görevleri
•Öz değerlendirme yapmak
•Performansın gözden geçirilmesine katılmak
•Öğrencinin kendini değerlendirmesini desteklemek
•Daha önceden kararlaştırılmış değerlendirme öğe ve
kriterlerine dayalı kazanımların değerlendirilmesi
performans değerlendirmesini yürütmek
•Öğrencinin güçlü ve geliştirilmeye açık yönlerini
vurgulamak
•highlight the individual's strengths and development needs
•Mesleki kazanımları sebepleri ile derecelendirmek
Usta öğretici izleme konusunda öğretmen
Değerlendirme öğe ve kriterlerini usta öğretici ile
gözden geçirme ve analiz etme
•Açıklayıcı sorular sorarak örnekler isteme
•Usta öğreticiyi derecelendirme ve değerlendirme
sürecinde desteklemek
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.
DÖNÜT VE GELİŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR
Geliştirmeye açık ihtiyaçlara ilaveten dönütün alınması ve
analizi
•Performans süresince dönütün hem öğrenci hem de usta
öğreticiden alınması
•Koordinatör öğretmen alınan dönütlerle ilgili özet bir rapor
hazırlar
•Dönüt ilgili bölüm tarafından analiz edilir.
•Çalışma tabanlı öğrenme takımı dönütün toplanmasını ve
ihtiyaç analizinin yapılmasını koordine eder.
Grup dönütü ve tecrübelerin paylaşılması
• Koordinatör öğretmen tecrübelerin paylaşılması konusunda
grup dönütü almak için organize eder.
Dosyalama
•Dönüt dosyaları ilgili bölüm tarafından dosyalanır ve
saklanır.
İletişim
• Dönüt raporları işyerlerine eğitim kurumlarına bilgi amaçlı
gönderilir
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME
METOTLARI*
BECERİ NO: 2
Yabancı Dilde İletişim Becerileri
Dil Skalası
Dil Becerilerini Değerlendirme
(Uluslararası staj)
Beceri No: 3
Bilim ve Teknoloji alanındaki Matematiksel ve
Temel Kazanımlar
Beceri No: 4
Digital Yeterlik
Sunu Hazırlama
Modül Değerlendirme
Beceri No: 5
Öğrenmek için öğrenme
Beceri No: 7
Girişim ve Girişimcilik Duygusu
Beceri No: 8
Kültürel Farkındalık ve İfade
Ufuk Geliştirme Haritası
Günlük
(uluslararası staj)
Günlük
(sanal ortam)
günlük
(defter tutulması)
Öğrenci Günlüğü tutma
İBE Günlük analizi
En iyi hizmet Konsepti
Gizem Kutusu
İyi arkadaşlık ödülü
Grup blog
*Metotlar 6 temel beceriden geliştirilmiştir.
Orijinal Model Finlandiya’da Ammattisilta ESF Projesi ile oluşturulmuştur.

similar documents