MEB Kalite Ödülü Modeli

Report
MEB
EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ
MODELİ
9.Kalkınma Planı Hedefi (2007-2013)
"Kaliteli eğitim imkânlarının
yaygınlaştırılması amacıyla eğitim
kurumlarında kalite güvence sistemi
kurulacak, kalite standartları
belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim
kurumlarının yetkileri ve kurumsal
kapasiteleri artırılacak, performans
ölçümüne dayalı bir model
geliştirilecektir."
2
Kalite Güvencesi
Bir ürün veya hizmetin,
tanımlanmış kalite/performans
göstergelerini tam olarak yerine
getirdiğine dair güvence
sağlayabilmek için yapılan tüm
planlı ve sistematik işlemler,
etkinlikler bütünüdür.
3
Kalite Güvence Sistemi
Bir hizmet sektöründe;
– Görevlerin, sorumlulukların tanımlanması ve belgelendirilmesi,
– Çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi,
– Kalitenin; planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla
korunması,
– Hizmetten yararlananların gereksinimlerinin tam olarak ve
belirlendiği şekilde karşılanması
– İç ve dış denetimlerin yapılması …..gibi
aşamaları kapsar.
4
Kalite Güvence Sistemi Etkinlikleri












SWOT (GZFT) Analizleri,
Öz değerlendirme,
Örnek Kurum Seçme,
Karşılaştırma,
Vizyon, Misyon, ilke ve Değerleri Belirleme,
Stratejik Plan,
Kalite/Performans Göstergeleri,
Gelişim Planları,
Kalite Yönetimine Geçiş,
Gözden Geçirme, İyileştirme ve Geliştirmeler,
Sürekli İyileştirme (Kaizen),
Kalite Kültürü Oluşturma.
5
Kalite Kavramının Evrimi
Toplam Kalite
Yönetimi
Kalitenin Evrimi
Kalite Güvence
Kuruluşun tümüne
bakış
Kalite Kontrol
Bitmiş ürünün
kontrolü
• Bitmiş ürünün kontrolü yoluyla kalite
• Kontrol yönteminin geliştirerek ve
çeşitlendirerek iyileştirme
• Ürün odaklılık
1900
Üretim süreçlerine
odaklanma
• Üretim süreçlerinin kontrolü
• Teknik yöntemler
• Liderlerin kararlılık ve bağlılığı
• Çalışanların katılımı
• Sadece üretim süreçlerine değil
tüm süreçlere odaklanma
• Müşteri odaklılık
• Uzmanlar
• Süreç yönetimine yöneliş
1960
1980
Zaman
KALİTE İLE İLGİLİ KURUMSAL
PERFORMANSI ÖLÇEN MODELLER
 Malcolm Baldrige Modeli
 Deming Ödülü Modeli
 ISO 9001 (2000) Modeli
 CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli
 İskoçya Eğitim Modeli
 ECIS/CIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği/Uluslararası Okullar Konseyi)
Akreditasyon Standartları
 EFQM Mükemmellik Modeli
 MEB Eğitimde Kalite Ödülü Modeli
Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji ve Eylem Planları
2 Strateji
5 İKY odaklılık
Planlama
% 8,5
% 8,5
7 İş
1 Liderlik
%12,5
Sonuçları
% 45
3 Öğrenci ve
6 Eğitimsel ve
Paydaş
Odaklılık
% 8,5
Destek Süreç
Yönetimi
% 8,5
4
B i l g i v e A n a l i z i %8.5
Malcolm Baldrige Modeli
1 Politika
SİSTEM
FAALİYET
2 Organizasyon
3 Bilgi
10 Gelecek
Planları
4 Standartlaştırma
6 Kalite
Güvencesi
7 Bakım
8 İyileştirme
5 İnsan Kaynağı
9 Sonuçlar
Deming Ödülü Modeli
ISO 9001 -2000 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
1. Kapsam
2. Referanslar
3. Terimler ve Tanımlar
4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri
5. Yönetimin Sorumluluğu
6. Kaynak Yönetimi
7. Süreç Yönetimi
8. Ölçme, Analiz, İyileştirme
CEDEFOP Modeli
(Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi)
Amaç ve
Plan
Geri Bildirim
ve Değişim
Süreçleri
Metodoloji
Ölçme ve
Değerlendirme
Uygulama
İskoçya Eğitim Modeli
1. Müfredat
2. Ders Başarısı
3. Öğrenme-öğretme
4. Öğrencilere Rehberlik
5. Okul Ortamı/Çevre
6. Kaynaklar
7. Yönetim, Liderlik, Kalite Güvencesi
ECIS/CIS Akreditasyon Standartları
(Avrupa Uluslararası Okullar Birliği/Uluslararası Okullar Konseyi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Felsefe ve Hedefler
Organizasyon ve İdare
Öğretim Kadrosu
İlköğretim Ana – Hazırlık Sınıfları Öğretim Programı
İlköğretim 1. – 5. Sınıflar Öğretim Programı
İlköğretim 6. – 8. Sınıflar Öğretim Programı
Lise Öğretim Programı
Özel Eğitim
Rehberlik Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri ve Güvenlik
Öğrenci Hizmetleri
Öğrenci Yaşamı
Kütüphane / Medya Merkezi
Okulun Fiziki Olanakları
Finans ve Finans Yönetimi
Öğrencilerin Ölçme – Değerlendirmesi
GİRDİLER
Liderlik
%10
SONUÇLAR
Çalışanlar
%9
Müşteri ile
İlgili Sonuçlar
Politika
ve Strateji
%8
Çalışanlarla
İlgili Sonuçlar
İşbirlikleri
ve
Kaynaklar
%9
%20
Süreçler
%14
%9
Temel
Performans
Sonuçları
%15
Toplumla İlgili
Sonuçlar
%6
YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME
14
EFQM Mükemmellik Modeli
EFQM Modeli ve Atasözlerimiz
Negatif Bakış
İnsan Kay.Sonuç
(Ne kadar köfte
o kadar iş)
İnsan Kay.
(Emir demiri
keser)
Liderlik
(Balık
baştan
kokar)
Politika Strateji
(Gün Ola
harman ola)
Ortaklık Kaynaklar
(Ayağını yorganına
göre uzat)
Süreçler
(Saldım
çayıra
Mevla’m
kayıra)
Müşteri Sonuç.
(Satılan mal
geri alınmaz)
Toplum. Sonuç.
(El elin eşeğini
türkü söyler arar)
Inovasyon ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirme)
Üstüne vazife olmayan işlere karışma
Ana
Performans
Sonuçları
(Bana
değmeyen
yılan bin
yıl yaşasın)
(Takdiri
İlahi)
15
EFQM Modeli ve Atasözlerimiz
Pozitif Bakış
İnsan Kaynakları
Liderlik
(Bir
ülkede
iki şey
düzelince
o ülke de
düzelir.
Bunlar
alimler
ve
amirlerdir)
(Testiyi kıranla
suyu getiren
farklıdır)
Politika Strateji
(Yanlış hesap
Bağdat’tan döner)
Ortaklık Kaynaklar
(Ucuz alan pahalı alır)
(Bir elin nesi var iki
elin sesi var)
İK Sonuçları
Süreçler
(Sevelim
sevilelim)
Müşteri Sonuç.
(Çiftçinin
ambarı
sabanın
ucundadır)
(Vakit
nakittir)
(Müşteri
velinimetimizdir)
Toplum. Sonuç.
(Ekmeden
biçilmez)
Yenileşme ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirelim)
Ana
Performans
Sonuçları
(Yazın başı
pişenin
kışın
aşı pişer)
(Varsa
hünerin,
var her
yerde
yerin)
16
(Üstümüze vazife olmayan işlere karışalım) (Birbirimize işlerimizi öğretelim)
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
PGM/YÖDGED
GİRDİLER
İŞLEMLER
SONUÇLAR
Öğrenci, Veli,
İşletme ve
Hizmetten
Yararlananlar ile
İlgili Sonuçlar
% 25
Okul/Kurum
Planı
%9
Liderlik
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Süreç
Yönetimi
%9
%6
% 12
Maddi
Kaynakların, Bilgi
Birikiminin ve
İşbirliklerinin Yönetimi
%4
Çalışanlar ile
İlgili Sonuçlar
% 13
Finansal
ve
Temel
Performans
Sonuçları
% 17
Toplumsal-Sosyal
Sorumluluk ile
İlgili Sonuçları
%5
YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli
17
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ
GENEL YAPISI
9 ANA KRİTER,
(Girdi ve İşlemler Kriteri)
(Sonuç Kriteri)
39 (+11)* Alt Kriter
+ 114 (+29)* Gösterge
153 (+40)* = 193*
bulunur.
* Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı
18
PGM/YÖDGED
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İKİ TEMEL
SONUÇTAN BİRİNE ULAŞILIR:
Kriterin alt göstergesi
1- İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANDIR (İAA)
veya
2- KUVVETLİ YÖN (KY) dür.
19
GİRDİ KRİTERLERİ
ALT KRİTERLER
1
Liderlik
1a
2
Okul/Kurum Planı
3
İnsan Kaynakları
Yönetimi
4
Maddi Kaynakların, Bilgi
Birikiminin ve
İşbirliklerinin Yönetimi
5
Süreçler
5a
1b
5b
1c
5c
• “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır.
1e
1d
5d
5e
PGM/YÖDGED
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ
DEĞERLENDİRME MANTIĞI
• TASARIM
– MEVZUATA UYGUNLUK
– BİLİMSELLİK
– SONUÇ ALINABİLİRLİK
• UYGULAMA
– SİSTEMATİK UYGULAMA
• İZLEME VE DEĞERLENDİRME
– DÜZENLİ GÖZDEN GEÇİRME VE GELİŞTİRME/İYİLEŞTİRME
– KIYASLAMA VE GELİŞTİRME/ İYİLEŞTİRME
21
PGM/YÖDGED
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
TASARIM; teknik, araç ve gereç anlamına
gelir. Modelin sorguladığı alanın hangi
yöntem, teknik, araç ve gereçle yapıldığının
belirlendiği boyuttur.
Tasarım incelenirken;
•Mevzuata uygunluk,
•Bilimsellik ve
•Sonuç alınabilirlik
bakımından incelenir.
22
PGM/YÖDGED
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
UYGULAMA;
TASARIMIN OKULUN/KURUMUN İLGİLİ BÜTÜN
BÖLÜMLERİNDE PERİYODİK -SİSTEMATİK- OLARAK
HAYATA GEÇİRİLMESİ ANLAMINA GELİR.
23
PGM/YÖDGED
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
İZLEME VE DEĞERLENDİRME;
Tasarım ve uygulamanın makul bir dönemde
amaca ne kadar hizmet ettiğinin test edilmesi,
Gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,
Bu aşamada ilgili alanda başarısı ile bilinen
okulların incelenmesi (Benchmarking: Kıyaslama
yapılması) ve
Buradaki uygulamaların transfer edilmesi veya
tasarım ve uygulamanın başarısının teyit edilmesi
24
ile ilgilidir.
1. Kriter: Liderlik (90 Puan)
Alt Kriterler
a)
Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini
nasıl oluşturmaktadır?
b)
Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta
ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar?
c)
Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye
ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır?
d)
Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve
yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları,
etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.)
e)
Liderler okul/kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan
kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (Bu kesimlerin istek,
beklentileri dinleme, yanıtlama ve önerileri alma, başarıları tanıma, takdir
etme vb.)
f)
Okulda/kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte,
değerlendirmekte ve iyileştirmektedir?
g)
Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır?
h)
Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine
nasıl destek olmaktadır?
25
1. Kriter: Liderlik (90 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler
 Liderler; işletmeler, sosyal ortaklar,
işçi/işveren sendika ve konfederasyonları,
meslek kuruluşları ile STK’larla ilişkileri
nasıl yönetmektedir?
 Liderler, İl Meslekî Eğitim Kurulu ile olan
ilişkileri nasıl yönetmektedir?
26
2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı
(90 Puan)
Alt Kriterler
a)
Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır?
b)
Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını (özdeğerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, Bakanlık plânlamalarını, yakın
çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan
gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır?
c)
Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını nasıl tespit
etmekte ve planlarına nasıl yansıtmaktadır?
d)
Okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve
planlamaya nasıl yansıtmaktadır?
e)
Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını,
hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl
belirlemektedir?
f)
Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl
değerlendirmektedir?
g)
Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl
ilişkilendirmektedir?
h)
Okul/kurum, eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi
nasıl yapmaktadır?
i)
Okul/kurum, stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın
yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve
güncellemektedir?
27
2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler
 Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; işgücü
piyasasının durumunu, nasıl dikkate almaktadır?
 İl ve Bakanlık düzeyindeki Meslekî Eğitim Kurulları nasıl
izlenmektedir.
 İşgücü piyasasının durumu, işletmelerin beklenti ve
ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb.
hususların dikkate alınarak eğitim
programlarının/planlarının hazırlanması/ güncellenmesi
nasıl yapılmaktadır?
 İşgücü durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları,
pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların
dikkate alınarak eğitim ortamının, araç-gereç ve
donanımın hazırlanması/güncellenmesi nasıl
yapılmaktadır?
28
 Mezunların istihdamı ve izlenmesi nasıl yapılmaktadır?
3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi
(60 Puan)
Alt Kriterler
a)
Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum
içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır?
b)
Çalışan performansının değerlendirilmesi, uygun bir şekilde takdir edilmesi ve
ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
c)
Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır?
d)
Ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır?
e)
Çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır?
f)
Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl
yapılmaktadır?
g)
Okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımlarının yapılması,
okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev,
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır?
h)
Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin
değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?
i)
Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl
yapılmaktadır?
j)
Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması
nasıl sağlanmaktadır?
29
3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler
 Ulusal ve uluslar arası eğitim olanaklarının
değerlendirilerek çalışanların meslekî bilgileri
nasıl güncellenmektedir?
 Çalışanlar ile iş piyasasının ilişkilerinin
geliştirilmesi, öğretmenlerin işbaşı eğitimleri
nasıl sağlanmaktadır?
 Usta öğretici vb. öğretmen dışındaki eğitmen
ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması; bu tür
personelin izlenmesi ve değerlendirilmesi nasıl
yapılmaktadır?
30
4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve
İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan)
Alt Kriterler
a)
Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem
planlarını/gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl
kullanmaktadır?
b)
Okul/kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir?
c)
Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak
nasıl kullanmaktadır?
d)
Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizlik
ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır?
e)
Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okula/kuruma nasıl
kazandırılmaktadır?
f)
Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl
yararlanmaktadır?
g)
Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir?
h)
Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır?
31
4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve
İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler
 Atölyelerin amacına uygun, etkin ve verimli
kullanılması nasıl sağlanmaktadır?
 Temrinlik malzemenin sağlanması, etkin
ve verimli kullanılması nasıl
yapılmaktadır?
32
5. Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan)
Alt Kriterler
a) Okul/kurum süreçleri nasıl analiz
edilmekte ve tanımlanmaktadır?
b) Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl
belirlemektedir?
c) Okul/kurum süreçlerinin performansı
nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir?
d) Okul/kurum süreçleri nasıl gözden
geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?
33
SONUÇ KRİTERLERİ
6
ÖĞRENCİ, VELİ
VE HİZMETTEN
YARARLANANLAR
İLE İLGİLİ
SONUÇLAR
6b
6a
9b
9a
9
FİNANSAL
VE TEMEL
PERFORMANS
SONUÇLARI
 Olumlu eğilimlerin varlığı
 Hedeflere erişim
 Sonuçların okul/kuruma ait
olması
 Karşılaştırma (İl Ortalamaları,
Türkiye Ortalaması ve En
İyilerle)
 Kriter göstergelerinin
tamamını kapsaması
 Alanla ilgili olanları kapsaması
• “NE” elde edildiğini incelemektedir.
34
PGM/YÖDGED
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI
SAYISAL SONUÇ
 EĞİLİM GÖSTERME (olumlu eğilim veya yüksek performans)
 HEDEF VE HEDEFE ULAŞMA (uygun hedefler)
 KARŞILAŞTIRMA (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle)
 SONUÇLARIN OKUL/KURUMA AİT OLMASI
KAPSAM
 KRİTER GÖSTERGELERİNİN TAMAMINI KAPSAMASI
 ALANLA İLGİLİ OLANLARI KAPSAMASI
35
Kriterler Arası İlişkiler
• Kriter
•
•
•
•
3.
5.
4./5.
2.
&
&
&
&
7.
6.
9.
1.– 9.
36
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili
Memnuniyet Sonuçları (70 Puan)
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Okul/kurum hizmetlerine ulaşma
İletişim
Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.)
Güvenilirlik
Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri
Güvenlik
Kararlara katılım
Öğrenci işleri
Ders programları
Öğrenme/öğretme yöntemleri
Sınıf ortamı
Ders araç gereçleri
Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği)
Okulun fiziki ortamı
Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa)
Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif vb. faaliyetler
Belirli gün ve hafta kutlamaları
Öğrenci kulüpleri
Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür
Olumlu davranış kazanma
37
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili
Memnuniyet Sonuçları (40 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
Atölye eğitimi
İşletmelerdeki eğitim
Rehberlik ve danışmanlık
İşe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanma
38
6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet
Sonuçları (60 Puan)
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Okul/kurum hizmetlerine Ulaşma
İletişim
Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.)
Güvenilirlik
Rehberlik ve yönlendirme
Güvenlik
Kararlara katılım
Öğrenci işleri
Ders programları
Sınıf ortamı
Ders araç gereçleri ve donatım
Ders arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği)
Okulun fiziki ortamı
Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa)
Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler (katılımcı veya izleyici olarak)
Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür
Olumlu davranış kazanma
39
6a.2 Kriter: Veli ile İlgili
Memnuniyet Sonuçları (40 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1. Atölye eğitimi
2. İşletmelerdeki eğitim
3. Rehberlik ve danışmanlık
40
6a.3 Kriter: İşletme ile İlgili
Memnuniyet Sonuçları (50 Puan)
Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
İletişim
İşbirliği
Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.)
Güvenilirlik
Kararlara katılım
Okulda uygulanan programların niteliği ve yeterliliği
Program geliştirme
Eğitimcilerin yeterliliği
Eğitim araç-gerecinin, okul ve atölye donanımının yeterliliği
İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin işe ilişkin tavır tutum
ve davranışları
İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin ekip çalışmalarına
yatkınlığı
İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin bilgi ve iletişim
teknolojilerine yatkınlığı
İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi
41
6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile
İlgili Performans Sonuçları (120 Puan)
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Öğrenci devamsızlık oranları
Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları
Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları
Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları
Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları
Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları
Rapor alan öğrenci sayıları
Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları
Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları
Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayıları
Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları
Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları ve bu
faaliyetlere katılım oranı
Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları
Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları
Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar
Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar
Okulda üretilen proje sayısı
Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan projelerle ilgili sonuçlar
İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı hizmetleri
doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar
42
6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile
İlgili Performans Sonuçları (120 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları,
İşletmelerde pratik eğitim yaptırılan öğrenci sayısı,
Öğrenci, veli ve işletmeden gelen öneri/dilek sayıları,
Öğrenci, veli ve işletmeden gelen şikayet sayıları,
Öğrenci, veli ve işletmelerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü)
katılım sayıları,
Okulda/işletmede kaza geçiren öğrenci sayıları,
Öğrenci, veli ve işletmelerin memnuniyet anketlerine cevap
verme oranları
İşbirliği yapılan işletme sayıları,
İşletmelerle ortak yürütülen proje/faaliyet sayıları
43
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili
Memnuniyet Sonuçları (80 Puan)
Göstergeler
1.
Kariyer geliştirme
2.
İletişim
3.
Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması)
4.
Fırsat eşitliği
5.
Kararlara katılım
6.
Yönetimden memnuniyet
7.
Takdir-tanıma sistemi
8.
Performans değerlendirme sistemi
9.
Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar
10. Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.)
11. Okulda bulunan araç, gereç
12. Okul/Kurum ortamı (fiziki şartlar ve psiko-sosyal şartlar)
13. Çalışana okul tarafından sağlanması gereken hizmetler
44
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet
Sonuçları (80 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1. Atölye ortamı ve donanımı
2. Okulun işletme seçimi
45
7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili
Performans Sonuçları (50 Puan)
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
İyileştirme ekip sayısı, çalışanların katılım oranları
Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları
Önerilerin dikkate alınma oranı
Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları
Şikayetlerin dikkate alınma durumu
Eğitim ve gelişim düzeyleri (örneğin: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora
yapanlar)
Yıllık kişi başına alınan hizmet-içi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı)
Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı
Memnuniyet anketlerine katılım oranları
Sevk, izin ve rapora dayalı devamsızlık durumu ve çalışan sayısına oranı
İş kazaları
Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi
Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel,
sportif vb. etkinlikler) her bir alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım oranları
İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri
doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar
46
8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk
ile ilgili Performans Sonuçları (50 Puan)
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve
çevre ile olan ilişkileriyle ilgili sonuçlar
Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin
sonuçlar
Doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar
Okul/kurumun medyada yer almaya ilişkin sonuçlar
Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle
ilgili sonuçlar
Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı
bireylere sağlanan desteğe ilişkin sonuçlar
Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı
Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda
toplumsal sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı
47
9a. Kriter: Finansal Sonuçlar
(30 Puan)
Göstergeler
1. Gelir ve gidere ilişkin sonuçlar
2. Harcamaların okul/kurum stratejik
plan ve eylem planları ile uyumu
3. Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar
4. Bütçe hedeflerine ulaşma oranı
48
9a. Kriter: Finansal Sonuçlar
(30 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1. Üretim miktarı, satışlar kârzarar durumu
49
9b. Kriter: Temel Performansa
İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan)
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri
Bir üst öğrenim kurumuna sınavla yerleştirilen öğrenci oranları
Bir üst öğrenim kurumuna sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları
Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları
Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu
Ulusal ve uluslar arası düzenlenen yarışmalarda alınan sonuçlar
Okulda üretilen projeler, yayınlar vb. alanlara ilişkin sonuçlar
Süreçlere ilişkin sonuçlar
Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar
Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar
Merkezi sistem sınavları ile il düzeyinde yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar
Bina, donanım, araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili kullanımına
ilişkin sonuçlar
Öğrenci/öğretmen oranı
Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı
Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar
Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları
Teftiş puanları, okulu başarılı gösterebilecek diğer uygulamalara ilişkin sonuçları
50
Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili sonuçlar
9b. Kriter: Temel Performansa
İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan)
Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler
1. Mezun olduğu alanda istihdamı sağlanan
öğrenci sayıları
2. İstihdam sayısının mezunlara oranı
3. Mezunlara yönelik talebe ilişkin sonuçlar
4. Yeni uygulamaya konan programlar,
yöntem ve teknikler
5. Alanı ile ilgili bir üst öğrenim kurumuna
yerleştirilen öğrenci sayıları
51
Boyut
Girdiler
İşlemler
Sonuçlar
Kriter
Puanı
Kriterler
Kriter
No
Kriter Boyut
%
1
Liderlik
90
9
2
Okulun/Kurumun Planı
90
9
3
İnsan Kaynakları Yönetimi
60
6
4
Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi
40
4
5
Süreç Yönetimi
120
12
6a.1
Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
70
6a.2
Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
60
250
25
6b
Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları
7a
Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
7b
Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
130
13
8a
Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans
Sonuçları
50
5
9a
Finansal Sonuçlar
9b
Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
170
17
28
12
120
80
50
30
140
Toplam
%
1000
60
52
100
100
Boyut
Girdiler
İşlemler
Kriterler
Kriter
No
Kriter
Puanı
Kriter
Boyut
%
%
1
Liderlik
90
9
2
Okulun/Kurumun Planı
90
9
3
İnsan Kaynakları Yönetimi
60
6
4
Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin
Yönetimi
40
4
5
Süreç Yönetimi
120
12
6a.1
Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
40
6a.2
Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
40
6a.3
İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
50
250
25
6b
Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans
Sonuçları
130
13
50
5
170
17
80
7b
Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
50
8a
Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans
Sonuçları
9a
Finansal Sonuçlar
9b
Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
30
Toplam
12
120
Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
Sonuçlar 7a
28
140
1000
60
53
100 100
1 Kriter: Liderlik (90 Puan)
Değerlendirme Mantığı
Tasarım
Mevzuata Uygunluk
Bilimsellik
Sonuç Alınabilirlik
Alt Kriterler
a)
b)
Uygulama
Sistematik Uygulama
c)
İzleme ve Değerlendirme
Düzenli
Gözden
Geçirme
ve
Geliştirme/İyileştirme
Kıyaslama ve Geliştirme/ İyileştirme
d)
e)
Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini
nasıl oluşturmaktadır?
Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl
yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder
olmaktadırlar?
Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa,
öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır?
Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve
yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon
çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.)
……………….
1
(0-9)
2
(10-22)
3
(23-35)
4
(36-49)
5
(50-67)
6
(68-90)
Kriterin
alt
kriterleri
ile
ilgili
hiç kanıt
yok
Kriterin
alt
kriterleri
ile ilgili
tasarım
kanıtları
var
Kriterin
alt
kriterleri
ile ilgili
uygulama
kanıtları
var
Kriterin
alt
kriterleri ile ilgili
sistematik
uygulama
kanıtları var
Kriterin
alt
kriterleri ile ilgili
düzenli gözden
geçirme
ve
geliştirme/
iyileştirme
kanıtları var
Kriterin alt kriterleri
ile ilgili kıyaslama
örnekleri
ve
geliştirme/iyileştirme
kanıtları var
Puan
(*)
54
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan) ML (40 Puan)
Değerlendirme Mantığı
Sayısal Sonuç
Eğilim Gösterme
Hedef ve Hedefe Ulaşma
Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye
Ortalaması ve En İyilerle)
Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması
Kapsam
Kriter
Göstergelerinin
Tamamını
Kapsaması
Alanla İlgili Olanları Kapsaması
Göstergeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Okul/kurum hizmetlerine ulaşma
İletişim
Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.)
Güvenilirlik
Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri
Güvenlik
Kararlara katılım
Öğrenci işleri
Ders programları
Öğrenme/öğretme yöntemleri
. …………………………………
1
(0-7)
2
(8-17)
3
(18-27)
4
(28-37)
5
(38-52)
6
(53-70)
Kriterin
göstergeleri
ile
ilgili
sonuç yok
Kriterin
göstergeler
i ile ilgili 1
yıllık
sonuç var
ve hedefi
karşılıyor
Kriterin
göstergeler
i ile ilgili 2
yıllık
olumlu
sonuç var
ve
hedefleri
karşılıyor
Kriterin
göstergeleri
ile
ilgili 3 yıllık sonuç
var,
hedefleri
karşılıyor
ve
göstergelerle ilgili
az
sayıda
karşılaştırma var
Kriterin
göstergeleri
ile
ilgili
3
yıllık
olumlu sonuç var,
hedefleri karşılıyor
ve
göstergelerin
çoğunluğunda
karşılaştırma var
Kriterin göstergeleri ile
ilgili 3 yıllık olumlu
sonuç var, hedefleri
karşılıyor
ve
göstergelerin tamamında
karşılaştırma
var
Sonuçlar okula/kuruma
ait
ve
kapsamı
karşılıyor
Puan
(*)
55
(*) Her bir puanlama aralığında; sonuçların okula/kuruma ait olduğu ve hedef kitleyi (öğrenciyi) kapsadığı varsayılarak puan verilir.
Kriter
Sıra
No
Kriter
Puanı
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Verilen
Puan
GİRDİER
1
Liderlik
90
2
Okulun/Kurumun Plânı
90
3
İnsan Kaynakları Yönetimi
60
4
Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi
40
İŞLEMLER
5
Süreç Yönetimi
120
SONUÇLAR
6
a.1
Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
70
a.2
Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
60
b
Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları
120
a
Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
80
b
Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
50
7
130
Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
8
a
9
b
250
50
Finansal Sonuçlar
30
Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
140
170
TOPLAM PUAN
56
1000
Kriter
Sıra
No
Kriter
Puanı
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Verilen
Puan
GİRDİER
1
Liderlik
90
2
Okulun/Kurumun Plânı
90
3
İnsan Kaynakları Yönetimi
60
4
Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi
40
İŞLEMLER
5
Süreç Yönetimi
120
SONUÇLAR
a.1
Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
40
a.2
Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
40
a.3
İşletme ile İlgili Memnuniyeti Sonuçları
50
b
Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları
120
a
Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları
80
Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları
50
6
7
b
250
130
Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
8
50
a
Finansal Sonuçlar
30
b
Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar
140
9
170
TOPLAM PUAN
57
1000
1. Adım: Eğitimde Kalite Ödülü Başvuru Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi
2. Adım: Bakanlık Değerlendiricilerinin belirlenmesi
EĞİTİMDE
KALİTE
ÖDÜLÜ
SÜRECİ
3. Adım: Bakanlık Değerlendirici Ekibin Eğitilmesi
4. Adım: Rapor Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması
5. Adım: Bireysel Değerlendirme
6. Adım: Bireysel Değerlendirme Sonuçlarının Sekreterya’ya Teslimi
7. Adım: Ödül Başvuru Raporlarının Değerlendirilmesi
8. Adım: Uzlaşım Toplantısı
A
D
I
M
L
A
R
I
9. Adım: “Okul/Kurum” ve “Ekip” Kategorilerinde İlk 10’a Girenlerin Belirlenmesi
10. Adım: İlk 10’a Giren Okul/Kurum ve Ekiplerin Açıklanması
11. Adım: Saha Ziyaretine Gidecek Ekip Liderleri ve Üyelerinin Belirlenmesi
12. Adım: Saha Ziyaretinde Görüşüleceklerin Belirlenmesi
13. Adım: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi
14. Adım: Saha Ziyareti Değerlendirme Raporlarının Sekreterya’ya Teslimi
15. Adım: Saha Ziyareti Raporlarının İncelenmesi, Dereceye Girenlerin Belirlenmesi
16. Adım: Ödül Törenine Katılacaklara Gerekli Duyurunun Yapılması
17. Adım: Ödül Alacak Okul/Kurum Temsilcilerinin Ankara’da Misafir Edilmesi
18. Adım: TKY Uygulamaları Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni
Kalite yönetiminde kararlı olun!”

similar documents