PuP1 F3

Report
Produktmodellering:
Egenskaper, spesifikasjoner og B3
1
1
Produktegenskaper
Inngående forståelse av brukeren og bruksmåte er en
forutsetning for å skape konkurransekraft. Brukeren er
kilden til gode produktegenskaper.
Følgende beskrivelser presenteres:
 Bruker, Bruksmåte og Brukssituasjon
 Brukerkravspesifikasjon
 Teknologispesifikasjon
 Produktspesifikasjon
2
2
Produktegenskaper
•Hva er kvalitet?
kvalitet er graden av oppfyllelse av brukerens forventninger
3
3
Produktegenskaper
o Brukeren utpeker selv hva han oppfatter som kvalitet og tillegger den
verdi etter en personlig målestokk. Konstruktøren må sørge for å gjøre kvalitet
objektivt og målbart.
4
o Brukeren har behov og forventninger til kvaliteten av det produkt som
oppfyller et behov. Konstruktøren fastlegger den forretningsmessige
synsvinkelen.
4
Kvalitet
•
To interessentgrupper, to typer kvalitet
•Q-egenskaper; kvalitetsegenskaper, dvs. de egenskaper som
tilgodeser de eksterne interessenter hvor brukeren er den viktigste.
•q-egenskaper; dvs. de effektivitetsegenskaper som tilgodeser de
interne interesser.
“Store Q”
“Lille q”
5
5
Kvalitet
Kvalitet handler om produktegenskaper
Store-Q: Et mål på i hvilken grad
produktet oppfyller brukernes og
kundenes ønsker og forventninger
Lille-q: Et mål på i hvilken grad
det enkelte eksemplar oppfyller
bedriftens interne spesifikasjoner
6
6
Kvalitet
Q
Vi må vite:
-hvilke brukere/brukergrupper
-hva de legger vekt på – hva de
liker og ønsker
-hva som vil få dem til å kjøpe
et produkt
Dårlig sykkel / god sykkel?
7
7
Produktegenskaper
8
Pliktegenskaper:
-Egenskaper som alle produkter
i aktuelle gruppe forventes å
ha
Bidrar ikke til å selge
produktet, men hvis
de mangler ....
Posisjoneringsegenskaper:
-Egenskaper som gjør det
enkelte produktet unikt eller
gir det spesielle kvaliteter fra
et bruker/kunde-perspektiv
Skal skape
begeistring!
8
Kvalitet
q
Vi må vite:
-hvilke leverandører, hvilke
komponenter
-hvor skal det produseres og av
hvem
-egenskaper ved produksjonsog leveransesystemet
Dårlig sykkel / god sykkel?
9
9
Komponenters grunnegenskaper
Når man skal beskrive en komponent,
bruker man grunnegenskapene:




Form
Dimensjoner
Overflate
Materiale
.. og for sammensatte produkter har vi i
tillegg:
 Struktur
10
10
Hvordan komme fram til en spesifikasjon?
Marked Bruker, Bruksmåte,
Brukssituasjon
Teknologi
11
Teknologianalyse
Omforming til tekniske
kriterier
Produktspesifikasjon
11
Spesifikasjon
Bruker og bruksanalyser
Det er tre grunnleggende spørsmål vi må finne svar på:
• Hvem er brukeren?
• I hvilke situasjoner brukes produktet?
• Hvordan brukes det?
• B3 = Bruker + Brukssituasjon + Bruksmåte
12
12
Spesifikasjon
Bruker og bruksanalyser
Interessentanalyse: Også andre enn brukerne har interesse
av at produktet har gode egenskaper
Transportfolk
Salgsfolk
Vedlikeholds- og
renholdsfolk
13
Administrasjonsog innkjøpsfolk
Sluttbrukere
Resirkulering og
renovasjon
Hvem tar beslutningen om å kjøpe produktet?
Hva er avgjørende for den som tar denne beslutningen?
13
Spesifikasjon
Bruker og bruksanalyser
Interessentkart
(andre
interessenter)
-...
-god å skjenke
av
-lett å forstå
Butikk
Transportør
-pen
-lite volum
-fin innpakning
-tåler hard
behandling
-pen på bordet
-god
fortjenestemargin
-solid
innpakning
Rengjøringsfolk
-få varianter
Produsent
-lav pris
-passer i
hyllene
-...
-tåler oppvaskmaskin
-lite volum
-holder på
varmen
Innkjøper
-null vedlikehold
14
Bruker
-tåler oppvaskmaskin
-lett å holde
rein
14
Spesifikasjon
Bruker og bruksanalyser - Brukere (kunder)
Brukerprofil
Statistiske data som for
eksempel:
• Alder
• Kjønn
• Språk
Fysiske egenskaper som for eksempel:
• Kroppsmål (er brukeren for eksempel et barn?)
• Spesielle behov (om brukeren for eksempel er
funksjonshemmet)
Spesielle egenskaper
• Utdanning
• Yrke
• Generelle interesser
• Smak og preferanser (dette kan fortelle
mye om hva slags ”type” brukeren er.
Hjelper til å gi konstruktøren et bilde av en
virkelig person).
15
Mentale egenskaper som for eksempel:
• Evne til å tilegne seg nye bruksmåter
• Evne til å forstå brukerveiledninger (det
er for eksempel forskjell på barn,
ungdom voksne og eldre).
Brukerens forhold til produktet
• Er brukeren vandt til denne type produkt?
• Er dette en ekspertbruker, hobbybruker eller
av en noe mer motvillig karakter?
• Hva vil denne brukeren oppfatte som
pliktegenskaper ved vårt produkt, og hva vil
oppfattes som posisjoneringsegenskaper?15
Spesifikasjon
Beskrivelser; Brukerprofil
16
16
Spesifikasjon
Bruker og bruksanalyser; Brukeren (kunder);
Brukssituasjon
Finn de typiske situasjonene!
Hvem bruker produktet? Når? I hvilken anledning?
Under hastverk? Osv.
Om vi tenker på ei kaffekanne vil typiske brukssituasjoner kunne være:
• Når familien er samlet foran TVen.
• I alle slags kaffeslaberas.
• På stuebordet sammen med en dunk heimbrent et sted i Trøndelag.
• På kjøkkenbenken mens den vaskes.
• Foran kaffetrakteren mens den fylles.
• På bordet på et møterom.
• ...finn andre typiske situasjoner...
17
17
Spesifikasjon
Bruker og bruksanalyser; Brukeren (kunder);
Bruksmåte
Hvordan brukes produktet?
Ting det kan være viktig å ta rede på om bruken av ei kaffekanne
er for eksempel:
• Hvordan fylles den?
• Fylles den med kaffe eller vann?
• Står den lenge før den tømmes?
• Vaskes den i maskin eller for hånd?
• Tømmer folk selv i koppene sine eller serveres de av andre?
• Transporteres den langt mellom fylle- og tømmested?
18
18
Spesifikasjon
Beskrivelser; Storyboard (bruksmåte og brukssituasjon)
19
19
Spesifikasjon
Noen vanlige spørsmål:
• Hvordan bruker du produktet?
Metoder for observasjon og datainnsamling.
• Hva er det liker ved eksisterende produkt
• Brukerintervju
• Hva er det du misliker med eksisterende
• Observasjoner av produktet i bruk
• Hvilke forbedringer vil du foreslå?
Fokusgruppe
Statistiske metoder
Intervju
Gjennom å snakke med brukere får vi innblikk i deres opplevelse av et
produkt. Skal vi forbedre en kaffekanne bør vi spørre hvilke problemer
brukerne opplever med dagens modeller av kaffekanna. Vi bør også spørre
når, hvor og hvordan de bruker kaffekanner. Vi kan da for eksempel få svar
som: ”Jeg bruker kaffekanner på kontoret. Når vi skal ha et møte ber jeg
sekretæren fylle opp ei kanne å sette på møterommet. Vi tømmer den
gjerne løpet av møtet.” I dette tilfellet bør vi også snakke med sekretæren
som faktisk fyller kanna.
20
20
Spesifikasjon
Problemer med intervju som teknikk i produktutvikling
 ”Vanlige mennesker” forholder seg til ting som fins – mens
produktutvikling handler om ting som ennå ikke fins
 ”Drømmeproduktet” er ofte et eksisterende, men veldig dyrt
produkt
 Det var ingen brukere som ønsket seg discman eller sms
eller digitale kameraer – det kom fra forskningsmiljøene
... derfor må man vite hva man kan få ut av et intervju, og
ha realistiske forventninger
21
21
Spesifikasjon
Metoder for observasjon og datainnsamling.
• Observasjon
Observasjon er en god kilde til informasjon om et produkt i bruk.
Observasjoner utfyller intervjuer godt, fordi vi her har muligheten
til å se problemene brukerne selv ikke er klar over. Vi vil ofte se at
disse to metodene glir over i hverandre på en naturlig måte.
22
• Dokumentér
• Vær som et barn
• Vær som en marsboer
• Vær misfornøyd
• Tenk verb
• Innlevelse
• Forvent det uventede
• Vær tilstede på en naturlig måte
22
Spesifikasjon
23
23
Spesifikasjon
Teknologispesifikasjon
• Finn ut hvilke teknologier som benyttes i dagens produkter (egne og
fra konkurrenter)
• Finn ut hva som er nye trender, kommende teknologier
• Kartlegg bedriftens egen utvikling av nye teknologier – Har det vært
teknologiutvikling i bedriften som kan brukes?
Tjoks med skrunøkkel
-alt 1: med håndskruing
-alt 2: med håndskruing og lås
Tannhjulsgiring
-alt 1: planetgir
Justerbart pådrag
-alt 1: potensiometer
24
24
Spesifikasjon
Produktkravspesifikasjon
Marked Bruker, Bruksanalyse,
Brukssituasjon
TeknologiTeknologi spesifikasjon
25
Omforming til tekniske
kriterier
Produktkravspesifikasjon
25
Spesifikasjon
PRODUKTKRAVSPESIFIKASJON
PRODUKT:
pkt.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
UTARBEIDET AV:
AV:
GODKJENT:
VERSJON:
Beskrivelse
Funksjonskrav
Skal motta flasketypene .....
Skal gi pant
Skal avlevere flaskene på et akkumuleringsbord
Maksimal tid mellom hver flaske nn [s]
Omgivelsekrav
Skal bruker sammen med akk.bordene .....
Tempererte omgivelser med ......
Operasjonelle krav
.....
...
Produktprogramkrav
....
...
Variantkrav
DOK. STAT.:
SIDE: AV:
«skal»
«bør»
√
√
√
√
√
√
Sikkerhetskrav
osv.
26
26
Produktkravspesifikasjon
27
27
Spesifikasjon
Dagens utfordring:
Hva kjennetegner et godt produkt? Hvordan kan vi skape
produkter med stor konkurransekraft?
28
28
Dagens produkt 1
Brukere?
Brukssituasjoner?
Bruksmåter?
Interessenter?
Brukerkrav?
Konkurransekraft?
29
29
Dagens produkt 2
Brukere?
Brukssituasjoner?
Bruksmåter?
Interessenter?
Brukerkrav?
Konkurransekraft?
30
30
Dagens produkt 2b
31
31
Dagens produkt 3
Brukere?
Brukssituasjoner?
Bruksmåter?
Interessenter?
Brukerkrav?
Konkurransekraft?
32
32

similar documents