Hvordan-skrive-en-vitenskapelig

Report
Prosjektoppgaven
 Temaet skal velges fra pensum og problemstillingen skal
godkjennes av faglærer.
 Oppgaven skal være på ca 10 sider.
 Velg antall ord ved å velge Verktøy og ordtelling i menyen.
 Arial 10 tekst
 Oppgaven må være levert og godkjent før du får gå opp til
eksamen.
 Frist for levering:
 Dere får bokstavkarakterer og oppgaven vil telle 40 %,
eksamen teller 60 %
Målet med oppgaven
 Lære om å skrive en vitenskapelig artikkel
 Få trening i å lete etter og samle stoff fra litteraturen
 Lære hvordan dokumentere påstander
 Fordype seg i en del av pensum
Selve fremgangsmåten kan med fordel
deles i mindre arbeidsoppgaver:
 Velg først et tema og formulerer en foreløpig




problemstilling
Søk deretter etter materiale til oppgaven i litteraturen
Fordyp deg så i materialet og samle stoff til oppgaven
Lag skisser underveis, gjerne både for hele oppgaven
og for delkapitlene
Tilslutt begyner du å skrive artikkelen.
Oppsett for en vitenskapelig
artikkel
 Tittelside
 Innholdsfortegnelse (med sidetall)
 Innledning (Hvorfor?)
 Materiale og metode (Hvordan?)
 Resultater (Hva fant du ut?)
 Diskusjon (Hva betyr det du fant?)
 Konklusjon
 Referanseliste (hvor har du hentet fagstoffet fra?)
Innledning
 Her redegjøres hvorfor studien gjennomføres og
hvilke resultater man ønsker å oppnå
 Bakgrunn (Hva vites allerede om temaet?)
 Problemstilling (Hensikten med “forsøket”, spørsmål du
vil belyse
Materiale og metode
 Beskrivelse av utstyr og metode – selve utførelsen
Resultater
 Hvilke resultater har man fått
 I dette kapittelet skal KUN resultatene stå!
 Figurer, tabeller og grafer presenteres
 Husk å nummerere dem
 Husk figurtekst! Hver figur med figurtekst skal kunne
forstås uavhengig av teksten i oppgaven!
Diskusjon
 Svar på problemstillingen!!!
 Summer opp hovedfunnene
 Hva mener du funnene sier? Hvilke konklusjoner er det
rimelig å trekke?
 Analyse, tolkning, kritisk gjennomgang, refleksjon og
ettertanke
 Når du trekker inn teori inn i drøftingen, forutsetter du at
leseren kjenner denne. Trekk kun inn det som står tidligere
i oppgaven.
 Har det skjedd noen avvik?
 Fant man noe uventet?
 Gikk noe galt?
Diskusjon forts.
 I dette avsnittet fører man et videre resonnement
rundt resultatene og belyser mulige konsekvenser
 Her er det også naturlig å diskutere hva den videre
forskningen bør være
 Leseren skal hele tiden kunne se
 Hva (dataene og) materialet forteller
 Hva som er teoretiske synspunkter
 Hva som er dine tolkninger og forklaringer, og hva du
trekker inn av egne synspunkter
Konklusjon
 Kort
 Skal sammenfatte hovedpunktene i arbeidet
 Si kort noe om hva du fikk ut av oppgaven
 Skal etter å ha lest konklusjonen sitte igjen med
meningsfulle og korte svar som avspeiler oppgavens
hovedtrekk og hovedinnhold, i tråd med spm som ble
reist i innledningen
Referanser
 Alle påstander som ikke er alment kjente skal vise til
en kilde (referanse)
 Dersom du har lært noe som du vil ha med i oppgaven
må du først finne litteratur som støtter dette – du skal
ikke skrive oppgaven utifra eget hode.
 Forelesningsnotater eller noe en foreleser har sagt er
ikke gode kilder
Kildehenvisninger skal føres slik:
 Kilden føres opp
 som tall
 i parentes
 i slutten av første setning i det avsnittet kilden gjelder for,
 FØR punktum,
 med mellomrom etter siste ord
 slik (1).
 Den første kilden heter (1), den neste (2) osv.
 Når en kilde har fått et nummer så har den det samme
nummeret gjennom hele oppgaven, slik at hvis du senere i
oppgaven viser til samme kilde får den samme nummer
som den hadde tidligere i oppgaven.
Referanseliste
 Referanselisten føres slik:
 1) Pedersen et al. Grunnleggende ernæringslære 1.
utgave, Gyldendal Norsk Forlag 2009
 2) ……….
 3) ………
Husk
 Bruk faglig språk, ikke muntlig eller slang
 Vær presis, skriv korte lettfattelige setninger og hold
deg til tema.
 Ikke ta med irrelevant/spekulativ informasjon - alt
skal kunne dokumenteres.
 Begrunn alle påstander vha referanser.
 Gjør oppgaven oversiktlig med tydelige overskrifter.
Tips
 Unngå å måtte levere mange ganger – sjekk at alle
punkter er med før du leverer så blir det mindre å rette
på for deg!
Til slutt
 Husk at du trenger ikke forstå alt på en gang
 Du vil aldri forstå alt første gang
 Les på nytt og på nytt
 Hopp over vanskelige uttrykk og fortsett lesingen
 Etter hvert forstår du mer og mer
 Øvelse gjør mester!

similar documents