Muntlig - norwenglish.com

Report
Muntlig
Inger Langseth
1.
2.
3.
4.
5.
Hva er muntlig?
Å involvere elevene i planlegging av
muntlige aktiviteter
Muntlige klasseromsaktiviteter
Muntlige digitale aktiviteter
Muntlig eksamen
INNHOLD

Hvor hører muntlig til?

Historisk:
◦ I overgangen fra latin og gresk

Teoretisk:
◦ Europarådet, språkkompetanse (5)

Politisk:
◦ LK06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt)

Metodisk:
◦ Audiolingval metode med mer.
◦ Læring gjennom å bruke språket
◦ Digital kommunikasjon

Personlig:
◦ fremmedspråk er et særlig vanskelig fag å undervise i
Muntlig

Hvilke utfordringer står vi overfor?

Hva er spesielt for fremmedspråk
◦
◦
◦
◦
Elevene
Elevene
Elevene
Elevene
møter svake forventninger
får lite input ( anglo-amerikansk)
kan få gloser
kan lite om verden
◦ Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker medet nytt språk er en ny identitet.
◦ Elevene lærer i det språket de skal lære
◦ Elevene kjenner ikke kulturen
◦ Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de
når et visst nivå B1
◦ Elevene tror engelsk er nok
Muntlig i klassen
Motivasjon – tilpasset opplæring
”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og
utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre
motivasjon (dybdelæring).
Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et
motivasjonsfremmende redskap.” Egenvurdering står sentralt.
Alle må oppleve:
 Å ha reelle mål
 Mestring
 Suksess
 Å komme videre
 Bli satt krav til
 Bli trodd på en
Motivasjon
pris man betaler?
5

Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter?
 Utgangspunkt elevens verden
 Referanse til den ytre verden vi lever i
 Utvikle ordforråd, muntlige strukturer
 Utvikle kunnskap om verden
 Lekende, muntlig tilnærming
Læreplanen
forventninger
eleven
Muntlig i klassen
faget i skolen
Verden
Hva skal vurderes?
Muntlig produksjon
Presentere emner muntlig
Muntlig samhandling
Enkle spontane
samtalesituasjoner
Gi uttrykk for egne meninger og
Lytting
Forstå hovedinnholdet i muntlige følelser
tilpassede og autentiske tekster i
Lytte- og talestrategier
ulike sjangere
 Tilpasse språkbruken i noen grad
til ulike kommunikasjonssituasjoner
Bruke lytte og tale strategier
tilpasset formålet
Beskrive og vurdere eget arbeid
med å lære det nye språket
L06 Muntlige former
7
Læreplanens kompetansemål
Dagligliv
Personer
Aktuelle hendelser
Tradisjoner
Skikker
Levemåter
Språk
Geografi
Opplevelser
Fremmedspråk Nivå 1
Lo6 Muntlig innhold
8













Dialog
Presentasjoner
Innlegg i debatter
Taler
Vitser
Eventyr
Anekdoter
Høytlesning
Diktlesning
Rap
Sang
Film
Nettsamtaler
Muntlige struktuter - sjangre
9
Hvordan kan elevene trene på
dialogen?
-
-
Innledningen
Avslutningen
Høflighetsfraser
Enighet/uenighet
Tenkepauseord
Tektbindere
Kroppspråk
Timing – pauser
Spørsmål
Lytte
Muntlig språk
Hva skiller muntlig
språk fra skriftlig
språk?
Dialogen – en relevant muntlige sjangere
10

Hvordan bygger vi opp språket?
◦ Enkle strukturer– fortellende,spørrende
◦ Nåtidsformen i verb
◦ Determinativer, adjektiv-substantiv.
◦ Funksjoner
Muntlige strukturer

Elevene:
◦ Usikre på mål
◦ Usikre på hva som kreves
◦ Vurderer seg i liten grad selv
◦Hvordan bedre dette?
Hvordan planlegger vi et tema
◦ Innhold Hva vil elevene lære om?
◦ Struktur Hvilke strukturer er aktuelle?
◦ Språk Hvilke språklige strukturer ( 2-3) og ord
(6-7)er viktige for tema?
◦ Språklæring Hvilke strategier kan brukes?
Undervisningsdesign
Struktur

Undervisning
Eksempel

Invitasjon

Inviter noen

Dialog
◦ Modellæring

Oppgaver
◦ Åpne, lukkede oppgaver

Vurdering
◦ Egenvurdering
◦ Fremover- og
tilbakemeldinger
Dialog
◦ Strukturer, spørreord,
kroppsspråk
◦ Foreslå
◦ avslå /aksepter
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg
kan
kan
kan
kan
kan
kan
invitere noen
akseptere
avslå høflig
spørreord
kroppsspråk
sjarmere
Eksempel – sjekkliste fra elever
forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
Hva
innebærer
det
å
forstå
og
bruke
tall?



Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc
Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100
Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging,
prosent, desimaler, tabeller etc.







Jeg kan be om / gi telefonnummer
Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato
Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er
Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro
Jeg kan spille bingo og andre tall spill
Jeg kan forklare tabeller og statistikker
Jeg kan bestille billetter fly, tog etc.



Hva betyr penger?
Hvilken betydning har alder?
Hvem oppfant tallene?
15
Hvilke spørsmålsteknikker bruker du?
Effektive lærere bruker:( kognitiv utvikling)
•flere åpne enn lukkede spørsmål.
•flere komplekse enn enkle spørsmål.
Undersøkelser fra England viser at av alle spørsmål er:
70-80% enkle lukkede faktaspørsmål
20-30% er spørsmål som krever forklaring, klargjøring utdypning,
eller generalisering (Dpt of education and skills, England)
•Det tar ca 0.9 sekunder fra lærer spør til svar avgis – 3 sek er å
foretrekke
Muntlig samtale
16

http://norwenglish.com/kurs/vurdering/les_
metiers.ppt
Et eksempel undervisningsopplegg
Hvor mange metoder
har du i bakholdet?
Ser du når du bør
endre til en ny
metode eller variere
undervisningen?
Ekspertlærere ser hva
som må gjøres før
det oppstår en
situasjon og de har et
handlingsrepertoar.
Muntlige aktiviteter
metoder

Modellere strukturer
Fire hjørner
Ja
•Verdilinje, quizlinje
Kanskje
•To og to linje
•Sirkel
Vet ikke
Nei
•Sanglenke
Metoder – walk and talk
Digitale oppgaver






http://www.ielanguages.c
om/french1.html
http://tidligstart.wikispac
es.com
Audacity – lydfiler
Google søk – interactive
exercises ……..
Slideshare
Youtube
Behaviourisme
Drille ferdigheter
 Egenvurdere
 Produsere lydfiler
 Produsere video

Metoder – individuelle oppgaver






http://www.youtube.com/watch?v=j8
DLhDeLlNg
http://www.youtube.com/watch?v=db
1gctCmkXU
Rimbaud, Arthur
http://www.youtube.com/watch?v=Qp
UC45vugdY
http://www.youtube.com/watch?v=F2
1MwDiP-VA&feature=related Enrico
Masias
http://www.youtube.com/watch?v=gjn
dTXyk3mw Bori Vian
http://www.youtube.com/watch?v=wa
oZzjwbr-I dialogue francais facile
Den estetiske
dimensjonen
Lytting
21
Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet
Tren tanken
Lund, Erik(2006)Tren Tanken.Læringsstrategier og læringsstiler i
samfunnsfag. Aschehoug.Oslo
22
A Beskriv bildet – B tegn bildet du får beskrevet
Sur la photo il y a un
homme. Il s’appelle Pierre.
Il a 80 ans. Il habite la
France. Il est dans une
terrasse. Il est assis sur
une chaise. Il porte un
chapeau, un pantalon et
une chemise.
23
Forklar ordene
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Terrorisme
Ambassade
Colonie
Fête nationale
Napoleon
Vacances
La Guerre de cent ans
Tren tanken
Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek
hvor andre grupper finner begrepet
24
Finn ordet som ikke passer inn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Chaise – table – lit - cendrier
Liberté – égalité – fraternité - éternité
DOM TOM COM
Vietnam – Togo - Ghana
SIDA UE OTAN EURO
Chaise – cuillère –divan - sofa
Tren tanken
25
Forklar sammenhengen
1.
2.
3.
4.
Rouge – blanc – bleu - vert
Avion –bagage– touriste – restaurant
Guerre – zones – libre – Normandie
Immigration – banlieu – emeutes - politique
Tren tanken
26
Find the right order and
explain
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Congress – Constitution – Senator - Senate
Emancipation Proclamation – Bill of Rights
Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran
Inauguration - National Convention – Primaries
Chicken – egg - lunch
Visa – Shengen – work permit – immigrant
Bashir - Hussein – Karadzic - Bush
Tren tanken
27
3 Visualisert kunnskap
•Visualisere eller beskrive begrep
•Forklare statistikker, illustrasjoner
•Gi ordre, instruere
Fra bilde til tekst, fra tekst til bilde
28
Visualisere øyeblikk (en forklarer og en tegner)
1. Juni 1944 – Charles de Gaulle og General Marshall
29
Visualisere begrep (en forklarer og en tegner)
Sur la table il y a…
Cuillère
Couteau
Fourchette
Serviette
Assiette
Verre à vin
À gauche
À droite
Au centre
En haut
En bas…..
30
Visualisere begrep (tegn og forklar din forståelse av noe):
31
Tentamen og eksamen
Case: presentasjon 30%
Forberedelsesdel: 48 timer
Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tar
utgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha et
tema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsform.
Kriterier for en god besvarelse (muntlig presentasjon):
•Begrunner valg av tema
•Beskriver bildene
•Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når)
•Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser
•Viser kunnskap om ---- kultur og/eller ----- som internasjonalt språk
•Snakke fritt ut fra notater
•Kommuniserer med publikum
•Behersker uttalereglene for språket
33
Case: lytting 20%
Forberedelse 30 minutter
Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg på å samtale om
hva du så
Du kan tenke over:
•Hvordan du vil presentere innholdet
•Hva du mener om tema
•Spørsmål du vil ta opp i forbindelse med tema
Forberede deg på å snakke om dette temaet til slutt: XXXXXX
Du kan tenke over:
•Hva du vet om tema
•Hvilke spørsmål du kan tenke deg å stille om tema
UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
34

Savoir Knowledge, Kunnskap:

Savoir-faire Skills and know how, ferdigheter:

Savoir-être Existential competence, holdninger:

Savoir-apprendre Ability to learn:
◦ Resulting from experience (empirical) or formal learning
(academic)
◦ Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap
◦ Ability to carry out procedures, facilitated by the acquisition of
knowledge
◦ Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere
muntlig etc.
◦ The sum of individual characteristics, personality traits,
attitudes, view of others, willingness to engage with others in
social interaction
◦ Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.
◦ Mobilises competences, being disposed to discover ”otherness”
(language learners)
◦ Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier,
læringsstiler
Europarådet -
Rammeverket:
35

similar documents