Attribusjon

Report
Attribusjon –
grunnleggende prinsipper
Frode Svartdal
Universitetet i Tromsø
Sept. 2014
Hva er attribusjon?

Spontan kausal tenkning om noe man
observerer
–
–
Dagliglivet
Typisk til uventede hendelser
Hva er attribusjon?
–
Interpersonlig attribusjon (om andre):

–
"Per strøk til eksamen”  ”Per strøk fordi oppgavene var så
vanskelige.”
Intrapersonlig attribusjon (selvattribusjon):

"Jeg er anspent når jeg kjører bil”  ”Jeg blir anspent fordi jeg
synes folk kjører så aggressivt.”
Attribusjon


Attribusjoner er kognitive
Attribusjoner er spontane og psyko”logiske” (men ikke
alltid holdbare)
–



Mange slagsider (systematiske feil)!
Attribusjon: Vekt på det opplevelsesmessige –
fenomenologi
Attribusjon: Aktiv, kreativ prosess
Attribusjon har konsekvenser
–
Eks.: Lært hjelpeløshet
To ”typer” attribusjonsteori
Kelley og Michela (1980): Attribution theory vs.
attributional theory
–
–
Attribution theory: Hvilken informasjon brukes for
å gi en kausal forklaring? (Kelley)
Attributional theory: Hvilke konsekvenser har
bestemte attribusjoner har for atferd, kognisjon og
emosjon? (Weiner; lært hjelpeløshet)
Attribusjoner er funksjonelle

Forklaring, kategorisering, klassifikasjon
–

Forståelse
–

Følelse av mestring og kontroll
Prediksjon
–

skaper orden og oversikt og muliggjør effektiv sosial interaksjon
Forståelse av andres atferd  bedre mulighet til å vite hva andre
kommer til å gjøre.
Attribusjon innebærer forenkling av vår sosiale verden
–
–
Attribusjon gjennomføres typisk ved hjelp av nokså enkle prinsipper –
en komplisert verden blir håndterlig (forstår bedre, husker bedre,
kommuniserer lettere)
Pris: systematiske feil i attribusjon
Attribusjon: Eksempler

Hans snublet på fortauet
–
–

“Hans er en klums” [attribusjon til noe ved personen]
“Fortauet er ujevnt” [attribusjon til situasjonen]
Klara strøk til eksamen
–
–
Attribusjon til person vs. situasjon
“Oppgavene var vanskelige dette semesteret”
[attribusjon til situasjonen]
“Klara hadde ikke lest nok” [attribusjon til personen]
Attribusjon: Eksempler

“Jeg rakk ikke jobbintervjuet i dag”
–
–
Jeg er en håpløs dumming”
Jeg hadde notert feil dato i avtaleboken”
Attribusjon til noe stabilt vs. noe ustabilt
Attribusjon: Eksempler

Lært hjelpeløshet
–
“Jeg leser mer enn de fleste, men får det liksom ikke
til på eksamen uansett hva jeg gjør”
Attribusjon av manglende kontroll
Attribusjon: DISP vs. SIT

Attribusjon = vår (forskerens) tolkning av
hvordan folk tenker kausalt
1. Observerer: ”Hans mistet koppen i gulvet fordi han er en klums”
2. Tolker: Klumsete = egenskap ved Hans = disposisjonell attribusjon
1. Observerer: ”Karl strøk fordi oppgavene var så vanskelige”
2. Tolker: Vanskelige oppgaver = situasjonelt = situasjonell attribusjon
Attribusjon: Teorier
 H.
–
Kelley: ANOVA-modellen
Hva er det som bestemmer om vi attribuerer til noe
ved personen (DISPOSISJONELT) vs. noe i
situasjonen (SITUASJONELT)?

Dette bestemmes av flere forhold, eks. hvor vanlig en
handling er:
Bare Per strøk til eksamen (ingen andre)  noe med Per
(DISP)
– Nesten alle i klassen, også Per, strøk til eksamen  noe
med eksamen (SIT)
–
ANOVA = ”ANalysis of Variance”
Kelley: ANOVA
Situasjonell
Vanlig?
Konsistent?
Spesifikk?
”Per fikk A til eksamen” - INGEN ANDRE I KULLET FIKK A
- PER FÅR OFTE A PÅ ESKAMENER
- PER GJØR DET BRA PÅ FLERE ARENAER
= ____________ attribusjon
Disposisjonell
Kelley

To teorier:
–
–
ANOVA-modellen (1967)
Kausale skjemaer (1973)




Kritikk av ANOVA-modellen
Ny teori om hvordan attribusjon foregår
Discounting
Augmenting
Kelley

Discounting (”tvilsprinsippet”)
–
Tendens til å legge mindre vekt på en årsak hvis
andre mulige årsaker er til stede i situasjonen
Vennlig?

Vil selge meg noe?
?
Selger: ”Veldig hyggelig å møte deg! Hva med en kaffe?”
Vennlig

Nabo: ”Veldig hyggelig å møte deg! Hva med en kaffe?”
Kelley

Augmenting (”styrking”)
–
–
”Har lyst på en skitur i morgen!” ( + ) +
”Har dette ekle gnagsåret på helen” ( - )
Gikk faktisk på skitur
Augmenting: Vi legger større vekt på en mulig årsak når vi
vet at atferden inntraff til tross for en hemmende årsak
Correspondent inference theory

Jones & Davis (1965):
Når kan vi trekke rimelig
sikker slutning om
hvordan aktøren er
(personlighet)?
–
–
Gitt at personen handlet
selvvalgt, intensjonalt
Non-common effects
(unike utfall ved et
handlingsalternativ) er
maksimalt informativt
Bergen?
Tromsø?
Gode forelesere
Gode forelesere
Kjente og familie
Kjente og familie
Ved sjøen
Ved sjøen
Fin by
Fin by
Kan gå på Brannkamper
Kan ikke gå på
Brann-kamper
Selvpersepsjonsteori
 Daryl
–
Enkel teori:


–
Bem: Selvattribusjon
Ofte er vi i villrede om hva vi mener, føler…
Vi søker da sosial informasjon for å fortolke egen atferd
Eksempel:

“Er du sulten”?
–
–
Verken sulten eller mett  SPISER MYE  “Jeg var sulten!”
Verken sulten eller mett  SPISER LITE  “Jeg var ikke så
sulten”
Sosial informasjon
Selvattribusjonsteori

Enkel, kognitiv teori
–


Vi trekker slutning om private forhold (holdninger,
meninger, følelser) fra observasjon av egen atferd
Lansert opprinnelig (ca. 1964) som alternativ til
Festingers dissonansteori
Direkte inspirert av…
Skinner, B. F. (1945). The operational analysis
of psychological terms. Psychological Review, 52,
270-277
Attribusjon: Dimensjoner

Lokus: Hvor plasseres forklaringen?
– ”Per strøk fordi oppgavene var så vanskelige”  SITUASJONELL ÅRSAK
– ”Per strøk til eksamen fordi har ikke hadde lest nok”  PERSONLIG ÅRSAK

Stabilitet/ustabilitet
– "Per strøk fordi han er dum"  STABIL
– "Per strøk fordi han hadde uflaks med oppgavene"  USTABIL

Global vs. spesifikk
– ”Per strøk fordi han er håpløs med tall”  GLOBAL
– ”Per strøm fordi han ikke hadde lest nok om korrelasjon”  SPESIFIKK

Kontrollerbare vs. ukontrollerbare:
– "Per strøk fordi han ble syk under eksamen”  UKONTROLLERBAR
– "Per strøk fordi han ikke hadde lest nok”  KONTROLLERBAR
Attribusjon: Eksempler
Storms & Nisbett (1970): Reversert placeboeffekt

Placebopiller til søvnløse; to forskjellige beskjeder:
Gruppe 1) ”Pillen virker oppkvikkende, øker hjerterate, etc."
Gruppe 2) ”Pillen virker avslappende”
Hvem sovnet raskest?
Storms & Nisbett (1970): Reversert placeboeffekt
Gruppe 1) ”Pillen virker oppkvikkende, øker
hjerterate, etc."
URO KAN ATTRIBUERES TIL EKSTERNE ÅRSAKER (PILLEN):
LIGGER I SENGEN  URO SKYLDES PILLEN  KAN SLAPPE AV  SOVNER
Gruppe 2) ”Pillen virker avslappende”
URO ATTRIBUERES TIL INTERNE ÅRSAKER:
LIGGER I SENGEN  URO ER DER, TIL TROSS FOR PILLEN  SOVNER SENERE
Attribusjon: Eksempler
Overrettferdiggjøring (Lepper, Greene, & Nisbett, 1973)
Undermining (Deci & Ryan, 1987)
Unger lekte/tegnet med fargestifter (noe de liker). Så:
Gruppe 1: Får belønning for å leke
Gruppe 2: Får ikke belønning for å leke
Hva skjer?
Overrettferdiggjøring (Lepper, Greene, & Nisbett, 1973)
Gruppe 1: Får belønning for å leke
LEK REATTRIBUERES FRA INTERNE TIL EKSTERNE ÅRSAKER:
LEKTE FØR UTEN BELØNNING  BELØNNING  MIN MOTIVASJON???
Gruppe 2: Får ikke belønning for å leke
LEK ATTRIBUERES TIL INTERNE ÅRSAKER:
LEKER UTEN BELØNNING  ”JEG LIKER Å TEGNE”
Sysematiske feil i attribusjon




Feil – i forhold til hva?
Norm: Kelley’s ANOVA-modell
Ehmm… Denne normen er egentlig forkastet
av Kelley selv!
Likevel:
Correspondence bias:
Atferd ≈
personens disposisjon
Den fundamentale attribusjonsfeilen


Den fundamentale attribusjonsfeilen (Ross, 1967)
Correspondence bias (Jones & Davis, 1965) Correspondent inference
theory – meget viktig!
–
Årsaker til atferd tilskrives i for stor grad til disposisjonelle forhold,
mens situasjonelle forhold overses
–
Eksempel: Bil farer forbi i 50-sonen  ”fartsbølle” (DISP)
–
Eksempel: Ross, Amabile & Steinmetz (1977): "Spørrer" vs. "svarer";
10 spørsmål. Observatører vurderer "spørrere" som mer kompetente
enn svarere - overser at spørrere bestemmer premissene.
–
Merk: (1) Dette er lært (barn viser ikke en slik attribusjonsfeil), (2) Den er ikke universell
(den er et vestlig fenomen)
Gilbert (1988): Two step model:
Først disposisjonell 
justeres i retning situasjonell
Aktør-observatørforskjeller
Jones & Nisbett (1971)


Aktør  Situasjonelle forklaringer (”jeg falt fordi det var en bulk i
teppet”
Observatør  Disposisjonelle forklaringer (”han er en kloss som
kunne falle midt på stuegulvet”
Forklaring 1: Aktører har situasjonen i fokus;
observatører har personen i fokus
Forklaring 2: Ulik informasjon (aktør nyansert til situasjonens krav;
observatør ser en person man antar er stabil over situasjoner
Self-serving bias (Miller & Ross, 1975)




Suksess forklares disposisjonelt; hvis man mislykkes er det noe
situasjonelt
Mer generelt: Attribusjon som beskytter el. fremhever selvfølelsen
Om grupper: ”Ultimate attribution error”
–
Ingroup: Suksess forklares disposisjonelt; det gale forklares situasjonelt
–
Outgroup: Suksess forklares situasjonelt; det gale forklares disposisjonelt
“Belief in a just world” (Lerner, 1977)
–
–
Voldektsoffer  skyld
Arbeidsløs  egen skyld
Fundamental attribusjonsfeil; self-serving bias
Falsk konsensus

”Andre er som meg”
–
–
Røyker: ”Hvor mange i befolkningen tror du røyker?
Ikke-øyker: ”Hvor mange i befolkningen tror du røyker?
Forklaringer:
1. Selektiv informasjon (røykere omgås andre røykere)
2. Skjev erfaring (røyking tar mye tid og oppmerksomhet)
Illusion of control (Langer, 1975)

Folk antar personlig kontroll selv om det er åpenbart at
dette er feilaktig.

Langer (1975): Folk deltok i et lotteri; pris $1 – gevinst
$50.
VELGE lodd
-- Salg: $8.67
R
TILDELT lodd
-- Salg: $1.96
M.a.o.: VALG  følelse av kontroll over utfall
Misattribusjonseffektene

Utgangspunkt
–
Schachter & Singer (1962): Opplevd emosjon =
generell uspesifikk aktivering + kognitiv merkelapp

Implikasjon
–
–
Hvis man bruker ”feil” kognitiv merkelapp, kan man
mistolke den emosjon som oppleves
Eksempel: Dutton & Aron, 1974
Misattribusjon (Dutton & Aron, 1974)

Mannlige personer går over (a) skummel hengebro eller (b) solid
betongbro
–
–


Betongbro  ingen arousal
Hengebru  arousal (redsel)
Siden emosjoner = arousal + kognisjon, og kognisjonen lett kan
endres, vil også emosjonen kunne endres
Fp-ene møtes av en attraktiv kvinne midt på bruen
–
Avhengige variabler



Historie til TAT-kort
Telefonnr. oppgir ”hvis du har spørsmål” – antall som ringer
Resultater
–
–
Mer sex-relatert innhold i historiene til TAT-kortene på hengebroen
Flere fra hengebroen ringte fordi de ”lurte på noe”

similar documents