Utviklingsprosjekt

Report
Utviklingsprosjekt
Region nord 2011-2012
Mål for dette året
• Finne et interesseområde/tema ( 3-4 samarbeider)
• Planlegge undervisningen med grunnlag i læreplanen (mål og
vurderingskriterier)
• Gjennomføre undervisningen (samle data/elevprodukt, logg,
video)
• Reflektere over undervisningen ( hvordan gikk detlæringsutbytte/lærerstemmen, elevstemmen)
• Finne teori som støtter metodene du bruker (stemmer teorien
med det du har erfart?)
• Foreslå endringer basert på erfaringer og teori
Tidsplan
• Etablere samarbeidspartnere ( samling 5+)
• Planlegge et undervisningsopplegg og registrere tema for
konferansen på WIKI( samling -6)
• Gjennomføre undervisningsopplegget (samling -7)
• Beskrive metodevalgene med referanse til teori ( konferansen
i mai 2012)
• Presentere undervisningsopplegget (10.mai 2012)
• Publisere undervisningsopplegget på Fremmedspråksenteret
sitt nettsted (juni+ 2012)
• Veiledningen mellom samlingene kan kanskje brukes til dette
arbeidet?
Hva er et
utviklingsprosjekt?
1. Erfaring og undring
Hva lurer vi på og hvorfor?
Situasjonsbeskrivelse,
legitimering av spørsmål.
Problemstillinger/spørsmål
som er åpne og som kan
undersøkes og besvares.
2. Ønsket situasjon og mål
Hva er ønsket situasjon – og
hvorfor?
Hva ønsker dere å oppnå for
elevene? Hvordan forholder
dette seg til
læreplanen/forskriften?
•
•
•
•
Avgrensning/fokus
Små prosjekt
Kortsiktige
Involvere elevene?
3. Gjennomføre undervisningen
Hvordan kan dere
endre situasjonen?
Hvilke metoder,
arbeidsformer, tiltak,
praksis kan bidra til
endring? Hvorfor?
Beskriv
undervisningsoplegget
4. Registrere - analysere
Hva skjer/skjedde? Hvordan erfarer elever og
lærere) undervisningen? Hva må dere justere
underveis? Beskrive hva som skjer – tolke i
etterkant.
Datainnsamling:
• Elevlogger (åpne, fokusspørsmål)
• Evalueringer, enkle spørreskjema
• Intervju (utvalg)
• Observasjon: beskrive (lærer, kolleger, andre)
• Lærerlogg
5.Diskutere – revidere - dokumentere
Hva er resultatet? Og hvordan kan dere
forklare det?
•
•
•
•
Hva er veien videre i et
utviklingsperspektiv?
Funnene og resultat som forventet
eller ikke?
Hvordan forstå/forklare resultat?
Det å ikke lykkes er også et viktig
resultat
Hva kunne ha vært gjort annerledes?
Konferansen: presentasjon
Utviklingskonferanse
•
•
•
•
Introduksjon med problemstilling
Beskrivelse av forsøk/undersøkelse
Drøfting av resultat
Tilbakemelding fra / diskusjon med tilhørere (opponering ut fra
kriterier) Du kan selv velge hva du vil diskutere etterpå.
Tema for arbeidet
En problemstilling
• Grunnleggende ferdigheter
• Et tema fra læreplanen
• En undersøkelse
• Vurdering for læring ( mål, kriterier, egenvurdering)
• ?????????
• Idémyldring:
• Hva er du mest interesert i å lære mer om?

similar documents