Læring gjennom mestring skoggruppemetoden

Report
Læring gjennom mestring
skoggruppemetoden
CA
Generelt om boken :
 Hvordan barn lærer på en best mulig måte
 Voksne bli bevisst på barns mestringsopplevelser og
motivasjon for ny læring
 Alle barn kan
Forfatterne
 Allsidig praksis med barn med spesielle behov
 Erfaring med barn som har språk, konsentrasjonsvansker,
sosiale og motoriske vansker
 Fokus på barnas sterke sider  beste læringseffekten
 Nyttig og utfordrende arbeidsmodell
Hva er skoggruppemetoden ?
 Skoggruppemetoden  spesialpedagogisk tiltak
 Skoggruppe  små barnegrupper med forskjellige vansker
 Fokus på hva barn kan , ikke hva barnet ikke kan !
 Metoden  bruke sine ressurser, sanser og ta aktivt del i sin
egen læring
 Utvikling på alle områder gjennom barnets ressurser =
utvikle både sterke og svake sider
Skoggruppemetodens 7hovedmål
 1 : Ivareta barnets totale utvikling
 2 : Gi barnet sanseopplevelser
 3 : Nærkontakt som utvikler kommunikasjonsferdigheter
 4 : Fast ramme og struktur , bygget på PLAGG
 5 : Utfordring der barnet er modent
 6 : Metoden skal gi barnet ny læring i barnas hverdag
 7 : Forebygge lese og skrivevansker
Skoggruppemetoden
 Skoggruppemetoden forutsetter ikke skog
 Prinsippene kan overføes
 Rammen for metoden  PLAGG
 PLAnlegging
 Gjennomføring
 Gjenkalling
PLAnlegging
 Mål for PLAnlegging
 Alltid samme struktur, men innholdet skiftes ut etter hvert
som barnet utvikler seg
 Fokus på hvem skal være med, hva skal vi gjøre og hva skal vi
ha med = tegne og ta bilde slik barna kan se dette
 Arbeidsbok til barna  barna får uttrykke ønsker og behov
 Lage gruppe , tenk små grupper 2-4 barn
Gjennomføring
 Strukturert ramme under praksis gjennomføring
 Gå tur til samme sted hver gang
 Begynnelsen fast vei til stedet
 Trygghet i det stabile  barna konsentrerer seg bedre å om
oppleve nye ting i det allerede kjente. For eksempel :
maurtua.
 Når barna er trygge- nye veier til samme sted
 Trygghet går på å vite og kjenne til hvor vi skal
Gjenkalling
 Handler om å dele opplevelser fra turen
 Repetere og gjennomarbeide det vi har sett, opplevd og gjort
på turen
 Bearbeider turen  bruke barnas arbeidsbok
 Barnas arbeidsbok bindeledd mellom hjem, skoggruppe og
barnehage
 I arbeidsbok tegner og skriver vi sammen med barna om hva
vi gjorde, hva vi så, hvor vi var, hva skjedde eller skjedde ikke
Hva påvirker barnas læringspotensial ?
 Hva har selvoppfatning , motivasjon og mestring å si for barnas




utvikling ?
Selvoppfatning
Motivasjon
Mestring
Voksnes rolle og holdning
Det du tror om meg,
slik du er mot meg,
hvordan du seg på meg,
hva du gjør mot meg,
slik blir jeg.

similar documents