ROC Academie voor en door medewerkers

Report
AGENDA





Voorstellen
Waarom een ROC Academie?
Bijdragen, achtergrond en doelstellingen
Schets project ROC Academie
Wat zou je zelf willen van de ROC
Academie?
WAT KUN JE VAN DE ROC ACADEMIE
VERWACHTEN?
 Human Resource Development
 Vraag en aanbod van scholingen, trainingen, lezingen en
coaching die inspelen op de behoeften die voortvloeien uit
(onderwijs of branche-) ontwikkelingen rondom onze colleges en
scholen;
 Zoveel mogelijk door eigen medewerkers uitgevoerd;
 Rechtstreekse aansturing vanuit de Raad van Bestuur;
 ROC-brede insteek (“van IK naar WIJ”);
 Stap-voor-stap ontwikkeling naar een staande organisatie (ca. 2
jaar).
WAAROM EEN ROC ACADEMIE?
 Onderwijs met Passie 2: optimale talentontwikkeling. In een
vorm van dienend leiderschap helpt de ROC Academie om
medewerkers eruit te laten halen wat erin zit
 We willen van P&O naar HRM met een stukje HRD erin
 We willen van IK naar WIJ
 We willen niet elke keer overal het wiel opnieuw uitvinden
 We willen voldoen aan eisen van de overheid m.b.t.
Professionalisering: Bekwaamheidsdossier, het Lerarenregister,
“Leraar 2020: een krachtig beroep”
 We kunnen als kennisinstelling niet achterblijven met
kennismanagement
BIJDRAGEN VAN DE ROC ACADEMIE
het inzichtelijk maken van scholingsbehoeften;
het formuleren van scholingsvragen;
het uitvoeren van scholingsvormen;
het levendig maken van relevante onderwerpen;
het bieden van coaching;
een positieve bijdrage aan het opbouwen van een sociaal
netwerk;
• het stimuleren om weer verder te leren;
• het verruimen van de blik;
• het onder de aandacht houden van strategisch benoemde
thema’s.
•
•
•
•
•
•
ROC ACADEMIE ALS STRATEGISCH
INSTRUMENT
Efficiency
•
•
•
het rendement van de beschikbare opleidingsbudgetten wordt duidelijker;
we kunnen opleidingsbehoeften en de ontwikkeling van scholing bundelen;
we hebben alle informatie bij elkaar om verantwoording af te leggen over
ons professionaliseringsbeleid.
Kwaliteit
• we hebben invloed op de kwaliteit van de programma’s die we aanbieden;
• we doen die dingen die we als organisatie belangrijk vinden;
• we kunnen de resultaten inzichtelijk maken en hierop sturen;
• door de inzet van eigen medewerkers bij de ontwikkeling en uitvoering van
scholing kunnen we inspelen op specifieke behoeften.
ROC ACADEMIE ALS STRATEGISCH
INSTRUMENT
Cultuurversneller/ aanjager
• De academie brengt mensen samen en speelt daarmee in
op de wens “Van ik naar wij”.
• door medewerkers met elkaar in contact te brengen, leren
zij van elkaar;
• als medewerkers zelf een scholing verzorgen, is hun
leerproces dubbel zo effectief;
• “zien eten doet eten”: de mogelijkheden voor
scholing/traning/lezing/coaching komen in beeld en
worden makkelijker toegankelijk voor iedereen;
• De Academie faciliteert bij meer algemene
beleidsontwikkelingen zoals Focus op Vakmanschap.
DOELSTELLINGEN MBT HET LEERPROCES
Follow-up van het leren (door gerichte coaching en pro-actieve
terugkoppeling van het management)
Het leren moet zoveel mogelijk aan de werkelijkheid van de
dagelijkse praktijk gespiegeld worden
Optimale balans tussen theorie en praktijk
“Corporate university”: effectiviteit behaal je door het vertalen
van strategische behoeftes van de moederorganisatie naar
concrete leeroplossingen.
PROJECT ROC ACADEMIE
Projectvoorbereiding: nov. 2011- jan. 2012
 Inspiratiesessie i.s.m. het Innovatienetwerk
 Medewerkerpanel
 Onderzoek naar ROC Academies
Huidige status: feb.2012 - nu
 Visienotitie
 Stuurgroep
 Uitrol pilots
 Studium Generale
PROJECT ROC ACADEMIE
Nieuwe situatie: vanaf mei 2012
 Kwartiermaker
 Klankbordgroep
 Projectteam
 Makelaarsfunctie
 Aanhaken bij HRM incl. cursusregistratiesysteem
 Samenwerken met colleges, Innovatienetwerk, Lectoraat
Keuzeprocessen
 Trainersdatabase opbouwen
MEDEWERKERPANEL
Conclusies
 62% van het OBP zegt zeker meer scholing te gaan
volgen als de ROC Academie een passend aanbod
heeft ten opzichte van 45% van het OP. Het OP ziet
iets meer bezwaren, zoals de benodigde vervanging;
 40-80 uur voor scholing vindt 40% normaal, 25% kiest
voor 80-120 uur per jaar;
 63% kiest voor externe scholing en gezamenlijk
MEDEWERKERPANEL
Uit de items genoemd in de enquête komen als favorieten
naar voren:
1. Coaching (48% noemt dit)
2. Vakmatige trainingen (46% noemt deze)
3. Persoonlijke ontwikkeling,bijv.timemanagement (40%
noemt dit)
4. Leiderschapsontwikkeling en management (36% noemt
deze)
5. Intervisie, begeleiding en reflectie (33% noemt deze)
INSPIRATIESESSIE 17 JANUARI
http://www.youtube.com/watch?v=EZ3eLFYLupQ&feature=youtu.be
WAT ZOU JE ZELF WILLEN VAN DE ROC
ACADEMIE?
Vanuit je rol als medewerker, leidinggevende, OP/OBP....
Actieve rol als trainer?
Reistijd?
Welke dagen/avonden?
BEDANKT
Bedankt voor je interesse in de ROC Academie!
Kom ook naar de Studium Generale op maandag 23
april met
Mathieu Weggeman
http://www.youtube.com/watch?v=e7QbR1rcJgs

similar documents