frittstående versjon

Report
IKT-forum 2012
Tor-Ivar Lundgren
Interaktiv medisinsk indeks
Status og tilbakemeldinger –
frittstående versjon
Operatørvindu
Startkort
Lesemodus
Endre språk
Utskrift av hendelseslogg
Oppsummeringspanel
Integrasjon med AMIS
• Prosjektoppstart programmering 26.03.12
• Integrasjon-grensesnitt i forhold til eksisterende
AMIS definert.
• Ny Hendelse: Kun fra AMIS-brukergrensesnitt
• Informasjons - «utveksling»: All informasjon
som kan registreres både i AMIS- og i Indeksbrukergrensesnitt vil ha simultan oppdatering.
• Tltak fra Indeks: I første omgang kun
Ambulanse/LV.
• Indeks-spesifikk informasjon i egne tabeller.
Informasjonselementer
Element in Index
Element in AMIS
PatientFirstName
fornavn
PatientLastName
etternavn
SocialSecurityNumber
fodsels_dato + pers_nr
Age
-
Gender
kjonn
IncidentNumber
hendelse_nr
IncidentDate
opprettet_tid
EmergencyArea
stedsnavn
Address
gatenavn
StreetNumber
husnr
StreetNumberAdditional
undernr
PostalCode
postnr
Place
poststed
MunicipalityNumber
kommunenr
MunicipalityName
kommunenavn
ProblemDescription
problem
IncidentType (new)
hendelsestype
AdressExplanation (new)
adresseforklaring
CallerName
innringer_fornavn + innringer_etternavn
PhoneNumber
innringer_telefon
Criteriacode
kriterie_kode
Red Criteria or pushed A or choosed Ambulance –
‘default emergency response’
A (evnt. LV)/lege)-tiltak
User signature (new)
Logon_signatur
AMIS Akuttmottaksmodul
• Gjeldende versjon viser:
–
–
–
–
Ventende og pågående oppdrag
Andre tiltak på hendelsen
Medisinsk info fra oppdragsbildet
Aksjonslogg
• Ny versjon vil ha følgende tilleggs-funksjonalitet:
–
–
–
–
Triagering (METTS eller Manchester valgfritt)
Mulighet til å skrive inn informasjon i akuttmottaket
Mulighet for integrasjon med smartboard
Overføre prehospital journal til sykehusjournal (DIPS)
AMIS Ambulansejournal
• Ny versjon med METTS-triagering og
kompetansefunksjonalitet
• Er satt i produksjon i Telemark-Vestfold og SørTrøndelag.
• Helgeland, Finnmark, Innlandet og UNN vil ta
ny versjon i bruk etter oppgradering til
SyncServer.
AMIS Ambulansejournal - METTStriagering
MTS – Manchester Triage System
•
•
•
•
•
51 kontaktårsaker / flytskjemaer
For hver kontaktårsak defineres et sett
«diskriminatorer» som reflekterer én av fem
hastegrader.
Det er definert 22 «Generelle diskriminatorer» der
hastegrad er predefinert og uavhengig av
kontaktårsak.
Det er definert 152 såkalte «Spesifikke
diskriminatorer» der hastegrad vil variere mellom
ulike kontaktårsaker.
Diskriminatorer kan være tegn, sympomer eller
måleverdier.
MTS – Kontaktårsaker/flytskjemaer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Abscesser og lokale infeksjoner
Allergi
Ansiktsproblemer
Astma
Bekymrede foreldre/omsorgspersoner
Bitt og stikk
Brannskader og skolding
Brystsmerter
Diabetes
Diaré og oppkast
Dårlig barn
Dårlig voksen
Eksponert for kjemikalier
Ekstremitetsproblemer
Fall
Fremmedlegeme
GI-blødning
Graviditet
Gråtende baby
Haltende barn
Hjertebank
Hodepine
Hodeskade
Illebefinnende (voksen)
Irritabelt barn
Kortpustethet hos barn
Kortpustethet hos voksne
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Kramper
Magesmerter hos barn
Magesmerter hos voksne
Nakkesmerter
Overdose og forgiftning
Psykisk lidelse
Ryggsmerter
Seksuelt ervervet infeksjon
Selvskading
Sår
Sår hals
Tannproblemer
Testikkelsmerter
Tilsynelatende beruset
Traume
Trunkusskader
Underlig adferd
Urinveisproblemer
Utsatt for vold
Utslett
Vaginalblødning
Øreproblemer
Øyeproblemer
Massetilstrømning
MTS – Diskriminatorer
DID
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21
G22
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
PRIO
1
2
2
1
3
3
4
4
4
1
1
2
2
1
2
2
2
3
1
1
3
2
TEKST
Barn som ikke reagerer
Endret bevissthetsnivå
Kald
Livstruende blødning
Mindre ukontrollerbar blødning
Moderat smerte
Noe varm hud
Nylig oppstått problem
Nylig oppstått svak smerte
Pågående kramper
Reagerer ikke
Reagerer kun på smerte
Reagerer kun på stemme
Sjokk
Stor ukontrollerbar blødning
Svært kraftig smerte
Svært varm voksen
Sykehistorie med bevisstløshet
Truet luftvei
Utilstrekkelig respirasjon
Varm voksen
Varmt barn
Akutt innsettende etter skade
Akutt kjemisk øyeskade
Akutt komplett synstap
Akutt kortpustethet
Akutt nevrologisk funksjonstap
Akutt utslått tann
Alder under 25 år
Ansiktsødem
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
Blødningsforstyrrelse
Direkte traume mot nakke
Direkte traume mot rygg
Dobbeltsyn
Dysuri
Eksternalisering av indre organer
Elektrisk skade
Endret adferd
Endret bevissthetsnivå som alene kan
forklares med alkoholinntak
Endret bevissthetsnivå som ikke alene
kan forklares med alkoholinntak
Endret sensibilitet i ansiktet
Forgiftning med høy dødelighet
Forgiftning med moderat dødelighet
Forstyrrende
Fremmedlegemefølelse
Friskt eller gammelt blod fra rektum
Gangren av skrotum
Gående
Hematom i ytre øre
Hevelse
Hevelse i ansiktet
Hodepine
Hvesende/pipende respirasjon
Hyperglykemi
Hyperglykemi med ketoacidose
Hypoglykemi
Høy dødelighet av agens
Høyt blodtrykk
Lesevisning av alle diskriminatorer for et valgt
flytskjema
Se også: Bitt og stikk
1. Abscesser og lokale infeksjoner
Kommentarer
Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som stopper
inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder eller boblende
lyder ved respirasjon
Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har utilstrekkelig
respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller utmattelse.
Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi, hypotensjon og redusert
bevissthetsnivå
Svært kraftig smerte: Smerter som er uutholdelige – ofte beskrevet som den verste noensinne. Se kapittel om smertevurdering
Truet sirkulasjon: Det vil være en kombinasjon av blekhet, kulde, endret sensibilitet og smerter, med eller uten fraværende puls distalt for
skaden
Subkutant emfysem: Gass under huden kan oppdages ved å kjenne etter krepitasjon (kram snø) ved berøring. Det kan være gassbobler i et
markert og avgrenset område
Varmt barn: Hvis huden kjennes varm sies barnet klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur over
38,5 C er varm
Svært varm voksen: Hvis huden kjennes svært varm sies pasienten klinisk å være svært varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig –
en temperatur høyere enn 41 C er svært varm
Smerter ved bevegelse av ledd: Dette kan gjelde smerte både ved aktiv bevegelse (av pasienten selv) eller passiv bevegelse (av den som
undersøker)
Varmt ledd: Enhver varme rundt et ledd oppfyller denne diskriminatoren
Varm voksen: Hvis huden kjennes varm sies pasienten klinisk å være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en temperatur
over 38,5 C er varm
Moderat smerte: Smerte som er intens, men til å holde ut. Se kapittel om smertevurdering
Nylig oppstått svak smerte: Enhver smerte som har oppstått i løpet av de siste 7 dager. Se kapittel om smertevurdering
Noe varm hud: Hvis huden kjennes noe varm sies pasienten klinisk å være noe varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en
temperatur høyere enn 37,5 C er noe varm
Nylig oppstått problem: Et problem som har oppstått i løpet av de siste 7 dager
1. Abscesser og lokale infeksjoner
Se også: Bitt og stikk
Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan
holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som
stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total
eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder
eller boblende lyder ved respirasjon
Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste
godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har
utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller
utmattelse.
Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De
klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi,
hypotensjon og redusert bevissthetsnivå
Kommentarer
Truet luftvei
Utilstrekkelig respirasjon
Sjokk
Ingen røde diskriminatorer aktuelle
Svært kraftig smerte
Truet sirkulasjon
Subkutant emfysem
Varmt barn
Svært varm voksen
Ingen oransje diskriminatorer aktuelle
Smerte ved bevegelse av ledd
Varmt ledd
Varm voksen
Moderat smerte
Ingen gule diskriminatorer aktuelle
Risikogrense
Nylig oppstått svak smerte
Noe varm hud
Nylig oppstått problem
Ingen grønne diskriminatorer aktuelle
Vitalparametere
1. Abscesser og lokale infeksjoner
Se også: Bitt og stikk
Svært kraftig smerte: Smerter som er uutholdelige – ofte
beskrevet som den verste noensinne. Se kapittel om
smertevurdering
Truet sirkulasjon: Det vil være en kombinasjon av blekhet, kulde,
endret sensibilitet og smerter, med eller uten fraværende puls
distalt for skaden
Subkutant emfysem: Gass under huden kan oppdages ved å
kjenne etter krepitasjon (kram snø) ved berøring. Det kan være
gassbobler i et markert og avgrenset område
Varmt barn: Hvis huden kjennes varm sies barnet klinisk å være
varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en
temperatur over
38,5 C er varm
Svært varm voksen: Hvis huden kjennes svært varm sies
pasienten klinisk å være svært varm. Temperaturen bør måles så
raskt som mulig – en temperatur høyere enn 41 C er svært varm
Kommentarer
Truet luftvei
Utilstrekkelig respirasjon
Sjokk
Ingen røde diskriminatorer aktuelle
Svært kraftig smerte
Truet sirkulasjon
Subkutant emfysem
Varmt barn
Svært varm voksen
Ingen oransje diskriminatorer aktuelle
Smerte ved bevegelse av ledd
Varmt ledd
Varm voksen
Moderat smerte
Ingen gule diskriminatorer aktuelle
Risikogrense
Nylig oppstått svak smerte
Noe varm hud
Nylig oppstått problem
Ingen grønne diskriminatorer aktuelle
Vitalparametere
Visualisering av smertestige
1. Abscesser og lokale infeksjoner
Se også: Bitt og stikk
Truet luftvei: En luftvei kan være truet enten fordi den ikke kan
holdes åpen, eller fordi luftveis-beskyttende reflekser (som
stopper inhalasjon) er tapt. Dette vil føre til intermitterende total
eller delvis obstruksjon. Dette manifesterer seg som snorkelyder
eller boblende lyder ved respirasjon
Utilstrekkelig respirasjon: Pasienter som ikke er i stand til å puste
godt nok til å opprettholde tilstrekkelig oksygenering har
utilstrekkelig respirasjon. Man kan se anstreng respirasjon eller
utmattelse.
Sjokk: Sjokk er utilstrekkelig oksygentilførsel til vevet. De
klassiske tegnene inkluderer svette, blekhet, takykardi,
hypotensjon og redusert bevissthetsnivå
Kommentarer
Truet luftvei
Utilstrekkelig respirasjon
Sjokk
Ingen røde diskriminatorer aktuelle
Svært kraftig smerte
Truet sirkulasjon
Subkutant emfysem
Varmt barn
Svært varm voksen
Ingen oransje diskriminatorer aktuelle
Smerte ved bevegelse av ledd
Varmt ledd
Varm voksen
Moderat smerte
Ingen gule diskriminatorer aktuelle
Risikogrense
Nylig oppstått svak smerte
Noe varm hud
Nylig oppstått problem
Ingen grønne diskriminatorer aktuelle
Vitalparametere
1. Abscesser og lokale infeksjoner
Se også: Bitt og stikk
Smerter ved bevegelse av ledd: Dette kan gjelde smerte både
ved aktiv bevegelse (av pasienten selv) eller passiv bevegelse (av
den som undersøker)
Varmt ledd: Enhver varme rundt et ledd oppfyller denne
diskriminatoren
Varm voksen: Hvis huden kjennes varm sies pasienten klinisk å
være varm. Temperaturen bør måles så raskt som mulig – en
temperatur over 38,5 C er varm
Moderat smerte: Smerte som er intens, men til å holde ut. Se
kapittel om smertevurdering
Kommentarer
Truet luftvei
Utilstrekkelig respirasjon
Sjokk
Ingen røde diskriminatorer aktuelle
Svært kraftig smerte
Truet sirkulasjon
Subkutant emfysem
Varmt barn
Svært varm voksen
Ingen oransje diskriminatorer aktuelle
Smerte ved bevegelse av ledd
Varmt ledd
Varm voksen
Moderat smerte
Ingen gule diskriminatorer aktuelle
Risikogrense
Nylig oppstått svak smerte
Noe varm hud
Nylig oppstått problem
Ingen grønne diskriminatorer aktuelle
Vitalparametere
Åpne hendelse
Problem: Kommer inn på grunn av smerter i mage, har selv målt feberen til 39 C. Smertene
har vært tiltagende de siste timene. Ikke diaré eller oppkast.
Takk for oppmerksomheten!
www.nirvaco.no
[email protected]

similar documents