Undernäring och Fallrisk börjar i hemmet

Report
Högskolan Kristianstad
Forskargruppen: PRO
Clinical Assessment
Research & Education
Undernäring och Fallrisk börjar i
hemmet
ForskningUtbildningSamverkan
Sedan 2004
Marianne Lindberg DeGeer 2005
Albert Westergren, Professor i Omvårdnad
Findus, Kommunförbundet Skåne, Livsmedelsakademin
1
Vad är ”felnäring”
• Inbegriper ett ohälsosamt intag av mat/dryck.
• Kan leda till undernäring, övervikt/fetma och
bristtillstånd (vitaminer/mineraler).
• Tänkbara orsaker:
–
–
–
–
–
–
Svårt att handla mat
Svårt att laga mat
Svårt att äta mat
Okunskap
Brister i service?
…….
2
Förekomst av Undernäring
• 14% hos äldre i ordinärt boende
• 35% hos äldre som flyttar till särskilt boende
(Johansson et al. 2008)
(Wikby, Ek & Christensson 2006)
Förekomst av Fetma
• 20% bland kvinnor och 24% bland män (70 år)
(BMI > 31)
(Eiben et al. 2005)
3
Förekomst av (risk för) Felnäring
• 57% av äldre hemmaboende (medelålder 72
år) hade risk (Keller et al. 2002)
• 65% av äldre hemmaboende, utan
kommunala insatser (medel 78 år) hade risk
(Westergren et al. Inskickat 13/11-2013)
4
Resultat intervjuer
Kritisk tid för
intervention
5
Riskfaktorer för Felnäring
Undernäring:
• Funktionsnedsättningar
• Sjukdom
• Flera läkemedel
• Depression/nedstämdhet
(bl.a. Payette 2005, Johansson et al. 2008)
• Sjukhusvistelse
• Inga kommunala insatser
• Äter ensam
(Locher et al. 2008)
Övervikt/fetma:
• Balansen mellan aktivitet och intag: minskad energiförbrukning och
bibehållet eller ökat kaloriintag (Villareal et al. 2005)
6
Komplikationer - Undernäring
•
•
•
•
•
Funktionsnedsättning (Bartali et al. 2006, Richie et al. 2008)
Försämrad livskvalitet (Vailas et al. 1998)
Ohälsorelaterade komplikationer (MacIntosh et al. 2002)
Ökad dödlighet (Locher et al. 2007, Richie et al. 2008)
Ökat sjukvårdsbehov och ökade kostnader (Janssen et al. 2004,
Payette et al. 2000)
• Ökad fallrisk?
Cirka 10.000
kr mer/dygn
på sjukhus
7
Komplikationer – Övervikt/Fetma
•
Metabolt syndrom
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
Överskott av bukfett
Störd insulin- och glukosmetabolism
Höga blodfetter
Högt blodtryck
Artrit
Lungpåverkan (t.ex. obstruktiv sömnapné)
Urininkontinens
Grå starr
Cancer
Minskad överlevnad
Minskad fysisk funktion och livskvalitet
(Villareal et al. 2005)
•
Ökad fallrisk?
Lätt övervikt är positivt när man är äldre!
8
Fall!
• En av de vanligaste orsakerna till att man söker akuthjälp på sjukhus.
• Över en tredjedel av alla hemmaboende över 65 år faller årligen. Hälften
faller flera gånger.
• Tio procent söker sjukhusvård; 1-2 procent får frakturer.
• 1600 människor dör / år i Sverige till följd av fall.
– 90% av dessa är äldre (65+)
• 20% dör inom 12 månader efter höftfraktur.
• Fallolyckor: kostnad 22 miljarder kronor/år (2010, Myndigheten för
Samhällsskydd (MSB)):
– Sjukhusvård, rehabilitering, livskvalitetsförsämring.
• Antal äldre
– 1970, 1.1 miljoner
– 2010, 1.6 miljoner
– 2020, 1.9 miljoner
9
Vanliga riskfaktorer för fall
• Tidigare fall
• Depression
• Gång- och balanssvårigheter • Nedsatt kognitiv förmåga
• Användande av hjälpmedel
• Läkemedel
• Nedsatt syn
• Omgivningsfaktorer
• Artros
• Hjärt- och kärlsjukdom
• Nedsatt ADL
• Muskelsvaghet
• Undernäring???
10
Nutrition och Fall
• Protein
– Kött, fisk, ägg, mjölk
och ost
– Ärtor, bönor och
linser
• Om >65 år, ökat
behov av protein
• D-vitamin
– Fisk, speciellt fet fisk som
lax, sill och makrill.
– Mini-, lätt- och mellanmjölk
(berikas med D-vitamin).
– Margarin (berikas med Dvitamin)
– Ägg och kött innehåller
också en del D-vitamin.
• Om >75 år, ökat behov av
D-vitamin
NNR5 2013
11
Nordisk
Nutrition
2013 (3/4)
12
Förebyggande Hembesök
• Bedömning av fallrisk
• Bedömning av risk för
felnäring
• Råd om förebyggande
insatser
• Med mera
• 565 äldre personer
• Hemmaboende
• Utan kommunala
insatser
• Åldern 73-90 år (medel
78 år)
13
SCREEN II
•
•
•
•
•
•
Seniors in the
Community:
Risk
Evaluation for
Eating and
Nutrition
• Risk för felnäring hos
äldre hemmaboende
• 14 frågor
Utvecklat av
Dietist & Dr
Heather H
Keller
14
Frågor om riskfaktorer:
•
•
•
•
•
Nedsatt aptit/matlust
Hoppar över måltider
Drar ner på/undviker viss mat
Äter ensam/tillsammans
Svårigheter med:
–
–
–
–
Matlagning
Matinköp
Tugga
Svälja
15
Frågor om matintag:
• Otillräcklig konsumtion av:
–
–
–
–
Frukt och grönt
Kött, fisk, fågel, ägg (eller alternativ)
Mjölk och mjölkprodukter
Näringstillägg/näringsdryck
• Otillräckligt dryckintag
16
Frågor om vikt:
• Viktförändring (ökad eller minskad)
• Upplevd vikt (för lite/mycket)
• Frivillig viktförändring
17
Poäng
•
•
•
•
Max 64
54-64 Ingen risk för felnäring
50-53 Måttlig risk för felnäring
< 50
Hög risk för felnäring
18
Downton Fallrisk Index
• Tidigare kända fallolyckor
• Medicinering
– Lugnande, sömnmedel, neuroleptika, diuretika, antihypertensiva
(annat än diuretika), antiparkinson läkemedel, antidepressiva
• Sensoriska funktionsnedsättningar
– Syn, hörsel, motorik
• Kognitiv funktionsnedsättning
• Gångförmåga
Summeras 0-11 poäng
Risk = 3 poäng eller mer.
19
Risk och samband:
• Felnäring
– 35% Ingen risk
– 35% Måttlig risk
– 30% Hög risk
• Samband
•
•
•
•
•
•
Ensamboende man
Ensamboende kvinna
Låg ålder= hög risk!!!
Nedsatt hälsa
Ofta/alltid trött
Fallrisk
• Fallrisk
– 34%
• Samband
• Högre ålder
• Lågt intag av kött, fisk,
fågel
• Behov av hjälp för att
handla
• (Intag av mjölk,
mjölkprodukter - ej
signifikant)
20
Hypotetisk modell
Sammanboende äldre utan
kommunala insatser
Ensamstående
Insatser från närstående/kommun
Sjukdom
Försämrat matintag,
minskad aktivitet
Fallrisk, rädsla för att falla
Trötthet
Minskat intag av
kött/fisk/fågel (protein
och ev. D-vitamin)
Svårigheter att
handla mat
Sarkopeni = minskad
• muskelmassa
• muskelstyrka
• muskelfunktion
21
Övriga resultat
• 80 % tror att det är bäst att varken vara över- eller
underviktig
• 18 % föredrar att äta ensamma
• 16 % föredrar att fika ensamma
• 20 % har under senaste året drabbats av
sjukdom/sjukhusvistelse
• 12 % har haft episoder av nedstämdhet
• 32 % anser att deras hälsa endast är någorlunda
alternativt dålig
22
Åtgärder (1)
• Hjälp från informella vårdgivare hjälper (White 1994;
de Groot et al. 2000)
• Matdistribution hjälper (Locher et al. 1997; Gollub & Weddle 2004; Keller
2006).
• Folkhälsoproblem
– Informationsbehov
– Förebyggande hembesök till äldre
• Identifiera möjligheter & problem
• Informera om möjligheter & problem
23
Åtgärder (2)
• Rätt kompetens i vård och omsorg
– Vid matdistribution – informera distriktssköterskan
– Anställa dietister (56 av landets 290 kommuner har
dietist, vad händer när de statliga stimulansmedlen
försvinner?)
• Minska fall
– Fysisk aktivitet & utevistelse
– Information om ökat behov av protein
– D-vitamin
24
Att identifiera risk är inte
detsamma som att åtgärda den
…men det är en bra början…
Tack till:
26

similar documents