Egenkontroll med fokus på riskbedömning

Report
miljosamverkanvasterbotten.se
Miljösamverkan Västerbotten och
Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Umeå, 20 februari 2013
Lisa Redin
Projektledare Miljösamverkan Västerbotten
[email protected]
miljosamverkanvasterbotten.se
Bakgrund till miljösamverkan
1. Ökad samverkan krävs mellan myndigheter för att klara kompetenskraven
2. Ökad samverkan krävs mellan myndigheter för att utnyttja resurserna på bästa sätt
3. Brist på samverkan mellan myndigheter ger olika lagtillämpning och snedvrider
konkurrensen
4. Brist på kompetens inom företagen försämrar deras konkurrenskraft
5. Brister i kommunikation och kunskap ger sämre miljöarbete hos företagen
6. Region Västerbotten har mindre resurser än tidigare att vara motor i samverkan
7. Dialog med näringslivsföreträdare ger stöd för projektet
8. Intentionerna i miljöbalken och miljömålen
miljosamverkanvasterbotten.se
Miljösamverkan Västerbotten
- ett samverkansforum om tillsyn och prövning inom
miljöbalkens regelverk
Målgrupper: miljöförvaltningar och näringsliv
Projekttid: 2012 - 2014
Finansiärer: Länsstyrelsen, kommunernas
miljöförvaltningar, Region Västerbotten
miljosamverkanvasterbotten.se
Miljösamverkans mål
• Ökad kvalitet i myndighetsutövningen
• Ökad kunskap om miljöfrågor hos näringslivet
• Ökad konkurrenskraft hos näringslivet
• Genomföra minst tre delprojekt 2012-2014
• Alla kommuner ska delta i minst ett projekt
• Nå minst 200 företag
miljosamverkanvasterbotten.se
Organisation
Projektägare: Region Västerbotten
Ägargrupp: miljöförvaltningar , lst, RV
Styrgrupp: repr. från Umeå, Skellefteå, Bjurholm, Malå/Norsjö,
Dorotea, Länsstyrelsen, Region Västerbotten
Kontaktpersoner: i 15 kommuner (14 mf)
Projektledare: lokaliserad hos Region Västerbotten
Projektgrupper/arbetsgrupper: för resp. delprojekt
Näringsliv och verksamhetsutövare
miljosamverkanvasterbotten.se
Delprojekt 2012-2013
•
•
•
•
•
Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Inventering av nedlagda deponier
Avfall som anläggningsmaterial
Vindkraftstillsyn
Köldmedia, Bassängbad, Migrationsboende
Delprojekten ska väljas utifrån behov
miljosamverkanvasterbotten.se
Egenkontroll med fokus på
riskbedömning
- delprojekt 2013
Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Egenkontroll enligt miljöbalken innebär att
verksamhetsutövaren behöver…
• skaffa sig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan
och klargöra vem som ansvarar för vad när det gäller
verksamhetens miljöarbete.
• upprätta rutiner för att kontrollera och riskbedöma
verksamhetens miljöpåverkan samt genomföra åtgärder
för att minska miljöpåverkan.
• följa upp att egenkotrollen fungerar och rapportera
avvikelser
• förbättra egenkontrollen kontinuerligt genom att
uppdatera era rutiner och kontroller
Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Varför systematiskt egenkontrollarbete?
- ett bra verktyg för att säkerställa att man som
företagare uppfyller gällande lagstiftning inom miljöoch hälsoskyddsområdet
- kan bidra till att minska företagets miljöpåverkan
- kan bidra till samhällets miljömål nås
- kan vara ett kundkrav
Och! Det finns fler lagar som ställer krav
på kontroll av den egna verksamheten
och riskbedömning
Vad är en risk?
Sannolikhet/ Försumbar
konsekvens
Mindre
allvarlig
Ganska
allvarlig
Aldrig/ mycket
osannolikt
Ganska
osannolikt
Sannolikt
Stor sannolikhet
Mycket stor
sannolikhet
Acceptabel risk. Hanteras genom rutiner eller dylikt.
Signifikant risk. Bör hanteras eller åtgärdas.
Oacceptabel risk. Direkta åtgärder, hanteras direkt.
Allvarlig
Mycket allvarlig
Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Projektet
Syfte:
₋ Att bidra till att företag tar ökar kunskapen om
egenkontroll och riskbedömning, och också tar ett ”ett
steg uppåt i trappan”
₋ Att skapa en kommungemensam metodik vid
myndighetsutövning
”Trappan”
Nivå 1 Verksamhetsutövaren har liten/ingen
kunskap om egenkontroll och kravet på
riskbedömning och behöver få kunskap om detta.
Verksamhetsutövaren har inte gjort någon
riskbedömning.
Nivå 2 Verksamheten har implementerat viss
kunskap om egenkontroll och riskbedömning samt
arbetar aktivt med det. Kunskap om risker finns
och riskbedömningen är påbörjad.
Nivå 3 Verksamheten har implementerat stor
kunskap om egenkontroll och riskbedömning.
Lagkrav vad gäller egenkontroll uppfylls.
Riskbedömning är genomförd och dokumenterad.
Nivå 4 Åtgärder för att minska risker inom
verksamheten och minska miljöpåverkan
genomförs systematiskt. Vidtagna åtgärder och
åtgärdsplaner är dokumenterade.
Egenkontroll med fokus på riskbedömning
Tidsplan
1. Informationsträff
2. Tidsbokning
3. Besök
4.
Inspektionsrapport
5. Riskbedömning
upprättas och
skickas in (om det
behövs)
6. Feedback riskbedömning
7. Ev. uppföljning
8.
Projektuppföljning
miljosamverkanvasterbotten.se
Lycka till med egenkontrollen!
Miljösamverkan Västerbotten
www.miljosamverkanvasterbotten.se
twitter @miljosam
Kontakt: [email protected]

similar documents