Från jäv skall bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen

Report
Regionstyrelseuppdraget enligt
kommunallagen
2015-01-27
Regionstyrelseuppdraget utifrån KL
VGR:s
ansvarsområde
RS roll
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Ledamöternas
ansvar
Ramen
Västra Götalandsregionens
ansvarsområden
• Hälso- och sjukvård och
tandvård
• Kollektivtrafik
• Tillväxt- och utveckling
• Kultur, turism, utbildning
(frivilligt)
• Befogenheter i övrigt
enligt kommunallagen
Kommunal kompetens
• Allmänintresse
• Lokaliseringsprincipen
• Inte befatta sig med
angelägenheter som ankommer på
staten, en kommun eller någon
annan
• Inte bedriva verksamhet med syfte
att skapa vinst
• Självkostnadsprincipen
• Likställighetsprincipen
• Retroaktivitetsförbud
Regionstyrelsens roll
Styrs av
- Kommunallagen
- Fullmäktiges uppdrag och mål, framför allt genom
reglementet
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
RS roll enligt KL (6 kap)
• Leda och samordna förvaltningen av regionens
angelägenheter.
• Uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet samt över
verksamhet som bedrivs i regionala bolag eller stiftelser
och i kommunalförbund.
• Särskilt ansvar för att följa de frågor som kan inverka på
regionens utveckling och ekonomiska ställning.
• Göra de framställningar som behövs hos fullmäktige,
övriga nämnder och andra myndigheter.
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
RS roll
• Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige.
• Ha hand om den ekonomiska förvaltningen.
• Verkställa fullmäktiges beslut och fullgöra de uppdrag som
fullmäktige lämnat till styrelsen.
• Själv eller genom ombud föra regionens talan i domstol
(om ej ankommer på annan).
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Varje nämnds ansvar
• Varje nämnd ansvarar för att verksamheten följer mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten.
• Ansvarar för intern kontroll.
• Ansvarar för verksamhet inom nämndens område som
lämnats över till företag, stiftelse eller liknande.
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Delegering
• Styrelse/nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd hos regionen att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av
ärenden.
• Förbud mot delegering i vissa fall, t ex ärenden som avser
verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
• Delegering innebär att befogenheten att fatta beslut
överlämnas – det delegerade beslutet fattas sedan på
styrelsen/nämndens vägnar.
• Samtidigt innebär delegeringen att delegaten får det fulla
ansvaret för handläggning och beslutsfattande i de
ärenden som delegationen omfattar.
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Återkalla delegering
• Styrelse/nämnd har kvar sitt övergripande ansvar för beslutsfattandet
och kan därför när som helst återkalla en lämnad delegering, antingen
generellt eller i ett enskilt ärende.
• Nämnden kan också genom eget handlande föregripa en delegats
beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta.
• Däremot har nämnden ingen omprövningsmöjlighet och kan i princip
inte återta ett beslut som fattats med stöd av delegering.
• Den som delegerat beslutanderätten har inte rätt att gå in och påverka
beslutsfattandet hos den eller dem som fått delegationen.
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Ledamöternas ansvar
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Ledamöternas ansvar
• I första hand VGR som juridisk person som ansvarar
• Nämndens verksamhetsansvar – i grunden kollektivt
• Personligt ansvar, framför allt för ledande politiker, i vissa
situationer
• Politiskt ansvar
• Revisionsansvar
• Skadeståndsansvar
• Straffansvar
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Jävsgrunder
1. Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv
2. Ställföreträdarjäv
3. Tillsynsjäv
4. Ombudsjäv
5. Delikatessjäv
Från jäv skall bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen
saknar betydelse
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Vad gäller vid dubbla engagemang?
• Jäv föreligger inte enbart pga dubbla engagemang, t ex vid
handläggning av ärenden i styrelsen som rör ett regionägt aktiebolag
där en ledamot i nämnden även sitter i styrelsen, eller pga att den som
handlägger ett ärende i styrelsen tidigare deltagit i handläggningen av
ärendet i annan nämnd.
• Behöver dock vara uppmärksam på om det finns andra skäl för jäv i
sådana situationer, exempelvis om ledamoten själv eller närstående är
berörd av beslut.
• Annorlunda vid ärenden som rör privata företag eller organisationer
där VGR inte har avgörande inflytande, då ställföreträdarjäv
uppkommer exempelvis om en ledamot i styrelsen är styrelseledamot
eller har förtroendeuppdrag i det privata företaget eller organisationen.
Vad gör man om jäv kan föreligga?
• Den som känner till en omständighet som kan antas
utgöra jäv mot honom ska självmant ge det till känna
• Försiktighetsprincip – det ska inte ens kunna misstänkas
att en förtroendevald låter sig påverkas av ovidkommande
önskemål i arbetet
• Den som är jävig får inte delta eller närvara vid
handläggningen av ärendet
• Ersättare kallas in
Regionstyrelseuppdraget 2015-01-27
Prövningsmöjligheter
Varje medlem av en kommun eller ett
landsting har rätt att få lagligheten av
kommunens eller landstingets beslut
prövad genom att överklaga dem hos
förvaltningsrätten.
Grunder för laglighetsprövning
Ett överklagat beslut skall upphävas, om
1. Det inte har tillkommit i laga ordning
2. Beslutet hänför sig till något som inte är en åtgärd för kommunen
eller landstinget,
3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
eller
4. Beslutet strider mot lag eller annan författning.
Förvaltningsrätten får inte besluta annat – bara upphäva!

similar documents