การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล - โรง พยาบาล สมเด็จ พระ ยุพราช ปัว

Report
*โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชปั ว
สง่างาม
มาตรฐานสากล
ชุมชนสุขภาพดี
*ยุพราชปั ว
คือครอบครัวของเรา
*
“โรงพยาบาลคือบ้านอันอบอุ่น”
*โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปั ว จังหวัดน่ าน
*ด้วยความมุ่งมัน่ ในการให้บริการที่มีคณภุ าาพ
*ภายใต้ การทางานของบุคลากร
ที่เป็ นคนดี มีความสุ ข สง่างาม
และเป็ นคนเก่ง
*การทางานโดยการยึดมัน่ ใน
ค่านิ ยม 4 FISHES
การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล
ความผูกพันของบุคลากร
สภาพแวดล้อมของบุคลากร
(Staff Engagement)
(Staff Envieonment)
สาาพแวดล้อมของบุคลากร
Staff Environment
เป้าหมาย : 1. องค์กรบริหารขีดความสามารถ และอัตรากาลัง
เพือ่ ให้ งานขององค์ กรบรรลุผลสาเร็จ
2. องค์ กรจัดให้ มีสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
บรรยากาศทีส่ นับสนุนให้ บุคลากรมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัย
สภาพแวดล้ อมของบุคลากร
ก. ขีดความสามรถ และความเพียงพอของบุคลากร
ข. บรรยากาศในการทางาน
ค. สุ ขภาพของบุคลากร
ความผูกพันของบุคลากร
Staff Engagement
เป้าหมาย : 1. สร้ างความผูกพันกับบุคลากร “ผูกใจบุคลากร”
2. จัดระบบค่ าตอบแทนและจูงใจ เมื่อบรรลุ
ความสาเร็จในระดับองค์ กรและระดับบุคคล
3. บุคลากร และผู้นาได้ รับการพัฒนาเพือ่ ให้ สร้ าง
ผลงานทีด่ ี
ความผูกพันของบุคลากร
ก. การเพิม่ คุณค่ าบุคลากร
ข. การพัฒนาบุคลากร และผู้นา
ความเพียงพอของบุคลากร
• ทาให้ มั่นใจได้ ว่ามีระดับของบุคลากรเพียงพอในการบรรลุผลสาเร็จ
 หัวหน้ างาน : ประเมินความเพียงพอ
: จัดทาแผน บุคลากร สอดคล้องกับพันธกิจ และ
นโยบายของโรงพยาบาล และความเหมาะสม
: กาหนด Job Discription(กาหนดหน้ าทีค่ วาม
รับผิดชอบ และมอบหมายหน้ าทีต่ ามความรู้
ความสามารถ)
กระบวนการสรรหา
เป้าหมาย o มี:กระบวนการทีม่ ีประสิทธิผลในการสรรหา ว่าจ้ างบรรจุ
ลงตาแหน่ ง
o รวบรวม ตรวจสอบ ประเมินคุณสมบัติของบุคลากร ใน
ด้ านใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา
o ประวัติการฝึ กอบรม และประสบการณ์
o ดูแลเรื่องสิ ทธิประโยชน์ ของแต่ ละตาแหน่ ง
งานการเจ้ าหน้ าที่
•
•
คุณจงกลจิตร พรมมี
คุณมุกดา วงค์ ทาฝัน
การปฐมนิเทศ
เป้าหมาย o :การเตรียมความพร้ อม ของบุคลากรก่อนปฏิบัตงิ าน
o การรับรู้ เป้าหมาย ทิศทาง กฏระเบียบ วัฒนธรรม
องค์ กร เพือ่ จะเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์ กร
1. ระดับหน่ วยงาน
•
หัวหน้ างานทุกงาน
2.
ระดั
บ
องค์
ก
ร
2. ระดับองค์กร
•
•
•
คุณทัศนีย์ สิ งหนะ
คุณกรรณิการ์ วงค์ ไชยา
ทีมกระบวนกร
ประธาน
เลขาฯ
กรรมการ
การพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย : บุคลากร และผู้นา ได้ รับการพัฒนาเพือ่ ให้ สร้ างผลงานที่ดี
 กาหนดให้ ทุกหน่ วยงาน มี HRD ประจาหน่ วยงาน
 ทุกหน่ วยงานกาหนดความจาเป็ น และความต้ องการในการเรียนรู้ พัฒนา
ของบุคลากร ปี ละ 1 ครั้ง
 ส่ งแผนการพัฒนาของหน่ วยงาน ปี ละ 1 ครั้งก่อนเดือนกันยายน ของทุกปี
 แผนประกอบด้ วย - พัฒนาเองหน่ วยงาน
- พัฒนาใน รพ.
- พัฒนานอก รพ.
การพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการ พัฒนาวิชาการ ของรพ.
มี : พญ.นงลักษณ์
ประธาน
: คุณวิไลลักษณ์ ชัยนนถี
เลขา ฯ
 รวบรวม แผนจากทุกหน่ วยงาน มาเป็ น แผนของ รพ.
 จัดให้ มีการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
 จัดให้ มีการถ่ ายทอดความรู้ จาก “สิ นทรัพย์ ความรู้ ในองค์ กร”
 จัดทา “คลังปัญญา รพ.” นวตกรรม ในรูปแบบทีจ่ ะเป็ นประโยชน์
สาหรับ บุคลากร และคนอืน่
 จัดการยกย่ อง ชมเชย ผู้มีผลงาน ทางวิชาการ ทีไ่ ด้ รับรางวัล
การพัฒนาบุคลากร
มีคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย : ประเมินประสิทธิผลของระบบการพัฒนา และเรียนรู้สาหรับบุคลากร
และผู้นา
มี : คุณไพรินทร์ สมบัติ
ประธาน
: คุณวรธน ยอดสาร
เลขา ฯ
 จัดการประเมินความครอบคลุมของการพัฒนาของบุคลากร ร้ อยละของ
บุคลากรทีไ่ ด้ รับการพัฒนาในแต่ ละหน่ วยงาน
 จัดประเมินประสิ ทธิผล การพัฒนา ตามระบบ E1-E5 รวบรวมเป็ น ภาพรวม
ของหน่ วยงาน, และองค์ กร
 จัดประเมินบรรยากาศและความผูกพัน ความพึงพอใจของบุคลากร ปี ละ 2 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนา และเรียนรู้ สาหรับผู้นา
เป้าหมาย : ผู้นาได้ รับการพัฒนา เป็ นผู้นาทีม่ ีภาวะผู้นา
 ผู้นาหน่ วยงาน และรองหัวหน้ า ได้ รับการพัฒนาในเรื่องความเชี่ยวชาญของ
องค์ กร ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ เพือ่ การบรรลุขององค์ กร
 พัฒนาคุณสมบัติ การเป็ นผู้นาเฉพาะตัว (Leadership)
ผู้รับผิดชอบ o นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสิ นสมบัติ
o คุณทิมลวรรณ คุณสิ ทธิ์
ผอก.
เลขา ฯ
การสร้ างความผูกพันของบุคลากร
เป้าหมาย : การทีจ่ ะให้ บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร รู้สึกว่ าเป้นส่ วนหนึ่งของ
องค์ กร มีความพึงพอใจ และมีความสุ ขในการทางาน มีการอยู่ร่วมกัน
เป็ นครอบครัวยุพราชปัว
ตัวชี้วดั : อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
คะแนนบรรยากาศในการทางาน
คะแนนความสุ ขของบุคลากร
วัดผลปี ละ 2 ครั้ง
การสร้ างความผูกพันของบุคลากร
ทีม Happyness
ทีมกีฬา และสั นทนาการ
• คุณลาวัลย์ สายโสภา ประธาน
• ภก. ปรัชญา ประมูล เลขา ฯ
• นพ.กฤษ ใจวงศ์ ประธาน
• คุณวิทยา มิ่งปรีชา เลขา ฯ
หน้ าที่ : ประเมินบรรยากาศองค์ กร
: จัดกิจกรรม ต่ างๆเพือ่ สร้ างบรรยากาศในองค์ กร
การสร้ างคนดีและมีความสุ ขจากภายใน
เป้าหมาย : บุคลากรรู้จักตัวตน รู้คุณค่ าตนเอง
สร้ างคุณค่ าแก่ตนเองและผู้อนื่
ดารงตนโดยใช้ ความพอเพียง ไม่ ทาลายสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมการ : ชมรมจริยธรรม
คุณพันธ์ ทพิ ย์ อยู่เอนก
คุณผจญ ศรีสบานงา
ประธาน
เลขา ฯ
งานพัฒนาบุคลากร
งานการเจ้ าหน้ าที่
- คุณจงกลจิตร
- คุณมุกดา
พัฒนาตนเอง
- พญ.นงลักษณ์
- คุณวิไลลักษณ์
พัฒนาผู้นา
- นพ.กิติศักดิ์
- คุณพิมลวรรณ
งานประชุ มนิเทศ
ประเมินผลการพัฒนา
- คุณทัศนัย
- ภก.กรรณิการ์
- คุณไพรินทร์
- คุณวรธร
พัฒนาจิตใจ
- คุณพันธ์ ทพิ ย์
- คุณผจญ
สร้ างความผูกพัน
1.Happyness
- คุณลาวัลย์
- ภก.ปรัชญา
กีฬาสั นทนาการ
- นพ.กฤษ
- คุณวิทยา

similar documents