Aspecte practice privind noile cerințe de raportere financiară

Report
www.pwc.com/md
Conferinţa internaţională
“Asigurările : tendinţe de
dezvoltare şi protecţie a
societăţii”
Aspecte practice privind
noile cerinţe de
raportare financiară
17 Iunie 2011
Stela Recean
Manager
Raportarea financiară conform Standardelor
Internaţionale
• Raportarea curentă : conform Standardelor Naţionale de Contabilitate
• Standarde Internaţionale de Raportare Financiare: SIRF ( 8 standarde)
• Standarde Internaţionale de Contabilitate : IAS ( 41 de standarde)
• Interpretări: IFRIC ( 19 interpretări)
• IASB: The International Accounting Standards Board
 Organ împuternicit pentru elaborarea şi publicarea
standardelor de contabilitate şi raportare
PwC
17 iunie 2011
2
Raportarea financiară conform Standardelor
Internaţionale
• Companiile de asigurări sunt entităţi de interes public
• Aplicarea SIRF de către entităţile de interes public
1 ianuarie 2011 – adoptarea SIRF, data tranziţiei
31 decembrie 2012 – primul set de situaţii financiare conform SIRF
PwC
17 iunie 2011
3
SIRF 1- Adoptarea pentru prima dată a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară
 Primele situaţii financiare SIRF sunt:
 Primele situaţii financiare care conţin “o declaraţie explicită şi fără rezerve de
conformitate cu standardele SIRF”
 Situaţiile financiare NU sunt situaţii financiare SIRF când
 Nu există o declaraţie explicită de conformitate cu SIRF
 Nu se conformează cu toate aspectele SIRF
 Standardele SIRF sunt folosite să umple golurile din ghidul local
PwC
17 iunie 2011
4
SIRF 1- Adoptarea pentru prima dată a Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară
• Obiective

asigură un punct de plecare adecvat pentru o contabilitate conformă cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
• Domenii de aplicare

Primele situaţii financiare întocmite în conformitate cu SIRF
• Explicaţii privind trecerea la SIRF - uri
 O entitate trebuie să explice cum trecerea de la principiile contabile general
acceptate (GAAP) anterioare la SIRF - uri i-a afectat poziţia financiară
raportată, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie.
•
Reconcilieri
 reconcilieri ale capitalurilor sale proprii
 o reconciliere a rezultatului global total
PwC
17 iunie 2011
5
Prezentarea situaţiilor financiare - IAS 1
•
Setul complet de situaţii financiare
a) o situaţie a poziţiei financiare la finalul perioadei;
b) o situaţie a rezultatului global pe perioadă;
c) o situaţie a modificărilor din capitalurile proprii pe perioadă;
d) o situaţie a fluxurilor de trezorerie pe perioadă;
e) note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte note
explicative;
PwC
17 iunie 2011
6
Prezentarea situaţiilor financiare - IAS 1
• Informaţii comparative
• Consecvenţa prezentării
• Structura şi conţinutul situaţiilor financiare
PwC
17 iunie 2011
7
Contracte de asigurare- SIRF 4
• Obiective
 de a specifica modul de raportare financiară a contractelor de
asigurare pentru orice entitate care emite astfel de contracte (descrisă
în prezentul SIRF ca asigurător), până la definitivarea de către
Consiliu a celei de-a doua fază a proiectului său privind contractele de
asigurare.
PwC
17 iunie 2011
8
Contracte de asigurare- SIRF 4
• Domeniu de aplicare

contractele de asigurare (inclusiv contractele de reasigurare) pe care le
emite şi contractele de reasigurare pe care le deţine o companie.
• Recunoaştere şi evaluare

Scutire temporară de la îndeplinirea dispoziţiilor altor SIRF-uri
• Prezentarea informaţiilor

Explicarea valorilor recunoscute

Natura şi amploarea riscurilor generate de contractele de asigurare
PwC
17 iunie 2011
9
Contracte de asigurare-SIRF 4
Publicaţia IASB privind schimbările în contabilizarea
contractelor de asigurare ( Phase 2)
• Scopul modificărilor
 utilizarea unui model de estimare a datoriilor (rezervelor) bazat pe
valoarea prezentă actualizată a fluxurilor viitoare
 utilizarea în cadrul modelului a unei variabile ce ar ajusta riscul
efectului de incertitudine legat de suma şi perioada fluxurilor de
numerar
PwC
17 iunie 2011
10
Contracte de asigurare - SIRF 4
Publicaţia IASB privind schimbările în contabilizarea
contractelor de asigurare ( Phase 2)
• Impactul asupra situaţiilor financiare
 va fi afectată prezentarea raportului de profit şi pierdere
 se va cere efort sporit în elaborarea modelelor şi a metodologiei de calcul
• Intrarea în vigoare a noilor modificări
 a doua jumătate e anului 2011
PwC
17 iunie 2011
11
V ă mulţumim!
Această publicaţie a fost elaborată doar în scopuri generale de îndrumare şi nu se consideră
consultanţă profesională. Nu ar trebui să acţionaţi în baza informaţiilor prezentate în această
publicaţie, fără obţinerea unor recomandări profesionale specifice. Nu se oferă nici o
reprezentare sau garanţie (explicită sau implicită) cu privire la exactitatea sau integritatea
informaţiilor conţinute în această publicaţie, şi, în măsura permisă de lege,
PricewaterhouseCoopers Audit SRL, membrii săi, angajaţii şi agenţii nu accepta sau nu îşi
asumă nici o responsabilitate sau obligaţie pentru oricare consecinţe derivate din faptul că
Dvs. sau orice terţă persoană veţi acţiona sau nu în conformitate cu recomandărilor conţinute
în această publicaţie sau pentru orice decizie luată în baza ei.
© 2010 PricewaterhouseCoopers Audit SRL. Toate drepturile sunt rezervate. În acest
document, “PwC” se referă la PricewaterhouseCoopers Audit SRL care este membru a
PricewaterhouseCoopers International Limited, fiecare firmă asociată acesteia fiind entitate
juridică separată.

similar documents