tms

Report
2
3
IAS = UMS ( INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS) (29)
IAS 01IAS 02IAS 07IAS 08IAS 10IAS 11IAS 12IAS 16IAS 17IAS 18IAS 19IAS 20IAS 21IAS 23IAS 24IAS 26IAS 27IAS 28IAS 29IAS 31IAS 32IAS 33IAS 34IAS 36IAS 37IAS 38IAS 39IAS 40IAS 41-
Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events after the Reporting Period
Construction Contracts
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assis.
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Consolidated and Separate Financial Statements
Investments in Associates
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Interests in Joint Ventures
Financial Instruments: Presentation
Earnings per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible Assets
Financial Instruments: Recognition and Measurement
Investment Property
Agriculture
4
IFRS = UFRS
IFRS 1IFRS 2IFRS 3IFRS 4IFRS 5IFRS 6IFRS 7IFRS 8IFRS 9-
( INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS) (9)
First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
Share-based Payment
Business Combination
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Financial Instruments: Disclosures
Operating Segments
Financial Instruments
5
INTERPRETATIONS = YORUMLAR
IFRIC 01-
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
IFRIC 02-
Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments
IFRIC 04-
Determining whether an Arrangement contains a Lease
IFRIC 05-
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
IFRIC 06-
Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment
IFRIC 07-
Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
IFRIC 08-
Scope of IFRS 2
IFRIC 09-
Reassessment of Embedded Derivatives
IFRIC 10-
Interim Financial Reporting and Impairment
IFRIC 11-
IFRS 2—Group and Treasury Share Transactions
IFRIC 12-
Service Concession Arrangements
IFRIC 13-
Customer Loyalty Programmes
IFRIC 14-
IAS 19—The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
IFRIC 15-
Agreements for the Construction of Real Estate
IFRIC 16-
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
IFRIC 17-
Distributions of Non-cash Assets to Owners
IFRIC 18-
Transfers of Assets from Customers
IFRIC 19-
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
SIC 07-
Introduction of the Euro
SIC 10-
Government Assis. - No Specific Relation to Operating Activities
SIC 12-
Consolidation - Special Purpose Entities
SIC 13-
Jointly Controlled Entitie - Non-Monetary Contributions by Venturers
SIC 15-
Operating Leases - Incentives
SIC 21-
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 25-
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
SIC 27-
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
SIC 29-
Service Concession Arrangements: Disclosures
SIC 31-
Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services
SIC 32-
Intangible Assets - Web Site Costs
6
TMS (TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ) (29)
TMS 01TMS 02TMS 07TMS 08TMS 10TMS 11TMS 12TMS 16TMS 17TMS 18TMS 19TMS 20TMS 21TMS 23TMS 24TMS 26TMS 27TMS 28TMS 29TMS 31TMS 32TMS 33TMS 34TMS 36TMS 37TMS 38TMS 39TMS 40TMS 41-
Finansal Tabloların Sunuluşu
Stoklar
Nakit Akış Tabloları
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
İnşaat Sözleşmeleri
Gelir Vergileri
Maddi Duran Varlıklar
Kiralama İşlemleri
Hasılat
Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının İzahı
Kur Değişiminin Etkileri
Borçlanma Maliyetleri
İlişkili Taraf Açıklamaları
Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama
Bireysel Finansal Tablolar
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
İş Ortaklarındaki Paylar
Finansal Araçlar: Sunum
Hisse Başına Kazanç
Ara Dönem Finansal Raporlama
V arlıklarda Değer Düşüklüğü
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Tarımsal Faaliyetler
7
TFRS
TFRS 01TFRS 02TFRS 03TFRS 04TFRS 05TFRS 06TFRS 07TFRS 08TFRS 09TFRS 10TFRS 11TFRS 12-
( TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ) (12)
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
Hisse Bazlı Ödemeler
İşletme Birleşmeleri
Sigorta Sözleşmeleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
Finansal Araçlar: Açıklamalar
Faaliyet Bölümleri
Finansal Araçlar
Konsolide Finansal Tablolar
Müşterek Anlaşmalar
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
8
TMS YORUMLARI (10)
Yorum 10-
Devlet Yardımları - İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi
Bulunmayanlar
Yorum 12-
Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler
Yorum 13-
Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler - Ortak Girişimcilerin Parasal
Olmayan Katılım Payları
Yorum 15-
Faaliyet Kiralamaları - Teşvikler
Yorum 21-
Gelir Vergileri - Yeniden Değerlenen Amortismana Tabi Olmayan
Varlıkların Geri Kazanımı
Yorum 25-
Gelir Vergileri - İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi Statüsündeki
Değişiklikler
Yorum 27-
Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün
Değerlendirilmesi
Yorum 29-
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları-Açıklamalar
Yorum 31-
Hasılat - Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri
Yorum 32-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - İnternet Sitesi Maliyetleri
9
7 – TFRS YORUMLARI (18)
Yorum 01-
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler
Yorum 02-
Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar
Yorum 04-
Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi
Yorum 05-
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki
Haklar
Yorum 06-
Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler
Yorum 07-
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme
Yaklaşımının Uygulanması
Yorum 08-
TFRS 2’nin Kapsamı
Yorum 09-
Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
Yorum 10-
Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü
Yorum 11-
TFRS 2-Grup İçi ve İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler
Yorum 12-
İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları
Yorum 13-
Müşteri Sadakat Programları
Yorum 14-
TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile
Etkileşimi
Yorum 15-
Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları
Yorum 16-
Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması
Yorum 17-
Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı
Yorum 18-
Müşterilerden Varlık Transferleri
Yorum 19-
Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
10
MEVCUT TMS + TFRS’ NIN DURUMU
Önceleri TMUDESK, sonradan TMSK lağv edildiğine göre, öksüz kalan TMS ve
TFRS’nın durumunun ne olacağı sorulabilir.
660 sayılı KHK’nin, 1. maddesi ile, “muhasebe standartlarını ve denetim
standartlarını oluşturma ve yayınlama yetkisi” münhasıran “Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu”na (KGMDSK) verilmiştir.” hükmü
bulunmaktadır.
KGMDSK, bundan sonraki standartları hazırlayıp yayınlayabilir. Fakat, bundan
önceki standartları tekrardan oluşturması beklenmemektedir. Zira, bu ana kadar TMS
veya TFRS adıyla yayınlanmış standartları zaten UMS ve UFRS ile uyumludur.
Sözkonusu KHK’de şu ifadeye yer verilmiştir:
Mevcut standartların ve diğer düzenlemelerin geçerliliği:
GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Kurum tarafından
yayımlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar, bu hususlara
ilişkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasına devam edilir.
Yani mevcut standartlar ve yorumlar, geçerliliğini devam ettirmektedir.
11
Kavramsal Çerçeve, bir standart değildir. Ancak mâli tabloların hazırlanması,
sunulması ve yeni standartların geliştirilmesine dair genel bir çerçevedir. Ancak,
Çerçevede yer alan bir kural veya açıklama ile bir standart çelişirse, standart öne geçer.
•
IFRS geliştirilmesinde, IASB ye yardımcı olur.
•
Mâli tabloların hazırlanması, sunulması, muhasebe uygulamalarının uyumlu
hâle getirilmesinde IASB ye yardımcı olur.
•
Uygulamada, IAS/IFRC’de (UMS/UFRS) yer almayan bir husus ile
karşılaşıldığında, nasıl davranılacağı konusunda yardımcı olur.
•
KGMDSK için de standartların geliştirilmesinde rehber niteliğindedir.
Bu çerçevenin kapsamı şudur:
1.
Mâli tabloların gayeleri,
2.
Mâli tablolardaki bilgileri faydalı kılan nitelikler,
3.
Mâli tablolarda yer alan ifadelerin, ibarelerin tanımları,
4. Tahakkuk ve ölçme esasları
5.
Sermayenin korunması
1/5 - MALİ TABLOLARIN GAYELERİ
 Çeşitli kullanıcılara (ortak, devlet, yatırımcı vb)
işletmenin, faaliyet sonuçları, mâli durumu ve
işletmenin gelişimi hakkında bilgi vermek,
 İşletmeyi yönetenlerin performansı (hedefler ulaşma
hususundaki başarıları)
 Kaynakların gaye dışı kullanılıp kullanılmadığı
hakkında bilgi vermek
13
2/5 - MÂLİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİ
FAYDALI KILAN NİTELİKLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Geçmişle ve gelecekle ilgili ek bilgiler vermek üzere, ek tablolar ve
notlar eklenmelidir.
Tahakkuk esasına göre hazırlanmış olmalıdırlar.
Anlaşılabilir olmalıdır.
İhtiyaca uygun olmalıdır. (tarafların, şirketin geçmiş ve geleceği ile
ilgili değerlendirmelerine faydalı bilgiler sunabilmeli)
Önemli bilgileri mutlaka kapsamalıdır (tarafların verecekleri
kararları etkileyecek tüm bilgiler önemlidir).
Sunduğu bilgiler güvenilir olmalıdır
 Bilgiler gerçeği yansıtmalıdır.
 Özün önceliğine yer vermelidir.
 Taraflı yani kişileri belli kararları almaları için yönlendirici olmamalıdır.
14
2/5 - MÂLİ TABLOLARDAKİ BİLGİLERİ
FAYDALI KILAN NİTELİKLER (devam)
7.
İhtiyatlılık (belirsizliklere karşı tedbirlilik) kavramına uygun olmalıdır.
 Aktifler ve gelirler olduğundan fazla veya gerçekleşmemiş iken gerçekleşmiş
gibi gösterilmemelidir.
 Pasifler ve giderler, olduğundan az gösterilmemeli; henüz gerçekleşmemiş
bile olsa gerçekleşme ihtimali varsa gösterilmelidir.
 Fakat, İhtiyatlılık uğruna gizli yedekler oluşturmaya, gereğinden fazla karşılık
ayırmaya gidilmemelidir.
Karşılaştırılabilir olmalıdır. (Mali tablolar, işletmeyi geçmişiyle ve
sektörle mukayese edilmesini sağlayacak şekilde bilgi ihtiva etmelidir.
Ayrıca, uygulanmakta olan muhasebe politikalarında değişiklik
yapılmış ise bunun sebep ve sonuçları da gösterilmelidir).
9. Zamanında sunulmalıdır. Zaman geçtikçe bilginin faydası azalır.
10. Bilgiyi sağlamada fayda ve maliyet dengesi gözetilmelidir.
8.
15
3/5 - MÂLİ TABLOLARDA YER ALAN
İFADELERİN VE İBARELERİN TANIMLARI
 VARLIKLAR :Hâlihazırda işletmenin kontrolünde olan
ve işletmeye iktisâdi fayda sağlaması beklenen
değerlerdir
 Mülkiyetin işletmede olması şart değildir.
 Temini için harcama yapılması şart değildir. Alınan bağışlar da
varlık özelliği taşıyor ise varlıklar arasında yer alır.
 BORÇLAR: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve
ödenmesi, “varlıklarda” bir azalmaya sebep olacak olan
mükellefiyetlerdir.
 ÖZKAYNAKLAR: İşletme sahiplerinin, varlıklar
üzerindeki hak sahibi oldukları kısımdır.
16
3/5 - MÂLİ TABLOLARDA YER ALAN İFADELERİN
VE İBARELERİN TANIMLARI (devam)
 FAALİYET SONUCU: O dönem işletmenin sağladığı kârı veya
uğradığı zararı ifade eder.
 GELİRLER: Gelir = Hâsılat + Kazanç.
Meselâ, kısa vadeli menkul kıymetleri değerlemeden doğan değer artışları ile sabit
kıymetlerin değerlerindeki artışlar birer kazançtır. Hâsılat gayrisafi, kazançlar safi
tutarları ile gösterilir.
 GİDERLER: Gider = Harcama + Zarar.
 Gelir temini maksadıyla yapılan her türlü varlık azalışı harcama
sayılır. Borcu azaltan veya başka bir varlığa dönüşen varlık
azalışları harcama sayılmaz. Varlıkların değerlerindeki azalışlar
ile varlıklardaki kayıplar (afet, çalınma vb) gibi Zararlar da gider
kapsamındadır.
Meselâ, kısa vadeli menkul kıymetleri değerlemeden doğan değer azalışları ile sabit
kıymetlerin değerlerindeki azalışlar birer kazançtır. Zararlar net tutarları ile
gösterilir.
17
4/5 - TAHAKKUK VE ÖLÇME ESASLARI
TAHAKKUK: Bir mâli tablo kaleminin gerekli şartları taşıması hâlinde,
bu unsurun mâli tabloya dâhil edilmesini ifade eder. Gerekli şartlar
şunlardır:
 Bu kalemin muhtemelen ileride işletmeye iktisâdi fayda sağlayacağı veya işletmeden
iktisâdi fayda çıkışına sebep olacağı beklenmektedir.
 Bu kalemin maliyeti veya değeri güvenilir olarak ölçülebilmelidir. (eğer ölçülemiyor ise,
olay dipnotlarda belirtilir. Mesela açılan bir davanın kazanılacağı kesin olmakla birlikte,
alınacak tazminat konusunda bir tahmin yapılamıyor veya çok farklı tahminler yapılıyor
ise, güvenilir ölçüm yapılamıyor demektir).
Burada önemlilik kavramına uyulmalıdır.
Eğer, bir kalem tahakkuk ettirilerek mâli tabloya alınmış ise mutlaka
başka bir kalemin de tahakkuk ettirilerek mâli tabloya alınmış olması
gerekir (tekli tahakkuk olmaz).
Muhtemelen: Bir iktisâdi fayda girişi veya çıkışı hususunun ihtimal
dâhilinde olması, kesin olmaması. (Kesinlik varsa zaten tahakkuk söz
konusu olmaz.)
Âkit ve mukavelelere dikkat edilmelidir. Bunlar tahakkuku gerektiren
birçok hüküm ifade ederler.
18
4/5 - TAHAKKUK VE ÖLÇME ESASLARI (devam)
 Bir gider tahakkuku, bir gelire bağlı olarak yapılacak
ise, bu gider, gelirin mevcut olacağı dönemlere yayılır.
Meselâ bir patent hakkından 10 yıl faydalanılacak ise,
bunun bedeli de 10 yıla paylaştırılır. Amortismanlar da
böyledir. Paylaştırma sistematik olmalı, yâni bir
hakkaniyet veya bir mantığa dayanmalıdır.
 Bir borcun oluştuğu ancak bununla ilgili bir varlığın
meydana gelmediği durumlarda da, meselâ ürün
garantilerinden doğan borçlarda, gider tahakkuku
yapılır
19
5/5 – SERMAYENİN KORUNMASI
 Sermayenin itibari olarak korunması
 Sermayenin reel (fiziki) olarak korunması
 Varlıkların ve borçların yeniden değerlendirilmesi
sonucu meydana gelen kazançlar özsermayeyi arttırır;
meydana gelen zararlar ise özsermayeyi azaltır. Bunlar
gelir ve gider sayılmakla birlikte, gelir tablosunda
değil, bilançoda özsermaye grubunda, SERMAYE
DÜZELTMESİ OLUMLU / OLUMSUZ FARKLARI
olarak gösterilir.
20
5/5 – SERMAYENİN KORUNMASI (devam)
 (a)
Sermayenin Nominal Olarak Korunması (Finansal
Sermayenin Devamlılığı): Bu kavrama göre, dönem içinde
hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye koyduğu
tutarlar hariç olmak kaydıyla, eğer net varlıkların dönem
sonundaki para cinsinden tutarı dönem başındaki para
cinsinden tutarını aşıyorsa bir gelir elde edilmiş demektir.
Nominal (finansal) sermayenin devamlılığı nominal parasal
birimlerle veya sabit satın alma gücü birimleri ile ölçülebilir.
 (b)
Sermayenin Üretim Gücünün Korunması (Fiziki
Sermayenin Devamlılığı): Bu kavrama göre, dönem içinde
hissedarlara yapılan ödemeler ve onların işletmeye koyduğu
tutarlar hariç olmak kaydıyla, eğer net varlıkların dönem
sonundaki fiziki üretim kapasitesi (veya faaliyet kapasitesi)
dönem başındaki fiziki üretim kapasitesini (veya faaliyet
kapasitesini) aşıyorsa bir gelir elde edilmiş demektir.
21
MALİ TABLOLARDA ÖLÇÜM (DEĞERLEME) ESASLARI
 Ölçüm, finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk
ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemini ifade eder.

Tarihi Maliyet (Fiili Maliyet): Varlıklar elde edildikleri tarihte alımları için
ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların
gerçeğe uygun değerleri ile ölçümlenir. Borçlar borç karşılığında elde edilenin tutarı ile
veya işletmenin normal faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örneğin, gelir
vergilerinde olduğu gibi, borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin
tutarı ile gösterilir.
 (b)
Cari Maliyet: Varlıklar aynı varlığın veya bu varlıkla eşdeğer olan bir varlığın
alınması için halihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilirler.
Borçlar, yükümlülüğün kapatılması için gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto
edilmemiş tutarları ile gösterilir.
 (c)
Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar, işletmenin normal faaliyet
şartlarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek olan nakit ve nakit
benzerlerinin tutarıdır. Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları
için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmemiş tutarları ile
gösterilir.
 (d)
Bugünkü Değer: Varlıklar, işletmenin normal faaliyet şartlarında, ileride
yaratacakları net nakit girişlerinin bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilirler.
Borçlar, işletmenin normal faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ileride ödenmesi
gereken net nakit çıkışlarının bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir.
22
Uygulama 1
01 Kasım 2011 de 20.000 TL depozito ile 2 yıllık kira bedeli olan
24 x 10.000 = 240.000 TL peşin alınmıştır.
THP’ye Uygun Kayıt Şöyledir:
01.11.2011 -------------------------------------------------------100 Kasa Hs/102 Bankalar Hs
260.000
326 Alınan Depozito ve Teminatlar
20.000
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler
120.000
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
100.000
649 Kira Gelirleri
20.000
------------------------------------------------------------------------İşletmenin, rapor zamanında şu iki hususu raporlaması gerekiyor:
a) 31.12.2011 tarihi itibariyle mâli durumu (bilanço ile)
b) 31.12.2011 de sona eren dönem için mâli netice (gelir tablosu ile)
23
 Alınan Depozito, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına işlenmiştir. 32
Nr.lı hesap grubu, Ticari Alacaklarla ilgilidir. Kira depozitosu ise ticari
nitelikte olmadığından 33 Diğer Borçlar grubundaki 339 Diğer Çeşitli Borçlar
hesabına kaydedilmelidir; eğer 339 nr.lı Hesaba kaydedilmemiş ise bağımsız
denetçinin bu tutarı bilançoda Diğer Borçlar grubuna aktarması
gerekmektedir.
24
Uygulama 2:
İşletme, faaliyetlerinde kullanmak üzere, 60.000 TL + KDV tutarında bir
kamyonet satın almış ve karşılığında vadeli senet vermiştir.
Bu olayda, kamyonet Sabit Varlıklar grubunda (254 Taşıtlar Hs) yer alacaktır.
Ancak verilen senet, 321 Borç Senetleri Hs değil, 33 Diğer Borçlar grubunda
uygun bir hesapta gösterilecektir.
Bu araç, satma gayesi ile alınmış olsaydı, 60.000 TL 153 Ticari Mallar Hs’na
kaydedilirken, verilen senet 321 Borç Senetleri Hs’nda gösterilecekti.
Görüldüğü gibi, verilen her senet, 321 (veya uzun vadeli ise 421) hesapta
gösterilmek zorunda değildir.
TMS/TFRS’ ye uygun mâli tablolarda, verilen senet 33 Hesap grubunda yer
almalıdır. Denetçi, bunun denetimini yapacaktır. Aksi durumda, denetçi Şartlı
Görüş verecektir.
25
Uygulama 3:
31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇO
Kasa
5000 Satıcılar
20.000
Alacak Senetleri
25.000 Borç Senetleri
10.000
Stoklar
10.000 Sermaye
25.000
Sabit Varlıklar
30.000 Yedek Akçeler
15.000
Toplam
70.000 Toplam
70.000
Cari Oranı = 40.000/30.000 = 1,33 (Döner Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
İşletme 02.01.2012 tarihinde 20.000 TL lık alacak senedini satıcılara ciro
etmiştir.
Bu işlemden hemen sonra Cari Oran = 20.000 / 10.000 = 2.
Mâli oranlarla ilgilenen kişi, cari oranı 1,33 görürken 2 gün sonra bu oran 2’ye
yükselmektedir. Ne oldu da böyle bir iyileşme oldu?
26
Uygulama 3 / Devam:
TFRS’YE UYGUN 02.01.2012 TARİHLİ BİLANÇO
Kasa
5000 Satıcılar
0
Alacak Senetleri
5.000 Borç Senetleri 1
10.000
Verilen teminatlar
20.000 Borç Senetleri 2
20.000
Stoklar
10.000 Sermaye
25.000
Sabit Varlıklar
30.000 Yedek Akçeler
15.000
Toplam
70.000 Toplam
70.000
Senedi ciro ederek borç ödenmez. Ciro, riski ortadan kaldırmaz. Senet
ödenmediği takdirde, satıcı bu işletmeye rüc’u edeceğinden borç yeniden
doğar. Alacakla borç ödenmez.
Bir alacak senedinin veya vadeli çekin ciro edilmesi, onun teminat olarak
verilmesidir. Bu nedenle ciro edilen çek veya senet, 126 Verilen Depozito
ve Teminatlar hesabına aktarılır ve finansal raporlamada burada yer alır
27
Uygulama 4:
Bir işletmede yıllık normal kapasite 1.000 adet mamul üretimidir.
Her bir mamul üretimi için şu giderler yapılmaktadır:
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti
50 TL/birim
Direkt İşçilik Maliyeti
40 TL/birim
İşletmenin yıllık toplam sabit Genel Üretim Maliyeti 30.000 TL’dir.
İşletmenin 2011 yılı üretimi 750 birimdir. Bunun 600 birimi satılmış ve 150
birimi 31.12.2011 tarihinde stokta beklemektedir.
Klasik maliyet muhasebesine göre bilançoda yer alacak stokun maliyeti:,
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti
Direkt İşçilik Maliyeti
Sabit GÜG Payı (30.000 / 750 )
Toplam Birim Maliyet
Stok Maliyeti (130 x 150 adet)
50 TL/birim
40 TL/birim
40 TL/birim
130 TL/birim
19.500 TL
28
TMS – 2 /13. paragrafa göre bilançoda gösterilecek olan bu stokun maliyeti şöyledir
Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti
Direkt İşçilik Maliyeti
Sabit GÜG Payı (30.000 / 1000)
Toplam Birim Maliyet
Stok Maliyeti (120 x 150 adet)
50 TL/birim
40 TL/birim
30 TL/birim
120 TL/birim
18.000 TL
Birim maliyet öncekinde 130 TL, bu hesaplamada 120 TL olduğundan, Gelir
Tablosundaki SMM
Önceki yönteme göre hazırlanan gelir tablosunda
130 x 600 = 78.000 TL
TFRS’ye uygun hazırlanan gelir tablosunda
120 x 600 = 72.000 TL
Çalışmayan Kısım Giderleri
Önceki yönteme göre hazırlanan gelir tablosunda
0 TL
TFRS’ye uygun hazırlanan gelir tablosunda 30.000 / 1000 x 250 = 7.500 TL
29
GELİR TABLOSU
HASILAT
KLASİK GELİR
TABLOSU
TFRS GELİR
TABLOSU
100.000
100.000
- SMM
78.000
72.000
BRÜT SATIŞ KÂRI
22.000
28.000
0
7.500
22.000
20.500
- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ
NET KÂR
BİLANÇO
STOKLAR
KLASİK
BİLANÇO
19.500
TFRS
BİLANÇO
18.000
Klasik Muhasebede, Net Kâr da, Stoklar da fazla değerle gösterilmiş
olmaktadır. TFRS ye uygun muhasebede hem kâr hem de stoklar daha az
değerle (gerçek değerlerle) gösterilmiş olur.
30
Uygulama 5
KDV’nin olmadığı bir ülkede, Bir müşteri (M), bir satıcıya (S) 31 Aralık 2011 Günü
Gidiyor. Satıcı (S), normal olarak, 80 TL ye aldığı malı 3 ay vadeli senetlerle / çeklerle
115 TL ye satmaktadır.Ancak peşin olursa, 100 TL ye malı vermektedir. Müşteri (M), 3
ay vadeli, 115 TL tutarında bir senet vererek malı satın alır.
M’nin 31.12.2011 de Hazırlayacağı Bilanço şöyle olacaktır:
Kasa
100
Sermaye
100
Mal
115
Borç Senetleri
115
Toplam
215
Toplam
215
M’nin muhasebecisi, M’ye, senetler için prekont yapması gerektiğini söyler.
Bunun üzerine M bilançosunu tekrar hazırlar:
Kasa
100
Sermaye
100
Mal
115
Borç Senetleri
115
Borç Senetleri Reeskontu
215
Kar
15
Toplam
230
Toplam
230
Ne oldu da M para kazandı. Vadeli Mal aldı diye mi? Üstelik vergi verecek!!!
31
Hangi bilanço doğru? TMS / TFRS ye göre HİÇBİRİ !
TMS -2’ye göre Stoklar, Gerçeğe Uygun Değerle (şimdilik bunu peşin değer olarak
anlayalım) kayda alınır. TMS -39’a göre borç senetleri bilançoda Gerçeğe Uygun
Değerle gösterilmelidir. Borç senetlerinin gerçeğe uygun değeri de, bunların peşin
değerine eşittir. İtibari Değer ile Peşin Değer arasındaki ki fark (15 TL) HEMEN
DOĞMUŞ REESKONT KÂRI DA DEĞİLDİR.
Müşteri (M) nin 31.12.2011 Tarihli TFRS‘ye Uygun Bilançosu şöyle olacaktır.
Kasa
100 Sermaye
Ticari Mallar
100 Borç Senetleri
Ertelenmiş Gider
Toplam
200 Toplam
100
115
-15
200
2011 Yılı Kâr ve Zarar Tablosunda Sıfır yer alacaktır.
32
Ocak 2012 sonunda ve sonraki 2 ay boyunca şu kayıt yapılacaktır:
-------------------------------------------------------------------------------780
FİNANSMAN GİDERLERİ
5
324
ERTELENMİŞ GİDER
5
-------------------------------------------------------------------------------Satıcı (S) nin 31.12.2011 Tarihli Bilançosuna Gelince: Malı 80TL ye aldı ve 100
TL ye sattı. Aradaki Fark 20 TL Kâr olarak Gelir Tablosunda ve Bilançoda yer
alacak. Yani malı 115 TL ye satmasına rağmen, 600 Satış Hasılatına, malın
peşin fiyatı olan 100 TL yazılacak. 15 TL ise 124 - Kazanılmamış Gelirler
Hesabına alacak kaydedilecek.
Kasa
200 Sermaye
Alacak Senetleri
115 Kar
- Kazanılmamış Gelir
-15
Toplam
300 Toplam
280
20
300
33

similar documents