سرویس NFC

Report
Near Field Communication
‫ارتباط میدانی با برد کوتاه‬
‫‪ NFC‬یک پوشش استاندارد برای اطالعات در حال تبادل و ارتباطات دستگاه ها با یکدیگر به وجود می آورد و این‬
‫موضوع بر اساس فرکانسهای رادیویی )‪ (RFID‬از جمله ‪ ISO/IEC 14443‬و ‪ FeliCa‬صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪Radio-frequency identification‬یا )‪ (RFID‬چیست؟‬
‫یک نوع سیستم ارتباط بدون سیم یا بدون تماس است که میدانهای الکترومغناطیس ی با فرکانس های رادیویی برای‬
‫انتقال اطالعات از تگ های متصل به یک ش ی یا یک محیط‪ ،‬به منظور شناسایی و ردیابی آن به صورت خودکار انجام‬
‫می گیرد‪ .‬بعض ی از برچسب ها )‪ (Tag‬نیاز به باتری ندارند و توسط میدان های الکترومغناطیس ی شناسایی می شوند‪.‬‬
‫‪ISO/IEC 14443‬چیست؟‬
‫یک استاندارد بین املللی برای شناسایی ابزارهای کنار یکدیگر و همچنین پردازش پروتکل ها برای انتقال اطالعات صورت‬
‫می گیرد‪ .‬این استاندارد توسط سه شرکت به نام های نوکیا‪ ،‬فیلیپس و سونی در سال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی توسعه داده شد‪.‬‬
‫‪ FeliCa‬چیست؟‬
‫یک سیستم هوشمند ارتباط بدون تماس در زیر مجموعه ی )‪ (RFID‬است که در کارت های پول الکترونیکی استفاده می‬
‫شود‪ .‬این سیستم توسط یک شرکت ژاپنی توسعه داده شده و در زمان نگارش این متن از این فناوری که بخش ی از‬
‫‪NFC‬را تشکیل می دهد در کشورهای هنگ کنگ‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬ژاپن و ایاالت متحده امریکا مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫برای اولین بار ایده تکنولوژی ‪ RFID‬و ‪ NFC‬در اوایل دهه ‪( ۱۹۸۳) ۸۰‬پایه گذاری شد‪.‬‬
‫در سال ‪ ۲۰۰۴‬انجمن ‪ NFC‬توسط نوکیا‪ ،‬سونی و فیلیپس تاسیس شد و به تدوین استاندارد برای فن آوری های بی سیم‬
‫پرداخت ‪.‬‬
‫در سال ‪ ۲۰۰۶‬برچسب های ‪ NFC‬و اولین مدل گوش ی نوکیا ‪ ۶۱۳۱‬که از ویژگی های ‪ NFC‬پشتیبانی می نمود به بازار ارائه شد ‪.‬‬
‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬سامسونگ با تولید سری ‪ S‬اولین گوش ی اندروید با ‪ NFC‬را به بازار روانه نمود ‪.‬‬
‫در سال ‪ ۲۰۱۲‬اولین بار در جهان از برچسب ‪ SmartPoster‬پرده برداری شد‪.‬‬
‫تا تاریخ ژوئن ‪ ،۲۰۱۲‬انجمن دارای بیش از ‪ ۱۶۰‬عضو می باشد که در میان آنها می توان به‪ :‬نوکیا‪ ،‬سونی‪ ،‬ویزا‪ ،‬امریکن‬
‫اکسپرس‪ ،‬پی پال‪ ،‬گوگل‪ ،HTC ،‬فیلیپس‪ ،‬سامسونگ و غیره اشاره کرد‪.‬‬
‫زمان اتصال دو دستگاه از طریق بلوتوث نسبت به ‪ NFC‬طوالنی تر است‪.‬‬
‫در ارتباط بلوتوث هر دو طرف نیاز به منبع انرژی دارند ولی در ‪ NFC‬لزوما اینطور نیست‪.‬‬
‫برد بلوتوث نسبت به ‪ NFC‬بیشتر است‪.‬‬
‫سرعت ارسال داده در بلوتوث بیشتر از ‪ NFC‬است‪.‬‬
WiFi
Bluetooth
Infrared
NFC
Range
0 ~ 100 m 0 ~ 10 m
0~1m
< 50 cm
Transfer
rate
Security
High
54 Mbps
Low
Medium
1 Mbps
High
Medium
4 Mbps
Low
Low
54 Mbps
Very High
Cost
High
Medium
Medium
Very Low
‫در این روش بین دو گوش ی موبایل ارتباط دو طرفه برقرار می شود‪.‬‬
‫از کاربرد این روش می توان به انتقال فایل اشاره نمود که تقریبا مشابه بلوتوث می باشد‪.‬‬
‫در اين شيوه‪ ،‬گوش ي تلفن همراه به عنوان يک دستگاه خواننده برچسب هاي ‪ NFC‬عملل مل‬
‫کند‪.‬‬
‫در اين حالت گوش ي تلفن همراه ابتدا با ارسال سيگنال هاي به برچسلب ‪ ،NFC‬ارتبلاط بلا آن‬
‫را آغاز نموده و سپس با ارسال فرامین به برچسب ‪ ،NFC‬اطالعات آن را م خواند‪.‬‬
‫يک از کاربردهاي رايج اين شيوه ارتباط ‪ ،‬اطالع رسان در مورد اجناس و کاالها م باشد‪.‬‬
‫در ايللن شلليوه‪ ،‬تلفللن هملراه بلله عنللوان يللک کللارت هوشللمند غیرتماقل ي عمللل مل کنللد کلله قابللل خوانللدن‬
‫توسللط دسللتگاه هللاي کللارتخوان غیرتماقل ي مل باشللد‪ .‬در ايللن حالللت‪ ،‬دسللتگاه کللارت خللوان تفللاوت بللین‬
‫تلفن همراه و کارت هوشمند غیرتماق ي حس نخواهد کرد‪.‬‬
‫بللا ايللن روش حتللي م ل تللوان در يللک گوش ل ي تلفللن هم لراه‪ ،‬چنللدين کللارت ق لرار داد و در زمللان پرداخللت‪،‬‬
‫کارت مورد نظر را از بین کار تهاي موجود انتخاب نمود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫امکان تبادل تراکنش به صورت ‪Offline‬‬
‫کوتاه بودن زمان انجام عملیات پرداخت(‪)Tap-And-Go‬‬
‫امنیت باالی تراکنش ها و داده ها‬
‫هزینه کمتر در قیاس با سایر فناوریهای مورد استفاده در عملیات پرداخت‬
‫قابلیت استفاده باال‬
‫• سهولت کاربری (عمده ترین مزیت ‪ NFC‬نسبت به سایر فناوری های ارتباطات بی سیم )‬
‫• حداقل تعامل بین صفحه کلید و نمایش‬
‫• عدم وجود اشتباه تایپی و داده تقلبی‬
‫سهولت نصب‬
‫• عدم نیاز به نرم افزار خاص‬
‫• عدم نیاز به تنظیم دستی‬
‫در فناوری ‪ NFC‬شیوه ‪ Card Emulation Mode‬روش اصلی پیاده سازی سیستم های‬
‫پرداخت سیار می باشد‪.‬‬
‫برای انجام خدمات پرداخت‪ ،‬گوش ی تلفن همراه به عنوان کارت هوشمند کاربر و به شکل کیف‬
‫پول الکترونیکی رفتار می کند‪.‬‬
‫اطالعات مالی کاربر در یک محل امن در تلفن همراه که اصطالحا جزء امن‪ 1‬نامیده می شود‪،‬‬
‫ذخیره می گردد‪.‬‬
‫در پرداخت سیار مبتنی بر فناوري ‪ ،NFC‬حداقل دو قابلیت زیر بر روی گوش ی ‪/‬سیم کارت مورد نیاز‬
‫است‪:‬‬
‫‪ ‬آنتن و کنترل کننده ‪NFC‬‬
‫‪ ‬جزء امن‬
‫(‪1. Secure Element (SE‬‬
‫‪ ‬آنتن و کنترل کننده ‪NFC‬‬
‫• این قابلیت امکان برقراری ارتباط ‪ NFC‬را فراهم می کند‪.‬‬
‫• برخی گوش ی های تلفن همراه‪ ،‬به طور داخلی این قابلیت را دارا می باشند‪.‬‬
‫• برای گوش ی هایی که این قابلیت را ندارند‪ ،‬می توان از روش هایی مانند برچسب‬
‫ها یا کارت های حافظه که دارای آنتن و کنترل کننده ‪ NFC‬می باشند‪ ،‬استفاده‬
‫نمود‪.‬‬
‫‪ ‬جزء امن‬
‫با استفاده از روش های مختلف پیاده سازی جزء امن‪ ،‬از این قابلیت به منظور ذخیره نمودن‬
‫اطالعات مالی در یک محل امن که دسترق ی به آن فقط به صورت کنترل شده امکان پذیر‬
‫باشد‪ ،‬بهره گیری می شود‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از تراشه هوشمند داخل گوش‬
‫از یک تراشه همانند تراشه کارت های هوشمند برای ذخیره سازی اطالعات مالی استفاده می گردد‪ .‬این تراشه در زمان ساخت گوش ی در آن تعبیه می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از سیم کارت گوش ی‬
‫از سیم کارت گوش ی به عنوان محل ذخیره سازی اطالعات مالی استفاده می شود‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از کارت حافظه‬
‫از کارت های حافظه ‪ Secure Micro SD‬که در گوش ی تلفن همراه قرار می گیرند‪ ،‬برای ذخیره سازی اطالعات مالی استفاده می شود‪ .‬در این حالت‪،‬‬
‫کارت حافظه می تواند شامل آنتن ‪ NFC‬هم باشد که در این صورت الزم نیست حتما گوش ی تلفن همراه از ‪ NFC‬پشتیبانی کند‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از برچسب ‪2‬‬
‫از برچسب خاص ی که روی گوش ی تلفن همراه چسبانده می شود‪ ،‬به عنوان یک محل امن برای ذخیره سازی اطالعات مالی استفاده می شود‪ .‬هر‬
‫برچسب به طور داخلی دارای یک تراشه هوشمند غیرتماق ی و آنتن ‪ NFC‬است و در نتیجه با هر نوع گوش ی تلفن همراه قابل استفاده می باشد‪.‬‬
‫‪ ‬استفاده از نرم افزار‬
‫ذخیره سازی اطالعات مالی به صورت نرم افزاری و در داخل حافظه گوش ی تلفن همراه انجام می شود‪ .‬پیاده سازی این روش نسبت به روش های دیگر‬
‫ساده تر و کم هزینه تر است‪ ،‬ولی امنیت اطالعات ذخیره شده در این روش پایین تر است‪.‬‬
‫ی‪1‬‬
‫‪1. Embedded Smart Chip‬‬
‫‪2. Sticker‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در این روش از سیم کارت به عنوان محل ذخیره سازی اطالعات مالی استفاده می شود ‪.‬‬
‫اولین سیم کارت هایی که از این روش پشتیبانی کردند‪ ،‬در اواخر سال ‪ 2009‬ارائه شدند‪.‬‬
‫حسن اصلی استفاده از این روش برای اپراتور‪ ،‬وابستگی آن به اپراتور برای ذخیره اطالعات‬
‫مالی در سیم کارت می باشد‪.‬‬
‫در این روش گوش ی تلفن همراه نیز باید دارای قابلیت ‪ NFC‬باشد‪.‬‬
‫عدم وابستگی به پلتفورم ‪OS‬‬
‫عدم نیاز به تجهیز سخت افزارهای جدید‬
‫عدم نیاز به ارتقاء گوش ی تلفن همراه‬
‫ای للن س للرویس ی للک کی للف پ للول موب للایلی اس للت ک لله ب لله مش للتری ایل لن‬
‫امک للان را میده للد ت للا پرداخته للای خ للرد را ب لله کم للک موب للایلش ب لله‬
‫سادگی پرداخت کند‪.‬‬
‫بلرای ملللال‪ ،‬کللاربر میتوانللد هنگللام ورود بلله متللرو یللا اتوبللوس بلله جللای دادن پللول نقللد‬
‫یا استفاده از کارت از موبایلش استفاده کند‪ .‬یعنی دقیقا به جای اسلتفاده از کلارت‬
‫موبایلش را روی دستگاه کارتخوان میزند و میرود‪.‬‬
‫کرایه اتوبوس به کمک‬
‫یس ‪ NFC‬ایرانسل‬
‫در فروشگاهها به کمک‬
‫یس ‪ NFC‬ایرانسل‬
‫ژ سرویس ‪ NFC‬ایرانسل‬
‫بللا اسللتفاده از ایللن تکنولللوژی میتللوان کارتهللای اعتبللاری سللاخت کلله‬
‫بدون تماس کار میکنند‪.‬‬
‫مسللتر کللارت و وی لزا کللارت‪ ،‬هللر دو عضللو‪ ،‬انجمللن ‪ NFC‬هسللتند و هللر‬
‫دوی این شرکتها در حلال کلار روی پلروژهای هسلتند کله بلا اسلتفاده‬
‫از آن گوش ل یهای موبایللل مجهللز بلله ‪ NFC‬را بتللوان بلله عنللوان اب لزار‬
‫پرداخت آنی مورد استفاده قرار داد‪.‬‬
‫یکی از کاربردهای ‪ NFC‬افزایش قابلیت های گوش ی موبایل است‪.‬‬
‫کللاربران مللی تواننللد تللگ هللای قابللل برناملله ریللزی ‪NFC‬را در هللر مکللانی کلله مایلنللد‬
‫نصللب کننللد‪ .‬ایللن تللگ هللا بلله کللاربران اجللازه مللی دهللد تللا بلله صللورت خودکللار کاره لای‬
‫مختلفی را بر روی گوش ی هوشمند یا هر وسیله دیگری انجام دهند‪.‬‬
‫م ل لللال کافی ل لله در دفت ل للر ک ل للار اس ل للمارت تگ ل لله خودت ل للون رو مل ل للس کنی ل للد و در ی ل للک ظ ل له‬
‫ارتباطلات ‪Wi-Fi , Bluetooth‬و برنامله هلای ملورد نیلاز ماننلد تقلویم رو فعلال‬
‫کنید!‬
‫در سل ل ل ل ل للال ‪ ،۲۰۰۸‬شل ل ل ل ل للرکتی در آملل ل ل ل ل للان‪،‬‬
‫موبای ل ل ل للل ‪ ۲۰۰‬نف ل ل ل للر را در ی ل ل ل للک برنام ل ل ل لله‬
‫آزمایش ل ی مجهللز بلله برچسللبهای ‪NFC‬‬
‫کرد‪ ،‬وقتی این افراد سلوار وسلایل حملل‬
‫و نق ل ل للل عم ل ل للومی میش ل ل للدند‪ ،‬ب ل ل لله ص ل ل للور‬
‫خودکار ورود و خروج آنهلا ببلت میشلد و‬
‫آخ للر ه للر م للاه‪ ،‬صورتحس للاب بل لرای آنه للا‬
‫میآمد‪.‬‬
‫تمل ل ل للاس بل ل ل للا گوش ل ل ل ل یهای هم ل ل ل لراه‪ ،‬ب ل ل ل لرای بعض ل ل ل ل ی از‬
‫ناتوانهای ذهنی یا افراد سلا خورده‪ ،‬چنلدان آسلان‬
‫نیس ل للت‪ .‬حل ل للاال تصل ل للور کنیل ل للد کل ل لله آلبل ل للوم عکسل ل ل ی از‬
‫دوس للتان و آش للنایان داش للته باش للید و وقت للی روی ه لر‬
‫عکللس انگشللت میگذاریللد‪ ،‬موبایلتللان اطالعللات را از‬
‫برچس للب ‪ NFC‬ه للر عک للس بگی للرد و تم للاس را برقل لرار‬
‫کنللد‪ .‬چنللین کللار ویللب و غریبللی در طللی یللک پللروژه در‬
‫سللال ‪ ،۲۰۰۹‬انجللام شللد و برنللده جللایزه دوم انجمللن‬
‫‪NFC‬شد!‬
‫بللا ق لرار دادن برچسللب هللای ویللژه در اتوبللوس‪ ،‬قطللار‪ ،‬سللالن هللای ت للاتر و سللینما و ‪...‬‬
‫بلرای کنتلرل ورود و خلروج افلراد اسلتفاده کلرد‪ .‬در واقلع موبایللل هلر کلس کلاربرد بلللیط‬
‫ورود به مکان خاص را دارد‪.‬‬
‫در ایللن شللبکهها هللر تللخم مرتبللا موقعیللت خللود‬
‫را اعللالم میکنللد یللا اصللطالحا ‪checked in‬‬
‫انجل للام میدهل للد‪ .‬دوسل للتان او در شل للبکه اجتمل للا ی‬
‫میتواننل للد ببیننل للد کل لله او کجاسل للت و اگل للر تمای ل للل‬
‫داشته باشند‪ ،‬او را ببینند‪.‬‬
‫از ‪ ،NFC‬میت للوان ب لله ای للن منظ للور ه للم اس للتفاده‬
‫کل للرد‪ .‬کل للاتی اسل للت‪ ،‬منل للاطق مختلل للف یل للک شل للهر را‬
‫مجهز به برچسبهای ‪NFC‬کرد‪.‬‬
‫تگهای ‪ NFC‬معموال در ایران کم یاب هستند و اکثرا قیمت باالیی دارند‪ .‬اما با این‬
‫آموزش از یک تگ ‪ NFC‬ارزان قیمت استفاده میکنیم که ممکن است همین االن‬
‫در کیف پول شما باشد! یعنی استفاده از کارتهای الکترونیک مترو و اتوبوس!‬
‫از این کارتها میتوان به عنوان یک ‪ NFC Tag‬استفاده کرد و آنها را طوری‬
‫برنامه ریزی کرد که خیلی مقرون به صرفه هم باشند!‬
‫خب‪ ،‬برویم سراغ آموزش؛ مواد الزم!‬
‫یک گوش ی اندرویدی ‪ NFC‬دار‬
‫نرم افزار ‪NFC ReTag‬‬
‫یک کارت اعتباری مترو یا اتوبوس‬
‫‪NFC‬گوش ی را روشن کنید‪.‬‬
‫نرمافزار را روی گوش ی نصب و اجرا‬
‫کنید‪.‬‬
‫کارت اعتباری را به پشت گوش ی‬
‫نزدیک کنید و ‪ Add Tag‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک نام برای کارت خود انتخاب و‬
‫‪ OK‬را بزنید‪.‬‬
‫اکنون گزینه ‪ Activity +‬را انتخاب‬
‫کنید و یک گزینه را برگزینید‪ .‬در اینجا‬
‫من باز کردن یک وب سایت را انتخاب‬
‫میکنم‪.‬‬
‫آدرس وب سایت را وارد و ‪OK‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫حال کار تمام است! ‪ OK‬را انتخاب کنید‬
‫و از برنامه خارج شوید‪.‬‬
‫حال زمانی که کارت را به پشت گوش ی‬
‫نزدیک میکنید وب سایت مورد نظر (و یا‬
‫هر دستوری که داده باشید) اجرا‬
‫میشود‪.‬‬
‫امیدواریم که از این آموزش بهره کاتی را‬
‫برده باشید‪.‬‬

similar documents