PODJELA KEMIKAL TANKERA

Report
PODJELA KEMIKAL TANKERA
Tip I, II, III
Student: Ivan Erak
19.12.2012.
Rijeka
UVOD
• Tankeri za prijevoz kemikalija vrlo su specifični brodovi zbog
kompleksnosti građe i svojstva samih tereta. Često se prevoze
eksplozivni, toksični i nagrizajući (korozivni) tereti poput metanola,
sumporne kiseline, kaustične sode i octene kiseline. Upravo zbog
toga mnogo se pažnje obraća na tankove tereta i njihovu
sposobnost da sačuvaju integritet i čistoću tereta. Čest je slučaj da
brodovlasnici ulažu goleme novce u izgradnju kemijskih tankera s
tankovima izrađenim od nehrđajućeg čelika koji se lako čiste i nisu
podložni koroziji. Gotovo uvijek je rijeć o opasnim teretima, pa je
održavanje protupožarnih sustava, sustava za spriječavanje
onečišćenja mora i opreme za spašavanje u slučaju havarije
očekivano navisokom nivou.
PRAVILA I PROPISI ZA GRADNJU
• Donošenje većeg broja pravila i propisa bilo je neophodno zbog
povećanja broja i količine potencijalno opasnih tereta koje ovi
brodovi prevoze. Brod je postao opasan za okolinu i posadu, došlo
je do zagađivanja mora pa se uvidjelo da je potrebno precizno i
opseţno poznavanje tereta da bi se brod i okoliš zaštitili.
Na projektiranje i gradnju broda utjeĉe vrsta tereta koji prevoze.
Znanstvena istraživanja moguće opasnosti od velikog broja
kemijskih supstanci vršena su preko raznih tijela, među kojima su
NAS (The US National Academy of Sciences) i GESAMP (The Group
of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution).
NAS se najviše bazirao na sigurnost posade, a GESAMP na učinak i
posljedice zagađivanja mora. Oba problema čine osnovu IMO
kodeksa za brodove koji prevoze kemikalije.
PRESJEK KEMIKAL TANKERA
KATEGORIJE BRODOVA PREMA IBC-U
• Kodeks predviđa tri tipa broda za prijevoz kemikalija, koji su
stupnjevani prema opasnosti tereta koji prevoze (tip I, tip II i tip III),
a podjela se zasniva na sposobnosti broda da izdrži oštećenja i
spriječi ili ograniči ispuštanje tereta.
Opasnosti se odnose na slijedeće: opasnost od požara, opasnost za
zdravlje, opasnost od zagađivanja vode, opasnost od zagađivanja
zraka i opasnost od dva međuobno reaktivna tereta.
BROD TIPA I
• Odnosi se na brodove za prijevoz najopasnijih tereta i propisane su
maksimalne preventivne mjere. Brod mora biti u stanju izdržţati
znatna oštećenja od sudara ili udarca na bilo kojemu mjestu
njegove duţine. Tankovi za prijevoz tereta moraju se nalaziti izvan
mogućnosti znatnog oštećenja i nigdje bliže oplati od 760 mm.
BROD TIPA II
• Za brodove koji su obuhvaćeni ovim tipom određene su stroge
preventivne mjere. Brod mora moći izdržavati veća oštećenja trupa
pri sudaru ili nasukavanju.
Brod dužine 150 m ili kraći mora biti u stanju izdržati znatnija
oštećenja uslijed sudara ili nasukavanja, osim oštećenja pregrada
koje odvajaju strojni prostor sa krmene strane.
Brod dužine preko 150 m mora biti u stanju izdržati znatnija
oštećenja bilo gdje na njegovoj duţini kod sudara ili nasukavanja.
Tankovi u kojima je teret moraju se nalaziti izvan zone mogućnosti
većeg oštećenja, i ne smiju biti bliţi oplati od 760 mm.
• Za brodove tipa 1 i 2 debljina dvodna mora biti najmanje B/ 15.
Brodovi koji prevoze teret osijetljiv na promjenu temperature, grade
se tankovi s dvostrukom oplatom.
Tanker od 25000 DWT ima od 40 do 50 tankova.
BROD TIPA III
• Za ovaj tip broda primjenjuju se srednje mjere predostrojnosti. Brod
mora izdržati manja oštećenja zbog sudara ili nasukavanja po cijeloj
dužini dok za tankove ne postoje posebni zahtjevi.
ZAKLJUČAK
• Tanker za prijevoz kemikalija je izrazito složen brod, sa mnoštvom
tehničke opreme, mehanizama i alata. Iz toga proizlazi da je cijena
takvog broda vrlo visoka. Ne postoji najbolji kemijski tanker koji bi
udovoljavao svim i više nego složenim svojstvima nebrojenih
tekućih kemikalija. Upravo zato pri kupovini broda brodari izrađuju
detaljan plan maksimalne iskoristivosti broda i tereta koji
namjeravaju prevoziti. Konvencije i propisi vrlo rigorozno prate
razvoj kemijskih tankera imajući u fokusu zaštitu morskog okoliša i
zdravlje posade.

similar documents