MCI

Report
Publiczne Gimnazjum
im. św. Jadwigi Królowej
w Annopolu
Multimedialne Centrum Informacji w
Publicznym Gimnazjum w Annopolu
to pracownia wyposażona
w 8 stanowisk komputerowych
z oprogramowaniem i dostępem do
Internetu oraz 2 urządzenia
wielofunkcyjne (skaner, kopiarka,
drukarka)
Komputery posiadają system operacyjny
Windows Vista Business.
Aby spełnić swoją rolę informacyjną,
centrum posiada szybki, stały dostęp do
Internetu z kontrolą zasobów,
monitorowaną przez program Cenzor.
Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe
wychowawczo treści, umożliwiając
jednocześnie swobodny dostęp do stron
bezpiecznych.
Bogato urządzone centrum
multimedialne sprawia,
że użytkownicy naszej
biblioteki zdobywają
umiejętności:
 Posługiwania się nowoczesnym
multimedialnym zestawem komputerowym,
połączonym do sieć
 Szybkiego docierania
do potrzebnych informacji
 Korzystania z dostępnych programów
edukacyjnych
 Gromadzenia, selekcjonowania i
przetwarzania informacji zgodnie z
obowiązującymi normami etycznymi oraz
poszanowaniem praw autorskich
Zadaniem centrum jest m. in. pomoc
uczniom, nauczycielom i innym
pracownikom szkoły w zbieraniu i
przetwarzaniu informacji,
przygotowywaniu materiałów do
zajęć, odrabianiu prac domowych,
przygotowywaniu prac związanych z
konkursami i pracą pozalekcyjną.
Szkolne Centrum
Informacji jest miejscem:
Pracy indywidualnej i grupowej uczniów
oraz nauczycieli nad przygotowaniem
materiałów związanych z zadaniami
dydaktycznymi szkoły jak np. zadania
domowe, referaty, prezentacje
multimedialne, materiały i pomoce
dydaktyczne, scenariusze lekcji, itp.
Korzystania z zasobów bibliotecznych
 Pozalekcyjnych zajęć indywidualnych i
grupowych związanych z rozwijaniem
zainteresowań (koła zainteresowań, np. Klub
Przyjaciół Biblioteki, LOP)
 Przygotowywania materiałów związanych z
promocją szkoły – tworzenie prezentacji na
stronę internetową szkoły,
Dzień Otwarty Szkoły
 Opracowywania materiałów do gazetki szkolnej
„Carpe Diem”, ulotek i broszur na akcje,
kiermasze książek, konkursy.
Prowadzenia zajęć przez nauczycieli
różnych przedmiotów: polonistów
(projekcja filmów, w tym lektur),
nauczycieli wychowania fizycznego
(oglądanie filmów z zakresu promocji
zdrowia), nauczycieli historii,
geografii, świetlicy
Archiwizacji materiałów
na nośnikach elektronicznych.
Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej służy przede wszystkim
do celów edukacyjnych. Użytkownicy
mogą poszukiwać w Internecie lub
encyklopediach multimedialnych
informacji potrzebnych
do wykorzystania na lekcjach i poza nimi.
Mogą też tworzyć własne dokumenty
i prezentacje oraz korzystać z dostępnych
w bibliotece programów edukacyjnych.
W bibliotece w dużym stopniu
wykorzystywany jest edytor tekstu Word,
Publisher oraz program do tworzenia
prezentacji multimedialnych PowerPoint.
Prezentacje przygotowane przez uczniów to
m. im. „Zdrowe odżywianie”, „ Szkolna
Biblioteka”, „ Jadwiga Andegaweńska”, „
Profilaktyka chorób oczu”, „Internetowe
Centrum Multimedialne”, „Kronika Klubu
Przyjaciół Biblioteki”, „Miejski Zespół Szkół
– Szkołą Promującą Zdrowie”
W ICM młodzież naszego gimnazjum
przygotowuje się do olimpiad (np.
szkolna olimpiada wiedzy o AIDS),
bierze udział w konkursach
informatycznych, przygotowuje akcje
(akcja w ośrodku zdrowia nt.
szkodliwości palenia tytoniu),
przedstawienia i imprezy.
Uczniowie klas trzecich poszukują
informacji nt. szkół średnich,
pobierają i drukują potrzebne
formularze.
Szczegółowe zasady
korzystania z Centrum
przedstawia regulamin,
z którym każdy użytkownik
musi się zapoznać.

similar documents