ACTIVITATEA INTEGRAT*, o noutate ?

Report
- O analiză după 5 ani de la promovarea
noului curriculum și după 10 ani de la
promovarea metodei proiectelor în
învățământul preșcolar-
“Există un singur obiect de studiu pentru
educaţie,şi acela este Viaţa, în toate manifestările
sale”.
(Alfred North Whitehead, 1929)
“Când mergi pe-afară, natura nu te pune faţă în
faţă pentru trei sferturi de oră numai cu flori şi în
următoarele trei sferturi numai cu animale”.
(Jacobs H.H., 1989)
Acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse
elemente pentru a constitui un tot armonios, de
nivel superior, a aduce părţi separate într-un întreg
unitar, funcţional, armonios.

Sinonime pentru integrare: fuziune, armonizare,
încorporare, unificare şi coeziune


Teorie care vorbeşte despre ireductibilitatea
întregului
la
părţile
componente,
de
superioritatea ansamblului faţă de suma
părţilor, de viziunea integrală şi integrată
asupra obiectelor, fenomenelor, proceselor
studiate.

Educaţia organizată astfel încât să traverseze barierele obiectelor
de studiu, aducând împreună diferitele aspecte ale curriculumului în
asociaţii semnificative care să se centreze pe ariile mai largi de
studiu. (Shoemaker, 1991)
Experienţele de învăţare planificate nu le
oferă celor ce învaţă doar o viziune unificată asupra cunoaşterii
existente, ci motivează şi dezvoltă puterea elevilor de a percepe noi
relaţii şi de a crea noi modele, sisteme şi structuri. (Dressel, 1958)

(Într-un curriculum integrat...)

(Interdisciplinariatea...)
O viziune asupra cunoaşterii şi o abordare a
curriculumului care aplică în mod conştient metodologia şi limbajul
din mai multe discipline pentru a examina o temă centrală, o
problemă sau o experienţă. (Jacobs, 1989)







interacţiunea obiectelor de studiu;
centrarea pe activităţi integrate de tipul proiectelor;
relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii
diferite;
corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa
cotidiană;
unităţile tematice, conceptele sau problemele ca principii
organizatoare ale curriculumului;
flexibilitatea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea
elevilor;
rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă
motrice a integrării, datorită relevanţei sale practice.

Domenii de dezvoltare (sunt strict asociate persoanei care învaţă,
achiziţiile determinându-i dezvoltarea continuă)
 Domenii experienţiale (reprezintă arii de organizare a cunoaşterii seturi de informaţii, concepte, realităţi fizice şi sociale - şi a
modalităţilor diverse de raportare la realitate -competenţe, capacităţi,
atitudini, comportamente specifice diferitelor domenii de dezvoltare)
 Teme anuale de studiu (integratoare) - jaloane pentru
asigurarea acoperirii unei problematici cât mai vaste a realităţii, ele
neîngrădind aproape deloc libertatea de selecţie de către cadrul
didactic a tematicii curriculare specifice.

Tema proiectului tematic, tema săptămânală, tema zilei,
tema activității integrate - alte niveluri de integrare curriculară

Activitate didactică de sine stătătoare, având
conţinuturi integrate, care articulează armonios
conţinuturi referitoare la două sau mai multe
domenii experienţiale. Durata unei astfel de
activităţi va fi aceea a unei activităţi didactice
din grădiniţă, conform vârstei copiilor.
Exemplu:
La tema săptămânii: ,,Animale sălbatice”, se poate propune o activitate
didactică integrativă, care conectează conţinuturi din domeniile Ştiinţe şi
Om şi societate, organizată în jurul unei probleme matematice, cu
implicaţii morale: ,,O mamă iepuroaică are doi pui. Vizitând grădina de
legume din apropierea vâlcelei unde locuieşte, aceasta aduce pentru
prânz cinci morcovi, pe care vrea să îi mănânce împreună cu puii ei. Cum
va împărţi iepuroaica morcovii?” Pentru desfăşurarea activităţii, se
foloseşte material intuitiv, iar copiii sunt invitaţi să găsească soluţii
individual sau în grupuri mici. Toate soluţiile vor fi prezentate, ilustrate cu
material intuitiv şi discutate, din punctul de vedere al implicaţiilor lor
morale, umaniste.

Activitate integrată care include mai multe
secvenţe didactice – situaţii de învăţare ale
căror conţinuturi (ale două sau ale mai multor
domenii experienţiale sau categorii de
activitate) se articulează în jurul unui nucleu de
integrare curriculară. O astfel de activitate
didactică integrată se va desfăşura pe
parcursul duratei de timp dedicate activităţilor
comune.
Exemplu:
Activitatea didactică se extinde pe parcursul unei secvenţe de
timp mai cuprinzătoare şi presupune organizarea unei pieţe în care
se vând fructe. O parte dintre copii vor fi vânzătorii, o parte
cumpărătorii. Vânzătorii vor decide care sunt fructele pe care le vând,
cum trebuie acestea pregătite, cum trebuie îngrijite, în ce cantităţi se
vând, care este costul potrivit, ce se întâmplă cu preţul dacă apar o
serie de condiţii speciale (fructele încep să se strice, se face seară,
un cumpărător doreşte să cumpere cantităţi mai mari de fructe etc.).
Cumpărătorii trebuie să se informeze despre caracteristicile şi
modalităţile de consumare ale fructelor existente pe piaţă şi să
exerseze comportamente specifice unui cumpărător (să întrebe
preţul, să negocieze, să ofere banii potriviţi – se pot utiliza jetoane în
acest sens). Activitatea va integra conţinuturi specifice domeniilor
Ştiinţe şi Om şi societate.

Program de activitate integrată având
conţinuturi articulate în jurul unui nucleu de
integrare curriculară, care cuprinde o parte sau
toate activităţile comune ale zilei şi o parte sau
toate activităţile alese.
Exemplu:
Activitatea unei zile are ca punct de plecare povestea Căsuţa din
oală, iar întrebarea integratoare este: Cât de mare ar trebui să fie oala
în care s-au adăpostit animalele, pentru ca să le încapă pe toate?
Activitatea didactică este organizată pe situaţii de învăţare, a căror
finalitate este identificarea şi aprofundarea cunoştinţelor necesare
pentru a răspunde la întrebare. Situaţiile de învăţare vor integra
conţinuturi informaţionale din domeniile: Ştiinţe, Om şi societate, Estetic
şi creativ, copiii fiind antrenaţi în activităţi de căutare de informaţii
privind dimensiunile şi comportamentele specifice ale animalelor
sălbatice ilustrate în poveste, dar şi în activităţi de estimare a
dimensiunilor şi a mărimilor. În funcţie de sarcinile de lucru impuse,
copiii vor alterna activitatea pe centrele cu specific cu activitatea
frontală sau de grup, produsele activităţii de învăţare fiind un răspuns
pentru întrebarea formulată şi un model din carton al oalei care ar fi
putut adăposti animalele.

Finalităţile activităţii integrate sunt selectate din listele de obiectivecadru şi de referinţă ale domeniilor experienţiale, iar obiectivele
acesteia vor constitui un set unitar şi restrâns de patru-cinci obiective,
cu referire directă la experienţele de învăţare vizate (nu sunt sarcini de
învățare, ci obiective !).

Conţinuturile abordate sunt selectate şi abordate în strânsă relaţie cu
nucleul de integrare curriculară (tema anuală de studiu, tema
proiectului tematic/tema săptămânii, tema zilei, tema activității
integrate)

Fiecare din situaţiile de învăţare proiectate şi desfăşurate în cadrul
activităţii integrate contribuie la explicitarea, analiza, rezolvarea temei
activităţii (tema activității este una singură !).

Activitatea integrată trebuie să vizeze antrenarea de abilităţi
disciplinare şi/sau transferabile, oferind copiilor ocazii de comunicare,
cooperare, utilizare a unor surse variate de informaţii, investigaţie,
experimentare, identificare de soluţii, testare de ipoteze etc.

Identificarea/selectarea temei

Identificarea asociaţiilor semnificative şi realizarea
unei imagini globale asupra temei (legăturile pe care
(apropiată de viaţa de zi cu
zi a elevilor, suficient de largă pt. a permite dezvoltarea unor
activităţi de învăţare diverse, să facă apel la cunoştinţe, experienţe,
competenţe anterioare, să poarte un nume etc.)
fiecare disciplină le poate avea cu tema, construirea structurii –
harta conceptuală, întrebările călăuzitoare, primele consultări cu
potenţialii colaboratori externi)

Definirea rezultatelor aşteptate
(obiective/competenţe/valori/atitudini etc.)

Planificarea timpului

Colectarea/mobilizarea resurselor necesare

Proiectarea activităţilor de învăţare şi
planificarea (ce facem, de ce facem, cu cine, cum, când şi
unde, care sunt rezultatele – SCENARIUL ACTIVITĂȚII !)

Desfăşurarea activităţii culminante (eveniment)
şi evaluarea finală a temei


stabilirea și înregistrarea temei activității integrate;
conceperea obiectivelor și numărul acestora (nu mai
mult de 10 și nu sunt sarcini de învățare; legătura lor cu tema,
conținutul activității și cu evaluarea rezultatelor);


elaborarea scenariului activității;
fragmentări nejustificate în conținutul activității
integrate (fiind văzută ca o activitate în care avem mai multe
activități lipite !);


modalitatea de organizare a mediului educațional;
modalitatea de concepere a evaluării (legătura ei cu
tema, obiectivele și conținutul !)

similar documents