Kjemi/Miljø

Report
Om KJEMI og MILJØ fagets
plass i norsk ingeniørutdanning.
Ove Kvammen
Instututtleder ved Institutt for bio- og kjemiingeniørfag, AI,HiB
Prodekan for utdanning ved AI,HiB.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Hvorfor
KJEMI og MILJØ
i
i ingeniørutdanningene?
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Opptak til ingeniørutdanning
For opptak til ingeniørutdanning krev ein
normalt matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 som
spesielle opptakskrav i tillegg til generell
studiekompetanse.
Altså ingen spesielle krav til kjemikunnskaper !
(heller ikke for opptak til kjemiingeniør!!)
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
http://en.wikipedia.org/wiki/The_central_science
Kjemi – den sentrale vitenskap
Kjemi kalles ofte «den sentrale vitenskap»
fordi den fletter sammen ulike grener fra
naturvitenskapen som astronomi, fysikk,
materialteknologi, biologi og geologi og
anvendte fagområder som medisin og
ingeniørfag.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
http://nysgjerrigper.no/Artikler/2011/februar/
kjemiaaret
Kjemiåret skal…
fortelle hvorfor kjemi kanskje er det viktigste
verktøyet vi har for å løse fremtidens
utfordringer, som å skaffe rent vann, sunn
mat og medisiner til alle. Kjemikere kan
faktisk bli fremtidens superhelter!
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
http://www.uis.no/studietilbud/ingenioer_og_sivilingenioer/bachelor_i_ingenioerfag/kjemi_
og_miljoe/
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi er en av de grunnleggende naturvitenskapene og en
viktig forutsetning for å kunne løse framtidens
utfordringer, ikke bare for kjemisk industri, men også
innenfor naturvern og klimaproblemer. De fleste
miljøutfordringer har kjemiske problemstillinger i bunn, og
vil kreve gode kjemikunnskaper for å kunne løses. Skal du
være med å løse fremtidens utfordringer er en utdanning
som kjemiingeniør ett godt grunnlag.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Hvordan passer kjemi og miljø sammen?
Alt avfall inneholder kjemikalier i en eller annen form – og
hvem er bedre til å tilpasse produksjon og innhold til
miljøet, enn en produsent av rengjøringsmidler?
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
(http://www.vvsforum.no/artikkel/6192/europalansering-av-chemxchange-i-oslo.html)
VVS - forum - Publisert 20.08.2012 - Kl. 13:29
Europalansering av ChemXchange i Oslo
10. oktober 2012 lanseres det EU-finansierte
bransjeprosjektet ChemXchange på en
konferanse i Oslo. Det nyutviklede elektroniske
informasjonssystemet for kjemisk informasjon
beskrives som ett av de viktigste miljøprosjekter i
den europeiske byggenæringen på mange år.
Tor Backe
Det mange kanskje ikke vet er at byggenæringen med flere hundretusen små og
mellomstore virksomheter, er den største industrisektoren i Europa. Bygg- og
anleggsvirksomhet er storbruker av kjemikalier og kjemikalieholdige artikler og ansatte
utsettes for svært mange farlige kjemikalier. Hittil har byggenæringens bedrifter benyttet
først og fremst benyttet stoffkartoteksystemet BASS som ifølge adm. direktør Lars Chr.
Fredenlund i coBuilder AS, har over 15 000 sikkerhetsdatablader som omhandler kjemikalier
og stoffer som benyttes på norske byggeplasser.
- Gjennom ChemXchange har vi et dynamisk og brukervennlig verktøy som både forenkler
kjemisk risikovurdering og bidrar til miljøriktig og sikker kjemikaliehåndtering på
byggeplass. Samtidig gir ChemXchange langt bedre muligheter for å etablere bedre rutiner
for kommunikasjon i leverandørkjeden, sier Tor Backe.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Det kjemiske «språk» kan være utfordrende og krever
et grunnlag og fundament langt utover
naturfag i videregående skole....
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Situasjon for KJEMI og MILJØ faget
før og etter innføring av
ny rammeplan for ingeniørutdanning
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra tidligere rammeplan :
Rammeplan for ingeniørutdanning - Toårig og
treårig ingeniørutdanning
Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og
forskningsdepartementet
Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal gi studentene et solid faglig fundament av
matematikk og naturvitenskap og danne grunnlaget for livslang læring.
Hovedemnet Matematisk-naturvitenskapelige grunnlagsfag skal bestå av delemnene:
− Matematikk og statistikk minst 25 studiepoeng
− Fysikk minst 10 studiepoeng
− Kjemi og miljø minst 10 studiepoeng
− Datateknikk minst 5 studiepoeng.
Det faglige innholdet i delemnene Matematikk og statistikk, Fysikk samt Kjemi og miljø skal
bygge på det til enhver tid gjeldende opptakskravet for ingeniørutdanning. Innholdet i disse
delemnene skal være relevant og hensiktsmessig for å nå målene for ingeniørutdanningen, jf.
kapittel 3. Noen temaer i disse delemnene vil være av generell karakter og må gis grundig
dekning i alle studieprogrammer og studieretninger, mens andre temaer kan variere
avhengig av behovet i hvert studieprogram eller studieretning. Institusjonene kan etter
behov splitte disse delemnene i mindre tematiske emner.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Mitt inntrykk fra HiB av kjemi og miljøfaget slik det har vært:
Ved at faget var tydelig definert i
ranmmeplanen ble alle ingeniørstudenter sikret
et grunnlag i kjemi samt en belysning av de
grunnleggende miljøutfordringer vi alle står
overfor.
MEN...
• Faget har generelt sett hatt «lav status» både blant
studenter og ansatte ved de ulike linjene. Ble ofte sett
på som et «nødvendig onde»
(Dataingeniør ved HiB søkte dep. om å få slippe faget)
• Samme opplegg for alle linjer. Liten interesse blant
fagfolk ved de ulike linjene til å bidra til å vinkle faget
inn mot egen ingeniørprofesjon.
(I en periode var riktignok 25% av faget ved HiB
differensiert)
• Ble undervist i mange år som et rent teorifag
(De siste årene har det riktignok vært 2 labdager a 3t
for alle)
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Altså, det var behov for en fornyelse...
Men hva nå?
Hva er de nye rammebetingelsene?
Hvilke krav til kjemi og miljø stilles i ny
rammeplan og tilhørende retningslinjer?
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra: Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning
Fra: § 1. Virkeområde og formål
Forskriften skal sikre at institusjonene legger til rette
for en integrert ingeniørutdanning med helhet og
sammenheng mellom fag, emner, teori og praksis
samt undervisningsmetoder og vurdering av
studentene. Teknologiske, realfaglige og
samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i
sammenheng. Utdanningen skal tilrettelegge for og
ivareta samspillet mellom etikk, miljø, teknologi,
individ og samfunn.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra: § 2. Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
teknologiens historie, teknologiutvikling,
ingeniørens rolle i samfunnet samt
konsekvenser av utvikling og bruk av
teknologi.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra: § 2. Læringsutbytte
Ferdigheter
Kandidaten kan bidra til nytenkning,
innovasjon og entreprenørskap gjennom
deltakelse i utvikling og realisering av
bærekraftige og samfunnsnyttige
produkter, systemer og/eller løsninger.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra: § 2. Læringsutbytte
Generell kompetanse
Kandidaten har innsikt i miljømessige,
helsemessige, samfunnsmessige og
økonomiske konsekvenser av produkter
og løsninger innenfor sitt fagområde og
kan sette disse i et etisk perspektiv og et
livsløpsperspektiv.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra: § 3. Struktur og innhold
- 50 studiepoeng programemner som
består av tekniske fag, realfag og
samfunnsfag. Programemner er felles for
alle studieretninger i et studieprogram.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Nasjonale retningslinjer for
ingeniørutdanning
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra: Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning
6.2 Læringsutbyttebeskrivelser og utfyllende tekst angående
matematikk, realfag og samfunnsfag
Gode kunnskaper i realfag er viktig for alle ingeniører og gir det
fundamentale grunnlaget for ingeniørfagene. Realfag er i denne
sammenhengen definert til å omfatte fysikk, kjemi og statistikk.
Realfagene er sentrale for forståelse og utvikling av eget
ingeniørfag, og for innsikt i hvordan ens eget arbeid påvirker
omgivelsene. De er viktige for utfordringer innen samspillet
mellom teknologi og omverdenen. Helheten og
sammenhengen mellom realfag og fagfeltet må sikres, især
sammenhengen mellom den grunnleggende teori og praksis
innen fagfeltet. Realfag settes i samfunnsmessig perspektiv
gjennom samspillet med
emner i andre emnegrupper.
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
13.11.2012
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Kunnskap
Kandidaten kjenner til hvordan realfagene anvendes på en
helhetlig måte, dvs. hvordan fysiske og kjemiske
fenomener henger sammen, og hvordan statistikk og
matematikk er nødvendige verktøy for å kunne måle,
beskrive og evaluere resultater.
Kandidaten kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og
begreper innen kjemi og disses relevans opp mot eget
fagfelt.
Kandidaten kjenner til grunnleggende sammenhenger
mellom kjemi og praktiske anvendelser.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Ferdigheter
Kandidaten kan anvende fysiske, kjemiske og statistiske
prinsipper og begreper innen eget fagfelt.
Kandidaten kan gjøre rede for grunnleggende fenomener
innen fysikk og kjemi, og anvende disse for å forklare
faglige problemstillinger.
Kandidaten har grunnleggende ferdigheter i
laboratoriearbeid, rapportering og resultatpresentasjon.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Generell kompetanse
Kandidaten har forståelse for omverdenen og realfagenes rolle
innen samspillet mellom den teknologiske utvikling og
samfunnet, samt innsikt i miljømessige og etiske utfordringer i
dag og i fremtiden.
Kandidaten kan oppnå relevante svar på faglige
problemstillinger, gjennom anvendelse av fysiske, kjemiske og
statistiske undersøkelser og metoder.
Kandidaten forstår fysiske, kjemiske og statistiske tenkemåter
og metoder, og kan formidle disse skriftlig og muntlig.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Fra side 34:
Det kreves ingen forkunnskaper i kjemi utover generell studiekompetanse, og en
basis i grunnleggende kjemi er derfor nødvendig. Dette omfatter kunnskap om det
periodiske system og elementers egenskaper, oppbygning av kjemiske forbindelser,
mengdeberegninger og likevektsbegrepet, løsninger, syrer og baser, reduksjons- og
oksidasjonsreaksjoner, korrosjon, elektrokjemi, gasser, termodynamikk og energi,
reaksjonshastigheter og enkel organisk kjemi med fokus på industrielt viktige
forbindelser som for eksempel plast og petroleumsforbindelser. Forsvarlig
håndtering, bruk, oppbevaring og avhending av stoffer, og grunnleggende HMS skal
gjennomgås. Videre undervisning skal tilpasses hvert enkelt fagfelts behov.
Aktuelle tema kan være innen materialteknologi, elektriske ledere, masse- og
energibalanser, krystallstruktur og fasediagrammer, nye energikilder, bruk og
forståelse for materiell og materialer med kompleks kjemisk sammensetning,
kvalitetssikring og kontroll, vurdering av produkter og prosesser, og miljømessige
konsekvenser. Gode kunnskaper og ferdigheter i kjemi sett i sammenheng med eget
fagfelt skal være et grunnlag for sikker fremtidig yrkesutøvelse, være en basis for
videre utvikling og nye ideer, og bidra til en aktiv holdning til miljømessige
utfordringer.
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Min konklusjon:
• I læringsutbyttebeskrivelsene i rammeplanen
er det stilt krav til generell miljøkompetanse.
• I retningslinjene til rammeplanen stilles det
tydelige krav til både grunnleggende kjemi og
spesialtilpasset kjemi i utdanningene.
(minst like omfattende som i tidligere rammeplan)
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Hvordan er dette blitt ivaretatt ved
institusjonene i de nye oppleggene?
Ved HiB:
• Ingen felles bolk i grunnleggende kjemi eksisterer lenger.
Noen utdanninger har definert bolker på 3-4 studiepoeng
kjemi som er blitt en del av andre fag.
Utfordring: Hva med omfanget i henhold til retningslinjene?
• Det legges opp til integrasjon av kjemi og miljø i de tekniske
fagene (jfr. det som står i rammeplanen: Teknologiske,
realfaglige og samfunnsfaglige temaer skal integreres og ses i
sammenheng)
Utfordring: Hvordan få til intergrasjon, når basiskunnskapene
mangler?
13.11.2012
Ingeniørutdanningskonferansen 2012,
Scandic Hotel Oslo Airport, Gardermoen

similar documents