Mathias Neraasen, Ringsaker Allmenning

Report
Kunnskap som grunnlag til
lønnsomme opplevelser.
Hytteutvikling som varig næring/fremtidens
fridtidsboliger/nye løsninger og konsepter.
Utbyggers roller og strategier.
Komparative fortrinn
v/ Mathias Neraasen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kort om Ringsaker Almenning
Noen milepæler
Bærekraftig helhetlig forvaltning
Profil på utbygging
Utbygging og organisering av arbeidet
Natrudstilen Borettslag – et miljøprosjekt
Oppsummering av praktiske erfaringer
Marked
Aktiviteter
Komparative fortrinn
Hvor søker RA kunnskap?
1. Ringsaker Almenning
•
•
•
•
Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning
Turisme
Eiere av skogindustri
Forvaltning av finansformue
2. Noen milepæler
•
•
•
•
•
•
•
•
1992 hyttebrukerundersøkelse(HiL)
1995 garanterer for VA-utbyggingen
1996 etablerer Sjusjøen Hytteutleie AS
1999 analyse av Ringsakfjellet (Østlandsforskning)
2000 etablerer RingsakFjellet Fritid AS
2001 starter utbygging i Natrudstilen
2003 starter bygging av leiligheter
2003 skianlegget ferdigstilles
• 2004 ny hyttebrukerundersøkelse(HiL)
• 2005 arrangerer WC i kombinert langrenn
• 2006 ferdigstilles verdens mest komplette
rulleskianlegg
• 2008 byggestopp på Sjusjøen
• 2012 ny hyttebrukerundersøkelse(HiL)
• 2012 beiteundersøkelse(BioForsk/NMBU)
• 2013 åpningsrennet i skiskyting
• 2014 beitevurdering(NMBU)/sesongstart
skiskyting. Dr. grad stipendiat
3. Bærekraftig helhetlig forvaltning
• Skogbruk
• Beite og setrer
• Jakt og fiske (RJFO)
• ”Ringsakfjellets gull”
• Tilrettelegging for at alle brukergrupper kan benytte fjellet
 Grunneier er vertskap for alle brukere av utmarka
All forvaltning og utvikling i fjellet har skjedd i nært
samarbeid med Ringsaker kommune og Rømåsen Vel.
Tomtereservene er ikke ubegrenset. Fremover må en bruke de
godkjente areal på en bærekraftig og fremtidsrettet måte
4. Profil på utbygging
• Strategiplanen sier: ”Rømåsen og Natrudstilen hytteområder skal utvikles
til attraktive hytteområder”
Der en tar :
• Hensyn til de som har hatt hytte i området lenge
• Tidens krav
• Aktiviteter
• Nye hytter og tilbygg tilpasses tomt og terreng
 Minimale terrenginngrep som mål
• Kvalitet i alle ledd i utbyggingen
Dette får en til dersom en tar hånd om hele prosessen fra planlegging,
til feltet er ferdig utbygd.
Vi oppnår i tillegg å komme nær kundene
5. Utbygging og organisering av
arbeidet
Ringsaker Almenning utfører:
• Har tett samarbeid med den som utarbeiderer reg.
plan.
• Har tett samarbeid med den som utarbeider VA-plan.
• All tilrettelegging/utvikling/utbygging av infrastruktur,
innkl. tomtene. (Ringsaker kommune overtar drifts- og
vedlikeholdsansvaret for VA-anlegget)
• Informasjon (det er ikke kommunen/konsulenter som
skal være konfliktløser).
• Drift og vedlikehold av hytteområdet.
Sammen med lokale byggefirmaer:
• Prosjektering og utbygging av hyttene.
Sjusjøen Hytteutleie AS utfører:
• Formidler utleie av hyttene.
• Vask, renhold og vaktmestertjenester.
Ringsaker Almenning benytter:
• Fast tilknyttede entreprenører(bygdas beste).
• De har innstilling til å gjøre en god jobb
• Sikrer kvalitet på arbeidet uten mer enn høyst nødvendig
kvalitetssikring  billig utbygging
• Skaper ro i bygda (vi må tåle at flinke entreprenører gjør
det bra).
6. Natrudstilen Borettslag – et
miljøprosjekt
Samarbeid mellom Ringsaker Almenning og
BBLF nå OBOS, 68 leiligheter.
Miljø:
• Arealbruk
• Terrengbehandling
• Byggeskikk/isolasjon
• Oppvarming fra varmepumpe
• Forbuksvann/sparedusj
• Søppelsortering
• Allrom
Utleie:
• Frivillig utleie utenom egen bruk, som
organiseres gjennom Sjusjøen Hytteutleie.
Tilbud til de som ikke vil bruke store summer på
hytte/leilighet:
• Lavt innskudd
• Driftskostnader og betaling av fellesgjeld kan
dekkes gjennom utleie.
7. Oppsummering av praktiske
erfaringer
1. Grundig planprosess
• Ekstern bistand(HiL, Østlandsforskning og NMBU)
• Spørreundersøkelser (standardkrav)
2. Kommunens rolle
• Tilrettelegging for utvikling
• Samarbeid
• Men, forvalteransvaret skal ligge hos grunneier
3. Hytteeierne er opptatt av helhetlig forvaltning
• Hogst i hytteområdene
• Terrengbehandling
• Velg fornuftige, miljøvennlige løsninger(investering, drift og vedlikehold)
4. Et mål for Ringsaker Almenning er å opprettholde og skape
lokale arbeidsplasser. Vi har nå ca. 150 årsverk i fjellet gjennom
ulike selskaper.
Disse selskapene hadde i 2013 ca. 80 millioner kr i omsetning,
og driftsresultat på ca. 8 millioner kr.
5. Sørge for gode avtaler mellom lokale aktører
6. Misunnelse
7. Gode eksterne nettverk
8. Må ha tro på det en holder på med.
8. Marked
•
•
•
•
•
•
Ringsaker Almenning har lagt vekt på kvalitet i alle
år siden vi startet opprustningen og utbyggingen i
Natrudstilen.
Hytter – nordmenn
Hytteutleie – nordmenn, tyskere og dansker
Familie
Idrettsturisme
Idrettsarrangement
Bedriftsarrangement
9. Aktiviteter
Vinter:
• Sjusjøen skal ha nord-Europas beste turskiløypenett
• Familievennlig alpinanlegg
• Øvrige aktiviteter
Sommer:
• Fotturer og fiske
• Nærhet til Lillehammer og Hunderfossen er viktig.
• Nytt: Sykkel og rulleski med skiskytteranlegg.
(Bruke og utvikle det vi har fra naturens side. Her er også
kundegrunnlaget på plass
10. Komparative fortrinn
•
•
•
•
•
•
•
•
Sjusjøen har ”snille” fjell med lett terreng
Stabilt vinterklima
Snøproduksjon som forlenger sesongen i begge ender
Birkebeinerarrangementene
Nærhet til store befolkningsgrupper
Mange hytter med moderne infrastruktur
Lillehammer by, HiL og NTG
Løypekjørere med stor interesse for langrenn →
fortrinn til å bli nord-Europas beste turskidestinasjon
11. Hvor søker RA kunnskap?
•
•
•
•
•
•
HiL
Østlandsforskning
NMBU
Arbeidskraft
Grunnbemmaning med kompetanse skal være
lokal
Prøver alltid å ha med en
høgskolekanditat/student/ dr.grad stipendiat –
gir arbeidserfaring for studenten og ny
kompetanse for RA
• E) Hyttemarkedet
F) Arealøkonomi
• Mindre tomter(0,5 dekar)
• Mindre hytter(inntil 65 m²)
• I enkelte områder klarer vi å få 2-2,5 hytte pr dekar.
 Dette gir i byggeperioden 4-5 mill kr
 Vår erfaring er at de mindre hyttene har en større bruksfrekvens gjennom
året og er derfor svært viktige for å opprettholde viktige
servicefunksjoner i destinasjonen.
Hyttetyper og løsninger:
• Sportshytter under 65 m²med tre soverom.
• Hytter med passivhusstandard under 65m²
• Funkishytter under 65m²
• ”Småhytter” i tun/grupper
Vi mener at fellesløsning for miljøvennlig energibruk har noe for seg .

similar documents