keskkonnasõbraliku aianduse toetus

Report
KESKKONNASÕBRALIKU
AIANDUSE TOETUS
12. 03. 2013
Sille Teiter
MEETME ETTEVALMISTAMINE
Keskkonnasõbraliku aianduse ekspertgrupp –
Aiandusliit, tootjad, nõustajad, Polli
Aiandusuuringute Keskus, EMÜ,
ELF/EKO, PMK, PRIA, PM.
7 koosolekul (okt. 2012 - veebr. 2013) osales
kokku 36 erinevat inimest. Lisaks esitas 5
inimest ettepanekuid e-maili teel.
MEETME PÕHJENDUS
• 2004-2010 suurenes taimekaitsevahendite
turustamine Eestis 27%.
• Taimekaitsevahendite suurtes kogustes
kasutamisel väheneb bioloogiline
mitmekesisus, suureneb kahjurite
resistentsus, kaasneb kahjulik mõju
inimestele ja loomadele.
MEETME EESMÄRGID
Üldeesmärk on soodustada keskkonnasõbraliku
aianduse levikut.
Spetsiifilised eesmärgid:
1. Vähendada taimekaitsevahendite kasutamist.
2. Tagada tarbijatele puhtam ja tervislikum toit.
3. Vähendada toitainete leostumist mullast.
4. Aidata kaasa põllumajandusmaastike bioloogilise
mitmekesisuse säilimisele.
TOETUSE SAAJAD
• Toetust võib taotleda põllumajandusega tegelev
füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik
(edaspidi taotleja).
• Kohustuseperioodi pikkus on 5 aastat (erandiks
maasikas ja köögivili).
• Toetuse taotleja peab täitma baasnõudeid.
• Maasika ja köögivilja puhul peab toetuse taotleja
täitma PKT põhitoetuse tervikpaketi nõudeid.
TOETATAVAD TEGEVUSED
1. Keskkonnasõbralik puuvilja- ja marjakasvatus.
2. Keskkonnasõbralik aedviljakasvatus
katmikaladel.
3. Keskkonnasõbralik köögivilja-, ravim- ja
maitsetaimekasvatus (PKT põhitoetuse
lisategevus).
4. Keskkonnasõbralik maasikakasvatus (PKT
põhitoetuse lisategevus).
KESKKONNASÕBRALIK PUUVILJAJA MARJAKASVATUS (1)
• Miinimumpind 0,3 ha.
• Ettevõttes ei tohi samaaegselt olla tavapuuvilja- ja
marjakasvatust.
• Koolitus (6+6 tundi).
• Taimekahjustajate seire (1 kord nädalas).
• Feromoonpüünised puuviljaaias (min. 3 tk/ha).
• Insektitsiidide kasutamise piirang (2 korda aastas).
KESKKONNASÕBRALIK PUUVILJAJA MARJAKASVATUS (2)
• Glüfosaatide kasutamise keeld.
• Herbitsiidiriba laius tohib olla kuni 1/3 reavahest.
• Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid
(mesitarud, pesakastid, röövlindude istumiskohad,
putukapesad; min 5 tk/ha).
• Puude ja põõsaste miinimumtihedused ha kohta.
• Mullaanalüüsid (1. kohustuseaastal).
KESKKONNASÕBRALIK PUUVILJAJA MARJAKASVATUS (3)
• Puuviljaaia reavahed peavad olema kaetud rohuga.
Kord aastas tuleb neid niita või seal loomi
karjatada.
• Uue puuviljaaia rajamisel peavad hiljemalt
rajamisele järgnevaks aastaks olema reavahed
rohukamaraga kaetud.
• Võrade hooldamise nõue.
• Kuni 15 m laiused teenindusalad kummaski rea
otsas loetakse toetusaluse maa hulka.
KESKKONNASÕBRALIK
AEDVILJAKASVATUS
KATMIKALADEL
• Miinimumpind 0,1 ha.
• Ettevõttes ei tohi samaaegselt olla tavaaedviljakasvatust toetusõiguslikel katmikaladel.
• Koolitus (6+6 tundi).
• Taimekahjustajate seire (1 kord nädalas).
• Insektitsiide ja fungitsiide on kumbagi lubatud
kasutada ühe korra kohustuseaasta jooksul.
• Herbitsiidide kasutamine on katmikalal keelatud.
KESKKONNASÕBRALIK
KÖÖGIVILJA- , RAVIM- JA
MAITSETAIMEKASVATUS (1)
• Toetuse taotleja peab kogu ettevõtte
põllumajandusmaal täitma PKT põhitoetuse
tervikpaketi nõudeid (ettevõttel on PKT
põhitoetuse kohustus).
• Köögiviljade ning ravim- ja maitsetaimede alune
miinimumpind peab olema vähemalt 0,3 ha.
• Toetust saab taotleda maale, kus kasvatatakse
köögivilja-, ravim- ja maitsetaimekultuure. Nende
kultuuridega põllud võivad liikuda.
KESKKONNASÕBRALIK
KÖÖGIVILJA- , RAVIM- JA
MAITSETAIMEKASVATUS (2)
• Ettevõttes ei tohi samaaegselt olla tavaköögivilja-,
ravim- ja maitsetaimekasvatust.
• Koolitus (6 tundi).
• Taimekahjustajate seire (1 kord nädalas).
• Insektitsiide, fungitsiide ja herbitsiide tohib igaüht
kasutada kuni kaks korda kohustuseaasta jooksul.
KESKKONNASÕBRALIK
KÖÖGIVILJA- , RAVIM- JA
MAITSETAIMEKASVATUS (3)
• Viljavahelduse nõudeid ei ole vaja rakendada
mitmeaastaste köögivilja-, ravim- ja
maitsetaimekultuuride kasvatamisel.
• Kuni 15 m laiused teenindusalad kummaski rea
otsas loetakse toetusaluse maa hulka.
KESKKONNASÕBRALIK
MAASIKAKASVATUS (1)
• Toetuse taotleja peab kogu ettevõtte
põllumajandusmaal täitma PKT põhitoetuse
tervikpaketi nõudeid (ettevõttel on PKT
põhitoetuse kohustus).
• Maasikaalune miinimumpind peab olema
vähemalt 0,3 ha.
• Toetust saab taotleda maale, kus kasvatatakse
maasikat. Maasikapõllud võivad liikuda.
KESKKONNASÕBRALIK
MAASIKAKASVATUS (2)
• Ettevõttes ei tohi samaaegselt olla
tavamaasikakasvatust.
• Koolitus (6 tundi).
• Taimekahjustajate seire (1 kord nädalas).
• Insektitsiide ja fungitsiide kokku tohib kasutada
kuni neli korda kohustuseaasta jooksul.
• Herbitsiide tohib kasutada 1 kord kohustuseaasta
jooksul.
KESKKONNASÕBRALIK
MAASIKAKASVATUS (3)
• Multši kasutamise nõue.
• Reavahed peavad olema rohukamaras ja niidetud
või kaetud multšiga.
• Taimede arv peab olema vähemalt 20 000 istikut
hektari kohta.
• Kuni 15 m laiused teenindusalad kummaski rea
otsas loetakse toetusaluse maa hulka.
TÄNAN TÄHELEPANU
EEST!

similar documents