پاورپوینت حاکمیت شرکتی

Report
‫حاکميت شرکتي‬
‫‪Corporate Governance‬‬
‫دکتر حمید رضا کرد لویی‬
‫بهزاد جعفرپور‬
‫پائیز ‪1393‬‬
‫فهرست مطالب‪:‬‬
‫• حاکمیت شرکتی چیست‬
‫• چهار چوب نظری حاکمیت شرکتی‬
‫• اهداف و تاثیرات حاکمیت شرکتی‬
‫• تاریخچه شکل گیری حاکمیت شرکتی‬
‫• مکانیزمهای ایجاد حاکمیت شرکتی‬
‫• انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی‬
‫• عوامل تعیین کننده سیستم حاکمیت شرکتی در جوامع مختلف‬
‫• حاکمیت شرکتی در ایران‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫حاکمیت شرکتی چیست ؟‬
‫‪Corporate Governance‬‬
‫حاکمیت شرکتی‬
‫راهبري شرکتی‬
‫حاکمیت سهامی‬
‫اداره سازمانی‬
‫ریش ه ه ا ‪ Governance‬ا الت ه ههی‬
‫‪ Gubernare‬است‪.‬‬
‫‪= Gubernare‬هدایت کرد کشتی‬
‫"حاکميت شرکتي قوانی ‪،‬مقررات‪،‬ساختارها‪،‬فرآيندها‪،‬‬
‫فرهنگها سيستمهايي است ک موجب دستيابي ب‬
‫هدفهاي‬
‫پاسخگويي‪،‬شفافيت‪،‬عدالت و رعايت حقوق ذينفعان‬
‫ميشود‪".‬‬
‫چارچوب نظری حاکمیت شرکتی‬
‫تئوری نمایندگی‬
‫تئوری ذینفعا‬
‫دیدگاههای موجود در در خصوص حاکمیت شرکتی‬
‫‪ .1‬ديدگاههاي محدود(تاکید بر تئوری نمایندگی و رابطه شرکت و سهامدار) ‪ :‬حاکميت‬
‫شرکتي ب رابط شرکت سهامدارا محد د مي شود‪.‬‬
‫‪ .2‬ديدگاههاي گسترده(تاکید بر تئوری ذینفعان و رابطه شرکت و جامعه) ‪:‬‬
‫حاکمي ه ه ه ههت ش ه ه ه ههرکتي ب ه ه ه ههورت ش ه ه ه ه اي از ر اب ه ه ه ه مي ه ه ه هها ش ه ه ه ههرکت ذينفع ه ه ه هها از جم ه ه ه ه‬
‫سهامدارا ‪،‬کارکنا ‪،‬مشتريا ‪ ،‬فر شندگا ‪،‬دارندگا ا راق قرض ‪...‬در نظر گرفت میشود‪.‬‬
‫• تعاریف با دیدگاه محدود ‪:‬‬
‫• پارکینسون ‪ :1994-‬حاکميت شرکتي عبارت است از فرآيند نظارت و کنترل براي تضمين‬
‫عملکرد مدير شرکت مطابق با منافع سهامداران‪.‬‬
‫• کادبری ‪: 1992-‬حاکميت شرکتی سيستمی است که شرکتها با آن کنترل می شوند‪.‬‬
‫تعاریف با دیدگاه گسترده ‪:‬‬
‫• تریگر‪ : 1984 -‬حاکميت شرکتی مربوط به اداره عمليات شرکت نيست بلکه مربوط به هدايت‬
‫بنگاه اقتصادی‪ ،‬نظارت و کنترل اعمال مديران اجرايی و پاسخگويی آنها به تمام ذينفعان شرکت‬
‫می باشد‪.‬‬
‫• مگینسون‪ :1994 -‬سيستم حاکميت شرکتی را می توان مجموعه قوانين‪ ،‬مقرارت ‪،‬نهادها و‬
‫وروشهايی تعريف کرد که تعيين می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند‪.‬‬
‫• رابرت مانگز نل مینو ‪– 1995-‬ابزاری ک هر اجتماع ب سی آ‬
‫جهههت حرکههت شههرکت را معیههی مههی کنههد یهها به ههارت دیگههر حاکمیههت‬
‫ش ههرکتی ههارت اس ههت از ر ابه ه می هها گ ههر ه ههای م ت ه ه در معی ههی‬
‫ارتنه ه ههد اسه ه ههت ‪:‬‬
‫جهه ه ههت گیه ه ههری م ه ه ههرد شه ه ههرکت‪.‬گر ههه ه ههای اته ه ه‬
‫سه ه ه ه ه ه ه هههامدارا ‪،‬مدیر امل هیه ه ه ه ه ه ه ههات مه ه ه ه ه ه ه ههدیر ‪ ،‬کارکنا ‪،‬مشه ه ه ه ه ه ه ههتریا ‪،‬‬
‫فر شندگا ‪،‬ا ت ار دهندگا و اجتماع‬
‫"حاکميت شرکتي قوانی ‪،‬مقررات‪،‬ساختارها‪،‬فرآيندها‪،‬‬
‫فرهنگها سيستمهايي است ک موجب دستيابي ب‬
‫هدفهاي‬
‫پاسخگويي‪،‬شفافيت‪،‬عدالت و رعايت حقوق ذينفعان‬
‫ميشود‪".‬‬
‫اهداف حاکمیت شرکتی‬
‫پاسخگویی مهمترین هدف حاکمیت شرکتی است‪:‬‬
‫پاسخگویي‬
‫رعایت حقوق‬
‫ذینفعان‬
‫شفافیت‬
‫عدالت(انصاف)‬
‫تاثیرات حاكميت شركتي ‪:‬‬
‫‪ -1‬ایجاد ا تماد بی شرکتها سرمای گذارا از طریق پاسخگویی حسابده ·‬
‫‪-2‬خ ق ارزش استفاد موثر از منابع ·‬
‫‪-3‬گزارش ده ب موقع شفاف ·‬
‫‪-4‬ر ایت ان اف‬
‫دالت در رابط با تمامی ذینفعا ·‬
‫‪-5‬ایفاي نقش اجتماع شرکت شامل ایفاي معهدات الزامات اخالق شئونات اجتماع‬
‫در ی ر ایت منافع سهامدارا شرکت ب نوا ات یترین ط ق از ذینفعا‬
‫‪-6‬افزایش بازد شرکتها‬
‫تاریخچ شکل گیري حاکميت شرکتي‬
‫• تش ککشيل ش ککرکگ اي ب ککمرل و تفشي ککي مالشي ککت از م ککدير ت ‪ :‬در ا اخ ههر ق ههر ن ههوزده‬
‫بيست تورت گرفت‬
‫ا اي ههل قه هر‬
‫• موضوع حاکميت شرکتي به شکل کنوني ‪ :‬از سال ‪ 1990‬درانگ ستا ‪،‬امريکا کانادا در پاسخ ب‬
‫مشه الت مروهوب به اثرو هيي هيدههت مهدير شهرکتهاي بهزر مطههرش شهد اسهت‪.‬فر پاشهيی شههرکتهای‬
‫رلههدکا (‪ )worldcom‬در سههالهای اخیههر توج ه همگهها ی را ب ه‬
‫بزرگههی ماننههد انههر (‪(Enron‬‬
‫نقش برجست حاکمیت شرکتی معطوف کرد است‪.‬‬
‫مکانیزمهای استقرار حاکمیت شرکتی ‪:‬‬
‫‪-1‬مکانیزمهای بر سازما ی (محیطی)‬
‫‪-2‬مکانیزمهای در‬
‫سازما ی(محاطی)‬
‫‪-1‬مکانیزمهای برون سازمانی(محیطی) عبارتند از‪:‬‬
‫‪)1-1‬نظارت قانونی ‪ :‬تد ین‪،‬ت ویب استقرار قوانی نظارمی مناسب‬
‫‪)1-2‬نظام حقوقی ‪:‬برقراری نظا حقوق مناسب‪.‬‬
‫‪)1-3‬کارایی بازار سرمایه ‪:‬گسترش بازار سرمای‬
‫تقویت کارایی آ ‪.‬‬
‫‪)1-4‬نظارت سهامداران عمده‪:‬ايجاد انگیز در سهامدارا ب فعاليتهايي از ق يل خريد سها کنترلي‪.‬‬
‫‪ )1-5‬نقش سرمایه گذاران ن ادی ‪:‬مشويق گسترش سرماي گذاري نهادي‪.‬‬
‫‪ )1-6‬نظارت سهامدارن اقلیت ‪ :‬مجاز بود نظارت اق يت بر فعاليت شرکت‪.‬‬
‫‪)1-7‬المامی کردن حسابرس ی مستقل ‪ :‬با توج ب نقش برجست نظارمی آ‬
‫‪ )1-8‬فعالیت موسسات رتبه بندی ‪:‬مسهیالت برای فعالیت موسسات رت بندی‪.‬‬
‫‪-2‬مکانیزمهای درون سازمانی(محاطی) عبارتند از‪:‬‬
‫‪)2-1‬هیئت مدیره‪:‬انت اب استقرار هیدت مدیر توانمند‪،‬خوشنا‬
‫بیطرف‪.‬‬
‫‪)2-2‬مدیریت اجرایی‪:‬تقسی مسئولیتها بی مدیریت اجرایی استقرار نر‬
‫افزارهای مناسب‬
‫‪)2-3‬مدیریت غیراجرایی‪:‬ایجاد کمیت های هیدت مدیر از مدیرا مستقل‬
‫غیراجرایی(شامل کمیت حسابرسيی‪،‬حقوق ‪.)...‬‬
‫‪)2-4‬کنترلهای داخلی‪:‬طراح ‪،‬تد ین استقرار کنترلهای داخ‬
‫مناسب(مال ‪،‬حقوق ‪،‬مدیریت ریسک‪،‬حسابرس ی ‪.)...‬‬
‫‪)2-5‬اخالق سازمانی‪:‬تد ین گسترش آیی رفتار حرف ای اخالق سازما ی‪.‬‬
‫ه ه ههر کش ه ههور سیس ه ههت حاکمی ه ههت‬
‫شرکتی منح ر ب خود را دارد‬
‫انواع سیستم حاکمیت شرکتی ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -1‬حاکمیت شرکتی درون سازمانی(رابطه ای) ‪:‬‬
‫شرکت تحت مال یت معداد کمی سهامدارا ات است‪.‬‬
‫ر و بی سهامدارا مدیریت نزدیک‬
‫اق یت نمی توانند از م یات شرکت آگا شوند‬
‫معامالت غیر شفاف سو استفاد مال زیا د است‬
‫مش الت نمایندگی کمتری جود دارد‪.‬‬
‫پاسخگویی مدیرا در سطح پائینی قرار دارد‪.‬‬
‫‪-2‬حاکمیت شرکتی برون سازمانی ‪:‬‬
‫شرکتهای بزر توس مدیرا منت ب ادار می شوند‪.‬‬
‫مال یت از مدیریت کامال جدا شد است‬
‫مش الت هزین های نمایندگی جود دارد‪.‬‬
‫عوامل تعیین کننده سیستم حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫متغییرهای داخلی ‪:‬‬
‫ساختارمالکیت‬
‫وضعيت اقتصادي‬
‫نظام قانونی (مقرراتی)‬
‫سياست هاي دولت‬
‫فرهنگ جامعه‬
‫متغییرهای بیرونی ‪:‬‬
‫تعامل و روابط اقتصادي با ساير کشورها‬
‫جريان ورود و خروج سرمايه‬
‫شرايط اقتصاد جهانی‬
‫عرضه سهام در بازار ساير کشور ها‬
‫سرمايه گذاری نهادی فرا مرزی‬
‫حاکميت شرکتي درايران ‪:‬‬
‫• حاکمی ک ککت ش ک ککرکتی در ای ک ککران بیش ک ککتر ب ک ککه سیس ک ککتم دورن س ک ککازمانی‬
‫نمدیشتر است‪.‬‬
‫• در س ک ککا ‪1390‬در وزرات ام ک ککور اقتص ک ککاد و دارای ک ککی کمیت ک ککه ای ب ک ککه‬
‫موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته است‪.‬‬
‫• در اواخک ککر سک ککا ‪ 1383‬مرکک ککم تحقيقک ککات و توسک ککعه بک ککازار سک ککرمايه‬
‫س ککازمان ب ککورب اوراق س ککادار دس ککت ب ککه ان ش ککار اول ککین ي ککیننامک که‬
‫حاکميت شرکتي زد‪.‬‬
‫فهرست منابع‬
‫‪)1‬حساس یگان ‪،‬یحیی‪،)1388(،‬ف سف حسابرسيی‪،‬چاپ د ‪،‬انتشارات می فرهنگی‬
‫‪)2‬سازما همکاری توسع اقت ادی(‪،)OECD‬مترج رهبری خرازی‪ ،‬مهسا‪،)1391(،‬اتول حاکمیت شرکتی‪،‬شرکت اطالع رسا ی‬
‫خدمات بورس‬
‫‪)3‬جالل ‪ ،‬فاطم ‪ ،)1387( ،‬حاکمیت شرکتی حرف حسابداری‪ ،‬ماهنام حسابدار‪،‬شمار ‪196‬‬
‫ج ی ‪،‬محمد زند اس آبادی‪ ،‬اس (‪ ،)1389‬بررسيی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در‬
‫‪)4‬اسما یل زاد مقری‪،‬‬
‫بورس ا راق بهادار تهرا ‪ ،‬مج حسابداری مدیریت‪ ،‬شمار ‪7‬‬
‫‪)5‬آیی نام نظا راهبری شرکتی‪،‬شرکت سهامی ا بورس ا راق بهادار تهرا‬
‫‪)6‬حساس یگان ‪ ،‬یحیی‪ ،) 1385 ( ،‬حاکمیت شرکتی در ایرا ‪ ،‬ف نام حسابرس ‪ ،‬شمار ‪32‬‬
‫‪)7‬حساس یگان ‪ ،‬یحیی‪ ،)1389 ( ،‬پایندگی حاکمیت شرکتی‪ ،‬مج حسابدار‪ ،‬شمار ‪217‬‬
‫‪ )8‬حساس یگان ‪،‬یحیی ‪ ،) 1383 (.‬م ا ی نظري حاکمیت شرکتی ‪ ،‬شری حسابدار ‪ ،‬شمار ‪168‬‬
‫‪)9‬آقايی‪ ،‬محمد ‪،‬ا تمادی ‪،‬حسی ‪ ،‬آذر‪ ،‬ادل‪ ،‬چاالکی‪،‬پری‪ " ، )1388(،‬يژگی های حاکميت شرکتی محتوای اطال امی سود‬
‫در بورس ا راق بهادار تهرا با تاکيد بر نقش مديريت سو د "‪ ،‬ف نام و مدیریت ایرا ‪،‬شمار ‪16‬‬
10) Chtourou, sonda marakchi. Luice, courteau
and jean, bedard, (2001), "Corporate
governance and earning management",
SSRN.
11) Chung, Kee H. and Zhang, Hao, (2009),
Corporate Governance and Institutional
Ownership, Journal of Financial and
Quantitative Analysis (JFQA),
Forthcoming. Available at SSRN.
12) Chang, Sun, H.L, (2008), "The Relation
Between Erning Informativeness, Erning
Management and Corporate Governance in
the Preand Post-Sox Periods", Working
Paper, SSRN.
13) De Angelo, (1981),, Auditor Size and Audit
Quality, Journal of Accounting and
Economics, pg189-199.
14) Dechow, Patricia, Sloan, Richard G;
Sweeney, Amy P, (1995), "Detecting
earnings management" The Accounting
Review. Apr. vol.No2. pg. 193-225.
15) Delgado hurtado, maria del mar, (2001),
economic determinants of accounting
discreation: emerical evidence from spain.
Pruquest.com pages 1-461.
16) Henock, Louis, (2005), Acquirers Abnormal
Returns, Audit Firm Size, and the Small
Auditor Clientele Effect, Journal of
Accounting and Economics', pg:3-4.
17) K. Sivaramakrishnian, Shaokun Carol ,Yu ,
Aperil (2008), on the Association Between
Corporate Governance and Earning
Quality,http://ssrn.Com
18) Klein A, (2002), "Audit Committee, Board
of Director Characteristic, and Earning
Management, Journal of Accounting and
Economic ,vol 33.

similar documents