بسم الله الرحمن الرحیم موضوع : بیماریهای فیزیولوژیک گوجه فرنگی

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫موضوع ‪ :‬بیماریهای فیزیولوژیک گوجه فرنگی‬
‫نام استاد ‪ :‬سرکار خانم ابطحی‬
‫تهیه کنندگان ‪ :‬محمد یعقوبی‬
‫سید حسین حسینی‬
‫ریزش گل‬
‫عالیم ‪:‬‬
‫ریزشکل به زردی دم گلها وکاسه گل‬
‫وبه دنبال ان سقط شدن گل‬
‫اطالق می شود‪.‬این حالت‬
‫میتواند قبل یا بعدازگل انگیزی رخ‬
‫دهد‪.‬در واریته های بدون بندگل‬
‫پژمرده می شودو به رنگ قهوه‬
‫ای در می آید اما عمال جدا نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫عوامل ‪:‬‬
‫هر عاملی که مانع از گرده افشانی‪-‬لقاح شود مانند‪:‬‬
‫‪ ‬دمای پایین یا باال‬
‫‪ ‬رطوبت نسبی باال‬
‫‪ ‬باد شدید‬
‫‪ ‬تغذیه نامناسب ازجمله کمبود کود یا نیتروژن بیش از حد‬
‫‪ ‬حشرات و بیماری های برگی‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫کودهی مناسب‪،‬کنترل دماو رطوبت نسبی در گلخانه ها‬
‫آبیاری مزرعه به روش بارانی در هوایی گرم می توانددمای گیاه وریزش‬
‫گل را کاهش دهد‪.‬‬
‫پوسیدگی گلگاه‬
‫عالیم‬
‫پوسیدگی گلگاه با لکه های آب‬
‫سوخته به رنگ خرمایی روشن‬
‫شروع می شود‪.‬این لکه ها بعد‬
‫بزرگ می شوندوبه رنگ سیاه‬
‫وچرم مانند در می آیند‪.‬‬
‫این بیماری اغلب در گلگاه میوه رخ‬
‫می دهد‪.‬البته گاهی در طرفین‬
‫میوه اتفاق می افتدوگاه یک لکه‬
‫درونی به رنگ سیاه تولید می‬
‫کند که از بیرون میوه دیده نمی‬
‫شود‪.‬میوه های که تحت‬
‫تاثیرپوسیدگی گلگاه قرارمی‬
‫گیرندزودتراز حد معمول می‬
‫رسند‪.‬‬
‫عوامل ‪:‬‬
‫‪ ‬کمبود موضعی کلسیم در انتهای دور از نقطه اتصال میوه‬
‫‪ ‬نمک زیاد‬
‫‪ ‬استفاده ازنیتروژن آمونیاکی‬
‫‪ ‬رطوبت نسبی باال که جذب کلسیم به وسیله گیاه کاهش می دهند‬
‫گیاهانی که رشد سریع دارند بیشتر در معرض این بیماری هستند‪.‬‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫‪ ‬کنترل مناسب کوددهی و آب‬
‫‪ ‬استفاده از ارقام متحمل‬
‫‪ ‬دادن آهک با سنگ آهک دولومیتی یا غنی از کلسیم‪4-2‬ماه قبل از‬
‫کشت می تواندپوسیدگی گلگاه راکاهش دهد‪.‬‬
‫گربه سیمایی‬
‫عالیم ‪:‬‬
‫گوجه فرنگی های که دچاراین‬
‫بیماری شده اند اغلب بد شکل‬
‫می شوندوداغهاوفرورفتگی های‬
‫بزرگی در گلگاه میوه دیده می‬
‫شود‪.‬میوه گاهی قلوه ای شکل‬
‫می شودو با زخم های کشیده‬
‫ای در گلگاه به وجود می آید‪.‬‬
‫عوامل ‪:‬‬
‫در مورداین بیماری اطالعات چندانی نیست‪.‬هوای سردیکی از عواملی‬
‫است که مورد تاکیدقرارگرفته است‪.‬پژوهشهای اخیر نشان می دهد که‬
‫گلها به سفت شدن گلگاه که براثر سرماحدود ‪3‬هفته قبل از گل انگیزی‬
‫ایجاد می شود حساس اند‪.‬‬
‫هرس نیز در بعضی شرایط گربه سیمایی میوه را افزایش می دهد‪.‬‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫استفاده از ارقامی که مستعد این بیماری نیستند‪.‬در گلخانه هاگرما دادن به‬
‫منظور جلوگیری از افت دما می تواند گربه سیمایی میوه را کاهش دهد‪.‬‬
‫سرما زدگی‬
‫عالیم‬
‫ناتوانی میوه در رسیدن‪،‬غیریکنواخت‬
‫رسیدن میوه‪،‬نرم شدن میوه پیش از‬
‫موعد‪،‬پدیدآمدن چاله چوله درسطح‬
‫میوه‪،‬قهوه ای شدن بذرها وافزایش‬
‫پوسیدگی بر اثر سرمازدگی طعم‬
‫میوه نامطبوع می شود ‪.‬‬
‫گوجه فرنگی های سبز حساستر از‬
‫گوجه فرنگی های رسیده هستند‬
‫عوامل‬
‫‪:‬‬
‫دماهای باالی صفر و زیر ‪ 12.5‬درجه سانتی گراد در یک مدت‬
‫طوالنی‪.‬‬
‫مدت زمان الزم برای سرمازدگی به دما بستگی دارد ‪.‬‬
‫کنترل‬
‫‪:‬‬
‫در مورد هوای سرد در مزرعه کار زیادی نمی توان انجام داد با این‬
‫حال حفظ دمای باالی ‪ 12.5‬بعد از برداشت مانع از سرمازدگی‬
‫پس از برداشت می شود‬
‫ترک خوردگی های رشد‬
‫عالیم‬
‫‪:‬‬
‫دونوع ترک خوردگی در گوجه فرنگی رخ می‬
‫دهد‬
‫در ترک خوردگی هم مرکز اپیدرم به شکل حلقه‬
‫هایی در اطراف ساقه شکاف بر می دارد در‬
‫ترک خوردگی شعاعی شکافی که ایجاد می‬
‫شود پرتو وار از داغ ساقه به طرف گلگاه‬
‫منشعب می شود ارقام حساس در زمانی‬
‫که گوجه فرنگی سبز است ترک می خورند و‬
‫ارقامی که حساسیت کمتری دارند تا مرحله‬
‫رنگ انداختن ترک نمی خورد ارقام متحمل تا‬
‫اواخر رسیدگی ترک نمی خورد‬
‫ترک خوردگی هرچه در مراحل اولیه رشد‬
‫باشدشکاف ها عمیق تر می باشد‬
‫عوامل‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬به استحکام و قابلیت کشسانی اپیدرم میوه بستگی دارد‬
‫‪ ‬تغیرات سریع در رشد‬
‫‪ ‬بارندگی و نوسانات شدید دمایی‬
‫‪ ‬نیتروژن زیاد و پتاس کم در ترک خوردن میوه نقش دارند‬
‫کنترل‬
‫‪:‬‬
‫‪ ‬استفاده از ارقام متحمل‬
‫‪ ‬عملیات زراعی که ترک خوردگی را کاهش می دهند عبارتند از‪:‬‬
‫مدیریت مناسب آب‬
‫برنامه تغذیه ای خوب‬
‫هرس کردن مناسب برای کاهش رو باز ماندن میوه‬
‫سفید شدن بافت درونی میوه‬
‫عالیم ‪:‬‬
‫نمایان شدن بافت سفید درون میوه‬
‫بر حسب رقم و شرایط محیطی‬
‫کامال متفاوت است گاهی فقط‬
‫چند الیاف سفید در برابر بروز‬
‫بیماری انتشار می یابد اما‬
‫متداولترین مکان برای تشکیل‬
‫بافت سفید معموال دیواره بیرونی‬
‫میوه است‬
‫عوامل‬
‫‪:‬‬
‫بر اثر کمبود پتاسیم و دماهای باال به وجود می آید‬
‫کنترل‬
‫‪:‬‬
‫تغذیه مناسب به ویژه با پتاسیم‬
‫استفاده از ارقام متحمل‬
‫توخالی شدن میوه‬
‫عالیم ‪:‬‬
‫میوه هایی که تو خالی شده اند از‬
‫بیرون دندانه دار و زاویه دار دیده‬
‫می شوند‪ .‬هرگاه این گوجه‬
‫فرنگی ها از وسط بریده شوند‪،‬در‬
‫یک خانه یا بیشتر‪،‬حفره هایی‬
‫بین محتویات خانه و دیواره‬
‫بیرونی مشاهده می شود‪.‬‬
‫چگالی میوه کمتر از حد معمول‬
‫است‬
‫عوامل ‪:‬‬
‫هر عاملی که بر گرده افشانی ‪-‬لقاح و رشد ناکافی بذر کمک کند می‬
‫تواند موجب تو خالی شدن میوه شود‬
‫عواملی که دخالت دارند عبارت اند از ‪:‬‬
‫‪ ‬تغذیه نا مناسب‬
‫‪ ‬کافی نبودن نور‬
‫‪ ‬دمای باال و پایین‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫استفاده از ارقام متحمل و تغذیه مناسب‬
‫باران زدگی‬
‫عالیم ‪:‬‬
‫بر اثر باران زدگی تعداد زیادی ترک هم مرکز ریز روی دوش میوه گوجه‬
‫فرنگی ایجاد می شود اگر این ترک ها را با دست لمس کنیم ریز به‬
‫نظر می رسند‪ .‬آسیب دیدگی اغلب در میوه های روباز سبز و نرسیده‬
‫و احتماال بعد از بارندگی در میوه های رنگ انداخته اتفاق می افتد اما‬
‫میوه های که در معرض نیستند یا میوه های سبز نارس وکوچک‬
‫گاهی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرند‪.‬گوجه فرنگی های رسیده‬
‫تحت تاثیر قرارنمی گیرند‪.‬عالیم اغلب در زیر برگهای مرده چسبیده به‬
‫میوه یا گلهای مجاور که به بار نشسته اند دیده می شود‪.‬‬
‫عامل ‪:‬‬
‫علت باران زدگی در حال حاضر مشخص نیست‪ .‬بارندگی می تواند‬
‫دمای میوه یا جذب آب را تغییر دهد و این تغییرات می توانندجلوی‬
‫رشد اپیدرم دوش میوه را بگیرند‪.‬اصابت خود باران نیز می تواند‬
‫بیماری را گسترش دهد‪.‬‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫‪ ‬استفاده از ارقام متحمل‬
‫‪ ‬جلوگیری از هرس کردن بیش از حد‬
‫‪ ‬جلوگیری از آسیب دیدگی بوته درطول برداشت‬
‫‪ ‬جلوگیری از بیماری های برگی‬
‫آفتاب سوختگی‬
‫عالیم‬
‫گوجه فرنگی های سبز رسیده ورنگ‬
‫انداخته در مقابل آفتاب سوختگی‬
‫بسیار حساسند‪.‬میوه هایی که‬
‫تحت تاثیر قرار گرفته اند‪،‬بافت‬
‫نکروزی سفیدی نشان می‬
‫دهد‪.‬که باهاله زرد رنگی احاطه‬
‫شده است‪.‬این لکه اغلب فرو‬
‫رفته و چروکیده می شود‪.‬آسیب‬
‫دیدگی اغلب در پهلو یا نیمه‬
‫باالیی گوجه فرنگی اتفاق می‬
‫افتد‪.‬‬
‫عوامل ‪:‬‬
‫افتاب که برون بر را تا باالی ‪40‬درجه گرم میکند‪،‬عامل این اسیب‬
‫دیدگی است‪ .‬بر اثر بی دقتی به هنگام هرس یا برداشت‪،‬میوه‬
‫ناگهان در معرض نور افتاب قرار می گیرد‪.‬‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫‪ ‬مراقبت درموقع هرس وبرداشت‬
‫‪ ‬یک برنامه خوب برای کنترل بیماری های برگی‬
‫‪ ‬پاشیدن خاک رس محافظ یا رنگ سفید رقیق شده‬
‫‪ ‬استفاده از ارقامی با پوشش برگی مناسب در کشت زمینی‬
‫پژمردگی آبکی‬
‫عالیم وعوامل ‪:‬‬
‫پژمردگی آبکی معموال بعد از بارندگی های زیاد رخ می دهد وآسیب‬
‫دیدگی در دماهای باال سریعتر اتفاق می افتد‪.‬‬
‫این بیماری از نوک در حال رشد گیاه شروع می شود‪.‬در مرحله نخست‬
‫باتغییر رنگ اندک برگها همراه است‪.‬در نهایت اگر شرایط غرقاب بهبود‬
‫نیابد قسمت های پژمرده کلروزی ونکروزی وساقه ها متالشی می‬
‫شوند‪.‬اگر گیاهان قبال با پاتوژن های خاکزاد آلوده شده باشند غرقاب‬
‫شدن آنها را به راحتی دچار تنش می کند وعالیم بیماری ظاهرخواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫مزارع باید دارای زهکشی خوبی باشند‪ .‬ودر صورت امکان‬
‫بالفاصله بعد از یک بارندگی سنگین شخم بخورند‬
‫تاکشش آب در خاک متوقف شود‪.‬‬
‫زیپی شدن میوه‬
‫عالیم ‪:‬‬
‫گوجه فرنگی های که دچار حالت زیپی‬
‫شدن می شوند‪،‬دارای دانهال های‬
‫باریک ‪،‬قهوه ای و نکروزهستند که‬
‫از محل ساقه شروع می شود و‬
‫تمام یا قسمتی از مسیر منتهی به‬
‫گلگاه را فرا می گیرد‪.‬‬
‫داغ طولی در امتداد خود دارای داغهای‬
‫کوچک و مورب است که شبیه زیپ‬
‫لباس اند‬
‫عوامل ‪:‬‬
‫بساک های که به دیواره تخمدان میوه تازه تشکیل شده متصل‬
‫هستند‪.‬باعث ایجاد حالت زیپ مانند می شود‪.‬پیدا شدن داغ درآب و‬
‫هوای خشک آشکار تر است‪.‬‬
‫کنترل ‪:‬‬
‫استفاده از ارقام متحمل‬
‫زمانی که کشت درگلخانه انجام می شوددما را در حد مطلوب نگه دارید‪.‬‬
‫پايان‬

similar documents